Obsah

Pravidla a dokumenty města

Zde naleznete dokumenty týkající se města Přelouč.

 

Pravidla pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni

 

Žádost o zřízení (budoucí zřízení) práva odpovídajícího věcnému břemeni podává vlastník inženýrské sítě, popř. vlastník nemovitosti, ke které má být zřízen přístup.

 

U práv týkajících se inženýrské sítě doloží žadatel:

 

 • se žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene situační plánek přepokládaného umístění sítí
 • se žádostí na uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene
 1. geometrický plán
 2. výpočet délky v bm dle skutečnosti.

 

Žadatel (oprávněný z věcného břemene) uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.

 

Úhrady  za zřízení věcného břemene:

 

 1. Nepodnikatelské aktivity - bezúplatně.
 2. Podnikatelské aktivity - jednorázová úhrada.

 

 1. Služebnost inženýrské sítě
 • liniové vedení 200,- Kč/bm, minimálně však 1 000,- Kč
 • stavba v nebo na pozemku (sloupy, rozvodné skříně, šachty, pilíře spod.) 2 000,- Kč za jednu stavbu.

 

 1. Služebnost inženýrské sítě elektronických komunikací

Vedení nepřesahující délku 30 bm:

 • liniové vedení 50,- Kč/bm
 • stavba v nebo na pozemku (sloupy, rozvodné skříně, šachty, pilíře spod.) 1 000,- Kč za jednu stavbu.

Vedení přesahující délku 30 bm:

 • výše úhrady bude stanovena znaleckým posudkem, který zajistí na své náklady oprávněný z věcného břemene.

 

K výše uvedeným úhradám bude připočtena DPH v zákonné výši.

 

Rada města si vyhrazuje právo udělit výjimku z těchto pravidel a prominout jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene v případě podnikatelských aktivit.

 

Tato pravidla schválila Rada města Přelouče dne 13. 5. 2019.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 14. 5. 2019.

Dnem 13. 5. 2019 pozbývají platnosti pravidla schválená radou města dne 11. 2. 2019, usnesení č. 8/17/2019-I.

 

      

 

      

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta