Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Přelouč
Město Přelouč vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Československé armády 1665
535 33 Přelouč
spojovatelka: 466094111
fax - sekretariát starostky: 466094104
E-mail: epodatelna@mestoprelouc.cz
WWW: www.mestoprelouc.cz
ID Datové schránky: b4hbqav
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Československé armády 1665
  535 33 Přelouč
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Československé armády 1665
  535 33 Přelouč
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:3012:30 – 17:00
  úterý8:00 – 11:3012:30 – 13:30
  středa8:00 – 11:3012:30 – 17:00
  čtvrtek8:00 – 11:3012:30 – 13:30
  pátek8:00 – 11:3012:30 – 13:30
 • 4.4 Telefonní čísla

  spojovatelka: 466094111
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: b4hbqav
Bankovní spojení: 19-1425561/0100 (Komerční banka, a.s.)
00274101
DIČ: CZ00274101

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Přelouč
  Československé armády 1665 1665
  53501 Přelouč
 • e-mailem: urad@mestoprelouc.cz
 • elektronickým podáním: epodatelna@mestoprelouc.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 466094111
úřední hodiny

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
 • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) - 15 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne

 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
 • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá

 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
 • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat

 • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu

 • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
 • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

Co když orgán žádosti nevyhoví

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Přelouč vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Město Přelouč stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník).

  Čl. I. Obecná ustanovení

  1. Tento sazebník upravuje stanovení výše sazeb za poskytování informací ve smyslu zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  2. Žadatel v souvislosti s poskytováním informace hradí povinnému subjektu pouze přímé materiálové náklady, kterými jsou: náklady na pořízení listinných kopií, popř. tisku listin, náklady na opatření technických nosičů dat (CD, DVD), náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a náklady na odeslání informace žadateli.

  Čl. II.n Náklady na pořízení listinných kopií

  Náklady na pořízení listinných kopií jsou uvedeny pro jednotlivé typy kopií v následující tabulce:

  Kopie

  Formát

  Sazba (Kč)

  černobílá jednostranná

  A4

  1,-

  černobílá oboustranná

  A4

  2,-

  černobílá jednostranná

  A3

  2,-

  černobílá oboustranná

  A3

  3,-

  barevná jednostranná

  A4

  6,-

  barevná oboustranná

  A4

  12,-

  barevná jednostranná

  A3

  12,-

  barevná oboustranná

  A3

  24,-

   

  Náklady na pořízení elektronických kopií, tj. skenování činí v případě skenu 1 strany běžného formátu A4 2,- Kč, v případě skenu 1 strany formátu A3 4,- Kč,

  Čl. III. Náklady na tisk listin

  Náklady na tisk listin jsou uvedeny pro jednotlivé typy tisku v následující tabulce.

   

  Typ tisku

  Formát

  Sazba (Kč)

  černobílý jednostranný

  A4

  1,-

  černobílý oboustranný

  A4

  2,-

  barevný jednostranný

  A4

  6,-

  barevný oboustranný

  A4

  12,-

  barevný jednostranný

  A3

  12,-

  barevný oboustranný

  A3

  24,-

   

  Čl. IV. Náklady na poskytnutí kopií nebo tisku v jiném formátu či barvě

  Za poskytnutí kopií nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie nebo tisku u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou město za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

  Čl. V. Náklady na opatření technických nosičů dat

  Náklady za opatření technických nosičů dat (CD, DVD, přenosná paměť USB) budou účtovány podle skutečné pořizovací ceny. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možní požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

  VI. Náklady na odeslání informace žadateli

  1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty, s.p., platného v den odeslání informace žadateli.

  2. Náklady na balné účtovány nebudou.

  3. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

  VII. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

  1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací, které přesáhne jednu hodinu, se stanoví sazba úhrady za každou následující i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 193,- Kč, která je stanovena hodinovou sazbou podle celkových platových nákladů za předchozí rok dělených počtem úředníků a počtem pracovních hodin za toto období. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

  2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, např. náklady na jízdné, budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

  VIII. Závěrečná ustanovení

  1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,- Kč, nebude úhrada požadována. V případě, že týž žadatel vyžaduje obdobné informace opakovaně, bude úhrada nákladů vyžadována i v případě, že celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,- Kč.

  2. Tento sazebník lze analogicky použít i při vyčíslování výše úhrad za poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, s výjimkou čl. VII tohoto sazebníku, který se v případě poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., nepoužije.

  3. Součástí tohoto sazebníku nejsou správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů

  4. Žadatel může úhradu provést buď osobně na pokladně Městského úřadu Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč nebo bezhotovostně bankovním převodem na účet města vedený u Komerční banky, a. s., Přelouč, číslo účtu: 19-1425561/0100. Po prokazatelném uhrazení nákladů na poskytnutí informace bude žadateli informace poskytnuta.

  5. Tento sazebník je účinný od 1. 5. 2013, pro zbytek účetního období roku 2013 a účetní období následující. Dojde-li však v průběhu následujících účetních období k podstatné změně podmínek, za nichž byly stanoveny náklady, podle kterých byly stanoveny sazby úhrad, bude vydán nový sazebník

  6. Tento sazebník ruší Sazebník úhrad za poskytování informací účinný od 6. 10. 2009.

  7. Tento sazebník schválila rada města Přelouče na své 72. schůzi konané dne 29. 4. 2013, usnesením č. 72/22.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Přelouč poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Opravné prostředky proti rozhodnutí povinného subjektu o odepření poskytnutí informace

1) ODVOLÁNÍ

Opravným prostředkem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) je odvolání upravené v § 16 zákona. Na procesní otázky zákonem neupravené se podpůrně použije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zejména ustanovení § 37 odst. 2 a 3, a ustanovení § 81 a následující.

Odvolání lze podat, pokud povinný subjekt rozhodne o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodl o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí,

Podání odvolání je učiněno dnem, kdy bylo doručeno povinnému subjektu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Např. pokud dojde na úřad podání označené jako „stížnost“ a přitom bude splňovat náležitosti odvolání, bude posouzeno jako odvolání a podle toho i vyřízeno.

Náležitosti odvolání

Odvolání musí splňovat tyto zákonné požadavky stanovené správním řádem:

a. Kdo odvolání činí – odvolatel, který je fyzickou osobou uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Odvolatel, který je právnickou osobou uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Srov. § 37 odst. 2) správního řádu.

b. v jaké věci jej činí – odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje. Doporučuje se specifikovat rozhodnutí, proti kterému se odvolání podává spisovou značkou a číslem jednacím, které jsou vyznačeny na stejnopisu rozhodnutí. Odvolat se lze jen proti výrokové části rozhodnutí, jednotlivému výroku nebo jeho vedlejšímu ustanovení. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, pokud to umožňuje povaha věci. Odvolání proti odůvodnění je nepřípustné Dále je nutno vymezit, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

c. čeho se domáhá

d. označení správního orgánu, kterému je určeno

e. datum a podpis osoby, která jej činí

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvolání lze podat

1) Písemně:

a. osobním doručením na podatelnu Městského úřadu Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

b. prostřednictvím poskytovatele poštovních nebo jiných doručovacích služeb na výše uvedenou adresu Městského úřadu

2) Ústně do protokolu na příslušném odboru, který o odmítnutí žádosti o informaci rozhodl

3) Elektronicky

a. Prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické podatelny: epodatelna@mestoprelouc.cz. Podání musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem. Za předpokladu, že podání je do 5 dnů potvrzeno, tj. písemně doplněno nebo doplněno ústně do protokolu, není nutné podání elektronicky podepisovat.

b.Datovou zprávou prostřednictvím veřejné datové sítě s připojeným uznávaným elektronickým podpisem. Uznávaný elektronický podpis není třeba připojovat, pokud bude podání doplněno do 5 dní písemně nebo ústně do protokolu.

c. Prostřednictvím dálnopisu nebo telefaxu – pak je nutné podání do 5 dní doplnit buď písemně nebo ústně do protokolu.

Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

Písemné podání, které doplňuje podání uskutečněné elektronickou cestou, musí být s elektronickým podáním obsahově shodné.

Postup povinného subjektu po přijetí podaného odvolání

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů od doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.

Obrana proti rozhodnutí odvolacího orgánu

Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se lze bránit žalobou proti rozhodnutí správního orgánu podanou ve správním soudnictví. Věcně příslušné k podání žaloby jsou krajské soudy. Žaloba se podává do 2 měsíců od oznámení rozhodnutí odvolacího orgánu doručením stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí nebo jiným zákonem stanoveným způsobem.

Na základě podané žaloby soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Náležitosti žaloby proti rozhodnutí správního orgánu (§65 a následující, zákona 150/2002 Sb., soudního řádu správního) jsou:

1) Obecné náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu (kdo podání činí, v jaké věci jej činí, čeho se domáhá – viz též výše příslušný bod u náležitostí odvolání)

2) Označení napadeného rozhodnutí a den jeho doručení nebo jiného oznámení žalobci

3) Označení osob na řízení zúčastněných, jsou-li žalobci známy

4) Označení výroků rozhodnutí, které žalobce napadá

5) Žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné

6) Jaké důkazy k prokázání svých tvrzení navrhuje žalobce provést

7) Návrh výroku rozsudku

K žalobě žalobce připojí jeden opis napadeného rozhodnutí. Žalobce může kdykoli za řízení žalobní body omezit. Rozšířit žalobu na dosud nenapadené výroky rozhodnutí nebo ji rozšířit o další žalobní body může jen ve lhůtě pro podání žaloby.

Obrana proti rozhodnutí vydanému ve správním soudnictví

V případě, že krajský soud rozhodne žalobu podanou proti rozhodnutí správního orgánu, kterým správní žalobu zamítne a rozhodnutí odvolacího orgánu o odmítnutí žádosti o informace potvrdí, lze za podmínek stanovených v zákoně č. 150/2002 Sb., soudním řádem správním podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Pro řízení před Nejvyšším správním soudem není nutné být povinně zastoupen advokátem, ale z důvodu obtížnosti tvorby kasační stížnosti a řízení o ní, lze zastoupení advokátem jedině doporučit.

2) STÍŽNOST NA POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace je upravena v § 16a zákona. Stížnost může podat žadatel o informaci v těchto případech:

1) nesouhlas s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona (případ, kdy povinný subjekt pouze odkáže na zveřejněnou informaci)

2) žadateli po uplynutí zákonné lhůty 15 dnů pro poskytnutí informace povinným subjektem (§ 14 odst. 5, písm. d) zákona) nebo po uplynutí prodloužené lhůty (§ 14 odst. 7 zákona), nebo nepředložení konečné licenční nabídky žadateli a současném splnění podmínky, že ve všech výše jmenovaných případech nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

3) informace byla poskytnuta pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí nebo rozhodnutí o odmítnutí žádosti

4) žadatel nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace, kterou mu před poskytnutím informace sdělil písemně povinný subjekt nebo žadatel nesouhlasí s výší odměny podle ustanovení § 14a odst. 2) zákona, které stanoví, že výše odměny za oprávnění informaci užít na základě licenční nebo podlicenční smlouvy, nesmí být vyšší, než stanoví pravidla pro určování výše úhrady za poskytnutí informace podle § 17 zákona, za předpokladu, že zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva nestanoví jinak

Podání stížnosti:

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Lhůta pro podání stížnosti:

Lhůta pro podání stížnosti činí 30 dnů od:

1) doručení sdělení podle § 6 zákona, ve kterém povinný subjekt žadatele pouze odkazuje na zveřejněnou informaci a žadatel přitom trvá na přímém poskytnutí informace

2) doručení sdělení podle § 14 odst. 5, písm. c) zákona o tom, že požadované informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu a žádost o poskytnutí informace se odkládá

3) doručení sdělení podle § 17 odst. 3 zákona, ve kterém povinný subjekt sděluje písemně žadateli ještě před poskytnutím informace, jaká úhrada bude za poskytnutí informace povinným subjektem požadována

4) uplynutí 15denní lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5, písm. d) zákona

5) uplynutí 10denní lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 7 zákona – tedy po uplynutí doby 10 dní, o kterou byla prodloužena původní 15denní lhůta pro poskytnutí informace podle §14 odst. 5, písm. d) zákona

Postup po podání stížnosti

Povinný subjekt ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, předloží stížnost společně se spisovým materiálem nadřízenému orgánu, pokud v této lhůtě sám povinný subjekt stížnosti zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V případě, že povinný subjekt vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, lze se proti tomuto rozhodnutí odvolat dle §16 zákona (viz výše pasáž o odvolání).

Postup nadřízeného orgánu

V případě, že se jedná o rozhodování o stížnosti, jejímž předmětem je nesouhlas žadatele s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona (případ, kdy povinný subjekt pouze odkáže na zveřejněnou informaci) nebo se jedná o stížnost, kdy žadateli nebyla poskytnuta informace v zákonem stanovených lhůtách nebo se jedná o stížnost žadatele z důvodu, že informace byla poskytnuta pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí nebo rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nadřízený orgán přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že:

1) postup povinného subjektu potvrdí – proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat

2) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku – proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat

3) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti – tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu jejich samostatné působnosti – proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat pouze v případech kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2, poslední věta správního řádu, tedy vedoucí příslušného ústředního správního úřadu. Pokud takový nadřízený orgán určit podle § 178 odst. 2 určit nelze, rozhoduje v odvolacím řízení a v řízení o stížnosti ten, ten, kdo stojí v čele povinného subjektu.

V případě, že se jedná o rozhodování o stížnosti o nesouhlasu žadatele s výší úhrady za poskytnutí informace podle § 14a odst. 2 a § 17 odst. 3 zákona, nadřízený orgán přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že:

1) výši úhrady nebo odměny potvrdí

2) výši úhrady nebo odměny sníží, tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu jejich samostatné působnosti

3) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti

Nečinnost nadřízeného orgánu

Pokud by nadřízený orgán v příslušné 15 denní lhůtě nevydal rozhodnutí o stížnosti, lze přiměřeně uplatnit opatření proti nečinnosti podle § 80 správního řádu a eventuálně poté podat žalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu podle § 79 a následující soudního řádu správního.

Opravné prostředky proti rozhodnutí o právech a povinnostech osob vydaném ve správním řízení

Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí o právech a povinnostech osob ve správním řízení je odvolání upravené v § 81 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Pro podávání opravných prostředků proti rozhodnutím, která byla vydána v řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, popř. podle jiných předpisů, se použije úprava obsažená v těchto předpisech a úprava obsažená ve správním řádu se použije jen podpůrně.

Poučení o možnosti nebo nemožnosti podat opravný prostředek, postup a lhůty pro uplatnění opravného prostředku, jsou náležitostí rozhodnutí.

O odvolání rozhoduje nadřízený orgán, tj. Krajský úřad Pardubického kraje.

Další opravné prostředky

Jak postupovat, když nejsem spokojen/a se způsobem, jakým byla vyřízena má stížnost?

Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. (§ 175 odst. 7 správního řádu).

Lze se nějak bránit proti způsobu, jakým byla vyřízena petice?

Správní orgán, který petici přijal, ji má posoudit a v zákonem stanovené lhůtě na ni písemně odpovědět. Proti písemné odpovědi, kterou byla petice vyřízena, není možné podat žádný opravný prostředek. Jedinou možností je iniciovat petiční akci znova a znova petici zaslat správnímu orgánu.

Občané mají právní nárok na to, aby se jejich peticemi správní orgány zabývaly, ovšem nemají žádný právní nárok na to, aby požadavkům z jejich petice vyplývajících, správní orgány vyhověly.

Co dělat, když správní orgán zakáže konání shromáždění?

Proti rozhodnutí o zákazu shromáždění lze podat opravný prostředek, a to žalobu ve správním soudnictví ke krajskému soudu, a to na základě ustanovení § 65-78 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního.

Právo podat tuto správní žalobu má svolavatel, a to do 15 dnů od doručení zákazu shromáždění (doručuje se vyvěšením na úřední desce). Soud je povinen rozhodnout formou rozsudku, a to do tří dnů od doručení správní žaloby na soud. Pokud soud rozhodnutí správního orgánu o zákazu shromáždění zruší, je svolavatel oprávněn shromáždění konat, a to v následujících variantách:

 • podle původního oznámení (podá-li však svolavatel opravný prostředek např. až po dni, kdy se mělo konat původně oznámené shromáždění, potom tato varianta samozřejmě nepřipadá v úvahu), nebo
 • později tak, aby shromáždění bylo uskutečněno do 30 dnů od právní moci rozhodnutí soudu (rozsudek, který byl doručen účastníkům, je podle § 54 odst. 5 soudního řádu správního v právní moci), anebo
 • ještě v pozdější době, než je doba do 30 dnů od právní moci rozhodnutí soudu (v tomto případě však musí svolavatel zároveň vyrozumět o tom úřad, a to nejpozději 1 den před konáním shromáždění).

Co dělat, když správní orgán svolané shromáždění rozpustí?

Proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění podat námitky u krajského soudu. Pro řízení o námitkách se použijí ustanovení § 65-78 soudního řádu správního. Správní soud pak na základě podaných námitek rozhodne o souladnosti rozpuštění shromáždění se zákonem o právu shromažďovacím (84/1990 Sb). Oprávnění podat tyto námitky svědčí svolavateli nebo účastníku rozpuštěného shromáždění.

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi