Obsah

Pravidla a dokumenty města

Zde naleznete dokumenty týkající se města Přelouč.

 

Pravidla pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni

 

Žádost o zřízení (budoucí zřízení) práva odpovídajícího věcnému břemeni podává vlastník inženýrské sítě, popř. vlastník nemovitosti, ke které má být zřízen přístup.

 

U práv týkajících se inženýrské sítě doloží žadatel:

 

 • se žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene situační plánek přepokládaného umístění sítí
 • se žádostí na uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene
 1. geometrický plán
 2. výpočet délky v bm dle skutečnosti.

 

Žadatel (oprávněný z věcného břemene) uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.

 

Úhrady  za zřízení věcného břemene:

 

 1. Nepodnikatelské aktivity - bezúplatně.
 2. Podnikatelské aktivity - jednorázová úhrada.

 

2. Služebnost inženýrské sítě

 • liniové vedení 200,- Kč/bm, minimálně však 1 000,- Kč
 • stavba v nebo na pozemku (sloupy, rozvodné skříně, šachty, pilíře spod.) 2 000,- Kč za jednu stavbu.

 

2.2 Služebnost inženýrské sítě elektronických komunikací

2.2.1. Vedení nepřesahující délku 30 bm:

 • liniové vedení 50,- Kč/bm
 • stavba v nebo na pozemku (sloupy, rozvodné skříně, šachty, pilíře spod.) 1 000,- Kč za jednu stavbu.

2.2.2. Vedení přesahující délku 30 bm:

 • výše úhrady bude stanovena znaleckým posudkem, který zajistí na své náklady oprávněný z věcného břemene.

2.3. Služebnost inženýrské sítě energetické infrastruktury – výše úhrady bude stanovena dle zákona o oceňování majetku.

 

K výše uvedeným úhradám bude připočtena DPH v zákonné výši.

 

Rada města si vyhrazuje právo udělit výjimku z těchto pravidel a prominout jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene v případě podnikatelských aktivit.

 

Tato pravidla schválila Rada města Přelouče dne 14. 11. 2022 usnesením č. 3/9/2022-II.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 29. 11. 2022.

Tato pravidla ruší a nahrazují Pravidla pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni, schválená Radou města Přelouče dne 12. 4. 2021.

 

      

 

      

Martin  Š m í d                      Ing. Ivan  M o r a v e c

starosta                                        místostarosta