Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Přidělování městských bytů

Pravidla pro přidělování městských bytů

I. ÚVOD

Tato pravidla upravují postup při přidělování městských bytů. Nevztahují se na přidělování bytů v domech zvláštního určení, bezbariérových bytů a bytů určených k přechodnému bydlení.

Žádosti o městské byty vydává a přijímá odbor sociální na předepsaných formulářích. Došlé žádosti eviduje v pořadí, jak byly podány, o čemž žadatele písemně informuje.

Platnost evidence žádosti je omezena dobou 1 roku od data jejího zaevidování, po uplynutí této lhůty je žádost vyřazena z evidence.

II. ŽADATEL

Žadatel je osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, s trvalým pobytem na území města včetně místních částí či s povolením k pobytu na území města a místních částí.

Žádost nebude přijata nebo nebude zaevidována u těch uchazečů, kteří sami nebo příslušníci jejich domácnosti nemají splněny jakékoliv závazky vůči městu a nesnaží se je aktivně řešit.

III. FORMULÁŘ ŽÁDOSTI

Formulář žádosti o evidenci nebo obnovení žádosti o byt (viz příloha č. 1) je k vyzvednutí na odboru sociálním MěÚ Přelouč nebo elektronicky na mestsky-urad/formulare-ke-stazeni/odbor-socialni/

Na formuláři žadatel uvede údaje zejména:

a) o žadateli včetně jeho domácnosti

b) o požadavku na velikost bytu

c) o vlastnictví bytu nebo nemovitosti s bytem, nebo existenci jiného právního vztahu.

IV. PODMÍNKY A ROZHODNUTÍ O PŘIDĚLENÍ BYTU

O konkrétním přidělení městského bytu rozhoduje rada města na návrh komise sociálně zdravotní (dále jen KSZ)

V případě uvolnění městského bytu vyberou členové KSZ z evidence žadatelů ke dni uvolnění bytu, o kterém bude rozhodováno, uchazeče podle naléhavosti a aktuální životní situace žadatele.

KSZ předloží radě města své doporučení žadatel vč. náhradníka na přidělení bytu ke schválení na nejbližším zasedání rady po datu zasedání KSZ.

Je vždy nutno dodržet maximální počet osob v bytě žijících, který stanovila rada města usnesením č. 99/55 z 14. 4. 2014 (viz příloha č. 2).

V. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Na základě rozhodnutí rady města o přidělení bytu vznikne tomu, jemuž byl byt přidělen, nárok uzavřít nájemní smlouvu s městem Přelouč zastoupeným pověřeným pracovníkem MěÚ Přelouč.

Sociální odbor je povinen nejpozději do 5 dnů od rozhodnutí rady města vyrozumět budoucího nájemce písemnou formou a předat informace o následujícím postupu. Zároveň o budoucím nájemci písemně vyrozumí Odbor správy majetku a infrastruktury Městského úřadu Přelouč.

Předání bytu novému nájemci, převzetí od stávajícího nájemce a veškerá agenda spojená s technickou správou bytů je v gesci Odboru správy majetku a infrastruktury MěÚ Přelouč.

Nový nájemce je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od jeho vyrozumění odborem sociálním o   schválení uzavření nájemní smlouvy, kontaktovat odbor správy majetku a infrastruktury MěÚ Přelouč.

Pokud uchazeč, jemuž bylo usnesením rady schváleno přidělení bytu, neuzavře s pověřeným pracovníkem MěÚ Přelouč nejpozději do jednoho měsíce od vyrozumění nájemní smlouvu, dá pověřený pracovník MěÚ Přelouč podnět radě města ke zrušení jejího usnesení. To neplatí, brání-li v uzavření nájemní smlouvy budoucímu nájemci vážné důvody (např. nemoc, hospitalizace apod.)

VI. CENA A ÚHRADA NÁJEMNÉHO

Výše nájemného za podlahovou plochu je stanovena Usnesením rady města. Celková cena za užívání bytu je stanovena z nájemného za podlahovou plochu a zálohy za služby spojené s užíváním bytu.

VII. VÝJIMKY Z PRAVIDEL

Rada města může přímo přidělit byt bez výběrového řízení zejména v případech živelných událostí; pokud je to potřebné pro město nebo v jiných naléhavých případech, a to na dobu nezbytně nutnou.

Rada města na základě písemné žádosti žadatele může povolit výjimku z Pravidel města Přelouče pro přidělování městských bytů.

VIII. ZÁVĚR

Tato pravidla ruší a nahrazují Pravidla rady města pro přidělování městských bytů schválených ze dne
1. 3. 2009.

Tato pravidla nabývají platnosti dnem jejich schválení radou města a účinnosti dnem 16. 8. 2021

Tato Pravidla se zveřejní po dobu jejich účinnosti na webových stránkách města Přelouče.

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi