Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pravidla a dokumenty města

Zde naleznete dokumenty týkající se města Přelouč.

 

Město Přelouč

Pravidla pro oceňování životních událostí občanů města Přelouč (včetně místních částí Lohenice, Mělice, Klenovka, Lhota, Škudly, Štěpánov, Tupesy)

 

V souladu s ustanovením § 36a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů může Město Přelouč ocenit významné životní události svých občanů. Za tímto účelem je orgán obce oprávněn využívat v souladu s ustanovením § 149a odst. 1) a 2) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, údaje ze základního registru obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel. V zájmu jednotného postupu a dodržení zákonnosti Rada města Přelouče na své schůzi konané dne 19.7.2021 vydala usnesením č. 70/13/2021 tato Pravidla.

 

                                                                        I.

Významné životní události občanů města

Za významné životní události občanů města Přelouče se určují:

a) narození dítěte, které se v kalendářním roce narodilo ve městě jako první

b) narození dítěte

c) dosažení věku 50, 60, 70, 75, 80, 85,86, 87, 88, 89, 90 let a každý další rok věku občana města

d) výročí 25, 50, 60, 65 a 70 let trvání manželství (výročí od uzavření sňatku) 

 

II.

Narození 1. dítěte v kalendářním roce

Údaj potřebný ke zjištění narození 1. dítěte v kalendářním roce bude poskytnut z registru obyvatel na základě písemné žádosti starostky (jako orgánu obce). Takto zjištěnému občánkovi (resp. jeho zákonnému zástupci) bude poskytnut věcný dar v hodnotě do 1 000,- Kč a pamětní list. Podmínkou poskytnutí daru je trvalý pobyt dítěte a alespoň jednoho zákonného zástupce na katastru města. Dar předá starostka při vhodné kulturní příležitosti veřejného charakteru (např. rozsvěcení vánočního stromečku, oslavy Dne dětí apod.). Organizačně zajišťuje sekretariát Městského úřadu Přelouč. 

III.

Narození dítěte

Údaje ke zjištění nově narozených dětí včetně pobytu jejich zákonných zástupců budou poskytnuty z registru obyvatel na základě písemné žádosti starostky. Nově narozené děti budou písemně spolu s rodiči pozvány na Vítání občánků města Přelouče do života, které se koná zpravidla 1x měsíčně ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Přelouč. Podmínkou účasti je trvalý pobyt dítěte a alespoň jednoho zákonného zástupce na katastru města. Za účasti matrikářky a předsedy Sboru pro občanské záležitosti bude zákonnému zástupci dítěte na této akci předán věcný dar v hodnotě do 500,- Kč a pamětní list se současným zápisem do Knihy vítání občánků města. Organizačně vítání občánků zajišťuje sekretariát.

 

IV.

Dosažení životního jubilea věku

Údaje potřebné ke zjištění dosažení životního jubilea věku občana v kalendářním roce budou poskytnuty z registru obyvatel na základě písemné žádosti starostky. Podmínkou předání věcného daru či písemného blahopřání je trvalý pobyt jubilanta na katastru města ke dni dosažení životního jubilea.

a) při dosažení životního jubilea 50, 60 a 70 let věku zajišťuje komise Sboru pro občanské záležitosti města zaslání písemného blahopřání jubilantovi

b) při dosažení životního jubilea 75, 80, 85, 86, 87, 88 a 89 let věku navštíví člen SPOZ jubilanta a předá mu písemné blahopřání a věcný dar (dárkový balíček) v hodnotě 200,-Kč

c) při dosažení životního jubilea 90 – 99 let věku navštíví jubilanta člen komise SPOZ a předá jubilantovi písemné blahopřání a věcný dar (dárkový balíček) v hodnotě do 300,- Kč

d) při dosažení životního jubilea 100 let a každý další rok věku navštíví jubilanta starostka a předseda SPOZ a předá mu písemné blahopřání a věcný dar (dárkový balíček) v hodnotě do 500,- Kč. 

V.

Výročí trvání manželství 

Údaje potřebné ke zjištění výročí trvání manželství (výročí od uzavření sňatku)občanů trvale hlášených k pobytu na katastru města poskytne na základě písemné žádosti starostky matrikářka Městského úřadu Přelouč.  V případě, že ke dni výročí od uzavření sňatku jsou na katastru města hlášeni k trvalému pobytu manželé, kteří uzavřeli sňatek na jiném místě ČR a jejich sňatek je tak evidován v matriční knize obce, ve které sňatek uzavřeli, je nutné, aby tuto skutečnost nahlásili matrikářce Městského úřadu Přelouč. Ta na základě předloženého oddacího listu a průkazů totožnosti manželů výročí trvání sňatku ověří a tuto skutečnost nahlásí předsedovi SPOZ. Pak i tito manželé mají nárok na tyto nepeněžní dary:

a)  25. výročí svatby (Stříbrná svatba) – manžele navštíví zástupci SPOZ a předají jim pamětní list a dárkový balíček v hodnotě do 250,- Kč.

b) 50. výročí (Zlatá svatba), 60. výročí (Diamantová svatba), 65. výročí (Kamenná svatba) a 70. výročí (Platinová svatba) – manžele navštíví zástupci SPOZ a předají jim pamětní list a dárkový balíček v hodnotě do 500,- Kč v případě, že manželé neprojeví zájem o uspořádání opakovaného svatebního obřadu. V případě, že manželé požádají o uspořádání opakovaného svatebního obřadu, musí jim být tento bezplatně uspořádán. Věcný dar a pamětní list jim bude v tomto případě předán oddávajícím na místě.

VI.

Závěrečné ustanovení 

Pojem „ocenění“ významné životní události občana zahrnuje pouze ocenění ve vztahu k tomuto občanovi. Není možné bez souhlasu občana zveřejnit v této souvislosti údaje týkající se jeho osoby. Zveřejnění osobních údajů občana by bylo v rozporu s principem ochrany osobních údajů. Osobní údaje lze využít ke splnění účelu vždy jen v takové míře, která je nezbytná a která do práva na ochranu osobních údajů zasahuje co nejméně. Pokud by např. město chtělo zveřejnit gratulaci jubilantovi v místním periodiku (rozhlase), musí tak být učiněno na základě předchozího písemného souhlasu jubilanta.

Tato Pravidla nahrazují Pravidla vydaná RM dne 10.4.2017.

Tato Pravidla jsou účinná od 20.7.2021.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                                 Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                                           místostarosta