Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv

1. Nakládání s finančními prostředky

Osadní výbory (dále jen OV) a komise místních samospráv (dále jen KMS) mohou podle těchto pravidel nakládat s finančními prostředky, které jsou jim schváleny jako položka v platném rozpočtu města pro daný kalendářní rok. Za hospodárné čerpání finančních prostředků odpovídá předseda OV nebo KMS.

1.1. Možnosti použití finančních prostředků

Přidělené finanční prostředky jsou primárně určeny na drobnou údržbu a opravy v části města, v níž má OV nebo KMS působnost a na vlastní činnost OV nebo KMS (např. nákup kancelářského materiálu, vybavení úřadovny, apod. ...)

Některé práce při opravách a údržbě v části města lze zajistit i uzavřením smlouvy o dílo nebo objednávky, kterou na základě požadavku předsedy OV nebo KMS zpracuje odbor správy majetku MěÚ. Před proplacením prací uvedených v takovéto smlouvě nebo objednávce musí být v zápisu OV nebo KMS uvedeno, že smluvně zajištěné práce byly převzaty a zkontrolovány některým ze členů OV nebo KMS (jmenovitě) a OV nebo KMS schvaluje proplacení.

Při nákupu materiálu na paragony musí být zřejmé k jakému účelu bude použit. Z tohoto důvodu je nutné na paragon před proplacením na pokladně ručně dopsat účel (např. u barvy – nátěr lavičky, potraviny – ceny do soutěže datum…). Následně v zápise ze schůze OV nebo KMS je potřeba uvést, že práce byly vykonány nebo akce proběhla.

Z takto přidělených finančních prostředků lze nakupovat také evidovaný dlouhodobý drobný hmotný majetek v hodnotě od 1.000,- do 40.000, - Kč.  Požadavek na nákup majetku nad 10.000, - Kč musí být předložen finančnímu odboru MěÚ, který zajistí projednání na nejbližším zasedání rady města.

Maximálně 40 % z roční přidělené částky  ( tj. částka před případným ponížením z důvodu limitu 120.000,- Kč) může být použita na podporu kulturních, sportovních a jiných společenských aktivit, tzn. zejména

  • nákup cen při sportovních akcích
  • nákup občerstvení při akcích pro děti
  • doprava a vstupné na kulturní akce

 Je zakázáno nakupovat alkoholické nápoje a tabákové výrobky.

Za dodržení těchto pravidel zodpovídá předseda KMS nebo OV. Nedodržení pravidel bude mít za následek odebrání celé roční přidělené částky na základě rozhodnutí rady.

1.2. Financování

Finanční prostředky OV a KMS účetně spravuje finanční odbor MěÚ. Vlastní financování bude uskutečňováno:

  • na pokladně MěÚ proplácením příslušných dokladů parafovaných předsedou OV nebo KMS (na každém dokladu napíše předseda ručně název místní části, v případě nákupu materiálu účel jeho použití a vlastnoruční podpis). Vedoucí odboru správy majetku MěÚ uvede na dokladu přidělené číslo ORG příslušného OV nebo KMS dle platného číselníku a zajistí podpis správce rozpočtu.
  • bankovním převodem na základě smlouvy o dílo nebo objednávky vystavené na žádost předsedy OV nebo KMS vedoucím odboru správy majetku MěÚ před uskutečněním transakce. Ten uvede na objednávce přidělené číslo ORG příslušného OV nebo KMS dle platného číselníku.

Pokud je na dokladu uveden odběratel (např. faktura), musí být uvedena adresa:

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

1.3. Návaznost finančních prostředků na rozpočet města

V rámci ročního rozpočtu města jsou finanční prostředky pro OV a KMS schváleny jako jedna položka, kterou po schválení rozpočtu města rozpočítá finanční odbor MěÚ na jednotlivé OV a KMS podle stanoveného klíče. Takto rozdělené finance se kumulují s nedočerpanými prostředky jednotlivých OV a KMS z minulých let. Finanční odbor zajistí výpočet celkového objemu finančních prostředků po přídělu z ročního rozpočtu pro jednotlivé OV a KMS a písemně odešle předsedům OV a KMS.

Klíčem pro rozdělení finančních prostředků je vydělení ½ schválené částky z rozpočtu celkovým počtem OV a KMS, čímž základní částka bude pro všechny stejná. Druhá část se rozpočítá vydělením celkového počtu obyvatel ve všech částech a zpětným pronásobením počty obyvatel v jednotlivých místních částech města k 1. 1. běžného roku. Tím dojde k rozdělení druhé části finančních prostředků dle velikostní kategorie.

K výše uvedenému převodu nedojde v plné výši v případech, kdy zůstatek jednotlivého OV nebo KMS včetně nového přídělu převýší částku 120.000, - Kč. Tato částka je limitní a roční příděl finančních prostředků se na tuto částku adekvátně sníží. Částka k rozdělení ostatním OV a KMS se tím nezvyšuje.

2. Nakládání s majetkem

Předseda KMS nebo OV je odpovědnou osobou za majetek, který KMS nebo OV používá pro svoji činnost a je plně odpovědný za jeho bezpečné používání. Tento majetek je v evidenci města oddělen pomocí ORG pro jednotlivé místní části. Evidence tohoto majetku podléhá každoroční inventarizaci k 31.12. Po skončení volebního období zodpovídá osoba vykonávající funkci předsedy KMS nebo OV za písemné předání tohoto majetku novému předsedovi až do zvolení nového předsedy.

Pronajímání prostor v majetku města v jednotlivých částech spravovaných OV a KMS.

a)Pro Město Přelouč, vlastní činnost OV nebo KMS nebo pro veřejně přístupné společenské akce jimi pořádané je využití prostor bezplatné. Vlastní činností OV nebo KMS se rozumí hlavně projednání záležitostí obyvatel místní části, o kterém se pořizuje písemný zápis pro radu  nebo zastupitelstvo.

b)Další bezplatné využití prostor je možné pro charitativní činnost nebo činnost místních dobrovolných organizací.

c)Bezplatné užívání prostor není povoleno k pořádání zábav a plesů, kromě akcí   charitativních a místních dobrovolných organizací.

d)Ve všech ostatních případech neuvedených v odst. 1., 2. a 3. podléhá užívání prostor uvedených v příloze č. 1 nájemnému v minimální výši tam stanovené. Za užívání těchto prostor v souladu s pravidly nesou odpovědnost předsedové OV nebo KMS, kteří mají   přehled o všech akcích v objektu pořádaných a o vlastní činnosti osadním výborem nebo komisí místní samosprávy zde vykonávané a mohou tak o využívání těchto prostor a objektů podat na žádost rady nebo zastupitelstva kdykoliv zprávu.

e)Příjmy z užívání prostor nejsou příjmem OV nebo KMS, ale příjmem rozpočtu města.

f)Uzavíráním, resp. podepisováním nájemních smluv o krátkodobém užívání prostor se pověřuje odbor správy majetku.  Nájemné je splatné před konáním akce.  Všemi údaji vyplněný, předsedou OV nebo KMS parafovaný, nájemcem podepsaný návrh smlouvy předloží nájemce k podpisu odboru správy majetku při placení vypočítaného nájemného nejpozději 5 dní před plánovaným datem konání akce. Předsedové OV a KMS neumožní konání akce, pokud jim nájemce neprokáže zaplacení nájemného potvrzením vydaným Městem Přelouč, resp. MěÚ Přelouč jako jeho orgánem.

3. Závěrečná ustanovení

Tato pravidla schválilo zastupitelstvo města Přelouče svém na zasedání dne 15.12.2022, usnesením č. I./9/2022-I.

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 16.12.2022.

Tato pravidla v plném rozsahu ruší a nahrazují Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv ze dne 19.5.2020.

Martin  Šmíd - starosta

Ing. Ivan Moravec - místostarosta

Příloha č. 1   

Prostory pod správou OV a KMS  určené k pronájmu, stanovení výše nájemného

KMS Tupesy:

č.p. 16 - malá zasedací místnost, plocha 13,5 m2  výše nájemného 300,- Kč / do 3 hod.

velká zasedací místnost, plocha 38 m2  výše nájemného 300,- Kč / do 3 hod.

KMS Štěpánov:

č.p. 10 - zasedací místnost, plocha 29,6 m2  výše nájemného 300,- Kč / do 3 hod.

OV Lohenice:

č.p. 27  - zasedací místnost, plocha 37 m2  výše nájemného 300,- Kč / do 3 hod.

č.p. 17 – sál hostince, plocha 87,4 m2, předsálí 15,6 m2,  chodba 15,6 m2, WC 20,2 m2   výše nájemného 2 000,- Kč / 1 akce

areál V Břízkách výše nájemného 4 000,- Kč / 1 akce

OV Klenovka

č.p. 19 - zasedací místnost, plocha 21 m2   výše nájemného 300,- Kč / do 3 hod.

malý sál,  plocha 17,9 m2            výše nájemného 300,- Kč / do 3 hod.

kulturní sál, plocha 156 m2, jeviště, plocha 22,5 m2, šatna, plocha 13,5 m2      výše nájemného 1600,- Kč / 1 akce

výčep, plocha 40,4 m2, sklad, plocha 5,7 m2, sklad , plocha  7,7 m2,

vstupní hala, plocha 22,3 m2, WC, plocha 8,8 m2    výše nájemného 1600,-Kč / za 1 akci 

KMS Lhota/Škudly

č.p. 56 - zasedací místnost, plocha 31 m2             výše nájemného 300,- Kč / do 3 hod.

bývalá knihovna, plocha 16,7 m2                výše nájemného 300,- Kč / do 3 hod.

KMS Mělice:

č.p. 8 - zasedací místnost, plocha 23,5 m2   výše nájemného 300,- Kč / do 3 hod.

Za každou započatou hodinu nad stanovený časový interval doplácí uživatel k výše uvedeným částkám dalších 100,- Kč.

Všechny tarify se při užití prostor k výdělečným účelům, např. příležitostné prodeje zboží, násobí koeficientem 2.

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 19 °C 9 °C
pátek 14. 6. slabý déšť 20/8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi