Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částech města

Zastupitelstvo města Přelouče se usneslo na těchto pravidlech:

Článek 1. Úvodní ustanovení

 1. Na základě § 120 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a těchto pravidel z něho vycházejících, lze usnesením zastupitelstva zřídit osadní výbory (dále jen „výbory“) místních částech města Přelouč (dále jen „částech“): Klenovka, Lhota – Škudly, Lohenice, Mělice, Štěpánov a Tupesy.
 2. Výbory jsou orgány zastupitelstva města, jemuž jsou také odpovědny ze své činnosti. Působnost výborů je upravena zákonem o obcích, jednacím řádem zastupitelstva města a těmito pravidly.

Článek 2. Výbory

 1. Počet členů výboru stanoví zastupitelstvo města pro každou část svým usnesením.
 2. Počet členů výboru musí být 5 nebo 7.
 3. Členy a předsedu výboru volí zastupitelstvo města (§ 84, odst. 2, písm. l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) na základě návrhu občanů s trvalým pobytem v příslušné místní části města. Podmínkou volby je trvalý pobyt osoby navržené k volbě v příslušné místní části.
 4. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však 1 x za tři měsíce. Schůzi výboru svolává její předseda, v případě potřeby může výbor svolat zastupitelstvo města, dále starosta, místostarosta nebo s jejich svolením tajemník a vedoucí odborů městského úřadu, velitel městské policie a ředitel technických služeb.
 5. Funkční období výboru začíná volbou členů a předsedy výboru zastupitelstvem města a končí současně s volebním obdobím zastupitelstva města, které výbor zřídilo.

Článek 3. Působnost výboru

 1. Výbor je iniciativním a poradním orgánem zastupitelstva města s působností v příslušné místní části.
 2. Činnost výboru koordinuje jeho předseda.

Článek 4. Práva výboru

Výbory mají při své činnosti práva daná jim především § 121 zákona o obcích, a dále práva daná těmito pravidly:

 1. používat přidělené finanční prostředky na drobnou údržbu části pro níž mají působnost, na vlastní činnost a na podporu kulturních a společenských aktivit podle Pravidel pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv,
 2. podílet se konzultací a podněty na sestavování návrhu rozpočtu města v oblasti určené pro příslušnou část (obec),
 3. vyjadřovat se k návrhům územně plánovací dokumentace,
 4. vyjadřovat se k záměrům odprodeje nemovitého majetku města v příslušné místní části a k použití výnosu z prodeje,
 5. vyjadřovat se k prodejům a likvidaci movitého majetku vedeného v inventarizačních seznamech příslušné části,
 6. podílet se na vyhodnocování stavu majetku města v příslušné části a na jeho inventarizaci
 7. vyjadřovat se k inženýrským sítím, infrastruktuře a veřejné zeleni na území příslušné části, ochraňovat ji a ohlašovat případné závady příslušným odpovědným pracovníkům,
 8. obracet se s podněty na městskou policii či jednotlivé její strážníky a navrhovat opatření k řešení místních záležitostí veřejného pořádku,
 9. vznášet připomínky, požadavky a návrhy zastupitelstvu města
 10. požadovat od technických služeb drobné opravy, údržbu a úklid veřejných zařízení a prostranství v části,
 11. navrhovat členy do komisí zřizovaných radou města,
 12. zvát volené představitele města, tajemníka a pracovníky městského úřadu na svá jednání,
 13. užívat místní rozhlas a vývěsní skříňku,
 14. z důvodu informovanosti předseda výboru obdrží usnesení zastupitelstva města a rady města,
 15. předsedovi a členům výboru přísluší odměna ve výši schválené zastupitelstvem města.

Článek 5. Povinnosti výboru

Výbor má povinnosti dané mu zákonem o obcích § 121, jednacím řádem zastupitelstva města a další dané těmito pravidly:

 1. při hospodaření s majetkem a finančními prostředky dodržovat Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv,
 2. projednávat, řešit nebo postoupit k řešení orgánům města připomínky, podněty a návrhy předložené výboru občany místní části,
 3. poskytovat na základě znalosti místních poměrů orgánům města vyjádření k řešené problematice, poskytovat informace související s působností výboru příslušným odborům městského úřadu,
 4. na požádání se vyjadřovat ke stížnostem a ostatním podáním občanů, které tito učinili na městském úřadě nebo u volených orgánů města,
 5. upozorňovat na vznik a existenci divokých skládek odpadu a na porušování právních norem v oblasti ochrany životního prostředí,
 6. spolupracovat s městskou policií,
 7. na požádání spolupracovat s orgány města při řešení místní problematiky,
 8. informovat občany prostřednictvím místního rozhlasu o věcech příslušných v dané části,
 9. organizovat a technicky zabezpečovat setkání představitelů města s občany části,
 10. zasílat na sekretariát městského úřadu zápisy z jednání osadního výboru
 11. předseda nebo jiný člen výboru je povinen se na vyžádání dostavit na zasedání zastupitelstva města.

Článek 6. Hospodaření výboru

 1. Výbor hospodaří s finančními prostředky vyčleněnými rozpočtem města na jeho činnost. Při hospodaření s těmito prostředky se řídí Pravidly pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv.
 2. Finanční prostředky výborů spravuje finanční odbor městského úřadu.
 3. Při porušení Pravidel pro nakládání s majetkem a finančními prostředky postupuje vedoucí finančního odboru v souladu s „Pravidly“.

Článek 7. Odvolání, zrušení výboru

1. Zastupitelstvo města může odvolat všechny členy výboru:

 • klesne-li počet členů výboru pod pět a nejsou-li jiné návrhy na volbu z místní části
 • nesejde-li se výbor po dobu delší než šest měsíců,
 • pokud výbor přes předchozí upozornění nedodržuje Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky.

2. Zastupitelstvo odvolá člena výboru v případě, že člen přestal být trvale hlášen k pobytu v příslušné místní části.

Článek 8. Závěrečná ustanovení

 1. Tato pravidla schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15. 12. 2022, usnesením č. I./8/2022-I.
 2. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 16. 12. 2022,
 3. Tato pravidla v plném rozsahu ruší a nahrazují Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částech ze dne 18. 12. 2018.

Martin Šmíd - starosta   

Ing. Ivan Moravec - místostarosta

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 19 °C 9 °C
pátek 14. 6. slabý déšť 20/8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi