Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Pravidla pro přidělování a užívání sociálních bytů

Pravidla pro přidělování a užívání sociálních bytů

 

Přidělení těchto bytů se řídí pravidly pro Přidělování bytů v majetku města Přelouče, které byly schváleny Radou města na schůzi konané dne 3. 4. 2023 usnesením č. 13/11/2023, účinností od 3. 4. 2023.

 

Článek 1 Úvodní stanovení

 1. Tato pravidla upravují postup při přidělování a užívání sociálních bytů města Přelouč, IČO 00274101, se sídlem Československé armády 1665, 535 33 Přelouč (dále jen „město“), a uzavírání smluv o nájmu sociálních bytů (dále jen „smluv o nájmu“).
 2. Pravidla pro přidělování a užívání sociálních bytů se řídí Nařízením vlády č. 112/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení, příloha č. 1).
 3. Sociálním bytem je byt ve vlastnictví města určený k dočasnému bydlení osobám, které nemohou za tržních podmínek získat přiměřené a kvalitativně standardní bydlení. Účelem uzavření nájemní smlouvy je vytvoření předpokladů k okamžitému řešení situace osob, které se ocitly v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Užívání sociálního bytu je dále určeno těmito pravidly, která specifikují zejména vymezení cílových skupin pro sociální bydlení, podmínky pro přidělení a užívání sociálního bytu.
 4. Mezi sociální byty se zařazují byty v objektu ul. Choceňská, č. p. 877, Přelouč, v katastrálním území Přelouč, město Přelouč (dále jen „Nemovitost“) na základě rozhodnutí o provedení stavebního záměru vydaného Městským úřadem Přelouč, jako stavební úřad pod spis. zn. ST/3895/2020/Ch, č.j. MUPC 13735/2020 ze dne 21. 7. 2020, které nabylo právní moci dne 18. 8. 2020.
 5. Určení bytu jako sociálního může zrušit svým rozhodnutím pouze Rada města Přelouč (dále jen „RM“) s ohledem na podmínky stanovené v pověřovacím aktu a Smlouvy o poskytnutí dotace registrační číslo 1128110057, a to na základě návrhu Odboru správy majetku Městského úřadu Přelouč (dále jen „OSM“) učiněného na základě doporučení Odboru sociálních věcí Městského úřadu Přelouč (dále jen „OSO“).
 6. OSO dle těchto pravidel, především:

a) Provádí depistáž zaměřenou na osoby v bytové nouzi, výběr klientů, sestavení databáze žadatelů, roztřídění a vyhodnocení žádostí. U každého žadatele o sociální bydlení je provedeno sociální šetření určeným pracovníkem OSO.

b) S OSM provádí průběžné vyhodnocování průběhu nájmu nájemců v sociálních bytech.

c) Navrhuje řešení případných problémů souvisejících s užíváním sociálních bytů a aktivně se snaží vzniklé problémy řešit.

d) Pravidelně vyhodnocuje fungování systému sociálního bydlení a v případě potřeby dávají doporučení OSM k jeho modifikaci.

7. Jedná-li se o jakékoliv doporučení, ke kterému je třeba přijmout rozhodnutí RM, probíhá toto doporučení formou návrhu přes Komisi sociálně zdravotní (dále jen „KSZ“).

Článek 2 Vymezení cílových skupin pro sociální bydlení

 

 1. Cílovými skupinami sociálního bydlení jsou osoby v bytové nouzi, které splňují podmínky způsobilé domácnosti, a to:
 • osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut),
 • osoby v nízkoprahové noclehárně,
 • osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,
 • muži a ženy v azylovém domě,
 • matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,
 • úplné rodiny v azylovém domě,
 • osoby v domě na půli cesty,
 • osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení),
 • osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu,
 • žadatelé o azyl v azylových zařízeních,
 • osoby po opuštění věznice,
 • osoby před opuštěním zdravotnického zařízení,
 • osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče,
 • muži a ženy v seniorském věku,
 • invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,
 • osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),
 • osoby bydlící v bytě bez právního důvodu,
 • osoby v nezákonně obsazené budově,
 • osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice),
 • osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,
 • osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení),
 • osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele,
 • osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení,
 • osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání.

2. Sociální byty jsou určeny prioritně rodinám s dětmi, či samoživitelům a samoživitelkám.

3. Sociální byty jsou primárně určeny osobám, které už spolupracují s OSO či jinou sociální službou.

Článek 3 Podání a evidence žádostí o sociální byt

 

 1. Evidenci žádostí o sociální byt vede OSO.
 2. Vyplněná a žadatelem podepsaná žádost o sociální byt se podává na Městském úřadě v Přelouči na předepsaném formuláři „Žádost o poskytnutí sociálního bydlení“, nebo k vyzvednutí na OSO. Žádosti mohou být převedeny do elektronické podoby.
 3. Podáním žádosti nevzniká právní nárok na uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu ani povinnost města sociální byt žadateli o nájmu poskytnout.
 4. Při podání žádosti o sociální byt bude žadatel kontaktován určeným sociálním pracovníkem OSO, který provede sociální šetření žadatele a bude dohodnuta další sociální práce, která je nezbytnou podmínkou sociálního bydlení.
 5. Žádost je nutno každoročně aktualizovat, a to do 31.1. každého kalendářního roku a průběžně aktualizovat v souladu se sociální situací žadatele.  
 6. Neobnoví-li žadatel svou žádost, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 5 těchto pravidel, bude z evidence vyřazena.

 

Článek 4 Podmínky pro uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu

(jsou uvedeny v § 19, odst. 2 Nařízení 112/2019 Sb.)

 

 1. Smlouva o nájmu sociálního bytu může být uzavřena se žadatelem ze způsobilé domácnosti, tj. společně hospodařící domácnost, která má nízký příjem a nevyhovující bydlení, přičemž žadatel musí splňovat následující podmínky:

 

a) Žadatel je občanem ČR nebo občan EU či cizinec s povolením k trvalému pobytu na území ČR a starší 18 let.

b) Žadatel ani člen jeho domácnosti, který s ním má obývat sociální byt, není dlužníkem s pravomocně přiznaným dluhem vůči městu nebo vůči jím zřízeným nebo založeným právnickým osobám nebo má uzavřený splátkový kalendář s městem nebo s jím zřízenými nebo založenými právnickými osobami a tento kalendář dodržuje.

c) Žadatel ani člen jeho domácnosti, který s ním má obývat sociální byt, nemá uzavřenou nájemní smlouvu a nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely, či mu nesvědčí právo užívat nemovitost určenou k bydlení na základě „výměnku“ či jiného užívacího práva k nemovitosti.

d) U žadatele nedošlo za uplynulé 3 roky k ukončení užívání bytu ve vlastnictví města, a to bez ohledu na to, zda ukončení užívání bytu bylo formou soudního rozhodnutí, výpovědí pronajímatele či uzavření dohody o ukončení užívání bytu, pokud důvodem pro tento postup bylo porušení povinností ze strany této osoby (např. neplacení nájemného, porušování dobrých mravů apod.).

e) Žadatel ani člen jeho domácnosti, který s ním má obývat sociální byt, nemá průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením smlouvy o nájmu přesahující 0,6násobek průměrné měsíční mzdy podle údajů ČSÚ. Výši příjmů v daném období doloží žadatel i všichni členové jeho domácnosti, kteří s ním mají obývat sociální byt spolu s podáním žádosti o sociální byt. Bude-li smlouva o nájmu uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za bezprostředně předcházející kalendářní rok; bude-li smlouva o nájmu uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za předminulý kalendářní rok. Do započitatelných příjmů osoby, u níž insolvenční soud určil jako způsob řešení úpadku oddlužení formou plnění splátkového kalendáře v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, se tyto soudem určené splátky a případné další mimořádné splátky nezahrnují. Při určování započitatelných příjmů posuzované osoby se postupuje podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění.

f) Pokud budou užívat sociální byt další osoby, doloží osoba, s níž má být uzavřena smlouva o nájmu, že měsíční průměr součtu čistých příjmů a sociálních dávek všech členů domácnosti nepřesáhl za 12 kalendářních měsíců před uzavřením smlouvy o nájmu:

 

 •  0,6 násobek hrubé průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 1 členem,
 • 0,8 násobek hrubé průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy,
 • 0,9 násobek hrubé průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy,
 • 1,0 násobek hrubé průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy,
 • 1,2 násobek hrubé průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy.

 

2. Před doporučením přidělit sociální byt konkrétnímu zájemci bude zohledněna i norma ČSN 73 4301 v platném znění (velikost přidělovaného bytu ve vztahu k počtu osob v domácnosti).

3. Pokud jsou uspokojeni všichni žadatelé z cílových skupin, kteří prošli sociálním šetřením pro způsobilou domácnost, lze nájemní smlouvu k sociálnímu bytu uzavřít i s osobou, která nebyla uznána jako způsobilá domácnost dle podmínek Nařízení. V takovém případě může být nájemní smlouva uzavřena maximálně na jeden rok.

4) Zpracování veškerých uvedených osobních údajů je prováděno zákonným způsobem, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení Směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu vyřizování žádosti, případně po dobu trvání smlouvy o nájmu a následně ještě jeden rok od jejího ukončení. Podrobné informace o zpracování osobních údajů městem jsou k dispozici na: Informace o zpracování osobních údajů

 

 

Článek 5 Kritéria pro posouzení žádosti o sociální byt

Kritéria se plně řídí smlouvou o poskytnutí dotace č. 1128110057 mezi SFPI a Městem Přelouč uzavřenou 28.7.2022. Vždy před uzavřením nájemní smlouvy ověří pověřený sociální pracovník, zda se jedná o způsobilou domácnost. Pro posouzení způsobilé domácnosti slouží příloha č. 1 NV a dokumenty Dotazník pro ověření bytové situace domácnosti a Postup pro posouzení způsobilé domácnosti.

 

Článek 6 Uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu

 1. Splnění podmínek dle čl. 4 těchto pravidel sleduje a vyhodnocuje OSO ve spolupráci s Komisí sociálně zdravotní (dále jen „KSZ) popř. se sociálním pracovníkem neziskové organizace spolupracující s obcí a na základě výsledku tohoto hodnocení předkládá OSO návrh KSZ na uzavření smlouvy o nájmu s konkrétním žadatelem.
 2. Na základě doporučení KSZ OSO zpracuje návrh usnesení na uzavření smlouvy o nájmu s konkrétním žadatelem, který předloží RM ke schválení.
 3. Schválení uzavření smlouvy o nájmu s konkrétním žadatelem oznámí OSO žadateli. Na základě usnesení RM uzavře pověřený pracovník nájemní smlouvu. Smlouvu o nájmu musí žadatel uzavřít do 30 dnů od doručení výzvy k uzavření smlouvy. Po uplynutí této lhůty platnost výzvy zaniká. V případě, že si žadatel výzvu nevyzvedne do 10 dnů od oznámení o uložení výzvy, považuje se uplynutím této doby výzva za doručenou. Pokud se vyskytnou vážné důvody, pro které nemůže žadatel uzavřít smlouvu, musí v této lhůtě o této skutečnosti písemně informovat OSO.
 4. Pokud žadatel smlouvu o nájmu neuzavře nebo odmítne uzavřít a nevedou-li ho k tomu vážné důvody, bude jeho žádost vyřazena z evidence OSO. Novou žádost zařadí OSO do evidence pouze tehdy, bude-li doložena novými skutečnostmi o sociální situaci žadatele.
 5. Nájemci sociálních bytů města neskládají před uzavřením smlouvy o nájmu jistinu.
 6. Výši nájemného stanoví RM s ohledem na Smlouvu o poskytnutí dotace registrační číslo smlouvy 1128110057. Stanovení výše nájemného v podpořených sociálních bytech v rámci programu Výstavba pro obce je regulováno dle podmínek nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V nájemní smlouvě k sociálnímu bytu:

a) nelze ujednat peněžitou jistotu podle § 2254 odst. 1 občanského zákoníku,

b) je nutné ujednat nájemné, jehož výše nesmí překročit mezní hodnotu nájemného,

c) pronajímatel a nájemce výslovně vyloučí zvyšování nájemného podle § 2249 odst. 1 občanského zákoníku.

7) Výše mezní hodnoty nájemného bude zvýšena o procentuální nárůst spotřebitelských cen za domácnosti celkem, pokud dojde k nárůstu měsíčního úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem, zjištěného z údajů Českého statistického úřadu za období od posledního stanovení mezní hodnoty o více než 5 %.

8) Smlouva o nájmu se sjednává na dobu 12 měsíců s možností prodloužení, vždy na dobu max. 12 měsíců. Pronajímatel má právo vypovědět nájem dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

9) Opětovně uzavřít nájemní smlouvu lze až po posouzení, zda si nájemce nemůže zajistit vyhovující bydlení na trhu. Nájemce vyplní dotazník za pomoci sociálního pracovníka, který následovně provede vyhodnocení. Postup při opětovném uzavření nájemní smlouvy se řídí dle podmínek stanovených v § 19 odst. 3 Nařízení.

10) Pokud sociální pracovník posoudí, že si nájemce (domácnost SB) nemůže zajistit vyhovující bydlení na trhu, přestože nesplní podmínku nízkého příjmu stanovenou v Nařízení, odůvodní toto posouzení v rámci vyhodnocení. K vyhodnocení by měl přiložit případně dokumenty a doklady, dle kterých bylo takto rozhodnuto.

11) Při optimalizaci sociální a finanční situace nájemce sociálního bytu, která dle těchto pravidel nájemci znemožní znovu uzavření smlouvy o nájmu (měsíční příjem převyšuje hranici povolenou těmito pravidly nebo nájemce již nesplňuje cílovou skupinu), nabídne RM nájemci před ukončením smlouvy o nájmu k užívání byt v majetku města. Jakmile se takový byt uvolní, a to za předpokladu, že v okamžiku znemožnění prodloužení smlouvy o nájmu má město byt v majetku města k dispozici, popř. v rámci výkonu sociální práce pomůže sociální pracovník klientovi s žádostí o byt dle standardních pravidel bytového fondu města Přelouč. Na osvědčení o dobrém začlenění žadatele v rámci sociálního bydlení bude při hodnocení jeho žádosti o běžný byt brán zřetel.

12) V případě, že bude OSO z relevantních zdrojů informován o tom, že si nájemce neplní povinnosti vyplývající z nájemního vztahu, bude vedoucí OSO iniciovat jednání KSZ. Z jednání KSZ vzejdou návrhy na nápravu, které budou předložené ke schválení RM.

 

Článek 7 Další nakládání se sociálními byty

 

 1. Podnájem sociálního bytu není možný.
 2. O výměně sociálního bytu za jiný sociální byt rozhoduje RM, a to pouze ve výjimečných případech na návrh OSO učiněný na základě doporučení KSZ.
 3. V případě naplnění zákonného důvodu pro podání výpovědi z nájmu bytu, podání žaloby na vyklizení bytu, podání návrhu na exekuci vyklizením bytu, je věc předložena k projednání OSO a následně prostřednictvím KSZ k rozhodnutí RM.

 

Článek 8 Závěrečná ustanovení

 

 1. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 3. 4. 2023
 2. Nedílnou součástí těchto pravidel pro přidělování a užívání sociálních bytů jsou:

 

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, středa 24. 4. 2024
slabý déšť 10 °C 3 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 10/4 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 11/3 °C
sobota 27. 4. slabý déšť 8/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi