Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ oznamuje, že dne 29. 9. 2023 bude celý úřad pro veřejnost uzavřen.

 • MěÚ oznamuje že ve dnech 24.10., 23.11., 30.11. a 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

 • Dne 3. 10. 2023 se bude  ve 22 hodin na programu České televize ČT art vysílat televizní dokument Umění dabingu 2023, a v repríze na ČT art dne  9. 10 ve 2,40 hodin v noci.

Pravidla pro zřizování a činnost komisí místní samosprávy v příslušných částech města

Rada města Přelouče se usnesla na těchto pravidlech:

Článek 1. Úvodní ustanovení

 1. Rada města zřídí jako svůj iniciativní a poradní orgán komisi místní samosprávy (dále jen komisi) v místní části města v případě, že o zřízení komise požádali občané s trvalým pobytem v místní části.

Článek 2. Komise

 1. Počet členů komise stanoví rada města pro každou místní část samostatným usnesením.
 2. Počet členů komise musí být 5 nebo 7.
 3. Členy a předsedu komise jmenuje rada města (§ 102, odst. 2, písm. h zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů) na základě návrhu občanů s trvalým pobytem v příslušné místní části města. Podmínkou jmenování je trvalý pobyt navržené osoby v příslušné místní části.
 4. Komise se schází podle potřeby, nejméně však 1x za tři měsíce. Schůzi komise svolává její před­seda, v případě potřeby může komisi svolat starosta, místostarosta nebo s jejich svolením tajemník a vedoucí odborů městského úřadu, velitel Městské policie Přelouč a ředitel Tech­nických služeb města Přelouče.
 5. Funkční období komise začíná jmenováním členů a předsedy komise radou města a je totožné s volebním obdo­bím rady města, která komisi zřídila.

Článek 3. Působnost komise

 1. Komise je iniciativním a poradním orgánem rady města s působností v příslušné místní části.
 2. Činnost komise koordinuje její předseda.

Článek 4. Práva komise

Komise má při své činnosti tato práva:

 1. používat přidělené finanční prostředky na drobnou údržbu v místní části, pro níž má působnost, na vlastní činnost a na podporu kulturních a společenských aktivit podle Pravidel pro naklá­dání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv,
 2. podílet se konzultací a podněty na sestavování návrhu rozpočtu města v oblasti určené pro příslušnou část (obec),
 3. vyjadřovat se k návrhům územně plánovací dokumentace,
 4. vyjadřovat se k záměrům odprodeje nemovitého majetku města v příslušné místní části a k použití výnosu z prodeje,
 5. vyjadřovat se k prodejům a likvidaci movitého majetku vedeného v inventarizačních sezna­mech příslušné místní části,
 6. podílet se na vyhodnocování stavu majetku města v příslušné části a na jeho inventarizaci
 7. vyjadřovat se k inženýrským sítím, infrastruktuře a veřejné zeleni na území příslušné části, ochraňovat ji a ohlašovat případné závady příslušným odpovědným pracovníkům,
 8. vznášet připomínky, požadavky a návrhy radě města,
 9. obracet se s podněty na městskou policii či jednotlivé její strážníky a navrhovat opatření k řešení místních záležitostí veřejného pořádku,
 10. požadovat od technických služeb drobné opravy, údržbu a úklid veřejných zařízení a prostranství v části,
 11. navrhovat členy do dalších komisí zřizovaných radou města,
 12. zvát volené představitele města, tajemníka a pracovníky městského úřadu na svá jednání,
 13. užívat místní rozhlas a vývěsní skříňku,
 14. z důvodu informovanosti předseda komise obdrží usnesení zastupitelstva města a rady města,
 1. předsedovi komise i členům komise přísluší odměna ve výši schválené zastupitelstvem a radou města.

Článek 5. Povinnosti komise

Komise má tyto povinnosti:

 1. při hospodaření s majetkem a finančními prostředky dodržovat Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv,
 2. projednávat, řešit nebo postoupit k řešení orgánům města připomínky, podněty a návrhy předlo­žené komisi občany části,
 3. poskytovat na základě znalosti místních poměrů orgánům města vyjádření k řešené proble­matice, poskytovat informace související s působností komise příslušným odborům městského úřadu.
 4. na požádání se vyjadřovat ke stížnostem a ostatním podáním občanů, které tito učinili na městském úřadě nebo u volených orgánů města,
 5. upozorňovat na vznik a existenci divokých skládek odpadu a na porušování právních norem v oblasti ochrany životního prostředí,
 6. podílet se na akcích SPOZ v části,
 7. spolupracovat s městskou policií,
 8. na požádání spolupracovat s orgány města při řešení místní problematiky,
 9. informovat občany prostřednictvím místního rozhlasu o věcech příslušných v dané části,
 10. zasílat na sekretariát městského úřadu zápisy z každého jednání komise (sekretariát ve spolupráci se starostou rozešle tyto zápisy radě města, vedoucím odborů a řediteli technických služeb),
 11. organizovat a technicky zabezpečovat setkání představitelů města s občany části.
 12. předseda nebo jiný člen komise je povinen se na vyžádání dostavit na schůzi rady města.

Článek 6. Hospodaření komise

 1. Komise hospodaří s finančními prostředky vyčleněnými rozpočtem města na její činnost. Při hospodaření s těmito prostředky se řídí „Pravidly pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv“.
 2. Finanční prostředky komisí spravuje finanční odbor městského úřadu.
 3. Při porušení „Pravidel pro nakládání s majetkem a finančními prostředky“ postupuje vedoucí finančního odboru v souladu s „Pravidly“.

Článek 7. Odvolání, zrušení komise

1. Rada města může odvolat všechny členy komise:

a) klesne-li počet členů komise pod tři a nejsou-li jiné návrhy na jmenování z místní části

b) nesejde-li se komise po dobu delší než šest měsíců,

c) pokud komise přes předchozí upozornění nedodržuje Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky“,

2. Rada odvolá člena komise v případě, že člen přestal být trvale hlášen k pobytu v příslušné místní části. 

Článek 8. Závěrečná ustanovení                  

 1. Tato pravidla schválila rada města na své schůzi konané dne 14.11.2022 usnesením č. 2/3/2022.
 2. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 15.11.2022.
 3. Tato pravidla v plném rozsahu ruší a nahrazují Pravidla pro zřizování a činnost komisí místní samosprávy v místních částem města Přelouče ze dne 12.11.2018.

Martin Šmíd - starosta           

Ing. Ivan Moravec - místostarosta

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
1
29 30 1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
1
29 30 1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

autorka: Petra Štumrová

Počasí

dnes, sobota 23. 9. 2023
slabý déšť 19 °C 13 °C
neděle 24. 9. skoro jasno 19/10 °C
pondělí 25. 9. jasno 20/8 °C
úterý 26. 9. jasno 23/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi