Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Základní podmínky ohlášení a provozování živnosti

Evidence živnostenských oprávnění fyzických a právnických osob – Městský úřad, Obecní živnostenský úřad, Československé armády 1665, 535 33  Přelouč, 2. patro – kanceláře č.: 2.16, 2.16/1.

Pracovní doba pro veřejnost (telefonicky či e-mailem lze sjednat termín návštěvy v jiný čas)

 • pondělí, středa 8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hod.,
 • úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 11.30 a 12.30 – 13.30 hod.

Odvolací orgán proti rozhodnutí Odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Přelouči – Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, tel. 466 026 111, www.pardubickykraj.cz (samostatný web v novém okně)
e-mail: posta@pardubickykraj.cz

Informace Ministerstva průmyslu a obchodu k živnostenskému podnikání:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/

Portál živnostenského podnikání

https://www.rzp.cz/portal/cs/

Definice živnosti

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (živnostenský zákon).

Všeobecné podmínky provozování živnosti

1) plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a

2) bezúhonnost

Pozn.: Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku. Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti, nebo uzavřením manželství. Udělí-li zákonný zástupce nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, souhlas k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti, stává se nezletilý způsobilý k jednáním, jež jsou s touto činností spojena. K platnosti souhlasu se vyžaduje přivolení soudu.

Druhy živností:

Ohlašovací

 • řemeslné, uvedené v příloze č. 1 živnostenského zákona, kromě splnění všeobecných podmínek je požadováno doložení odborné způsobilosti (např. vyučení v oboru nebo praxe)
 • vázané, uvedené v příloze č. 2 živnostenského zákona, kromě splnění všeobecných podmínek je požadováno doložení odborné způsobilosti dokladem uvedeným v příloze č. 2 živnostenského zákona
 • volná, seznam oborů činností náležejících do živnosti volné je v příloze č. 4 živnost. zákona, pro provozování je požadováno pouze splnění všeobecných podmínek
 • Koncesované - uvedené v příloze č. 3 živnostenského zákona, kromě splnění všeobecných podmínek je požadováno doložení odborné způsobilosti dokladem uvedeným v příloze č. 3 živnostenského zákona, doložení stanoviska orgánu státní správy podle druhu koncese.

Praktické informace:

Oprávnění provozovat živnost vzniká dnem ohlášení živnosti, u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci  rozhodnutí o udělení koncese.

Podnikatel může ohlásit živnost, oznámit změny či požádat o zrušení živnostenského oprávnění u kteréhokoliv živnostenského úřadu v ČR.

Živnostenský úřad přidělí podnikateli IČO (identifikační číslo osoby), pokud již není přiděleno. Jednomu podnikateli lze přidělit pouze jedno IČO pro všechny druhy podnikatelské činnosti. Právnická osoba, která má povinnost zápisu do obchodního rejstříku, získá IČO zápisem do obchodního rejstříku (pokud jí již dříve nebylo přiděleno).

Podnikatel může provozovat více živností, má-li pro každou z nich živnostenské oprávnění.

Podnikatel se prokazuje výpisem ze živnostenského rejstříku. Podnikatelé, kteří získali živnostenská oprávnění dle právní úpravy účinné před 1.7.2008, se prokazují až do doby vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku dosavadním průkazem živnostenského oprávnění – živnostenským listem či koncesní listinou.

K ohlášení živnosti fyzická osoba připojí:

 • doklad prokazující odbornou způsobilost (nedokládá se u živnosti volné a nedokládá se v případě, že podnikatel doklad již v minulosti doložil tomu živnostenskému úřadu, u něhož ohlašuje živnost či oznamuje změny a dále se nedokládá v případě, že byl takový doklad  po 01.01.2015 uložen do datového úložiště živnostenského rejstříku a údaje na tomto dokladu jsou stále aktuální)
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.
 • správní poplatek – je splatný ihned při ohlášení živnosti přímo v kanceláři živnostenského úřadu, u elektronického podání lze bezhotovostně na účet
 • doklad prokazující totožnost – k nahlédnutí (při osobním podání)

Výpis z Rejstříku trestů ČR si k prokázání bezúhonnosti opatří živnostenský úřad sám.

Přerušení provozování živnosti je právem podnikatele, není již stanovena povinnost oznamovat přerušení živnosti živnostenskému úřadu. Provozování živnosti lze přerušit nejdříve dnem doručení oznámení nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení, vždy však na dobu určitou, maximální doba přerušení živnostenského oprávnění není stanovena. V době přerušení provozování živnosti je podnikatel zbaven některých povinností stanovených živnostenským zákonem (např. nemusí mít označeno sídlo, liší-li se od bydliště; není povinen splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti).

Změny údajů stanovených pro ohlášení živnosti je nutné oznámit do 15 dnů od jejich vzniku. Živnostenskému úřadu se neoznamují změny již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel. Od 1.8.2010 podnikatelé nemusí oznamovat změnu příjmení nebo bydliště.

Oznámení zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně je nutné oznámit živnostenskému úřadu předem.

Základní správní poplatky:

 • Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání – 1.000  Kč
 • Další ohlášení živnosti, další žádost o koncesi – 500 Kč
 • Změna rozhodnutí o udělení koncese – 500 Kč
 • Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost – 500 Kč
 • Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny – 100 Kč        
 • Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku –  20 Kč                                                                                                    

Upozornění:

Zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele není zpoplatněno.

Správní poplatky při elektronickém podání

Jedná se o podání učiněná prostřednictvím Registru živnostenského podnikání - https://www.rzp.cz/registracni-formular/cs/ a odeslaná prostřednictvím datové schránky odesílatele nebo opatřená uznávaným elektronickým podpisem (JRF podání musí obsahovat 2 soubory .xml a .pdf). Na tato podání se vztahuje § 9 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, dle kterého správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby.

 • Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání – 800  Kč
 • Další ohlášení živnosti, další žádost o koncesi – 400 Kč
 • Změna rozhodnutí o udělení koncese – 400 Kč
 • Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost – 400 Kč
 • Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny – 80 Kč        

Správní poplatky lze zaplatit přímo v hotovosti na Obecním živnostenském úřadě v Přelouči.

Správní poplatky lze uhradit také poštovní poukázkou nebo převodem z účtu:
Adresa majitele účtu: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Č. účtu: 19-1425561/0100

Konstantní symbol: 379 (při platbě poštovní poukázkou)

V. symbol: 273430

Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené Obecním živnostenským úřadem v Přelouči lze uhradit v hotovosti v pokladně Městského úřadu.

Žádosti o úřední výpisy ze živnostenského rejstříku lze vyřídit osobně nebo je lze zaslat na adresu: Městský úřad Přelouč, Obecní živnostenský úřad, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč.

Elektronicky podepsané výstupy z RŽP nebo informativní výpisy z Rejstříku živnostenského podnikání lze získat na internetových stránkách MPO ČR: www.rzp.cz nebo na Portálu občana: https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni

Podrobnější informace o podnikání lze získat:

Právní předpisy

Odkazy (samostatný web v novém okně)

Další informace

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 24/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi