Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Město Přelouč

Informace o zpracování osobních údajů


Město Přelouč jako správce osobních údajů dbá o ochranu Vašich osobních údajů a zavázalo se tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů̊, včetně Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR).

Cíl regulace nakládání s osobními údaji

Naším cílem je zajistit maximální ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracovávaní. Ať jste nám své osobní údaje svěřili na základě smlouvy, Vašeho souhlasu nebo jsme je získali na základě pověření zákona, náš postup při jejich ochraně ctí ta samá pravidla:

 1. minimalizovat jejich nutný rozsah,
 2. chránit je a kontrolovat přístup k nim,
 3. vymazat je, když už nejsou aktuální a potřebné.

Konkrétní zásady a postupy při zpracování

1.    Předmět:

Tento dokument vysvětluje způsob shromažďování a používání osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoliv informace týkající́ se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

2.    Kategorie osobních údajů:

Údaje vedoucí k přímé identifikaci fyzické osoby

Do této skupiny lze zařadit informace, které jsou jednoznačně ztotožnitelné s konkrétní fyzickou osobou. Příkladem může být: Příjmení, adresa, rodné číslo, číslo OP, číslo pasu, atd.

Údaje vedoucí k nepřímé identifikaci fyzické osoby

Jsou informace, jejichž účelem je identifikace, nicméně nelze fyzickou osobu identifikovat přímo. Příkladem jsou síťové identifikátory (IP adresa), telefonní číslo, email, cookies.

Citlivé osobní údaje

Jsou zvláštní kategorií osobních údajů zahrnující informace o rasovém původu, politických názorech, příslušnosti k náboženství či vyznání, členství v odborech, zdravotním stavu, sexuální orientaci, trestních deliktech, genetických a biometrických prvcích nebo veškeré osobní údaje dětí:

 • Údaje o zdravotním stavu: Informace o tělesném nebo duševním zdraví subjektu údajů, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb, které vypovídají o jeho zdravotním stavu.
 • Genetické údaje: Osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických znaků fyzické osoby, které vyplývají zejména z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby.
 • Biometrické údaje: Jsou osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků, nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňují jedinečnou identifikaci. Příkladem může být detailní fotografie obličeje, daktyloskopické údaje nebo podpis.

Aby se jednalo o zvláštní kategorii osobních údajů, musí být genetické i biometrické prvky zpracovány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, v opačném případě se o zpracování citlivých údajů nejedná.

3.    Právní základ a účel zpracovaní osobních údajů:

Zpracování Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je zpracování nezbytné pro:

 

 • plnění povinností v přenesené a samostatné působnosti města, včetně poskytování informací
 • splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, včetně jednání se smluvními stranami
 • ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 •  účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě
 • jeden či více konkrétních účelů, ke kterým subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů
 • zajišťování bezpečnosti našich webových stránek, sítí a systémů a rovněž ochrana proti podvodům a v soudních sporech
4.    Souhlas a jeho odvolání:

Vědomým poskytnutím Vašich osobních údajů berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním, zpracováváním a použitím takových údajů, jak je uvedeno v tomto dokumentu.

V případech, kdy tak vyžaduje platný zákon, budete požádáni o výslovný souhlas.

Máte vždy možnost zdarma vyjádřit námitku proti použití Vašich osobních údajů, nebo odvolat jakýkoli dřívější souhlas udělený ke konkrétnímu účelu.

5.    Příjemci osobních údajů:
 • Dle požadavků zákona: Osobní údaje týkající se jednotlivců můžeme zpřístupňovat veřejným a soudním orgánům, složkám k prosazování zákona a agenturám, v rozsahu vyžadovaným zákonem. V případech, kdy je to přípustné podle zákona, můžeme tyto údaje poskytovat také třetím stranám, pokud je to nutné k prokazování, uplatňování nebo ochraně právních nároků.
 • Třetí strany: Veškeré zpracovávaní těchto osobních údajů bude probíhat podle našich pokynů a bude v souladu s původními účely.
6.    Uchovávání:

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou Vaším souhlasem.

7.    Ochrana osobních údajů:

Bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů:

Uplatňujeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování. Přistup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát.

Udržujeme ucelený systém informační bezpečnosti, jehož rozsah je úměrný rizikům spojeným se zpracováváním údajů. Tento systém je neustále přizpůsobován za účelem zmírnění provozních rizik a k ochraně osobních údajů při zohlednění uplatňovaných postupů. Při zpracovávaní jakýchkoli citlivých osobních údajů rovněž uplatňujeme rozšířená bezpečnostní opatření.

Způsob ochrany osobních údajů zpracovávaných v zastoupení centrálních orgánů veřejné správy (kdy působíme jako zpracovatel dat): V některých případech zpracováváme osobní údaje jako zpracovatelé osobních údajů. Tyto osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze podle pokynů správce a nepoužíváme je k vlastním účelům ani nepředáváme dále. Udržujeme kontroly bezpečnosti informací, jejichž účelem je ochrana Vašich údajů.

Osobní informace sdělujeme nebo přenášíme pouze podle pokynů správce nebo za účelem výkonu svěřených agend.

8.    Naše webové stránky:

Informace o internetových událostech, cookies a webových prezenčních signálech

Naše stránky mohou shromažďovat standardní informace o internetových událostech (tzv. „log information“), včetně Vaší IP adresy, typu prohlížeče a jazyka, času přístupu, jakož i odkazující webové adresy. Abychom zajistili kvalitní správu našich stránek a usnadnili pokročilou navigaci, můžeme my nebo naši poskytovatelé služeb používat též tzv. „cookies“ (malé textové soubory uložené v prohlížeči uživatele) nebo webové prezenční signály (elektronické obrázky, které těmto stránkám umožňují počítat návštěvníky, kteří konkrétní stránku otevřeli, nebo zpřístupňují určité soubory cookies) pro sběr souhrnných údajů. Neshromažďujeme ani neuchováváme žádné individuální (nesouhrnné) soubory cookies.

Sociální média

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na aplikace sociálních médií nebo služby, které Vám umožňují sdílet obsah s ostatními uživateli (souhrnně „Aplikace sociálních médií“). Jakékoli osobní nebo jiné údaje, které vložíte do jakékoli Aplikace sociálních médií, mohou jiní uživatelé Aplikace sociálních médií přečíst, shromažďovat a používat, přičemž nad těmito jinými uživateli nemáme žádnou kontrolu. Z tohoto důvodu neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv použití, zneužití či jiné neoprávněné nakládání s jakýmikoliv osobními údaji nebo jinými informacemi, které vložíte do jakékoliv Aplikace sociálních medií, ze strany ostatních uživatelů.

Tlačítka sociálních sítí

Používáme rovněž tlačítka sociálních sítí, která uživatelům umožňují webové stránky sdílet nebo je ukládat do záložek. Jedná se o tlačítka, která odkazují na stránky sociálních sítí provozované třetími stranami, které mohou načítat údaje o Vašich aktivitách na internetu včetně našich webových stránek. Pročtěte si prosím podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů těchto internetových stránek, abyste přesně porozuměli tomu, jak tyto stránky Vaše údaje využívají, a zjistili, jak můžete ukládání těchto údajů zamezit nebo jak je můžete vymazat.

Externí webové služby

Pro zobrazení obsahu našich webových stránkách, například pro zobrazení obrázků či přehrávání videí, někdy využíváme externích webových služeb. Stejně jako v případě tlačítek sociálních sítí nejsme schopni těmto externím stránkám či doménám zabránit, aby shromažďovaly údaje o tom, jak využíváte obsah vložený na naše webové stránky.

9.    Vaše práva:

Máte právo v relevantních případech a do míry přípustné podle platného zákona se na nás obracet za účelem uplatnění práva

 • na přístup k osobním údajům za účelem zjištění rozsahu osobních údajů, které město zpracovává,
 • na opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů,
 • na výmaz osobních údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s legislativou nebo v rozporu s uděleným souhlasem nebo pokud je souhlas odvolán,
 • na omezení zpracování osobních údajů ve vymezených případech,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • na přenositelnost osobních údajů jinému správci
 • odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

Naplnění Vašich práv je umožněno bezplatně, a to obvykle ve lhůtě do 30ti dnů od podání žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

10.    Kontaktní možnosti:

Svoje žádosti o naplnění Vašich práv můžete uplatnit písemně:

 1. pošta: na adresu Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
 2. e-mail: epodatelna@mestoprelouc.cz  
 3. datová schránka: ID datové schránky: b4hbqav

nebo osobně na podatelně města v budově MěÚ, přízemí

 • Příjem žádostí je prováděn výhradně proti jednoznačné identifikaci žadatele (ztotožnění), tedy podáním žádosti datovou schránkou žadatele, podáním žádosti podepsané uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu žadatele prostřednictvím elektronické podatelny města, podáním žádosti s úředně ověřeným podpisem žadatele prostřednictvím podatelny města nebo ověřením totožnosti žadatele předložením občanského průkazu při osobním podání žádosti v podatelně města.
   
 • Při osobním podání žádosti podatelna města ztotožní žadatele dle jeho občanského průkazu a údaje žadatele zaznamená v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a datum narození.
   
 • U žádosti podané datovou schránkou žadatele, žádosti podepsané uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném žadatele údajů podané e-mailem, žádosti podepsané úředně ověřeným podpisem žadatele podané dálkově např. prostřednictvím České pošty, se má za to, že úkon podání žádosti učinil sám žadatel, a takto učiněné podání je vnímáno jako dostatečně ověřené.
   
 • Ze žádosti musí být zřejmé, že je žádost určena městu a že se žadatel domáhá uplatnění svého práva podle nařízení GDPR ve městě.
   
 • Žadatel uvede v žádosti údaje, podle nichž lze žadatele zjistit, to jest zejména jméno, příjmení, adresu bydliště a datum narození.

Stížnosti týkající se ochrany osobních údajů lze doručit stejným způsobem bez úředně ověřeného podpisu nebo ztotožnění žadatele. Zároveň máte možnost podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR (www.uoou.cz)

Dotazy a připomínky lze uplatnit  u pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Miroslav Tkáč, LLM
tel. č. 466 094 190, email: miroslav.tkac(zavináč)mestoprelouc.cz, budova městského úřadu Československé armády 1665, 3. patro, dveře č. 3.11.

11.    Úpravy dokumentu:

Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu. Pravidelně ověřujte, zda pracujete s nejnovější verzí tohoto dokumentu.


Datum účinnosti tohoto dokumentu: 25.5.2018

 

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Další informace

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi