Obsah

Náplň činnosti

Plní veškeré úkoly a povinnosti městského úřadu spadající do působnosti odboru vyplývající ze zvláštních právních předpisů, případně textu náplně činnosti, zejména:
 
Samostatná působnost

Investiční činnost
 • sestavuje plány investiční výstavby
 • zajišťuje předprojektovou přípravu
 • zajišťuje projektovou přípravu
 • zajišťuje podklady pro stavebně správní řízení - územní rozhodnutí, stavební povolení, povolení překopů atd.
 • zajišťuje výběr zhotovitele díla
 • provádí stavební dozor na stavbách - v rámci této činnosti provádí kontrolu kvality prováděných prací, dodržování projektové dokumentace, kontrolu stavebních deníků, koordinaci prací na stavbách (u akcí realizovaných městem)
 • kontroluje dodržování podmínek státních dotací

Správa budov
 • pořizuje a aktualizuje dokumentaci o technickém stavu (pasporty) budov a dalších objektů (komunikace atd.) v majetku města
 • provádí činnost a kontrolu dodržování předpisů na úseku ochrany majetku a osob u objektů v majetku města
 • zajišťuje protipožární ochranu podle zákona o požární ochraně
 • zajišťuje prohlídky výtahů
 • zajišťuje odstranění závad zjištěných prohlídkami a revizemi
 • odstraňuje závady vzniklé běžným používáním budov a dalších nemovitostí v majetku města
 • dohlíží na provádění běžných údržbových prací v objektech zapůjčených jiným subjektům
 • zajišťuje přípravu a realizaci generálních oprav objektů a komunikací
 • zajišťuje předprojektovou a projektovou přípravu, stavební řízení, výběr zhotovitele, realizaci, provádí stavební dozor

Ostatní
 • likviduje faktury včetně kontroly správnosti (dle smluv)
 • zajišťuje podklady pro uzavírání smluv, projednání návrhů a sepsání smlouvy, sledování jejich plnění (kupní, nájemní, o dílo atd.)
 • vede evidenci objednávek
 • vede evidenci prostavěnosti na jednotlivých akcích
 • vede evidenci a archivaci dokumentace
 • zpracovává požadavky ohledně státních dotací
 • zajišťuje výpisy a podklady z katastrálního úřadu, převody nemovitého majetku a listy vlastnictví
 • zajišťuje geometrické plány
 • zajišťuje odhady nemovitostí
 • navrhuje radě města a zastupitelstvu města nabytí a převody nemovitého majetku
 • vede evidenci pošty - podací deník správy majetku a infrastruktury
 • vede evidenci majetku města
 • zajišťuje inventarizaci majetku města
 • spolupracuje s firmou, která spravuje bytové domy
 • zpracovává podklady pro majetkový výbor
 • zajišťuje veřejnou dražbu v případě, že zastupitelstvo města rozhodne o prodeji nemovitého majetku formou dražby
 • připravuje podklady pro přidělování bytů
 • je pověřen zastupováním města Přelouč jako účastníka řízení podle stavebního, vodního a silničního zákona

 

Odbor správy majetku používá následující právní předpisy:

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytů
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 • výměry MF č. 1 pro příslušný rok