Obsah

Odbor dopravy

Organizační zařazení

Město Přelouč > Městský úřad Přelouč

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Cápay Libor, Bc. dopravní přestupky, pověřen vedením odboru dopravy 466 094 213
Kacovská Lucie, Ing. dopravní přestupky 466 094 214
Janáčková Libuše řidičské průkazy 466 094 215
Hubáčková Miluše řidičské průkazy 466 094 216
Hanusová Lucie, Bc. evidence vozidel 466 094 217
Růžková Lucie evidence vozidel 466 094 218
Novák David technik 466 094 219
Malý Ladislav zkušební komisař, taxislužba 466 094 221

Náplň činnosti

Odbor dopravy plní veškeré úkoly a povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména:

 • podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších (např. uděluje a odnímá řidičská oprávnění, vede registr řidičů, vydává řidičské průkazy, průkazy profesní způsobilosti řidiče nebo paměťové karty do digitálního tachografu, zaznamenává body za jednání zařazené do bodového hodnocení, ...);
 • podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů (např. vede registr silničních vozidel, schvaluje technickou způsobilost silničních vozidel, přiděluje registrační značky, dočasně i trvale vyřazuje vozidla z registru, uděluje a odnímá oprávnění k provozování stanic měření emisí, vykonává státní odborný dozor, …);
 • podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. vydává registrace k provozování autoškoly, provádí zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění, provádí zkoušky žadatelů o průkaz profesní způsobilosti řidiče, vykonává státní odborný dozor, ...);
 • podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (např. uděluje oprávnění řidiče taxislužby, zapisuje a vyřazuje vozidla do evidence taxislužby, vydává evidenční nálepku vozidla taxislužby, …);
 • podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších přepisů (vede správní řízení a projednává přestupky jako věcně a místně příslušný správní orgán).


Na úseku řidičských průkazů:
 

 • vydává řidičské průkazy České republiky
 • vydává mezinárodní řidičské průkazy
 • vydává duplikáty řidičských průkazů
 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem za řidičský průkaz České republiky
 • odebírá odevzdané řidičské průkazy České republiky a mezinárodní řidičské průkazy
 • vydává potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
 • vede registr řidičů a spisy řidičů
 • v zákonech daných případech vydává data z registru řidičů
 • vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče
 • vydává potvrzení profesní způsobilosti řidiče náhradou za průkaz ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený
 • vede evidenci řidičů s profesní způsobilostí
 • vydává paměťové karty řidiče do digitálního tachografu
 • vydává paměťové karty podniku do digitálního tachografu
 • vydává paměťové karty servisu do digitálního tachografu
 • uděluje řidičské oprávnění
 • rozhoduje o podmínění, omezení, odnětí a pozastavení řidičského oprávnění
 • rozhoduje o zrušení podmínění, omezení a odnětí řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoumání odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • rozhoduje o vrácení řidičského oprávnění
 • zapisuje přestupky v dopravě a v bodovém hodnocení
 • odečítá body v bodovém hodnocení na základě potvrzení o ukončení školení bezpečné jízdy


Na úseku registru vozidel:
 

 • registruje silniční a zvláštní vozidla 
 • zajišťuje přihlašování, převody a odhlašovaní vozidel
 • provádí zápisy změn údajů v osvědčení o registraci vozidla
 • vydává kontrolní nálepky měření emisí a technické kontroly
 • rozhoduje o trvalém nebo dočasném vyřazení vozidel z provozu
 • zajišťuje úschovu registračních značek
 • provádí výměnu registračních značek
 • vystavuje druhopisy osvědčení o registraci vozidel
 • evidenčně zabezpečuje provedení vývozu vozidel z České republiky
 • registruje hromadné přestavby vozidel a jejich další úpravy
 • schvaluje technickou způsobilost vozidel dovezených ze zahraničí 
 • schvaluje technickou způsobilost vozidel po přestavbě
 • schvaluje individuální výrobu vozidel
 • potvrzuje osvědčení a registruje vozidla podle mezinárodní dohody o přepravě nebezpečných věcí (ADR)