Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Domy s chráněnými byty a s pečovatelskou službou

Typ: Nezařazené - ostatní
Žádost o přijetí do domů s pečovatelskou službou (DPS) a chráněnými byty.
Žádost o byty se podává na MěÚ, odbor sociální, 2. patro, kancelář č. 2.10, na předepsaném formuláři.

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS)

DPS ulice Sluneční 1516

DŮM S CHRÁNĚNÝMI BYTY

DPS ulice  Sluneční 1414

 

Žádost o přijetí do domů s pečovatelskou službou (DPS) a chráněnými byty:

Žádost o byty se podává na MěÚ, odbor sociální, 2. patro, kancelář č. 2.10, na předepsaném formuláři.

 

Formulář obdržíte na MěÚ, odbor sociální, 2. patro, kancelář č. 2.13, též ke stažení v následujících odkazech

Náležitosti potřebné ke doložení žadatelem o pronájem chráněného bytu (DPS)

 


Pravidla pro hodnocení žádostí o chráněné byty

 

V domě s pečovatelskou službou Přelouč, Sluneční 1516

V domě s chráněnými byty Přelouč, Sluneční 1414 

 

I.

Chráněný byt zajišťuje bydlení a poskytování sociálních služeb podle individuálních potřeb osob, které mají sníženou soběstačnost v důsledku zdravotního postižení nebo v důsledku pokročilého věku (dále jen žadatel) tak, aby došlo k prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti.

Žadatel (é) musí být vždy důchodce (i) - starobní nebo plně invalidní, nebo osoba starší 65 let s prokazatelným příjmem (např. důchod vdovský, vdovecký).

Žádosti o chráněné byty vydává a přijímá odbor sociální na předepsaných formulářích. Došlé žádosti eviduje v pořadí, jak byly podány, o čemž žadatele písemně informuje.

 

II.

Chráněný byt o vel. 1+kk a 1+1 může být přidělen jednotlivci.

Chráněný byt o vel. 2+kk a 2+1 bude přednostně přidělen manželskému páru ev. druhovi a družce, případně jiné příbuzenské dvojici. Nebude-li těchto zájemců, může být dočasně přidělen i jednotlivci, a to do doby uvolnění bytu 1+kk nebo 1+1.

Zároveň je vždy nutno dodržet maximální počet osob v bytě žijících, který stanovila rada města usnesením č. 99/55 z 14.4.2014.

Nájemce chráněného bytu není oprávněn dát byt nebo jeho část do podnájmu třetí osobě.

 

III.

O poskytnutí chráněného bytu rozhoduje na návrh komise sociálně zdravotní (dále jen KSZ) rada města.

Žádosti o chráněné byty budou posuzovány podle následujících kritérií, která jsou seřazena podle priorit:

 1. Žadatel je občanem města Přelouče nebo místní části (má zde trvalý pobyt) a uvolní obecní byt městu Přelouč.
 2. Žadatel je občanem města Přelouče nebo místní části (má zde trvalý pobyt).
 3. Žadatel není občanem města (nemá zde trvalý pobyt), ale ve městě a místní části mají trvalý pobyt děti (vnoučata) žadatele.
 4. Zdravotní stav žadatele – zvýhodnění držitelů průkazu ZTP/P, ZTP (dle posudku okresní správy sociálního zabezpečení)
 5. Stáří a osamělost. Starší žadatel bude upřednostněn, bude-li vyhovovat po zdravotní stránce. Zvýhodněn bude ten, kdo využívá pečovatelské služby nebo je odkázán na pomoc druhých. Zvýhodněn bude i ten, kdo nemá děti v místě svého bydliště a je odkázán na pomoc druhých.
 6. Dosavadní podmínky bydlení žadatele (donáška uhlí, zatápění, vynášení popela, donáška vody, bez koupelny, WC mimo byt apod.)
 7. Žadatel ohrožený duševním (fyzickým) příkořím ze strany pronajímatele bytu.
 8. Žadatelé s dalšími problémy hodnými zřetele.
 9. K délce doby od podání žádosti bude přihlédnuto jen ve sporných případech (tj. shodný věk, shodné zdravotní problémy, shodné bytové podmínky atd.). V takovémto případě bude žádost podaná dříve upřednostněna.

Žádosti jsou evidovány 1 rok od podání. Po uplynutí této lhůty je žadatel povinen písemně oznámit, zda na podané žádosti trvá i nadále, či nikoliv.

V případě uvolnění chráněného bytu vyberou členové sociálně zdravotní komise z žadatelů evidovaných na odboru sociálním uchazeče podle výše stanovených kritérii. U těch uchazečů, kteří mají trvalé bydliště v Přelouči a místních částech, provedou návštěvu v jejich dosavadních bytech. Při osobní návštěvě bude zjištěn skutečný stav.

U žadatelů, kteří nemají v Přelouči a místních částech trvalé bydliště, ale trvalé bydliště zde mají jejich děti (vnoučata), se bude vycházet z posudku příslušného obecního úřadu, kde má žadatel trvalé bydliště.

Poté bude KSZ vybrán žadatel (případně stanoveno pořadí 1. - 3.) a předložen radě města ke schválení.

 

IV.

Podle výše uvedených podmínek lze přidělit chráněný byt pouze občanům, kteří mají trvalé bydliště v Přelouči a místní části, nebo mají v Přelouči a místní části trvalé bydliště jejich děti (vnoučata). Výjimky může povolit na návrh KSZ rada města a to v těchto odůvodněných případech:

 1. o uvolněný byt není z řad žadatelů dle bodu III. zájem
 2. žadatel je rodákem města Přelouče, žil mimo Přelouč a má zájem se vrátit a strávit zbytek života ve svém rodišti
 3. žadatel má trvalé bydliště mimo Přelouč, ale není si schopen pro stáří, nebo špatný zdravotní stav zajišťovat péči o sebe a svou domácnost
 4. jiné odůvodněné případy

 

V.

Žadatel, kterému byl radou města přidělen chráněný byt, se do tohoto bytu neprodleně přihlásí k trvalému pobytu. Povinnost hlásit se k trvalému pobytu neplatí pro žadatele, kteří již mají trvalý pobyt v Přelouči nebo v místních částech. V případě ukončení nájemní smlouvy s žadatelem platí ukončení nájemní smlouvy i pro další přihlášené osoby.

VI.

Na základě rozhodnutí rady města o přidělení chráněného bytu vznikne tomu, jemuž byl byt přidělen, právo uzavřít nájemní smlouvu se správcem, který tyto objekty spravuje.

 

VII.

Užívání bytu se řídí „Domovním řádem“. Výše úhrady za užívání chráněného bytu a za služby s užíváním chráněného bytu spojené se řídí platnými právními předpisy. Vybírání úhrady provádí správce.

 

VIII.

Tato pravidla nahrazují Pravidla pro hodnocení žádostí o chráněné byty z 7. 7. 2017.

Tato schválila rada města Přelouče na schůzi konané dne 7. 10. 2019, usnesením č.  25/13.

 


Vytvořeno: 25. 3. 2019
Poslední aktualizace: 9. 10. 2019 07:19
Autor: