Obsah

Náplň činnosti

Plní veškeré úkoly a povinnosti městského úřadu spadající do působnosti odboru vyplývající ze zvláštních právních předpisů, tj. dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění, dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění a dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
případně textu náplně činnosti, zejména: 

Samostatná působnost: 

 • připravuje podklady pro radu města k obsazení bytů v domech zvláštního určení 
 • vede agendu přidělení nouzového signalizačního zařízení
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění 
 • realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování v obci 
 • zajišťuje sociální pohřby 


Přenesená působnost: 

 • vydává žádanky a recepty s modrým pruhem určených pro výdej omamných a psychotropních látek 
 • vykonává funkci sociálního kurátora pro dospělé 
 • zajišťuje sociální poradenství pro všechny cílové skupiny 
 • v rámci depistáže vyhledává klienty v jejich přirozeném prostředí
 • řeší nepříznivé sociální situace osob, rodin, skupin nebo komunit s využitím metod a technik sociální práce
 • koordinuje sociální zabezpečení pro osoby migrující v rámci EÚ 
 • spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi 
 • vypracovává posudky a zprávy o občanech města Přelouče pro potřeby státních orgánů (Policie ČR, soudy,..) 
 • je oprávněn vstupovat do informačního systému ÚP 
 • plní funkci opatrovníka osobám zbavených způsobilosti k právním úkonům
 • rozhoduje o úhradě pobytu a stravy u dětí umístěných v domovech pro osoby se zdravotním postižením 
 • zabezpečuje prostřednictvím romského poradce odbornou pomoc romské komunitě 
 • vydává euroklíče
 • vydává mezinárodní parkovací průkazy pro osoby ZP

Oddělení pečovatelské služby 
 • uzavírá smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby a zabezpečuje její výkon dle platných právních předpisů 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Přenesená působnost: 

 • poskytuje komplexní sociálně-právní a výchovné poradenství dětem a rodičům při řešení osobních, rodinných a sociálních problémů 
 • zabezpečuje zprostředkování náhradní rodinné péče
 • uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče 
 • zaměřuje se na děti mladistvé s opakovanými poruchami chování a jednání, experimentátory s drogami a drogově závislé 
 • zvláštní pozornost věnuje pachatelům trestné činnosti 
 • vykonává funkci opatrovníka nezletilých dětí a v jejich zájmu činí neodkladné úkony 
 • rozhoduje o zamítnutí žádosti rodičů nahlédnout do spisové dokumentace dítěte 
 • rozhoduje o uložení povinnosti rodičům využít pomoc odborného poradenského zařízení 
 • rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů nebo budoucích osvojitelů 
 • administrativně zabezpečuje a podílí se na rozhodování Komise pro sociálně-právní ochranu dětí, která zejména rozhoduje o vydání pověření ke zřízení a provozu výchovně rekreačních táborů pro děti 
 • podílí se na případových a rodinných konferencích