Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Osoby

Luděk Novák

vedoucí odboru

Ing. Vladislav Kvoch

referent krizového řízení

Renáta Eliášová

občanské průkazy, cestovní pasy

Hana Bartušková

občanské průkazy, cestovní pasy,

Podřízené organizační složky

Náplň činnosti

Plní veškeré úkoly a povinnosti městského úřadu spadající do působnosti odboru vyplývající ze zvláštních právních předpisů, případně textu náplně činnosti, zejména:

Oddělení občansko-správních agend

Na úseku evidence obyvatel:

 • vede evidenci obyvatel a evidenci domů v městě Přelouč
 • v příslušném rozsahu a stanoveným způsobem zpracovává údaje vedené v agendovém informačním systému evidence obyvatel
 • přijímá hlášení občanů, týkající se jejich pobytu a jeho změn na území města, stanoveným způsobem je realizuje
 • zajišťuje písemný výdej dat z agendového informačního systému evidence obyvatel pro subjekty s oprávněním získávání údajů
 • zajišťuje písemné poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel na vlastní žádost občana
 • ve správním řízení rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • spolupracuje s Českým statistickým úřadem při sčítání lidu, domů a bytů
 • na úseku své činnosti vede stanovené či potřebné evidence, agendy, vypracovává statistické a obdobné výkazy, rozbory apod.
 • spolupracuje při přípravě voleb

Na úseku cestovních dokladů:

 • vyřizuje dotazy a podněty občanů
 • vyřizuje žádosti zaslané přes zastupitelské úřady České republiky v cizině pro občany České republiky, kteří žijí trvale v zahraničí
 • zabezpečuje zhotovení cestovních dokladů a provedení změn v cestovních dokladech
 • vyřizuje ztráty, odcizení a poškození cestovních dokladů, ukládá a vybírá pokuty příkazem na místě

Na úseku občanských průkazů:

 • připravuje doklady k vydání nového občanského průkazu
 • zadává žádosti do centrální evidence
 • vydává nové občanské průkazy
 • zpracovává karty a žádosti občanů odstěhovaných mimo správní obvod, mrtvých osob, uložení do odkládací evidence
 • zasílá žádosti na jiný útvar k předání nového občanského průkazu pro občany našeho obvodu (věznice, zdravotní omezení, domovy důchodců...)
 • ukládá a vybírá pokuty v blokovém řízení
 • přijímá a zpracovává oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení a nálezu občanských průkazů od občanů, vyměřuje, ukládá a vybírá pokuty příkazem na místě

Na úseku matriky:

 • vystavuje matriční doklady na základě zápisů v matričních knihách
 • vystavuje druhopisy matričních dokladů
 • vede a aktualizuje sbírky listin pro městské a obecní úřady pověřené vedením matrik
 • zabezpečuje podklady pro zvláštní matriku v Brně
 • zajišťuje zápis o určení otcovství
 • vyřizuje změnu jména a příjmení
 • ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravosti podpisu (vidimace a legalizace) dle příslušných právních předpisů
 • vede statistiku vydaných matričních dokladů
 • kompletuje podklady pro vydání osvědčení o státním občanství
 • provádí kontrolní činnost a zabezpečuje metodiku na městských a obecních úřadech pověřených vedením matrik, vidimace a legalizace
 • zajišťuje vyřízení žádostí o výpis z rejstříku trestů
 • vybírá poplatky související s matriční agendou a za vidimaci a legalizaci

Referent krizového řízení:

 • zabezpečuje výkon státní správy v přenesené působnosti při zajišťování připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací, plánuje a připravuje organizační, koordinační a výkonná opatření pro řešení jednotlivých krizových situací, zpracovává dokumentaci a vytváří analýzy potřebné pro zajištění těchto opatření
 • zajišťuje a plní úkoly stanovené krajským úřadem při přípravě na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení
 • podílí se na řešení rozsáhlých mimořádných událostí a krizových situací, kdy zejména plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení a plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu obce s rozšířenou působností
 • plní úkoly na úseku ochrany obyvatelstva, zejména organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva, realizuje zabezpečení nezbytných potřeb obyvatelstva a zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace
 • po vyhlášení krizových stavů, pokud je to nařízeno, zajišťuje vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob a předává údaje v ní vedené hasičskému záchrannému sboru kraje
 • komplexně zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti v oblasti přípravy hospodářských opatření pro krizové stavy, kde zejména zpracovává regulační opatření obecního úřadu obce s rozšířenou působností, připravuje a plní úkoly uložené krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek a regulačních opatření, odpovídá za vyžadování zásob pro humanitární pomoc
 • pro zpracování dat a realizaci úkolů hospodářských opatření pro krizové stavy zajišťuje provoz informačních systémů ARGIS, KRIZDATA a KRIZKOM
 • kontroluje v okruhu své působnosti přípravu a účinnost hospodářských opatření pro krizové stavy a realizace kontrolní a metodické činnost ve svém správním obvodu
 • zabezpečuje činnost Bezpečnostní rady a Krizového štábu Městského úřadu Přelouč, je tajemníkem Bezpečnostní rady
 • zajišťuje výkon státní správy podle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky, plnění úkolů pro Armádu České republiky
 • zpracovává dokumentaci k plnění úkolů a opatření obranného plánování, zabezpečuje jejich realizaci v oblasti zajištění obrany státu a řešení vojenských krizových situací za stavu ohrožení státu a válečného stavu
 • plní úkoly stanovené krajským úřadem při vyhodnocování objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny a objektů důležitých pro obranu státu, navrhuje způsob jejich ochrany
 • výkon státní správy na úseku hospodářské mobilizace, včetně mapování a vytváření potřebných zásob pro spravované území
 • výkon státní správy na úseku branné povinnosti v součinnosti s Krajským vojenským velitelstvím v souladu se zákonem č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování - (branný zákon)
 • zajišťování úkolů na úseku utajovaných informací a odpovědnost za jejich ochranu, vedení, ukládání a skartaci utajovaných písemností, včetně kontrolní činnosti na tomto úseku – realizace zákona č. 412/2005 Sb.
 • výkon funkce bezpečnostního ředitele Městského úřadu Přelouč
 • je členem Povodňové komise a plní úkoly stanovené v Povodňovém plánu města Přelouč
 • podílí se na trvalé provozuschopnosti varovacích a vyrozumívacích systémů na spravovaném území v součinnosti s Územním odborem HZS
 • zajišťuje s externími dodavateli agendu BOZP a PO a plnění vyplývajících úkolů
 • spolupracuje na organizaci a technickém zabezpečení voleb, sčítání lidu, domů a bytů a na organizaci referend
 • dále plní úkoly vyplývající z organizačního řádu Městského úřadu Přelouč pro odbor vnitřních věcí dle pokynů vedoucího odboru
 • plní úkoly ve vztahu k zásahové jednotce sboru dobrovolných hasičů města Přelouč

Další činnosti odboru vnitřních věcí:

 • plní úkoly organizačně technického zabezpečení při sčítání lidu, volbách a vyhlášených referendech
 • organizačně a materielně zajišťuje chod zásahových jednotek sboru dobrovolných hasičů zřízených městem Přelouč
 • zúčastňuje se na požádání jako nezúčastněná osoba při provádění některých úkonů (trestní řád) orgánem státní mocí (např. policejním orgánem), kterými je zasahováno do osobnostních svobod.

Další informace

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi