Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Bezpečnost obyvatelstva

Úvod

Lidstvo po celou dobu jeho existence provází mimořádné události, které ohrožují zdraví lidí, jejich majetky a životní prostředí. Technologický rozvoj, zvýšená spotřeba lidí a s tím spojené změny životního prostředí, podmiňují nárůst vzniku mimořádných událostí, havárií a pohrom a tím i škod, které jimi vznikají.

Důležitým prvkem v systému ochrany před následky mimořádných událostí a krizových situací je prevence, která však nedokáže jejich vzniku a šíření plně zabránit. Proto je zřízen Integrovaný záchranný systém (IZS), který ve spolupráci s úřady měst a obcí účinně působí v případech vzniku nenadálých živelných pohrom nebo průmyslových havárií, poskytuje okamžitou pomoc postiženým a minimalizuje následky těchto událostí na obyvatelstvo.

Na obce jsou kladeny v této oblasti důležité úkoly a aby byl systém funkční, je nutné pojmout krizové řízení jako nedílnou součást činnosti nejen městského úřadu, ale i dalších složek, právnických a fyzických osob. U městského úřadu Přelouč, obce s rozšířenou působností pro dalších 41 obcí, zabezpečuje koordinaci bezpečnostních opatření a plnění těchto úkolů kancelář starosty a tajemníka – krizové řízení. Zde vznikla na základě úkolů obce a reálných potřeb seznámení občanů s touto problematikou tato stránka, která bude průběžně rozvíjena a doplňována.

Slovníček výrazů

Mimořádná událost – dále jen MU – je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Krizová situace je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu – viz. krizové stavy.

Krizové stavy :

Stav nebezpečí – může vyhlásit hejtman kraje jako bezodkladné opatření v případě živelné pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek a životní prostředí, pokud intenzita ohrožení dosahuje značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností příslušných složek a orgánů. Tento stav se vyhlašuje pro území kraje nebo jeho části a to na dobu nejvýše 30 dnů.

Nouzový stav – může vyhlásit vláda v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví, majetek nebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Tento stav se vyhlašuje pro určité území státu na dobu nejvýše 30 dnů.

Stav ohrožení státu – může vyhlásit Parlament ČR na návrh vlády je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu , jeho územní celistvost nebo jeho demokratické základy

Ochrana obyvatelstva

Všeobecná ustanovení

Ochrana obyvatel je jednou ze základních činností orgánů veřejné správy a dalších orgánů, organizací a složek státu. Vychází z Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám r r. 1949 a plní především tyto úkoly:

 • varování a vyrozumění obyvatel
 • ukrytí
 • evakuaci
 • nouzové přežití obyvatelstva
 • a další opatření sloužící k zabezpečení života, zdraví a majetku

Současná legislativa a vývoj, kterým tato oblast prochází v posledních letech, staví do popředí otázky sebeochrany osob, především u kategorie práce aktivního obyvatelstva.

Stát garantuje přednostní ochranu těmto kategoriím obyvatelstva :

 • dětem do 15 let
 • pacientům ve zdravotnických zařízeních
 • osobám umístěným v sociálních zařízeních
 • osobám zdravotně postižených
 • doprovodu výše uvedených osob

Varování

„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události.

Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.

Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu „Všeobecná výstraha“, následuje tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republiková, regionální a místní působnost) pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné události.

Poté je třeba:

 • sledovat zprávy v televizi, rozhlase, místní vyhlášky a řídit se vydanými pokyny
 • upozornit sousedy
 • nevytvářet panické situace a zachovat klid
 • na vyžádání poskytnout pomoc při záchranných opatřeních
 • připravit si evakuační zavazadlo

Dosud vyhlašovaný signál „Požární poplach“ zůstává v platnosti a slouží ke svolání jednotek požární ochrany.

Signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. Tento není varovným signálem.

Signál „Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HÓ-ŘÍ“, „HÓ-ŘÍ“ atd. po dobu jedné minuty. (Je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).

Evakuace - nejúčinnější způsob ochrany obyvatel.

Je-li osoba vyzvaná k evakuaci z ohroženého prostoru, měla by mít připravené evakuační zavazadlo.
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží běžné lehké cestovní zavazadlo, např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Patří do něho: - základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitná voda, a dále

 • předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti,
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi,
 • toaletní a hygienické potřeby,
 • léky,
 • náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku,
 • kapesní nůž, svítilnu, zápalky, šití a další drobnosti.

Co dělat, když bude nařízena evakuace

K situaci, kdy bude nutné po varování co nejrychleji opustit ohrožený prostor, může dojít při nejrůznějších druzích ohrožení. Pokyn k evakuaci bude předán z příslušného krizového štábu obyvatelstvu v ohrožených místech formou tísňové informace. Zpravidla bude k tomu využita lokální stanice VKV(FM).

V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si sebou evakuační zavazadlo a dostavit se na určené místo. Způsob provedení evakuace se dozvíte z vysílání rádia VKV(FM) nebo v místním veřejném rozhlase z obecního hlášení. Je vždycky nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečným panikám a dopravním problémům.

Bude-li povoleno použít vlastních vozidel, vezměte s sebou tolik osob, kolik bude možné, sledujte dopravní informace vysílané v rádiu a řiďte se dopravními pokyny policie a místními úpravami pomocí dopravních značek. Dostavte se do určeného shromaždiště, které se dozvíte z vysílání dopravních relací v rozhlase.

Jestliže nejde použít vlastní vozidlo (nebo nebude bezpečné jeho použití) a přeprava se uskuteční s využitím prostředků veřejné dopravy, dozvíte se z rozhlasového vysílání nebo z obecního (městského) rozhlasu, jak je přeprava zajištěna a kam se máte dostavit (kde je místo, kam pro vás přepravní prostředky přijedou).

Přeprava nemocných, postižených, nemocnic, škol apod. se zajišťuje pomoci přepravních prostředků přidělených obci se zvláštním zřetelem ke specifice cestujících. Tuto přepravu řídí personál příslušné instituce, která má k tomuto úkolu vydané příslušné pokyny.

Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu v případě evakuace

Uhaste otevřený oheň v topidlech.

Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).

Uzavřete přívod vody a plynu.

Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo k evakuaci.

Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.

Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.

Kočky a psy si vezměte s sebou.

Ostatní domácí zvířata včetně exotických zvířat, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou.