Obsah

Pravidla a dokumenty města

Zde naleznete dokumenty týkající se města Přelouč.

 

MĚSTO  PŘELOUČ

Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv

 

1.    Nakládání s finančními prostředky

Osadní výbory (dále jen OV) a komise místních samospráv (dále jen KMS) mohou podle těchto pravidel nakládat s finančními prostředky, které jsou jim schváleny jako položka v platném rozpočtu města pro daný kalendářní rok. Za hospodárné čerpání finančních prostředků odpovídá předseda OV nebo KMS.

1.1      Možnosti použití finančních prostředků

Přidělené finanční prostředky jsou primárně určeny na drobnou údržbu a opravy v části města, v níž má OV nebo KMS působnost a na vlastní činnost OV nebo KMS (např. nákup kancelářského materiálu, vybavení úřadovny, apod. ...)

Některé práce při opravách a údržbě v části města lze zajistit i uzavřením smlouvy o dílo nebo objednávky, kterou na základě požadavku předsedy OV nebo KMS zpracuje odbor správy majetku MěÚ. Před proplacením prací uvedených v takovéto smlouvě nebo objednávce musí být v zápisu OV nebo KMS uvedeno, že smluvně  zajištěné práce byly převzaty a zkontrolovány některým ze členů OV nebo KMS (jmenovitě) a OV nebo KMS schvaluje proplacení.

Při nákupu materiálu na paragony musí být zřejmé k jakému účelu bude použit. Z tohoto důvodu je nutné na paragon před proplacením na pokladně ručně dopsat účel (např. u barvy – nátěr lavičky, potraviny – ceny do soutěže datum…). Následně v zápise ze schůze OV nebo KMS je potřeba uvést, že práce byly vykonány nebo akce proběhla.

Z takto přidělených finančních prostředků lze nakupovat také evidovaný dlouhodobý drobný hmotný majetek v hodnotě od 1.000,- do 40.000,- Kč.  Požadavek na nákup majetku nad 10.000,- Kč musí být předložen finančnímu odboru MěÚ, který zajistí projednání na nejbližším zasedání rady města.

 Maximálně 40 % z roční přidělené částky  ( tj. částka před případným ponížením z důvodu limitu 120.000,- Kč) může být použita na podporu kulturních, sportovních a jiných společenských aktivit, tzn. zejména

 • nákup cen při sportovních akcích
 • nákup občerstvení při akcích pro děti
 • doprava a vstupné na kulturní akce

 Je zakázáno nakupovat alkoholické nápoje a tabákové výrobky.

Za dodržení těchto pravidel zodpovídá předseda KMS nebo OV. Nedodržení pravidel bude mít za následek odebrání celé roční přidělené částky na základě rozhodnutí rady.

1.2      Financování

Finanční prostředky OV a KMS účetně spravuje finanční odbor MěÚ. Vlastní financování bude uskutečňováno:

 • na pokladně MěÚ proplácením příslušných dokladů parafovaných předsedou OV nebo KMS (na každém dokladu napíše předseda ručně název místní části, v případě nákupu materiálu účel jeho použití a vlastnoruční podpis). Vedoucí odboru správy majetku MěÚ uvede na dokladu přidělené číslo ORG příslušného OV nebo KMS dle platného číselníku a zajistí podpis správce rozpočtu
 • bankovním převodem na základě smlouvy o dílo nebo objednávky vystavené na žádost předsedy OV nebo KMS vedoucí odboru správy majetku MěÚ před uskutečněním transakce. Ten uvede na objednávce přidělené číslo ORG příslušného OV nebo KMS dle platného číselníku.

Pokud je na dokladu uveden odběratel (např. faktura), musí být uvedena adresa:

Město Přelouč, Československé armády 1665,  535 33 Přelouč

 

1.3      Návaznost finančních prostředků na rozpočet města

V rámci ročního rozpočtu města jsou finanční prostředky pro OV a KMS schváleny jako jedna položka, kterou po schválení rozpočtu města rozpočítá finanční odbor MěÚ na jednotlivé OV a KMS podle stanoveného klíče. Takto rozdělené finance se kumulují s nedočerpanými prostředky jednotlivých OV a KMS z minulých let. Finanční odbor zajistí výpočet celkového objemu finančních prostředků po přídělu z ročního rozpočtu pro jednotlivé OV a KMS a písemně odešle předsedům OV a KMS.

Klíčem pro rozdělení finančních prostředků je vydělení ½ schválené částky z rozpočtu celkovým počtem OV a KMS, čímž základní částka bude pro všechny stejná. Druhá část se rozpočítá vydělením celkového počtu obyvatel ve všech částech a zpětným pronásobením počty obyvatel v jednotlivých místních částech města k 1. 1. běžného roku. Tím dojde k rozdělení druhé části finančních prostředků dle velikostní kategorie.

K výše uvedenému převodu nedojde v plné výši v případech, kdy zůstatek jednotlivého OV nebo KMS včetně nového přídělu převýší částku 120.000,- Kč. Tato částka je limitní a roční příděl finančních prostředků se na tuto částku adekvátně sníží. Částka k rozdělení ostatním OV a KMS se tím nezvyšuje.

