Obsah

Pravidla a dokumenty města

Zde naleznete dokumenty týkající se města Přelouč.

 

MĚSTO PŘELOUČ

Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částech města.

Zastupitelstvo města Přelouče se usneslo na těchto pravidlech:

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Na základě § 120 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a těchto pravidel z něho vycházejících, lze usnesením zastupitelstva zřídit osadní výbory (dále jen „výbory“) místních částech města Přelouč (dále jen „částech“): Klenovka, Lhota – Škudly, Lohenice, Mělice, Štěpánov a Tupesy.
 2. Výbory jsou orgány zastupitelstva města, jemuž jsou také odpovědny ze své činnosti. Působnost výborů je upravena zákonem o obcích, jednacím řádem zastupitelstva města a těmito pravidly.

 

Článek 2

Výbory

 

 1. Počet členů výboru stanoví zastupitelstvo města pro každou část svým usnesením.
 2. Počet členů výboru musí být 5 nebo 7.
 3. Členy a předsedu výboru volí zastupitelstvo města (§ 84, odst. 2, písm. l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) na základě návrhu občanů s trvalým pobytem v příslušné místní části města. Podmínkou volby je trvalý pobyt osoby navržené k volbě v příslušné místní části.
 4. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však 1 x za tři měsíce. Schůzi výboru svolává její předseda, v případě potřeby může výbor svolat zastupitelstvo města, dále starosta, místostarosta nebo s jejich svolením tajemník a vedoucí odborů městského úřadu, velitel městské policie a ředitel technických služeb.
 5. Funkční období výboru začíná volbou členů a předsedy výboru zastupitelstvem města a končí současně s volebním obdobím zastupitelstva města, které výbor zřídilo.

Článek 3

Působnost výboru

 

 1. Výbor je iniciativním a poradním orgánem zastupitelstva města s působností v příslušné místní části.
 2. Činnost výboru koordinuje jeho předseda.

 

Článek 4

Práva výboru

 

Výbory mají při své činnosti práva daná jim především § 121 zákona o obcích, a dále práva daná těmito pravidly:

 1. používat přidělené finanční prostředky na drobnou údržbu části pro níž mají působnost, na vlastní činnost a na podporu kulturních a společenských aktivit podle Pravidel pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv,
 2. podílet se konzultací a podněty na sestavování návrhu rozpočtu města v oblasti určené pro příslušnou část (obec),
 3. vyjadřovat se k návrhům územně plánovací dokumentace,
 4. vyjadřovat se k záměrům odprodeje nemovitého majetku města v příslušné místní části a k použití výnosu z prodeje,
 5. vyjadřovat se k prodejům a likvidaci movitého majetku vedeného v inventarizačních seznamech příslušné části,
 6. podílet se na vyhodnocování stavu majetku města v příslušné části a na jeho inventarizaci
 7. vyjadřovat se k inženýrským sítím, infrastruktuře a veřejné zeleni na území příslušné části, ochraňovat ji a ohlašovat případné závady příslušným odpovědným pracovníkům,
 8. obracet se s podněty na městskou policii či jednotlivé její strážníky a navrhovat opatření k řešení místních záležitostí veřejného pořádku,
 9. vznášet připomínky, požadavky a návrhy zastupitelstvu města
 10. požadovat od technických služeb drobné opravy, údržbu a úklid veřejných zařízení a prostranství v části,
 11. navrhovat členy do komisí zřizovaných radou města,
 12. zvát volené představitele města, tajemníka a pracovníky městského úřadu na svá jednání,
 13. užívat místní rozhlas a vývěsní skříňku,
 14. z důvodu informovanosti předseda výboru obdrží usnesení zastupitelstva města a rady města,
 15. předsedovi a členům výboru přísluší odměna ve výši schválené zastupitelstvem města.

 

Článek 5

Povinnosti výboru

 

Výbor má povinnosti dané mu zákonem o obcích § 121, jednacím řádem zastupitelstva města a další dané těmito pravidly:

 1. při hospodaření s majetkem a finančními prostředky dodržovat Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv,
 2. projednávat, řešit nebo postoupit k řešení orgánům města připomínky, podněty a návrhy předložené výboru občany místní části,
 3. poskytovat na základě znalosti místních poměrů orgánům města vyjádření k řešené problematice, poskytovat informace související s působností výboru příslušným odborům městského úřadu,
 4. na požádání se vyjadřovat ke stížnostem a ostatním podáním občanů, které tito učinili na městském úřadě nebo u volených orgánů města,
 5. upozorňovat na vznik a existenci divokých skládek odpadu a na porušování právních norem v oblasti ochrany životního prostředí,
 6. spolupracovat s městskou policií,
 7. na požádání spolupracovat s orgány města při řešení místní problematiky,
 8. informovat občany prostřednictvím místního rozhlasu o věcech příslušných v dané části,
 9. organizovat a technicky zabezpečovat setkání představitelů města s občany části,
 10. zasílat na sekretariát městského úřadu zápisy z jednání osadního výboru
 11. předseda nebo jiný člen výboru je povinen se na vyžádání dostavit na zasedání zastupitelstva města.

 

Článek 6

Hospodaření výboru

 

 1. Výbor hospodaří s finančními prostředky vyčleněnými rozpočtem města na jeho činnost. Při hospodaření s těmito prostředky se řídí Pravidly pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv.
 2. Finanční prostředky výborů spravuje finanční odbor městského úřadu.
 3. Při porušení Pravidel pro nakládání s majetkem a finančními prostředky postupuje vedoucí finančního odboru v souladu s „Pravidly“.

 

Článek 7

Odvolání, zrušení výboru

 

1. Zastupitelstvo města může odvolat všechny členy výboru:

 • klesne-li počet členů výboru pod pět a nejsou-li jiné návrhy na volbu z místní části
 • nesejde-li se výbor po dobu delší než šest měsíců,
 • pokud výbor přes předchozí upozornění nedodržuje Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky.

2. Zastupitelstvo odvolá člena výboru v případě, že člen přestal být trvale hlášen k pobytu v příslušné místní části.

 

Článek 8

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tato pravidla schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15. 12. 2022, usnesením č. I./8/2022-I.
 2. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 16. 12. 2022,
 3. Tato pravidla v plném rozsahu ruší a nahrazují Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částech ze dne 18. 12. 2018.

 

 

Martin  Š m í d                                            Ing. Ivan  M o r a v e c

starosta                                                        místostarosta