Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Pečovatelská služba

Adresa Pečovatelské služby Přelouč.

Pečovatelská služba

Sluneční 1516

535 01 Přelouč

vedoucí: Jitka Burketová

tel.: 466 953 216

E-mail: ps@mestoprelouc.cz

Zřizovatel.

Město Přelouč

Československé armády 1665

IČ: 274101

DIČ: CZ 00274101

535 33 Přelouč

tel.: 466 094 111

www.mestoprelouc.cz

bankovní spojení: Komerční banka Přelouč, č. účtu: 1425561/0100

Poslání.

Pečovatelská služba podporuje uživatele, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí nebo zdravotním postižením, zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, žít běžným způsobem života, v co nejlepší kvalitě, žít důstojně  a zapojovat se do běžného života společnosti.

Podporujeme uživatele k samostatnosti, k rozvíjení vlastních schopností při sebeobsluze, či domácnosti a vedeme uživatele ke schopnosti řešit svou situaci vlastními silami.

Cíle služby:

 • umožnit uživatelům, aby co nejdéle zůstali soběstační ve svém přirozeném prostředí
 • poskytnout podporu uživatelům v rámci zachování soběstačnosti v sebeobsluze, v péči o vlastní domácnost, a tím podpořit jejich důstojnost
 • poskytovat pomoc uživatelům při udržení přirozených kontaktů a kontaktů se společenským prostředím, a tím předcházet jejich vyloučení ze společnosti.
 • umožnit uživatelům uplatňovat vlastní vůli při rozhodování o způsobu a stylu svého života

Cílová skupina.

Službu poskytujeme osobám, bez omezení věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Naplňování základního poslání.

Při naplňování základního poslání vycházíme z následujících principů:

 • vzájemná dohoda – založena na partnerství, každý uživatel je rovnocenný partner
 • respektování potřeb – služby poskytujeme a nabízíme na základě individuálních potřeb a požadavků uživatele
 • zachování přirozeného prostředí – při poskytování služby směřujeme k předcházení a zamezení sociálního vyloučení uživatele a podporujeme ho při začlenění do běžného života
 • respektování lidské důstojnosti a soukromí
 • spolupráce s rodinou, blízkými, přáteli a ostatními veřejnými institucemi při naplňování cílů uživatele
 • profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků
 • flexibilita – službu dokážeme zavést do 24hod.

Pečovatelská služba zajišťuje:

Základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo  pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • základní sociální poradenství – např. pomoc při vyplňování tiskopisů, formulářů, žádostí, zajištění žádosti o nouzové signalizační zařízení

Fakultativní činnosti:

 • dovoz autem do SOH za úhradu

 

Uživatel může kdykoliv změnit rozsah poskytovaných služeb.

Poskytování služby, provozní doba.

Pečovatelská služba Města Přelouče je poskytována ve středisku osobní hygieny v DPS (ul. Sluneční č p. 1516), v bytech zvláštního určení (ul. Sluneční č p. 1414), v pečovatelském domě (ul. Sluneční č p. 1516) a v domácnostech uživatelů v Přelouči a místních částech (Mělice, Lohenice, Klenovka, Tupesy, Štěpánov, Lhota, Škudly), dále i v obcích, se kterými má Město Přelouč uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelské služby (Jankovice, Veselí, Svinčany, Choltice, Břehy, Semín, Vápno, Kladruby nad Labem, Tetov, Brloh, Řečany nad Labem, Přepychy, Sopřeč, Lipoltice, Přelovice, Svojšice).

V domácnosti uživatelů jsou poskytovány služby ve vymezeném místě, čase a rozsahu prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků pečovatelské služby. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který zodpovídá za kvalitní průběh služby, za sestavení individuálního plánu a jeho změny.

 

Provozní doba terénní pečovatelské služby:

Po – Pá:6:30 - 20:00hod.

So – Ne:10:30 -12:30 hod. (mimo stanovenou dobu se služba poskytuje na základě individuálních potřeb uživatele po předchozí domluvě)

Provozní doba ambulantní pečovatelské služby:

Po – Pá:6:30 -15:00 hod.

Kapacita.

Maximální okamžitá kapacita terénní služby: 3

Maximální okamžitá kapacita ambulantní služby: 1

Odmítnutí služby.

Poskytnutí služeb lze odmítnout:

 • osobě, která má bydliště v obci, s níž město Přelouč nemá uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelských služeb
 • osobě, která nespadá do cílové skupiny

osobě, která nesouhlasí s časovým rozmezím a možnostmi služby, např. rozvoz obědů, v tomto případě pečovatelská služba poskytne informace o alternativní službě

osobě, která žádá o poskytnutí služby, pokud ji poskytovatel vypověděl v době kratší než 6měsíců před podáním této žádosti smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 • z důvodu překročení kapacity organizace

Jednání se zájemcem o poskytování služby – uzavření smlouvy.

Veškeré služby jsou poskytovány na základě písemné smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem.

Zájemce kontaktuje zaměstnance pečovatelské služby osobně, telefonicky, písemně, případně se může obrátit na pracovnice sociálního odboru Městského úřadu Přelouč.

Sociální pracovník a vedoucí pečovatelské služby provedou šetření v domácnosti žadatele.

Na této návštěvě je upřesněn rozsah služeb. Jsou předány podrobné informace

o poskytovaných službách a pravidlech služby. Na místě je vyplněna Žádost o poskytnutí sociální služby a Záznam ze sociálního šetření.

Na základě tohoto šetření je sepsána Smlouva o poskytování pečovatelské služby.

Ukončení poskytovaní služeb.

Ukončení smlouvy může dojít:

 • výpovědí ze strany uživatele bez udání důvodu (způsob a lhůty jsou uvedeny ve smlouvě)
 • písemné dohody mezi uživatelem a poskytovatelem
 • úmrtí uživatele
 • výpovědí ze strany poskytovatele (uvedeno ve smlouvě)

Organizace v případě ukončení služby poskytne uživateli poradenskou pomoc při zajištění jiné sociální služby, např. adresy a kontakt.

Stížnost, podnět a připomínka.

Uživatel (zákonný zástupce) má právo v případě nespokojenosti s kvalitou poskytovaných slu­žeb podat stížnost, podnět a připomínku ústně či písemně, a to kterékoliv pro něho důvěryhodné osobě, zřizovateli, vedoucí pečovatelské služby, pracovníkům odpovědným za sociální službu. Informace k podávání stížností, podnětů a připomínek je přílohou smlouvy o poskytování služeb (vnitřní směrnice č. 6, příloha č. 2).

Úhrady za pečovatelské služby.

Uživatel je o platbě vyrozuměn předem. Úhrady za služby poskytované v domácnosti uživatele a ve středisku osobní hygieny (mimo praní a žehlení)jsou prováděny se zpětnou splatností po uplynutí daného kalendářního měsíce, v průběhu prvních 10 dnů měsíce následujícího. Úhrada za služby poskytované ve středisku osobní hygieny (praní, žehlení) je prováděna na místě platbou v hotovosti oproti stvrzence o platbě.

Uživatel provádí platbu v hotovosti prostřednictvím pověřeného pracovníka poskytova­tele oproti stvrzence o platbě. Na stvrzence jsou vypsány počty a ceny jednotlivých úkonů a celková cena. Stvrzenka slouží uživateli jako doklad o zaplacení. Na požádání uživatele může být mimo stvrzenky, vyhotoven výpis provedené péče za daný měsíc.

Platba může být uživatelem provedena na účet Města Přelouč po obdržení č. účtu a variabilního sym­bolu, které poskytne pověřený pracovník poskytova­tele.

Principy platné pro ochranu uživatele před předsudky:

 • ke všem uživatelům se chováme stejně, neděláme žádný rozdíl mezi pohlavím, rasou, barvou pleti, sociálním postavením, náboženským přesvědčením
 • uživatelům netykáme

chráníme práva uživatelů

Cíle organizace

 • neustále zajišťovat dobrou informovanost o naší službě (letáky, Rošt, internet)
 • zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců pečovatelské služby
 • umožnit uživatelům za naší podpory, zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí

 

 

Město Přelouč

 

Ceník a garantovaná nabídka pečovatelské služby

platnost od 1. 4 2022

Vypracováno v souladu s vyhláškou č. 34/2022Sb., v platném znění,(změna a úprava vyhlášky č. 505/2006Sb.), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

 

 

schválila rada Města Přelouč dne: 21. 3. 2022

 

Základní úkony pečovatelské služby

Cena

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 

pomoc při podávání jídla a pití

135,-Kč/hod.

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

135,-Kč/hod.

pomoc při prostorové orientaci, dohled nad užitím léků

135,-Kč/hod.

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

135,-Kč/hod.

Pomoc při úkonech osobní hygieny nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 

koupel, sprchování, ranní toaleta, večerní toaleta, mytí těla na lůžku i mimo něj

135,-Kč/hod.

mytí vlasů, vysoušení vlasů

135,-Kč/hod.

stříhání nehtů

135,-Kč/hod.

pomoc při použití WC, výměna plenkových kalhotek

135,-Kč/hod.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 

dovoz nebo donáška Přelouč

30,-Kč/úkon

dovoz Přelouč obce

35,-Kč/úkon

obce

40,-Kč/úkon

pomoc při přípravě jídla a pití

135,-Kč/hod.

příprava jídla a pití

135,-Kč/hod.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 

běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů

135,-Kč/hod.

úprava a přestlání lůžka, převlečení ložního prádla

135,-Kč/hod.

donáška vody

135,-Kč/hod.

topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba top. zařízení

135,-Kč/hod.

běžný nákup, pochůzka

135,-Kč/hod.

velký nákup (týdenní, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti

140,-Kč/úkon

praní osobního a ložního prádla

80,-Kč/kg

žehlení osobního a ložního prádla

80,-Kč/kg

Je-li žehlení prováděno v domácnosti v rámci běžného úklidu je účtováno dle skutečně spotřebovaného času.

135,-Kč/hod.

Základní sociální poradenství

zdarma

Např. pomoc při vyplňování tiskopisů, formulářů, žádostí,

 

poskytnutím informací o možnostech výběru druhu sociální služby podle individuálních potřeb občana,

 

Fakultativní činnosti

 

doprava klienta do SOH

10,-Kč/1km

 

 

Pozn. Úkony uvedené hodinovou sazbou - Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 

 

Zprostředkujeme služby úklidové, kadeřnické, masáže, pedikúru, senior-taxi, právní služby apod. dle individuálních potřeb uživatele.

 

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro uživatele pečovatelské služby

Pečovatelská služba města Přelouč podporuje uživatele, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí nebo zdravotním postižením, zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, žít běžným způsobem života, v co nejlepší kvalitě, žít důstojně  a zapojovat se do běžného života společnosti. Podporujeme uživatele k samostatnosti, k rozvíjení vlastních schopností při sebeobsluze, či domácnosti a vedeme uživatele ke schopnosti řešit svou situaci vlastními silami.

Pečovatelská služba je poskytována na základě žádosti zájemce o službu.

Cílová skupina.

Službu poskytujeme osobám, bez omezení věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Pečovatelská služba zajišťuje.

Základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo  pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • základní sociální poradenství – např. pomoc při vyplňování tiskopisů, formulářů, žádostí, zajištění žádosti o nouzové signalizační zařízení

 

Fakultativní činnosti:

 • dovoz autem do SOH za úhradu

 

Zprostředkujeme služby úklidové, kadeřnické, masáže, pedikúru, právní služby dle individuálních potřeb uživatel.

Poskytování služby, provozní doba.

Pečovatelská služba Města Přelouče je poskytována ve středisku osobní hygieny v DPS (ul. Sluneční č p. 1516), v bytech zvláštního určení (ul. Sluneční č p. 1414), v pečovatelském domě (ul. Sluneční č p. 1516) a v domácnostech uživatelů v Přelouči a místních částech (Mělice, Lohenice, Klenovka, Tupesy, Štěpánov, Lhota, Škudly), dále i v obcích, se kterými má Město Přelouč uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelské služby (Jankovice, Veselí, Svinčany, Choltice, Břehy, Semín, Vápno, Kladruby nad Labem, Tetov, Brloh, Řečany nad Labem, Přepychy, Sopřeč, Lipoltice, Přelovice, Svojšice).

 

Provozní doba terénní pečovatelské služby:

Po – Pá: 6:30 - 20:00hod.

So – Ne: 10:30 -12:30 hod. (mimo stanovenou dobu se služba poskytuje

na základě individuálních potřeb uživatele po předchozí domluvě)

 

Provozní doba ambulantní pečovatelské služby:

Po – Pá: 6:30 - 15:00 hod.

Kapacita.

Maximální okamžitá kapacita terénní služby: 3

Maximální okamžitá kapacita ambulantní služby: 1

Odmítnutí služby.

Poskytnutí služeb lze odmítnout:

 • osobě, která má bydliště v obci, s níž město Přelouč nemá uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelských služeb
 • osobě, která nespadá do cílové skupiny
 • osobě, která nesouhlasí s časovým rozmezím a možnostmi služby, např. rozvoz obědů, v tomto případě pečovatelská služba poskytne informace o alternativní službě
 • osobě, která žádá o poskytnutí služby, pokud ji poskytovatel vypověděl v době kratší než 6měsíců před podáním této žádosti smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy
 • z důvodu překročení kapacity organizace

Organizace v případě ukončení služby poskytne uživateli poradenskou pomoc při zajištění jiné sociální služby, např. adresy a kontakt.

Práva a povinnosti uživatele sociální služby.

Uživatel má právo:

 • nahlížet do veškeré dokumentace, která je o něm v PS vedena
 • měnit IP a rozsah služeb
 • vypovědět Smlouvu o poskytování pečovatelské služby bez udání důvodu
 • stěžovat si na způsob poskytování sociální služby, na činnost pracovníků PS a další záležitosti týkající se poskytování služby
 • požadovat změnu klíčového pracovníka, pokud to provozní podmínky umožňují
 • na ochranu osobnosti, osobních údajů a soukromí
 • na důstojné zacházení, vstřícný, profesionální a empatický přístup
 • na rovný přístup ke službě – všem uživatelů je služba poskytována ve stejné kvalitě, bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, apod.

 

Uživatel je povinen:

 • ctít slušné chování k pracovníkům PS, (nejedná s pracovníky agresivně, nevytváří nepřátelské, ponižující nebo zneklidňující prostředí)
 • uvést v žádosti jména, telefonní čísla příbuzných, kterým může být sdělena aktuální zpráva o případném zhoršení zdr. stavu, odvozu do nemocnice nebo jiné nepředvídané události
 • vytvořit vhodné podmínky pro poskytnutí sociální služby (uzavření psů, zajištění nezávadných spotřebičů, pomůcek, prostředků, např. rukavice, umývadlo, žínky, protiskluzová podložka)
 • informovat pracovníky pečovatelské služby o změně svého zdravotního stavu v případě infekčního onemocnění, které by mohlo ohrozit jejich zdraví
 • včas informovat pracovníky pečovatelské služby o změnách, které by mohly ovlivnit průběh poskytování služeb (oznámení plánované nepřítomnosti uživatele v době smluveného úkonu) a to osobně nebo telefonicky den předem
 • obědy je nutné přihlašovat nebo odhlašovat nejpozději předcházející den do 8:00 hodin. Neodhlásí-li oběd včas, je povinen tento oběd uhradit v plné výši.
 • uživateli jsou zapůjčeny dva termojídlonosiče, při předání oběda vrátí předchozí jídlonosič čistý
 • při poškození nebo ztrátě termojídlonosiče uživatel uhradí škodu
 • platit úhradu za úkony pečovatelské služby dle ceníku a provedených úkonů
 • u plně imobilního uživatele – úkony spojené s přesunem (pomoc při zvedání, přistavení vozíku, pomoc při přesunu na vozík a lůžko) jsou poskytovány pouze za pomoci druhé pečovatelky nebo rodinného příslušníka
 • spolupracovat s klíčovým pracovníkem na hodnocení průběhu služby (IP)

 

Práva a povinnosti pracovníků PS.

Pracovníci PS mají právo:

 • odmítnout provedení úkonu, je-li ohrožen jejich život, zdraví nebo průběh výkonu služby
 • odmítnout požadovanou službu, jež není v souladu s IP
 • předat uživatele jinému pracovníkovi, domnívá-li se, že jeho práce by mohla být neprofesionální (z odborných, pracovních nebo osobních důvodů)
 • změnit čas poskytnutí péče uživateli v případě nenadálé situace

 

Pracovníci PS jsou povinni:

 • zachovávat mlčenlivost o všech údajích týkajících se uživatele, které se dozví v souvislosti s výkonem sociální služby;
 • jednat s uživatelem jako s jedinečnou osobností, respektovat jeho svobodné rozhodnutí a potřeby;
 • vytvářet při své práci takové prostředí, které zajišťuje uživateli důvěru a zachovává jeho lidskou důstojnost;
 • chránit právo uživatele na soukromí, dbát na důvěrnost jeho sdělení

 

Úhrady za pečovatelské služby.

Úkony pečovatelské služby jsou pracovníkem zaznamenávány do výkazu ,,Evidence odpracovaných dnů u příjemce pečovatelské služby“. Pečovatelka zapisuje délku trvání nebo počet provedených úkonů dle platného ceníku. Měsíční vyúčtování dělá vedoucí PS.

Uživatel je o platbě vyrozuměn předem. Úhrady za služby poskytované v domácnosti uživatele a ve středisku osobní hygieny (mimo praní a žehlení)jsou prováděny se zpětnou splatností po uplynutí daného kalendářního měsíce, v průběhu prvních 10 dnů měsíce následujícího. Úhrada za služby poskytované ve středisku osobní hygieny (praní, žehlení) je prováděna na místě platbou v hotovosti oproti stvrzence o platbě.

Uživatel provádí platbu v hotovosti prostřednictvím pověřeného pracovníka poskytova­tele oproti stvrzence o platbě. Na stvrzence jsou vypsány počty a ceny jednotlivých úkonů a celková cena. Stvrzenka slouží uživateli jako doklad o zaplacení. Na požádání uživatele může být mimo stvrzenky, vyhotoven výpis provedené péče za daný měsíc.

Platba může být uživatelem provedena na účet Města Přelouč po obdržení č. účtu a variabilního sym­bolu, které poskytne pověřený pracovník poskytova­tele.

Stížnost, podnět a připomínka.

Uživatel (zákonný zástupce) má právo v případě nespokojenosti s kvalitou poskytovaných slu­žeb podat stížnost, podnět a připomínku ústně či písemně, a to kterékoliv pro něho důvěryhodné osobě, zřizovateli, vedoucí pečovatelské služby, pracovníkům odpovědným za sociální službu. Informace k podávání stížností, podnětů a připomínek je přílohou smlouvy o poskytování služeb (příloha č. 2).

Zabezpečení přístupu.

Je-li potřeba při poskytování služby zajistit vstup do domu, bytu jsou klíče zhotoveny na náklady uživatele. Předání a vrácení klíčů je zaznamenáno v osobním spise uživatele. Při dlouhodobé nepřítomnosti uživatele jsou klíče uloženy v trezoru.

Řešení nouzových a havarijních situací.

V případě, kdy uživatel v dohodnutém čase neotvírá, nereaguje na bouchání ani telefon a pracovník pečovatelské služby má podezření, že by mohlo být ohroženo zdraví nebo život uživatele a není možno se spojit s kontaktní osobou, sousedy, je vznesen dotaz na poliklinice, domácí péči nebo nemocnici. Pokud není prokázáno, že je uživatel hospitalizován, je pracovník oprávněn zavolat složky záchranného systému. Uživatel je si vědom, že tento postup může znamenat násilné vniknutí s případnou škodou na zařízení bytu. Pečovatelská služba nezodpovídá za případné vzniklé škody na majetku uživatele způsobené záchrannými složkami a proto je v jeho zájmu oznámit pracovníkům pečovatelské služby nepřítomnost. Taktéž pracovník bude postupovat při havarijních situacích.

Ukončení poskytovaní služeb.

Ukončení smlouvy může dojít:

 • výpovědí ze strany uživatele bez udání důvodu (způsob a lhůty jsou uvedeny ve smlouvě)
 • písemné dohody mezi uživatelem a poskytovatelem
 • úmrtí uživatele
 • výpovědí ze strany poskytovatele (uvedeno ve smlouvě)

 

Kontakty

Telefon: 466953216 Mobil: 723 029 207 E-mail: ps@mestoprelouc.cz

Osoby

Jitka Burketová

vedoucí PS
Telefon: 466953216
Mobil: 723 029 207

Michaela Pešková

pečovatelka

Lucie Chybová

pečovatelka

Petra Živná

pečovatelka

Eva Morbitzová

pečovatelka

Další informace

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Anděl na drátě

Služba „Anděl na drátě“ je určena všem, kteří potřebují mít pomoc stále na blízku. Pomáhá řešit krizové situace ohrožení zdraví i života a tím poskytuje bezpečí a jistotu pro klienta i jeho rodinu.

Prodlužuje  samostatnost a plnohodnotný život seniorů, kteří se tak nemusí omezovat ve svých oblíbených aktivitách kvůli obavám z nečekaných problémů.

Součástí služeb je také linka důvěry a bezpečí pro seniory (pomoc při osamělosti) a pomoc před nekalými praktikami dodavatelů produktů a služeb.

andelnadrate.cz
Bližší informace o službách asistenční a tísňové péče na jdete na www.andelnadrate.cz

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi