Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Bezpečnost obyvatelstva

Úvod

Lidstvo po celou dobu jeho existence provází mimořádné události, které ohrožují zdraví lidí, jejich majetky a životní prostředí. Technologický rozvoj, zvýšená spotřeba lidí a s tím spojené změny životního prostředí, podmiňují nárůst vzniku mimořádných událostí, havárií a pohrom a tím i škod, které jimi vznikají.

Důležitým prvkem v systému ochrany před následky mimořádných událostí a krizových situací je prevence, která však nedokáže jejich vzniku a šíření plně zabránit. Proto je zřízen Integrovaný záchranný systém (IZS), který ve spolupráci s úřady měst a obcí účinně působí v případech vzniku nenadálých živelných pohrom nebo průmyslových havárií, poskytuje okamžitou pomoc postiženým a minimalizuje následky těchto událostí na obyvatelstvo.

Na obce jsou kladeny v této oblasti důležité úkoly a aby byl systém funkční, je nutné pojmout krizové řízení jako nedílnou součást činnosti nejen městského úřadu, ale i dalších složek, právnických a fyzických osob. U městského úřadu Přelouč, obce s rozšířenou působností pro dalších 41 obcí, zabezpečuje koordinaci bezpečnostních opatření a plnění těchto úkolů kancelář starosty a tajemníka – krizové řízení. Zde vznikla na základě úkolů obce a reálných potřeb seznámení občanů s touto problematikou tato stránka, která bude průběžně rozvíjena a doplňována.

Slovníček výrazů

Mimořádná událost – dále jen MU – je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Krizová situace je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu – viz. krizové stavy.

Krizové stavy :

Stav nebezpečí – může vyhlásit hejtman kraje jako bezodkladné opatření v případě živelné pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek a životní prostředí, pokud intenzita ohrožení dosahuje značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností příslušných složek a orgánů. Tento stav se vyhlašuje pro území kraje nebo jeho části a to na dobu nejvýše 30 dnů.

Nouzový stav – může vyhlásit vláda v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví, majetek nebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Tento stav se vyhlašuje pro určité území státu na dobu nejvýše 30 dnů.

Stav ohrožení státu – může vyhlásit Parlament ČR na návrh vlády je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu , jeho územní celistvost nebo jeho demokratické základy

Přehled možných druhů ohrožení – rizik

Na základě analýzy rizik byly pro město Přelouč vytipovány následující hlavní druhy rizik:

 • přirozená povodeň;
 • přívalová povodeň;
 • vydatné srážky;
 • extrémní dlouhodobé sucho;
 • extrémní vysoké teploty;
 • extrémní vítr;
 • epizootie – hromadné nákazy zvířat;
 • epidemie – hromadné nákazy osob;
 • epifytie – hromadné nákazy rostlin;
 • požár v zástavbě a v průmyslu;
 • výbuch v zástavbě a v průmyslu;
 • únik nebezpečných chemických látek;
 • radiační havárie;
 • závažná nehoda v dopravě (silniční, drážní, vodní, letecké);
 • narušení dodávek pitné vody;
 • narušení dodávek plynu;
 • narušení dodávek elektřiny;
 • narušení dodávek potravin;
 • narušení dodávek ropy a ropných produktů;
 • narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací;
 • narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury;
 • migrační vlny velkého rozsahu;
 • narušování zákonnosti velkého rozsahu včetně terorismu;
 • narušení finančního a devizového hospodářství státu.