Obsah

Odbor živnostenský

Organizační zařazení

Město Přelouč > Městský úřad Přelouč

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Joštová Petra, Bc. Vedoucí odboru 466094242
605259302
Holánková Petra, Bc. zástupce vedoucí odboru 466094243
736607104
Šimková Jolana referent 466094244

Náplň činnosti

Plní veškeré úkoly a povinnosti městského úřadu spadající do působnosti odboru vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména ze zákona č. 570/1991 Sb. a dále plní funkci centrálního registračního místa.

 

Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

• vydává fyzickým a právnickým osobám průkazy živnostenského oprávnění, tj. výpisy ze živnostenského rejstříku (do vydání výpisu stejnopis ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu) a rozhoduje o udělení koncese

• zapisuje změny údajů vedených v živnostenském rejstříku

• zapisuje do živnostenského rejstříku přerušení provozování živnosti na žádost podnikatele

• je provozovatelem živnostenského rejstříku (na žádost vydává výpisy z tohoto rejstříku)

• vede správní řízení pro porušení povinností stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy

• rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění

• vydává oznámení o zániku živnostenských oprávnění

• provádí kontrolu plnění povinností stanovených živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, spolupracuje s orgány státní správy, státního odborného dozoru a orgány činnými v trestním řízení

• v řízení o přestupcích projednává přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob podle živnostenského zákona a ukládá pokuty rozhodnutím o přestupku, příkazem a příkazem na místě

• přijímá upozornění, oznámení a podněty fyzických a právnických osob na úseku živnostenského podnikání

 

Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

• vydává povolení k umístění herního prostoru, rozhoduje o změně nebo zrušení povolení z moci úřední nebo na žádost provozovatele

• je příslušným orgánem pro ohlášení hazardní hry (tombola, turnaj malého rozsahu)

 

Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997, o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

• vede evidenci zemědělských podnikatelů

• vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele

• provádí změny v evidenci zemědělského podnikatele

• vyřazuje z evidence zemědělského podnikatele

• vyřizuje žádosti o výpisy z informačního systému evidence zemědělského podnikatele

• provádí kontrolu evidence zemědělského podnikatele

• ukládá pokuty za přestupky v rozsahu uvedeného zákona

 

Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

• je kontaktním místem Czech POINT, prostřednictvím kterého lze požádat o výpis z katastru nemovitostí, veřejného rejstříku, živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů ČR, insolvenčního rejstříku, bodového hodnocení řidiče atd.

• provádí úkony týkající se datových schránek

• provádí konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby či naopak

• vydává výpisy ze základních registrů a přijímá oznámení změn v těchto registrech a žádosti o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě

 

Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

• provádí ověřování pravosti listin a podpisů (vidimaci a legalizaci)