Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Pravidla pro pronájem pozemků

Článek 1. Úvodní ustanovení

 1. Těmito pravidly se řídí nájem pozemků ve vlastnictví města, vyjma nájmu kratšího 30 dnů. V případě takovýchto krátkodobých nájmů rozhoduje Rada města (dále jen „rada“) individuálně.
 2. Právní jednání ohledně nájmu pozemků schvaluje rada.
 3. Za přípravu podkladů, návrhu smlouvy a administrativní úkony zodpovídá Odbor správy majetku Městského úřadu Přelouč (dále jen „OSM“).
 4. Na pronájem pozemku není právní nárok.
 5. Výjimku z těchto pravidel uděluje na základě vyjádření OSM rada.
 6. Předmětem nájemního vztahu podle těchto pravidel mohou být pouze pozemky ve vlastnictví města. Pro účely těchto pravidel jsou pozemky členěny na:

a) nesloužící k podnikání,

b) sloužící k podnikání.

Článek 2. Postup města při pronájmu pozemku

 1. Na základě žádosti fyzické či právnické osoby, případně z vlastního podnětu, rozhodne rada o vyhlášení záměru na pronájem pozemku, který zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na zveřejněný záměr může reagovat kdokoli, ať už podáním vyjádření k zamýšlené dispozici nebo podáním vlastní žádosti (nabídky).
 2. Písemné žádosti o pronájem přijímá a eviduje OSM.
 3. K žádosti přiloží žadatel popis svého záměru na využití pozemku, případně i další podklady, které si město podle potřeby může následně individuálně vyžádat.
 4. OSM předá neotevřené obálky s nabídkami k posouzení příslušné komisi, která je po otevření a následném vyhodnocení nabídek předá společně se svým stanoviskem k rozhodnutí rady. Zájemci, u kterých bude zjištěno, že jsou s plněním závazků vůči městu v prodlení, budou bez dalšího vyloučeni.
 5. Rada si vyhrazuje právo zrušit záměr a nepronajmout pozemek žádnému zájemci.
 6. O způsobu vyřízení žádosti bude žadatel písemně vyrozuměn po rozhodnutí v radě, v případě schválení příslušné smlouvy radou bude vyzván k jejímu podpisu.
 7. V otázkách těmito pravidly neupravenými se postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s občanským zákoníkem a zákonem o obcích (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

Článek 3. Sazby nájemného z pozemků

1. Výši nájemného schvaluje rada, která vychází z níže uvedených pravidel, ale v konkrétním případě může být s přihlédnutím k okolnostem nájemné stanoveno odlišně.

2. Minimální sazby nájemného

Nepodnikatelské aktivity

 • zahrada - 24,- Kč/m2/rok
 • zahrádkářská kolonie - 10,- Kč/m2/rok
 • pozemek, který tvoří funkční celek
 • s nemovitostí nájemce (připlocené pozemky) - 24,- Kč/m2/rok

Podnikatelské aktivity

 • dlouhodobé umístění prodejního stánku - 600,- Kč/m2/rok
 • dočasné umístění prodejního stánku - 40,- Kč/m2/týden
 • umístění restaurační předzahrádky - 300,- Kč/m2/rok
 • umístění reklamního zařízení (billboardu) - 100,- Kč/m2 reklamní plochy/měsíc + DPH

3. Nájemné bude valorizováno maximálně 1x za rok (vždy k 1.4. příslušného roku) o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za bezprostředně předešlý kalendářní rok, zjištěnou a publikovanou Českým statistickým úřadem.

Článek 4. Závěrečná ustanovení

 1. Tato pravidla schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 13. 2. 2023usnesením č. 9/6/2023 – I.
 2. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 14. 2.2023.
 3. Tato pravidla ruší a nahrazují Pravidla pro pronájem pozemků ve vlastnictví města Přelouče schválená Radou města Přelouče dne 7. 9. 2020.

Martin Šmíd -  starosta města   

Ing. Ivan Moravec -  místostarosta města

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi