Obsah

Odbor finanční

Organizační zařazení

Město Přelouč > Městský úřad Přelouč

Podřízené organizační složky

Náplň činnosti

Plní veškeré úkoly a povinnosti městského úřadu spadající do působnosti odboru vyplývající ze zvláštních právních předpisů, případně textu náplně činnosti, zejména:

Rozpočet a financování

 • sestavuje návrh rozpočtu města, zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu a kontrolu jeho čerpání
 • realizuje schválená rozpočtová opatření
 • průběžně sleduje finanční situaci a zpracovává finanční analýzy
 • zabezpečuje styk s peněžními ústavy včetně zřizování a rušení účtů
 • řídí peněžní toky, vede evidenci o stavu, zdrojích a použití finančních prostředků na účtech města
 • provádí finanční vypořádání a sestavuje závěrečný účet
 • navrhuje finanční vztahy rozpočtu města ke zřízeným organizacím a založeným právnickým osobám
 • podílí se na finanční kontrole hospodaření města a městem zřizovaných příspěvkových organizací, zabezpečuje další úkoly na úseku řídící kontroly v souladu s vnitřními směrnicemi městského úřadu
 • sleduje hospodaření příspěvkových organizací města
 • zpracovává podklady pro přijetí úvěrů a zajišťuje jejich splátky
 • zabezpečuje činnost správce příjmů s výjimkou vymáhání finančních pohledávek
 • eviduje, vydává a vyúčtovává pokutové bloky

Účetnictví
 • vede účetnictví o vlastním hospodaření
 • zpracovává stanovené účetní výkazy
 • vede centrální evidenci účetních a daňových dokladů
 • metodicky řídí příspěvkové organizace města v oblasti financování a účetnictví, spolupracuje s nimi při řešení daňových problémů

Inventarizace majetku
 • řídí průběh inventarizačních prací
 • vede evidenci majetku města s výjimkou staveb, budov, pozemků a rozpracovaných investic