Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Osoby

Mgr. Jan Feranec

Vedoucí odboru, ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší

Bc. František Novotný

lesy, myslivost, rybářství

Ing. Monika Heřmánková

odpadové hospodářství – státní správa

Jana Tučímová

ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání, rostlinolékařská péče

Markéta Kejdanová, DiS.

odpadové hospodářství – samospráva, povolování kácení dřevin

Náplň činnosti

Plní úkoly na úseku státní správy v rozsahu zvláštních právních předpisů, případně textu náplně činnosti, zejména: 

Na úseku odpadového hospodářství 

 • podává návrh k ministerstvu životního prostředí na zařazení odpadu dle Katalogu
 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady v množství do 100 t/rok
 • uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů 
 • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elektroodpadu, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů a skladů odpadů, dopravců odpadů jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona a na požádání podává informaci žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu se s odpady nakládá a podává o tom informace
 • provádí kontrolní činnost v oblasti odpadového hospodářství
 • hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, může zajistit ochranu zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby
 • ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech odstranit odpad, pokud je to technicky možné 
 • ukládá právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení stanovených povinností v rozsahu daném zákonem 
 • může zakázat původci odpadu činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí
 • zruší rozhodnutí o udělení souhlasu ve své kompetenci, pokud osoba, které byl udělen, opakovaně porušuje povinnosti stanovené zákonem o odpadech
 • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům
 • hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, zajistí bezpečné uskladnění odpadu, který byl odhalen při přepravě, kterou nelze dokončit a který byl zjištěn v územním obvodu Přelouče, jako obce s rozšířenou působností; odpovídá za zajištění toho, že budou přijata opatření k bezpečnému uskladnění tohoto odpadu až do jejich vrácení nebo jiného než předběžného využití nebo odstranění jiným způsobem.
 • zruší rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho kompetence v případě, že osoba, které byl souhlas udělen, opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo opakovaně neplní podmínky, na které je souhlas vázán.
 • vydává vyjádření ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady, k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého, ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů
 • kontroluje, zda právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem 
 • kontroluje, zda právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí, za porušení ukládá pokuty, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
 • kontroluje, zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem
 • ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek spočívající ve zbavení se autovraku nebo v umístění vozidla vyřazeného z registru vozidel v rozporu se zákonem, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
 • ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek spočívající v odložení elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného odběru, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
 • kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky.
 • zajišťuje ve spolupráci se svozovou společností systém nakládání s komunálním odpadem v Přelouči a další činnosti z toho vyplývající
Na úseku ochrany přírody a krajiny
 • vydává závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce 
 • vydává závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů
 • vydává opatření obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, nebo rozhodují o omezení nebo zákazu rušivé činnosti
 • rozhoduje o zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů
 • vydávají povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a k rozšiřování kříženců do krajiny
 • rozhoduje o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků
 • ukládá provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin
 • přijímá oznámení o kácení dřevin a rozhodují o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin
 • požaduje údaje o paleontologických nálezech a žádají o umožnění přístupu k paleontologickým nálezům
 • vydává souhlas k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz
 • rozhoduje o vyhlášení přechodně chráněné plochy
 • může vyzvat k prokázání zákonného původu zvláště chráněných rostlin, zvláště chráněných živočichů, ptáků nebo rostlin či živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv podle a vyzvat k prokázání totožnosti
 • v případě chráněných ptáků vydává osvědčení o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči, vede evidenci vydaných osvědčení, ověřuje původ a vydává rozhodnutí, kterým se stanoví výše nákladů v případě potvrzení nezákonného původu živočicha odchovaného v lidské péči 
 • v rozsahu své působnosti ukládá podmínky pro výkon činností, které by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo takové činnosti zakazují
 • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny
 • rozhoduje o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu, ukládá provedení přiměřených náhradních opatření a ukládá pokuty za přestupky a za správní delikty 
 • uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své přenesené působnosti a dále z hlediska přenesené působnosti obecních úřadů a pověřených obecních úřadů
 • vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability
 • vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody
 • povoluje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě 
 • vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků a registruje významné krajinné prvky
 • sjednává a zrušuje smlouvy o smluvně chráněném památném stromu; projednává záměry na vyhlášení památných stromů, vydává rozhodnutí o vyhlášení památných stromů, vymezení jejich ochranných pásem a zrušení ochrany památných stromů; předává dokumentaci o památných stromech a smluvně chráněných památných stromech do ústředního seznamu
 • vydává souhlas k ošetřování památných stromů, souhlas ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů, povoluje výjimky ze zákazů u památných stromů 
 • vydává souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí
 • ukládá pokuty za přestupky a správní delikty

