Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace o možnosti podat si stížnost

 

Občan má právo si podat stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.

 

Jak a komu stížnost podat


Stížnost může být podána těmito způsoby:

 

  • ústně do protokolu na věcně příslušném odboru
  • písemně – elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu na email:  epodatelna@mestoprelouc.cz
  • písemně – poštou na adresu: Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč                                      

 

Písemné stížnosti musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení osoby, která stížnost podává, datum narozenímísto trvalého pobytu osoby, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Stížnosti došlé e-mailem na adresu epodatelna@mestoprelouc.cz bez zaručeného elektronického podpisu nebo které neobsahují náležitosti podle § 37 správního řádu musí být do 5 dnů doplněny v listinné formě.

• písemně – anonymně vhozením do poštovní schránky MěÚ Přelouč, která je umístěna v přízemí budovy MěÚ

Vyřizování stížností

Oprávněnou osobou k vyřizování stížností je vedoucí příslušného odboru, která prošetří skutečnosti uvedené ve stížnosti a stížnost vyřídí do 60 dnů ode dne jejího doručení. Dle potřeby budou učiněna nezbytná opatření k nápravě. O vyřízení stížnosti bude stěžovatel vyrozuměn.

Anonymní stížnosti budou prošetřeny, ale jejich vyřízení není nikde zveřejňováno NEBO bude vyvěšeno po dobu 14 dní na úřední desce MěÚ.

Je-li stěžovatel nespokojen s vyřízením své stížnosti, může se postupně obrátit s žádostí o prošetření stížnosti na tyto osoby či instituce.

 

Tajemnice MěÚ Ing. Ivana Lejhancová            Starostka města Bc. Irena Burešová

Městský úřad Přelouč                                           Městský úřad Přelouč

Československé armády 1665                               Československé armády 1665

535 33 Přelouč                                                    535 33 Přelouč

 

Krajský úřad Pardubického kraje                       
Komenského nám. 125

532 11 Pardubice Tel.: 466 026 111
email: posta@pardubickykraj.cz


Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39
602 00 Brno

e-mail: podatelna@ochrance.cz