 

2       Nakládání s majetkem

Předseda KMS nebo OV je odpovědnou osobou za majetek, který KMS nebo OV používá pro svoji činnost a je plně odpovědný za jeho bezpečné používání. Tento majetek je v evidenci města oddělen pomocí ORG pro jednotlivé místní části. Evidence tohoto majetku podléhá každoroční inventarizaci k 31.12. Po skončení volebního období zodpovídá osoba vykonávající funkci předsedy KMS nebo OV za písemné předání tohoto majetku novému předsedovi až do zvolení nového předsedy.

 Pronajímání prostor v majetku města v jednotlivých částech spravovaných OV a KMS.

 • Pro Město Přelouč, vlastní činnost OV nebo KMS nebo pro  veřejně přístupné společenské akce jimi pořádané je využití prostor bezplatné. Vlastní činností OV nebo KMS  se rozumí hlavně  projednání záležitostí obyvatel místní části, o kterém se pořizuje písemný zápis  pro radu  nebo zastupitelstvo.
 • Další bezplatné využití prostor je možné pro charitativní činnost nebo činnost místních dobrovolných organizací.
 • Bezplatné užívání prostor není povoleno k pořádání zábav a plesů, kromě akcí   charitativních a místních dobrovolných organizací.
 • Ve všech ostatních případech neuvedených  v odst. 1., 2. a 3. podléhá užívání prostor uvedených v příloze č. 1  nájemnému v minimální výši tam stanovené. Za  užívání těchto prostor v souladu s pravidly nesou odpovědnost předsedové OV nebo KMS, kteří  mají   přehled o všech  akcích v objektu pořádaných  a o  vlastní činnosti osadním výborem nebo komisí místní samosprávy  zde  vykonávané a mohou tak o využívání těchto prostor a objektů  podat na žádost rady nebo zastupitelstva kdykoliv zprávu.
 • Příjmy z užívání prostor nejsou příjmem OV nebo KMS, ale příjmem rozpočtu města.
 • Uzavíráním resp. podepisováním  nájemních smluv o krátkodobém užívání  prostor se pověřuje odbor správy majetku.  Nájemné je splatné před konáním akce.  Všemi údaji vyplněný, předsedou OV nebo KMS parafovaný, nájemcem podepsaný návrh smlouvy předloží  nájemce k podpisu odboru správy majetku při placení vypočítaného nájemného nejpozději 5 dní před plánovaným datem konání akce. Předsedové OV a KMS neumožní konání akce, pokud jim nájemce neprokáže zaplacení nájemného potvrzením vydaným  Městem Přelouč resp. MěÚ Přelouč jako jeho orgánem.

 

3       Závěrečná ustanovení

Tato pravidla schválilo zastupitelstvo města na zasedání dne 19. 5. 2020.

 

   

Ing. Ivan Moravec                                                       Bc. Irena Burešová

místostarosta                                                                 starostka

 

 

Příloha č. 1   

 

Prostory pod správou OV a KMS  určené k pronájmu, stanovení výše nájemného

 KMS Tupesy:

č.p. 16 - malá zasedací místnost, plocha 13,5 m2  výše nájemného 150,- Kč / do 3 hod.

velká zasedací místnost, plocha 38 m2  výše nájemného 150,- Kč / do 3 hod.

KMS Štěpánov:

č.p. 10 - zasedací místnost, plocha 29,6 m2  výše nájemného 150,- Kč / do 3 hod.

OV Lohenice:

č.p. 27  - zasedací místnost, plocha 37 m2  výše nájemného 150,- Kč / do 3 hod.

č.p. 17 – sál hostince, plocha 87,4 m2, předsálí 15,6 m2,  chodba 15,6 m2, WC 20,2 m2   výše nájemného 1 000,- Kč / 1 akce

areál V Břízkách         výše nájemného 2 000,- Kč / 1 akce

OV Klenovka

č.p. 19 - zasedací místnost, plocha 21 m2   výše nájemného 150,- Kč / do 3 hod.

malý sál,  plocha 17,9 m2            výše nájemného 150,- Kč / do 3 hod.

kulturní sál, plocha 156 m2, jeviště, plocha 22,5 m2, šatna, plocha 13,5 m2      výše nájemného 800,- Kč / 1 akce

výčep, plocha 40,4 m2, sklad, plocha 5,7 m2, sklad , plocha  7,7 m2,

vstupní hala, plocha 22,3 m2, WC, plocha 8,8 m2    výše nájemného 800,-Kč / za 1 akci 

KMS Lhota/Škudly:

č.p. 56 - zasedací místnost, plocha 31 m2             výše nájemného 150,- Kč / do 3 hod.

bývalá knihovna, plocha 16,7 m2                výše nájemného 150,- Kč / do 3 hod.

KMS Mělice:

č.p. 8 - zasedací místnost, plocha 23,5 m2   výše nájemného 150,- Kč / do 3 hod.

Za každou započatou hodinu nad stanovený časový interval doplácí uživatel k výše uvedeným částkám dalších 50,- Kč.

Všechny tarify se při užití prostor k výdělečným účelům, např. příležitostné prodeje zboží, násobí koeficientem 2.