Na úseku ochrany ovzduší 

 • projednává přestupky a správní delikty a ukládá pokuty na svěřeném úseku 
 • vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
 • zpřístupňuje veřejnosti informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí. 
 • ukládá nápravná opatření u právnických osob a podnikajících fyzických osob v případě, že se nejedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
 • ukládá provozovateli provést v přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy v případě, že provozovatel neplní povinnosti stanovené zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nebo povolením provozu. Pokud provozovatel opatření ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě neprovede, je obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje. K uložení nápravného opatření u fyzických osob je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. K uložení nápravného opatření u právnických osob a podnikajících fyzických osob je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě, že se nejedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
 • provádí kontroly na úseku ochrany ovzduší v rozsahu své působnosti.
 • může vydávat své vyjádření k řízení k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č.2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu
 • vydává souhlas ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu
 • vydává rozhodnutí o uložení změny kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře nad 1 ha
 • rozhodují o tom, že pozemek kontaminovaný škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí nesmí být používán pro výrobu potravin
 • uplatňují stanovisko k regulačním plánům a k návrhům vymezení zastavěného území, stanovisko k regulačnímu plánu musí splňovat náležitosti souhlasu k územnímu rozhodnutí
 • uděluje souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností
 • uděluje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře do 1 ha a přitom stanoví podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schválí plán rekultivace, popřípadě stanoví zvláštní režim jeho provádění a vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • usměrňuje a sjednocuje výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, který zajišťují pověřené obecní úřady na území svého správního obvodu, dozírá, jak tyto orgány ochrany zemědělského půdního fondu plní své úkoly, provádí kontrolní činnost a dává jim podněty k tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění zjištěných závad
 • rozhoduje v pochybnostech o tom, že jde o součásti zemědělského půdního fondu
 • vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle tohoto zákona příslušný jiný orgán státní správy
 • uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití na pozemcích ve svém správním obvodu
 • dozírá na dodržování ustanovení zákona a předpisů vydaných na jeho základě, soustavně kontroluje, zda jsou dodržovány podmínky a prováděna opatření jím stanovená při řízení podle zákona a v mezích své působnosti ukládá opatření k odstranění zjištěných závad.
 • spolupracuje se všemi orgány státní správy, jejichž činnost se dotýká zemědělského půdního fondu, s orgány Inspekce životního prostředí České republiky, se Státním fondem životního prostředí České republiky a s Pozemkovým fondem České republiky
 • ukládá pokuty, projednává správní delikty a přestupky na svěřeném úseku

Na úseku státní správy ve věcech rostlinolékařské péče

 • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení 
 • plní své specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání přípravků 
 • projednává ve svých obvodech přestupky nebo jiné správní delikty, jde-li o výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat, a ukládá odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty

Na úseku státní správy ve věcech veterinární péče, ochrany zvířat proti týrání 

 • vydává na návrh krajské veterinární správy nařízení obce o nařízení mimořádných veterinárních opatření, ukončuje mimořádná veterinární opatření a dozírá na jejich plnění
 • sám nebo ve spolupráci s jinou obcí nebo jinou osobou může zřídit a provozovat útulek pro odchycená zvířata
 • hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete, není-li jeho chovatel znám
 • podílí se na svém území, které zasahuje do ochranného pásma, pásma dozoru, popřípadě dalšího pásma s omezením, na zabezpečování mimořádných veterinárních opatření nařízených příslušným orgánem veterinární správy, a to způsobem a v rozsahu stanovenými těmito opatřeními
 • na návrh krajské veterinární správy může nařídit a zajistit umístění týraného zvířete do náhradní péče, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, nebo pokud je opakovaně týráno 
 • na návrh krajské veterinární správy může nařídit chovateli zajistit opatření ke snížení počtu hospodářských zvířat včetně jejich usmrcení v souladu s tímto zákonem, dochází-li k jejich týrání
 • na návrh krajské veterinární správy může nařídit chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat, a to do doby odstranění závad
 • plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat
 • vede a 1 rok od nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku uchovává evidenci osob, které se dopustily přestupku podle tohoto zákona
 • projednává všechny podněty od krajské veterinární správy k přestupkům a správním deliktům vyplývajících z porušení povinností uložených chovatelům a ostatním fyzickým nebo právnickým osobám na úseku ochrany zvířat, písemně vyrozumí příslušnou krajskou veterinární správu do jednoho měsíce od podání podnětu o učiněných opatřeních a po vydání rozhodnutí o výsledku řízení
 • v řízení o správním deliktu si vyžádá odborné vyjádření orgánů veterinární správy, které je pro toto řízení závazné. Je-li řízení zahájeno z podnětu orgánu veterinární správy a součástí podnětu je i odborné vyjádření, další odborné vyjádření se nevyžaduje. Odborné vyjádření se rovněž nevyžaduje v řízení o správním deliktu spočívajícím v porušení povinnosti učinit opatření proti úniku zvířete
 • obec může zřizovat, provozovat a rušit útulky pro zvířata
 • obec může obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů
 • obec povoluje pořádání veřejného vystoupení. Toto povolení lze vydat jen na základě toho, že pořadatel předložil schválený řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení. Obec povolení nevydá, pokud by veřejné vystoupení mohlo narušit místní záležitosti veřejného pořádku nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti osob nebo zvířat, zdraví a majetku
 • projednává a rozhoduje správní delikty a přestupky na svěřeném úseku
Na úseku myslivosti 
 • určuje jakostní třídy, normované a minimální stavy zvěře
 • vydává souhlas se zaváděním dalších druhů zvěře v honitbě
 • vydává souhlas s vypuštěním zvěře do honitby
 • rozhoduje o konání chovatelské přehlídky trofejí a ustanovuje hodnotitelskou komisi
 • schvaluje zařízení pro záchranné chovy
 • vydává souhlas k dočasnému držení lišky obecné v zajetí
 • vydává rozhodnutí o uznání, změně a zániku honitby
 • registruje honební společenstva
 • vede Rejstřík honebních společenstev
 • vydává úřední potvrzení o zápisu do Rejstříku honebních společenstev nebo o tom, že zápis není proveden
 • rozhoduje o povolení popř. uložení úpravy početního stavu zvěře, případně ukládá zrušení chovu zvěře
 • vydává rozhodnutí o povolení lovu zvěře mimo dobu lovu
 • vydává rozhodnutí o povolení lovu na nehonebních pozemcích
 • vydává lovecké lístky
 • vydává rozhodnutí o odebrání nebo odepření vydání loveckého lístku 
 • ustanovuje a ruší ustanovení myslivecké stráže
 • ustanovuje a odvolává myslivecké hospodáře
 • poskytuje v zastoupení státu náhradu škody při újmě na zdraví nebo smrti, tak jako při škodě na věcech, která vznikla v souvislosti s plněním úkolů myslivecké stráže 
 • poskytuje za stát náhradu škody způsobenou mysliveckou stráží, případně osobou poskytující myslivecké stráži pomoc, při plnění jejích úkolů
 • vede evidenci honiteb v územním obvodu své působnosti a evidenci jejich využití na základě vydaných rozhodnutí nebo jiných úkonů a skutečností; v rámci evidence využití honiteb vede evidence mysliveckých hospodářů a mysliveckých stráží s jejich osobními údaji, s daty jmenování, odvolání a vydání průkazů, jakož i evidence loveckých psů používaných pro honitbu.
 • vykonává dozor nad dodržováním zákona o myslivosti, za jeho porušení uděluje sankce
 • vydává zúčtovatelné plomby a lístky o původu zvěře uživatelům honiteb, vede jejich evidenci
 • projednává přestupky a správní delikty na svěřeném úseku

Na úseku lesnictví 

 • rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • rozhoduje o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha
 • rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí
 • rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, pokud nepřesahují správní obvod 
 • rozhoduje o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese
 • rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, pokud nepřesahují správní obvod
 • rozhoduje o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené
 • rozhoduje o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují správní obvod
 • rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v porostech mladších než 80 let
 • rozhoduje o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích
 • rozhoduje o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře
 • rozhoduje o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře
 • rozhoduje o ukládání pokut
 • rozhoduje o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod, pokud nepřesahují správní obvod
 • rozhoduje o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí, pokud nepřesahují správní obvod
 • vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém správním obvodu
 • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud není příslušný kraj nebo ministerstvo
 • vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa; souhlas vydává rovněž v případech, dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných tímto zákonem
 • zajišťuje zpracování lesní hospodářské osnovy, úhradu nákladů a bezplatné předání vlastnických separátů vlastníkům lesa
 • povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče
 • povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur
 • vydává stanoviska pro vlastníky lesa bez převzatých lesních hospodářských osnov, kteří mají zájem provést těžbu dřeva převyšující 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok
 • ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže ve svém správním obvodu
 • poskytuje v zastoupení státu náhradu škody při újmě na zdraví nebo smrti, tak jako škodě na věcech, která vznikla osobě či lesní stráži v souvislosti s plněním úkolů lesní stráže ustanovené tímto orgánem
 • soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu
 • vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě 
 • zajišťuje vlastníkům lesa částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin
 • zajišťuje úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou v případech, kdy tuto činnost zajišťuje právnická osoba, která v určeném území vykonává právo hospodaření ve státních lesích, pokud orgán státní správy lesů nerozhodne o pověření jiné právnické nebo fyzické osoby 
 • vede evidenci odborných lesních hospodářů, jejich změn, a lesních stráží
 • přijímá oznámení dodavatelů o zamýšleném sběru semenného materiálu, odběru části rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu a oznámení dodavatelů o zamýšleném sloučení reprodukčního materiálu a odběru části rostlin při dalším vegetativním množení
 • vystavuje potvrzení o původu reprodukčního materiálu získaného z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu ve svém územním obvodu a vede o tom evidenci
 • vystavuje nové potvrzení o původu reprodukčního materiálu pro oddíly získané sloučením oddílů a pro oddíly získané následným vegetativním množením, pro které bylo vystaveno potvrzení o původu, a vede o tom evidenci
 • rozhoduje o uložení pokut podle zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • vykonává dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisy vydané k jeho provedení a rozhodnutí vydaná na jejich základě, a ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků
 • předává neprodleně údaje o vystavených potvrzeních o původu a o vystavených nových potvrzeních o původu pověřené osobě
 • zmocňuje pověřenou osobu ke kontrole sběru semenného materiálu, odběru části rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu kategorie selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný

Na úseku rybářství 

 • ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti
 • poskytuje náhradu škody, kterou způsobila nebo utrpěla rybářská stráž v souvislosti s výkonem své činnosti 
 • poskytuje náhradu škody osobě, která škodu způsobila, nebo utrpěla v souvislosti s pomocí poskytnutou rybářské stráži při výkonu její činnosti 
 • vydává a odebírá rybářské lístky
 • projednává přestupky a správní delikty

Další informace

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi