Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pravidla a dokumenty města

Zde naleznete dokumenty týkající se města Přelouč.

 

 

Před podáním žádosti doporučujeme seznamit se s níže uvedenými pravidly. 

 


Pravidla pro pacht pozemků ve vlastnictví města Přelouč

Znak města Přelouč

 

I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Těmito pravidly se řídí pacht zemědělských pozemků (dále jen „pacht“) ve vlastnictví města Přelouč.
 2. Veškerá právní jednání ohledně pachtu schvaluje Zastupitelstvo města Přelouče (dále jen „zastupitelstvo“), které si tuto pravomocv souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhradilo s účinností od 1.1.2017.
 3. Za přípravu podkladů k právním jednáním ohledně pachtu a administrativní úkony zodpovídá Odbor správy majetku Městského úřadu Přelouč (dále jen „OSM“).
 4. Výjimku z těchto pravidel uděluje na základě doporučení rady města zastupitelstvo města.
 5. Předmětem pachtu mohou být pouze zemědělské pozemky ve vlastnictví města Přelouč.
 6. Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo kdykoli zrušit vyhlášený záměr a nepropachtovat pozemky žádnému ze zájemců.
 7. Na pacht pozemků není právní nárok.

 

II.

Procesní postup při pachtu pozemků

 

 1. Na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby, případně z vlastního podnětu, rozhodne zastupitelstvo o vyhlášení záměru na pacht, který v souladu se zákonem o obcích zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na zveřejněný záměr může ve stanovené lhůtě reagovat kdokoli, ať už podáním vyjádření k zamýšlené dispozici nebo podáním nabídky/žádosti.
 2. Písemné nabídky/žádosti o pacht přijímá a eviduje OSM.
 3. K žádosti žadatel přiloží popis svého záměru s propachtovanými pozemky a případně další podklady uvedené buď přímo v záměru na pacht, nebo individuálně vyžádané ze strany města.
 4. OSM předá neotevřené obálky s nabídkami/žádostmi k posouzení Komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům majetku města, která je po otevření obálek a následném vyhodnocení předá společně se svým stanoviskem k rozhodnutí zastupitelstvu. Zájemci, u kterých bude zjištěno, že jsou v prodlení s plněním závazků vůči městu, budou vyloučeni.
 5. Po rozhodnutí v zastupitelstvu bude každý zájemce písemně vyrozuměn o výsledku a v případě schválení příslušné pachtovní smlouvy v zastupitelstvu bude vyzván k jejímu podpisu.
 6. V otázkách těmito pravidly neupravenými se postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s občanským zákoníkem a zákonem o obcích (zákon č. 89/2012 Sb. a č. 128/2000 Sb.)

 

 

III.

Pachtovné

 

 1. Výši pachtovného stanovuje zastupitelstvo. Výše pachtovného vychází z níže uvedených pravidel, ale v konkrétním případě může být s přihlédnutím k okolnostem pachtovné stanoveno odlišně.
 2. Pachtovné za zemědělské pozemky je stanoveno ve výši minimálně 4 % z průměrné základní ceny zemědělských pozemků za 1 m2 dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Pachtovné je podle § 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno od DPH.
 4. Pachtovné může být valorizováno maximálně 1x za rok o míru inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za bezprostředně předešlý kalendářní rok, zjištěné a publikované Českým statistickým úřadem. O uplatnění valorizace rozhodne zastupitelstvo.

 

IV.

Podmínky pachtu

 

 1. Propachtovatel je oprávněn každoročně zvýšit pachtovné o roční míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.
 2. Pozemky budou propachtovány k zemědělské rostlinné prvovýrobě pouze uchazeči, který je zemědělským podnikatelem ve smyslu zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů, evidovaným v souladu se shora uvedeným zákonem v Evidenci zemědělských podnikatelů. Tuto skutečnost je uchazeč povinen prokázat při podání nabídky.
 3. Pachtýř je povinen pečovat o propachtované pozemky v souladu s pravidly a zásadami správné zemědělské praxe, zejména střídat plodiny, pravidelně hnojit pozemky minerálními a organickými hnojivy, zajišťovat ochranu proti škůdcům a plevelům a po provedené sklizni pozemky zorat tak, aby byly náležitě připraveny pro další sadbu.
 4. Pachtýř nesmí svojí činností poškozovat či likvidovat geodetické značky, hranice, přirozené rozhrady či krajinné prvky nacházející se na propachtovaných či sousedících pozemcích.
 5. Pachtýř je povinen při provozování rostlinné výroby na propachtovaných pozemcích dodržovat veškeré relevantní povinnosti plynoucí z platného práva ČR a EU, a to zejména povinnosti týkající se zemědělské výroby, ochrany zemědělského půdního fondu a životního prostředí.
 6. Pachtýř je povinen propachtovatele na jeho žádost informovat o stavu pozemků, zejména o rozsahu a plánu jejich vyhnojení, používání ochranných prostředků a stavu eroze.
 7. Pachtýř není oprávněn navrhnout vklad zemědělského pachtu k propachtovaným pozemkům do katastru nemovitostí.
 8. Pachtýř není oprávněn činit kroky směřující ke změně druhu zemědělské kultury propachtovaných pozemků.
 9. Pachtýř není oprávněn k umístění dočasných staveb na propachtovaných pozemcích.
 10. V případě znečištění nebo kontaminace propachtovaných pozemků znemožňující jejich užívání bude pachtýř povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit propachtovateli a na své náklady provést odstranění znečištění a kontaminace. Tuto povinnost má pachtýř i tehdy, pokud k uvedeným událostem došlo činností třetích osob.
 11. Propachtované pozemky je pachtýř oprávněn směňovat za účelem scelování honu.
 12. V případě zvlášť závažného porušení smluvní povinnosti bude možné pachtovní smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.
 13. V případě výpovědi pachtovní smlouvy ze strany pachtýře, musí být smlouva vypovězena jako celek, tj. výpověď se musí týkat všech propachtovaných pozemků.

 

V.

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tato pravidla schválilo Zastupitelstvo města Přelouče na svém zasedání konaném dne 16. 2. 2017 usnesením odst. II. bod 3).
 2. Tato pravidla ruší a nahrazují Pravidla pro nájem a pacht pozemků ve vlastnictví města Přelouče ze dne 9. 2. 2016.
 3. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 17. 2. 2017.

 

 

Bc. Irena Burešová                                      Ing. Ivan Moravec

starostka                                                    místostarosta