Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pravidla a dokumenty města

Zde naleznete dokumenty týkající se města Přelouč.

 

Pravidla pro pronájem pozemků ve vlastnictví města Přelouč

Znak města Přelouč

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Těmito pravidly se řídí nájem pozemků ve vlastnictví města, vyjma nájmu kratšího 30 dnů. V případě takovýchto krátkodobých nájmů rozhoduje Rada města (dále jen „rada“) individuálně.
 2. Právní jednání ohledně nájmu pozemků schvaluje rada.
 3. Za přípravu podkladů, návrhu smlouvy a administrativní úkony zodpovídá Odbor správy majetku Městského úřadu Přelouč (dále jen „OSM“).
 4. Na pronájem pozemku není právní nárok.
 5. Výjimku z těchto pravidel uděluje na základě vyjádření OSM rada.
 6. Předmětem nájemního vztahu podle těchto pravidel mohou být pouze pozemky ve vlastnictví města. Pro účely těchto pravidel jsou pozemky členěny na:

a) nesloužící k podnikání,

b) sloužící k podnikání.

 

 

Článek 2

Postup města při pronájmu pozemku

 

 1. Na základě žádosti fyzické či právnické osoby, případně z vlastního podnětu, rozhodne rada o vyhlášení záměru na pronájem pozemku, který zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na zveřejněný záměr může reagovat kdokoli, ať už podáním vyjádření k zamýšlené dispozici nebo podáním vlastní žádosti (nabídky).
 2. Písemné žádosti o pronájem přijímá a eviduje OSM.
 3. K žádosti přiloží žadatel popis svého záměru na využití pozemku, případně i další podklady, které si město podle potřeby může následně individuálně vyžádat.
 4. OSM předá neotevřené obálky s nabídkami k posouzení příslušné komisi, která je po otevření a následném vyhodnocení nabídek předá společně se svým stanoviskem k rozhodnutí rady. Zájemci, u kterých bude zjištěno, že jsou s plněním závazků vůči městu v prodlení, budou vyloučeni.
 5. Rada si vyhrazuje právo zrušit záměr a nepronajmout pozemek žádnému zájemci.
 6. O způsobu vyřízení žádosti bude žadatel písemně vyrozuměn po rozhodnutí v radě, v případě schválení příslušné smlouvy radou bude vyzván k jejímu podpisu.
 7. V otázkách těmito pravidly neupravenými se postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s občanským zákoníkem a zákonem o obcích (zákon č. 89/2012 Sb., a č. 128/2000 Sb.)

 

 

Článek 3

Sazby nájemného z pozemků

 

 1. Výši nájemného schvaluje rada, která vychází z níže uvedených pravidel, ale v konkrétním případě může být s přihlédnutím k okolnostem nájemné stanoveno odlišně.
 2. Nájemné za pozemky využívané jako zahrady, zahrádky u domu nebo zázemí nemovitých věcí, které jsou s nimi ve funkčním celku, se stanovuje ve výši 20 Kč/m2/rok
 3. Nájemné za pozemky sloužící dlouhodobému[1]  umístění stánků nebo restauračních předzahrádek o maximální výměře 30 m2 se stanovuje ve výši 7 280 Kč/rok.
 4. Nájemné za pozemky sloužící pro podnikání bude stanoveno individuálně s tím, že cena ročního nájemného bude minimálně ve výši 10% z ceny pozemku.
 5. Nájemné je podle § 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozeno od DPH.
 6. Nájemné může být valorizováno maximálně 1x za rok o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za bezprostředně předešlý kalendářní rok, zjištěnou a publikovanou Českým statistickým úřadem. O uplatnění valorizace rozhodne rada.

 

 

Článek 4

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tato pravidla schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 7. 9. 2020  usnesením č. 48/6/2020-I.
 2. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 8. 9. 2020.

 

 

            Bc. Irena Burešová                                                                        Ing. Ivan Moravec

                 starostka                                                                                      místostarosta

 

[1]  Nájemí vztah na dobu neurčitou nebo na dobu určitou v délce minimálně 1 rok.