Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pravidla a dokumenty města

Zde naleznete dokumenty týkající se města Přelouč.

 

Pravidla prodeje nemovitého majetku města Přelouče

Znak města Přelouč

  1. Prodej se bude uskutečňovat podle zveřejněného záměru města, po projednání v majetkovém výboru a po schválení zastupitelstvem.
  2. Majetkový výbor projedná pouze žádosti, které byly doručeny na úřad nejpozději v následujícím termínu:

a) v termínu uvedeném na záměru, který je zveřejněn na úřední desce

b) pokud v termínu dle bodu a) nebude doručena žádná žádost, projedná majetkový výbor žádosti, které budou doručeny nejpozději 14 dní před nejbližším zasedáním zastupitelstva.

3 a)   Pokud budou po termínu uvedeném v odst. 2 doručeny žádosti týkající se nemovitostí již projednaných majetkovým výborem a doporučených k odprodeji, nebude k nim přihlíženo. To znamená, že došlé nabídky budou žadatelům vráceny neotevřené, po zasedání zastupitelstva města

b) V případě, že zastupitelstvo město neodsouhlasí prodej nemovitosti, bude doručená obálka ponechána na Městském úřadě do dalšího zasedání majetkového výboru

c) Žádosti týkající se nemovitostí dosud nedoporučených majetkovým výborem k odprodeji, došlé po termínu nebo mimo časový úsek uvedený v odstavci 2, se nevrací a budou podstoupeny k hodnocení na další zasedání majetkového výboru.

  1. U prodeje nemovitostí, kde je cena vyšší než  100 000,- Kč, musí zájemci před podáním nabídky složit na účet města jistinu ve výši 10% z vyvolávací ceny nebo vinkulací vkladu ve prospěch města. V případě neuzavření smlouvy z důvodů na straně zájemce bez zavinění prodávajícího či neuhrazení kupní ceny v termínu dle bodu 6) se částka 10 000,- Kč ze složené jistiny nevrací. V případě uzavření smlouvy se tato jistina započítává do kupní ceny.
  2. Po vydání usnesení zastupitelstva o prodeji dané nemovitosti se vrátí do 14 dnů složená jistina těm zájemcům, kteří se neumístili na prvních třech místech pořadí schváleného zastupitelstvem města.
  3. Po schválení prodeje a kupní smlouvy zastupitelstvem města je kupující povinen kupní smlouvu podepsat a doplatit zbytek kupní ceny nejpozději do 30 kalendářních dnů od předložení smlouvy k podpisu. Pokud nedojde k podpisu kupní smlouvy a doplacení kupní ceny ve stanovené lhůtě, bude předložen zastupitelstvu města návrh na prodej dalšímu zájemci v pořadí.
  4. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy zájemcem, vrací se dalším zájemcům složená jistina do 14 dnů od data uzavření kupní smlouvy.
  5. Vedoucí odboru správy majetku zodpovídá za to, že každý zájemce bude před podáním nabídky seznámen s obsahem těchto pravidel.
  6. Kromě kupní ceny nemovitostí uhradí kupující cenu geometrického plánu a cenu znaleckého posudku. V případě směny uhradí tyto náklady žadatel o směnu.

 

Tato pravidla byla schválena na zasedání zastupitelstva města dne 17. 9. 2015.

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 18. 9. 2015.

Dnem 17. 9. 2015 pozbývají platnosti pravidla schválená zastupitelstvem města dne 18. 12. 2014, usnesením odst. II, bod 5).

 

 


……………………                                       ..…………………..
Bc. Irena  Burešová                               Ing. Ivan Moravec
   starostka města                                     místostarosta města