Obsah

Právní normy Městská policie Přelouč

 • 553/1991 Sb. o obecní policii
 • 418/2008 Sb. vyhláška k provedení zákona o obecní policii
 • 444/2008 Sb. vyhláška o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka
 • 1/1993 Sb. Ústava České republiky
 • 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
 • 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • 200/1990 Sb. o přestupcích
 • 40/2009 Sb. trestní zákoník
 • 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • 500/2004 Sb. správní řád
 • 273/2008 Sb. o policii České republiky
 • 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
 • 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu
 • 262/2006 Sb. zákoník práce
 • 379/2005 Sb. k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, návyk. látkami
 • 455/1991 Sb. živnostenský zákon
 • 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • 185/2001 Sb.    o odpadech a o změně některých dalších zákonů