Obsah

Odbor živnostenský

Osoby

JménoFunkceTelefon
Joštová Petra, Bc.Vedoucí odboru466094242
605259302
Holánková Petra, Bc.zástupce vedoucí odboru 466094243
736607104
Šimková Jolanareferent466094244

Náplň činnosti

Plní veškeré úkoly a povinnosti městského úřadu spadající do působnosti odboru vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména ze zákona č. 570/1991 Sb. a dále plní funkci centrálního registračního místa.

 

Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

• vydává fyzickým a právnickým osobám průkazy živnostenského oprávnění, tj. výpisy ze živnostenského rejstříku (do vydání výpisu stejnopis ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu) a rozhoduje o udělení koncese

• zapisuje změny údajů vedených v živnostenském rejstříku

• zapisuje do živnostenského rejstříku přerušení provozování živnosti na žádost podnikatele

• je provozovatelem živnostenského rejstříku (na žádost vydává výpisy z tohoto rejstříku)

• vede správní řízení pro porušení povinností stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy

• rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění

• vydává oznámení o zániku živnostenských oprávnění

• provádí kontrolu plnění povinností stanovených živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, spolupracuje s orgány státní správy, státního odborného dozoru a orgány činnými v trestním řízení

• v řízení o přestupcích projednává přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob podle živnostenského zákona a ukládá pokuty rozhodnutím o přestupku, příkazem a příkazem na místě

• přijímá upozornění, oznámení a podněty fyzických a právnických osob na úseku živnostenského podnikání

 

Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

• vydává povolení k umístění herního prostoru, rozhoduje o změně nebo zrušení povolení z moci úřední nebo na žádost provozovatele

• je příslušným orgánem pro ohlášení hazardní hry (tombola, turnaj malého rozsahu)

 

Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997, o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

• vede evidenci zemědělských podnikatelů

• vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele

• provádí změny v evidenci zemědělského podnikatele

• vyřazuje z evidence zemědělského podnikatele

• vyřizuje žádosti o výpisy z informačního systému evidence zemědělského podnikatele

• provádí kontrolu evidence zemědělského podnikatele

• ukládá pokuty za přestupky v rozsahu uvedeného zákona

 

Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

• je kontaktním místem Czech POINT, prostřednictvím kterého lze požádat o výpis z katastru nemovitostí, veřejného rejstříku, živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů ČR, insolvenčního rejstříku, bodového hodnocení řidiče atd.

• provádí úkony týkající se datových schránek

• provádí konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby či naopak

• vydává výpisy ze základních registrů a přijímá oznámení změn v těchto registrech a žádosti o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě

 

Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

• provádí ověřování pravosti listin a podpisů (vidimaci a legalizaci)