Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Sportovní hala

Hlavní adresa

Za Fontánou 1611
53501 Přelouč

 

Rezervace sportovní haly
Cena za pronájem sportovní haly platná od 1.1.2023:  700,– Kč / hodina

Stálý rozvrh provozu sportovní haly (387.96 kB)  (PDF) akt. 28.3.2023
změny souboru se prováději podle aktuálních požadavků

Rozvrh hodin na víkendy (384.87 kB) (pdf) akt. 27.3.2023
změny souboru se prováději podle aktuálních požadavků

Fotogalerie
 

Kontaktní spojení

Telefon: 466265625

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Marek Otakar správce sportovní haly 733 313 435

Provozní řád Sportovní haly Přelouč

 

Čl. I

Základní ustanovení

Provozní řád stanovuje pravidla nutná pro zajištění provozu, bezpečnosti, pořádku a ochrany objektu sportovní haly ve vlastnictví města Přelouče. Je závazný pro všechny zaměstnance a uživatele haly.

 

Čl. II

Rozsah a umístění

 1. Sportovní hala města Přelouče se nachází v ulici Za Fontánou č.p. 1611 Přelouč.
 2. Vstup do haly je z ulice Za Fontánou.
 3. Stání dopravních prostředků je na parkovišti před vlastním objektem haly v ulici Za Fontánou a v ulici Foersterova.

 

Čl. III

Provozní doba

 1. Provozní doba je individuální podle rozpisu sportovních akcí s ukončením maximálně ve 22:00 hodin, v pátek ve 23:00hodin.
 2. Provozní doba platí pro:

            -  tréninky jednotlivých oddílů

            -  tréninky a cvičení v rámci výuky tělesné výchovy dle smluv uzavžených s městem

            -  dočasné uživatele haly z řad veřejnosti

            -  soutěže a utkání konající se v době stanovené příslušnými sportovními svazy, popř. oddíly

 1. Informace o měsíční provozní době a programu, včetně rozpisu tréninků jsou vyvěšeny u správce haly

 

Čl. IV

Oprávnění ke vstupu a užívání

 1. Oprávnění ke vstupu do haly mají:

  a)  členové sportovních oddílů tělovýchovných jednot v době tréninků a soutěží za přítomnosti   trenéra či odpovědné osoby

  b)  uživatelé dle uzavřených smluv

  c)   uživatelé z řad veřejnosti, kdy tuto skupinu uživatelů zastupuje jeden z nich (odpovědná osoba)

  d)  rozhodčí sportovních utkání

  e)  diváci při sportovních utkáních jen do prostoru tribuny – v návlekách na boty

 1. Vstup osob mladších 15 let je povolen pouze v doprovodu trenéra, cvičitele, vedoucího, učitele nebo zákoného zástupce, vždy staršího 18 let (dále jen „odpovědná osoba)

 

Čl. V

Povinosti uživatelů

 1. Uživatelé jsou povinni:

 

a)  seznámit se s provozním řádem a dodržovat jej

b)  nepoškozovat majetek Města Přelouče, případnou škodu nahradit

c)  dodržovat pořádek a sportovní kázeň

d)  dodržovat požární a poplachové směrnice

e)  dodržovat rozpis tréninků

f)  správně používat zařízení, jímž je objekt haly vybaven

g)  zapůjčené nářadí, náčiní a pomůcky vracet na určené místo

h)  dodržovat běžné zásady hygieny  v šatnách a sprchách, šetřit vodou a elektřinou

i)  do vnitřních prostor haly vstupovat  s řádně očištěnou obuví

j)  při sportovních akcích používat obuv určenou do cvičebních prostor (obuv pro sálové sporty), která neznačkuje

k)  do vyznačených prostor vstupovat pouze po přezutí do sportovní obuvi určené do tělocvičny

l)  správci haly oznamovat vzniklé závady a poškození, popř. je zapsat do knihy závad

m) upozornit správce na osoby, které poškozují zařízení haly nebo sportovců a porušují provozní řád haly

n)  po ukončení vymezeného času pro sportovní činnost neprodleně opustit cvičební prostor

o)  zabezpečit uložení cenných předmětů tak, aby nedošlo ke zcizení (šatny nejsou uzpůsobeny k ukládání cenných předmětů a mobilních telefonů), provozovatel nezodpovídá za případnou ztrátu nebo odcizení uložených věcí

p)  opustit přidělené šatny do 20 minut po skončení sportovní činnosti a před odchodem z těchto prostor překontrolovat:

-  zda nedošlo k poškození zařízení a vybavení

-  zda byl dodržen pořádek a čistota v šatnách a soc. zařízeních

-  zda byly vráceny nebo uloženy sportovní pomůcky a náčiní

-  zda byly vypnuty všechny elektrické spotřebiče

-  zda jsou uzamčeny pronajaté prostory a pronajaté prostory společně s klíči odevzdat správci

q)  trenéři a odpovědné osoby odpovídají za dodržování provozního řádu i za osoby, jež pověřili organizací nebo řízením sportovní akce

r)  řídit se pokyny správce tělocvičny

 

 1. Uživatelům je zakázano:

a)  vstupovat do ostatních- nepřidělených prostor

b)  bezdůvodně se zdržovat v prostorách haly

c)  provádět jakoukoliv reklamu bez předchozího povolenísprávce

d)  svévolně činit změny v měsíčním rozpisu sportovních akcí

e)  zasahovat do elektrických, vodovodních nebo plynových rozvodů a zřízení

f)  používat vodovodní zařízení sloužící na údržbu sportovního zařízení k soukromým účelům

g) kouřit v celém prostoru objektu haly

h)  požívat alkoholické nápoje, drogy a toxické látky

i)  vodit psy a jiná zvířata do haly, vyjma vodících psů pro slepce

j)  uživatel ZŠ Smetanova nesmí vynášet jakékoliv zařízení mimo halu a zabírat jakékoliv prostory pro svou potřebu mimo prostory jemu přidělené

 

 1. Dodržování uvedených pokynů kontroluje správce.

 

Čl. VI

Kancelář správce

 1. Správce vede a eviduje:

a) klíče od všech místností a sportovních zařízení, které jsou vydávány oproti záznamu a podpisu do provozní knihy trenérovi nebo odpovědné osobě v souladu s rozpisem sportovních akcí (tréninků)

b)  knihu úrazů

c)  knihu závad

d)  dokumentaci elektrické a požární signalizace

e)  dokumentaci rozmístění požárních hydrantů a ručních hasících přístrojů

f) vydávání nářadí, náčiní

Čl. VII

Opatření v případě úrazu

 1. První pomoc a nezbytné ošetření je povinen zajistit trenér či odpovědná osoba.
 2. Lékarnička je umístěna v místnosti první pomoci.
 3. Každý úraz musí být nahlášen správci, který je povinnen dle potřeby přivolat lékaře
 4. Každý úraz nebo zranění je vedoucí družstva povinen zapsat do knihy úrazů, která je k dispozici u správce
 5. Trenér či odpovědná osoba jsou povinni zajistit sepsání Protokolu o úrazu a jednu podepsanou kopii předat do 10 dnů správci.

 

Důležitá telefoní čísla:

  Lékařská služba                   155

  Policie                                 158

  Hasiči                                  150

  Poruchy rozvodu elektřiny  840 850 860

  Poruchy rozvodu vody        466 310 357

  Plynárny                              1239

 

Čl. VIII

Závěrečná ustanovení

 1. Tento provozní řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 8.9.2009
 2. Schváleno radou města dne 7.9.2009