Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

USNESENÍ III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

USNESENÍ III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 27. 4. 2023

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konané dne 27. 4. 2023

 

III./1/2023    Program zasedání

I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

program III. zasedání zastupitelstva města Přelouče s tím, že se bod č. V. rozšiřuje o druhý zápis OV Klenovka a bod č. XIII. se stahuje z programu zasedání.

III./2/2023    Prezentace studie

I.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

prezentaci studie muzea.

III./3/2023    Zpráva o činnosti rady města v období mezi II. a III. zasedáním zastupitelstva města

I.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi II. a III. zasedáním zastupitelstva města.

III./4/2023    Návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního

I.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 17. 4. 2023.

II.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska finančního výboru ze dne 19. 4. 2023.

III.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska kontrolního výboru ze dne 29. 3. 2023.

III./5/2023    Návrhy a stanoviska Osadních výborů Mělice a Klenovka   

I.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Mělice dle zápisu ze dne 18. 3. 2023.   

II.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisů č. 3/2023 ze dne 19. 3. 2023 a č. 4/2023 ze dne 23. 4. 2023.

III./6/2023    Návrh rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2023

I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2023 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 312 153 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 376 274 tis. Kč.  Schodek rozpočtu ve výši
64 121 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

III./7/2023    Majetkové převody

I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

prodej pozemku p.č. 172/23 v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře 75 m2 p.L.D., bytem Přelouč, za cenu 3 200,- Kč.

II.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu č. 23/02, uzavíranou mezi městem a p.L.D., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 172/23 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

III.    Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. III/7/2023-II.
T: 31. 5. 2023

IV.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví pozemků p.č. 398/37, p.č. 398/43 a p.č. 398/52, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče, uzavíranou mezi p.J.K., MBA a městem Přelouč.

V.    Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví dle usnesení č. III./7/2023-IV.
T: 31. 5. 2023

VI.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

souhlasné prohlášení města Přelouč a Ředitelství silnic a dálnic ČR, kterým se uznává vlastnické právo ČR s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR k pozemkům p.č. 572/2, p.č. 595/20, p.č. 606/39 a p.č. 592/3, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

VII.    Zastupitelstvo města Přelouče souhlasí

s podáním žádosti o převod pozemku p.č. 590/30 v k.ú. Lhota pod Přeloučí z vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, do vlastnictví města.

VIII.    Zastupitelstvo města Přelouče zamítá

nabídku Ředitelství silnic a dálnic ČR na převod pozemku p.č. 590/29 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, do vlastnictví města.

IX.    Zastupitelstvo města Přelouče zamítá

žádost p.M.Š., bytem Přelouč, o odkoupení pozemku p.č. 911/8 v k.ú. Přelouč (za bytovým domem v ulici Za Fontánou čp. 433), z důvodu možné využitelnosti pozemku pro město v budoucnosti.

III./8/2023    Návrh na schválení dodatku č. 2 ke Smluvní dokumentaci se společností enteria a.s. Pardubice na realizaci projektu „Přelouč – Sídliště Hodinářka 2“

I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 ke smluvní dokumentaci sestávající ze smlouvy o zřízení práva stavby, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, smlouvy o smlouvě budoucí darovací a smlouvy o výpůjčce uzavřenou mezi městem Přelouč, se sídlem Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČO 00274101 a společností enteria a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČO 27537790, za účelem výstavby Sídliště Hodinářka 2 sestávající z 10 bytových domů a 9 řadových domů.

III./9/2023    Informace k případnému zajištění změny systému svozu komunálního odpadu – tzv. dynamické vážení

I.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

Informaci o systému svozu komunálního odpadu spočívající ve svozu směsného komunálního odpadu tzv. dynamickým vážením.

III./10/2023    Pořízení změny č. 3 územního plánu Přelouč

I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) o pořízení změny č. 3 územního plánu zkráceným postupme dle ustanovení § 55a a 55b stavebního zákona včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, následující body:
A. Revokuje část z usnesení č. XV./8/2021 ve věci Pořízení změny č. 3 územního plánu Přelouč ze dne 25.2.2021 konkrétně
Bod. č. 3: pozemky nezastavěného území p.č. 63/1, 63/2, 63/9, 63/12, 63/13, 63/7, 60/5, 62/1 k.ú. Mělice změna části pozemků z plochy NSz, plochy smíšené nezastavěného území, zemědělské na plochu pro farmu a zbývající část ponechat v nezastavěném území s možností chovu koní. (č. 3).
Bod č. 10: Pozemky plochy zemědělské NZ p.č. 147/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče, změna plochy zemědělské NZ na plochu RZ plochy rekreace, zahrádkové osady. (č. 33).
B. Doplňuje následující podklady: Změnit využití pozemků škol a školských zařízení na plochy OV občanské vybavení – veřejná infrastruktura, školy zařízení, konkrétně těchto škol:
- Gymnasium a střední odborná škola
- Gymnasium a střední odborná škola Jaselská
- Mateřská škola Lhota
- ZŠ Kladenská a MŠ Za Fontánou
- ZŠ Masarykovo náměstí.

III./11/2023    Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje a vydává

obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

III./12/2023    Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 10/2011 a obecně závazná vyhláška č. 3/2012

I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje a vydává

obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 10/2011 a obecně závazná vyhláška č. 3/2012.

III./14/2023    Návrh obecně závazné vyhlášky o pořádání kulturních akcí

I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje a vydává

obecně závaznou vyhlášku o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

III./15/2023    Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení provozní doby pohostinských provozoven

I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje a vydává

obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozní doby pohostinských provozoven s tím, že v pátek, sobotu, dny před státními svátky, ostatními svátky a dny pracovního klidu je provozní doba pohostinských provozoven stanovena od 6.00 do 02.00 h následujícího dne.

III./16/2023    Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her

I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje a vydává

obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování hazardních her s tím, že v pátek a sobotu lze provozovat hazardní hry od 10.00 do 02.00 h následujícího dne.

III./17/2023    Návrh obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku

I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje a vydává

obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku.

III./18/2023    Návrh na poskytnutí dotace na rok 2023 z rozpočtu města

I.    Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

Poskytnout dotaci na rok 2023 z rozpočtu města pro Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích ve výši 60 000,00 Kč na pořízení odborných a oponentních posudků v oblasti lohenicko-mělických písníků a na náklady související s činností spolku.

II.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D30/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Spolkem obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích na poskytnutí dotace ve výši 60 000,00 Kč na pořízení odborných a oponentních posudků v oblasti lohenicko-mělických písníků a na náklady související s činností spolku.

III.    Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvu č. D30/2023 dle usnesení č. III./18/2023-II.
T: 22. 5. 2023

 

 

Martin Š M Í D                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starosta                                    místostarosta

Datum vložení: 4. 5. 2023 12:43
Datum poslední aktualizace: 4. 5. 2023 12:53
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi