Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pravidla a dokumenty města

Zde naleznete dokumenty týkající se města Přelouč.

 

MĚSTO PŘELOUČ

 

Pravidla pro zřizování a činnost komisí místní samosprávy v příslušných částech města.

 

Rada města Přelouče se usnesla na těchto pravidlech:

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Rada města zřídí jako svůj iniciativní a poradní orgán komisi místní samosprávy (dále jen komisi) v místní části města v případě, že o zřízení komise požádali občané s trvalým pobytem v místní části.

 

Článek 2

Komise

 

 1. Počet členů komise stanoví rada města pro každou místní část samostatným usnesením.
 2. Počet členů komise musí být 5 nebo 7.
 3. Členy a předsedu komise jmenuje rada města (§ 102, odst. 2, písm. h zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů) na základě návrhu občanů s trvalým pobytem v příslušné místní části města. Podmínkou jmenování je trvalý pobyt navržené osoby v příslušné místní části.
 4. Komise se schází podle potřeby, nejméně však 1x za tři měsíce. Schůzi komise svolává její před­seda, v případě potřeby může komisi svolat starosta, místostarosta nebo s jejich svolením tajemník a vedoucí odborů městského úřadu, velitel Městské policie Přelouč a ředitel Tech­nických služeb města Přelouče.
 5. Funkční období komise začíná jmenováním členů a předsedy komise radou města a je totožné s volebním obdo­bím rady města, která komisi zřídila.

 

Článek 3

Působnost komise

 

 1. Komise je iniciativním a poradním orgánem rady města s působností v příslušné místní části.
 2. Činnost komise koordinuje její předseda.

 

 

Článek 4

Práva komise

 

Komise má při své činnosti tato práva:

 1. používat přidělené finanční prostředky na drobnou údržbu v místní části, pro níž má působnost, na vlastní činnost a na podporu kulturních a společenských aktivit podle Pravidel pro naklá­dání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv,
 2. podílet se konzultací a podněty na sestavování návrhu rozpočtu města v oblasti určené pro příslušnou část (obec),
 3. vyjadřovat se k návrhům územně plánovací dokumentace,
 4. vyjadřovat se k záměrům odprodeje nemovitého majetku města v příslušné místní části a k použití výnosu z prodeje,
 5. vyjadřovat se k prodejům a likvidaci movitého majetku vedeného v inventarizačních sezna­mech příslušné místní části,
 6. podílet se na vyhodnocování stavu majetku města v příslušné části a na jeho inventarizaci
 7. vyjadřovat se k inženýrským sítím, infrastruktuře a veřejné zeleni na území příslušné části, ochraňovat ji a ohlašovat případné závady příslušným odpovědným pracovníkům,
 8. vznášet připomínky, požadavky a návrhy radě města,
 9. obracet se s podněty na městskou policii či jednotlivé její strážníky a navrhovat opatření k řešení místních záležitostí veřejného pořádku,
 10. požadovat od technických služeb drobné opravy, údržbu a úklid veřejných zařízení a prostranství v části,
 11. navrhovat členy do dalších komisí zřizovaných radou města,
 12. zvát volené představitele města, tajemníka a pracovníky městského úřadu na svá jednání,
 13. užívat místní rozhlas a vývěsní skříňku,
 14. z důvodu informovanosti předseda komise obdrží usnesení zastupitelstva města a rady města,
 1. předsedovi komise i členům komise přísluší odměna ve výši schválené zastupitelstvem a radou města.

 

Článek 5

Povinnosti komise

Komise má tyto povinnosti:

 1. při hospodaření s majetkem a finančními prostředky dodržovat Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv,
 2. projednávat, řešit nebo postoupit k řešení orgánům města připomínky, podněty a návrhy předlo­žené komisi občany části,
 3. poskytovat na základě znalosti místních poměrů orgánům města vyjádření k řešené proble­matice, poskytovat informace související s působností komise příslušným odborům městského úřadu.
 4. na požádání se vyjadřovat ke stížnostem a ostatním podáním občanů, které tito učinili na městském úřadě nebo u volených orgánů města,
 5. upozorňovat na vznik a existenci divokých skládek odpadu a na porušování právních norem v oblasti ochrany životního prostředí,
 6. podílet se na akcích SPOZ v části,
 7. spolupracovat s městskou policií,
 8. na požádání spolupracovat s orgány města při řešení místní problematiky,
 9. informovat občany prostřednictvím místního rozhlasu o věcech příslušných v dané části,
 10. zasílat na sekretariát městského úřadu zápisy z každého jednání komise (sekretariát ve spolupráci se starostou rozešle tyto zápisy radě města, vedoucím odborů a řediteli technických služeb),
 11. organizovat a technicky zabezpečovat setkání představitelů města s občany části.
 12. předseda nebo jiný člen komise je povinen se na vyžádání dostavit na schůzi rady města.

 

Článek 6

Hospodaření komise

 1. Komise hospodaří s finančními prostředky vyčleněnými rozpočtem města na její činnost. Při hospodaření s těmito prostředky se řídí „Pravidly pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv“.
 2. Finanční prostředky komisí spravuje finanční odbor městského úřadu.
 3. Při porušení „Pravidel pro nakládání s majetkem a finančními prostředky“ postupuje vedoucí finančního odboru v souladu s „Pravidly“.

 

 

Článek 7

Odvolání, zrušení komise

 

 1. Rada města může odvolat všechny členy komise:

a) klesne-li počet členů komise pod tři a nejsou-li jiné návrhy na jmenování z místní části

b) nesejde-li se komise po dobu delší než šest měsíců,

c) pokud komise přes předchozí upozornění nedodržuje Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky“,

      2.   Rada odvolá člena komise v případě, že člen přestal být trvale hlášen k pobytu v příslušné místní části. 

      

Článek 8

Závěrečná ustanovení

                                

 1. Tato pravidla schválila rada města na své schůzi konané dne 14.11.2022 usnesením č. 2/3/2022.
 2. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 15.11.2022.
 3. Tato pravidla v plném rozsahu ruší a nahrazují Pravidla pro zřizování a činnost komisí místní samosprávy v místních částem města Přelouče ze dne 12.11.2018.

 

 

 

Martin Šmíd                                                      Ing. Ivan Moravec

   starosta                                                                místostarosta