Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Sportovní hala

Hlavní adresa

Za Fontánou 1611
53501 Přelouč

 

Rezervace sportovní haly
Cena za pronájem sportovní haly platná od 1.1.2023:  700,– Kč / hodina

Stálý rozvrh provozu sportovní haly (387.96 kB)  (PDF) akt. 28.3.2023
změny souboru se prováději podle aktuálních požadavků

Rozvrh hodin na víkendy (384.87 kB) (pdf) akt. 27.3.2023
změny souboru se prováději podle aktuálních požadavků

Fotogalerie
 

Kontaktní spojení

Telefon: 466265625

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Marek Otakar správce sportovní haly 733 313 435
 

Návštěvní řád

Městské sportovní haly v Přelouči

 

I. - Základní ustanovení

1. Sportovní hala, se sídlem ul. Za Fontánou č. p. 1611, Přelouč, 535 01, vydává tento návštěvní řád.

2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor zařízení, a to zejména za účelem sledování sportovního utkání či obdobné sportovní nebo jiné akce.

3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.

4. Každý návštěvník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

5. Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní akce bude osoba odlišná od provozovatele zařízení.

II. - Vstup a pobyt v zařízení

1. Vstupovat a pobývat v zařízení mohou návštěvníci na základě řádně zakoupené a předložené vstupenky, průkazu či obdobného dokladu opravňujícího ke vstupu a pobytu v zařízení, nebo při povolení volného vstupu pořadatelem.

2. Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Policie ČR je návštěvník povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným dokladem. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu, je povinen bezodkladně opustit prostor zařízení. V opačném případě bere na vědomí, že bude z prostor zařízení vykázán.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vykázat každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem, případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz zařízen, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

4. Každý návštěvník vstupující do zařízení souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.

III. - Povinnosti návštěvníků zařízení.

1. Každý návštěvník je povinen chovat se  prostoru zařízení tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce.

2. Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod.

3. Při pobytu v zařízení je návštěvník povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu vyhrazených a určených.

IV. - Zákazy

V prostorách zařízení je zakázáno:

a) vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít

b) vnášet a konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky

c) vnášet neskladné či objemné předměty a to včetně velkých batohů a tašek

d) vnášet natlakované nádoby

e) vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. hrací plocha)

f) házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky

g) kouření a používání otevřeného ohně

h) ničit zařízení a jeho vybavení

i) popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení

j) bez souhlasu provozovatele pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající sportovní akce

k) odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

 V. - Pořadatelská služba

1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pořadatelské službě.

2. Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné označení POŘADATEL.

3. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla řízena, a k bezproblémovému průběhu sportovní akce.

4. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR.

VI. - Odpovědnost za škody

1. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osoby v  obdobném poměru.

2. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit hlavnímu pořadateli nebo v kanceláři správce.

3. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor zařízení, a to na jakoukoli dobu.

4. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. V důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce).

VII. - Účinnost

Tento návštěvní řád je účinný od 1. 9. 2010