Obsah

Usnesení XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1konané dne 14. 12. 2021

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konané dne 14. 12. 2021

 

XX./1/2021    Program zasedání

I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

navržený program XX. zasedání zastupitelstva města Přelouče s tím, že se do programu zařazuje jako bod č. 13 žádost předsedy OV Klenovka na snížení měsíční odměny za výkon funkce předsedy OV a bod č. 14 rezignace Ing. Libora Skaly na funkci člena finančního výboru, volba nového člena.


XX./2/2021    Zpráva o činnosti rady města v období mezi XIX. a XX. zasedáním zastupitelstva města

I.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi XIX. a XX. zasedáním zastupitelstva města.


XX./3/2021    Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního

I.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 7. 12. 2021.

II.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska finančního výboru ze dne 1. 12. 2021.


XX./4/2021    Návrhy a stanoviska Osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka  

I.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Lohenice dle zápisů č. 19/2021 ze dne 6. 10. 2021 a 20/2021 ze dne 16. 11. 2021.

II.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Mělice ze dne 20. 11. 2021.

III.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisů č. 10/2021 ze dne 12. 11. 2021 a č. 11/2021 ze dne 10. 12. 2021.


XX./5/2021    Návrh rozpočtového opatření č. 6 rozpočtu města na rok 2021

I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města na rok 2021 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 236 282 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 271 543 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 35 261 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.


XX./6/2021    Návrh rozpočtu města Přelouče na rok 2022

I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

rozpočet města Přelouče na rok 2022. Rozpočet bude schodkový s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 227 841 tis. Kč a výdaje rozpočtu činí 247 070 tis. Kč. Schodek ve výši 19 229 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.


XX./7/2021    Střednědobý výhled rozpočtu města Přelouče na období 2023–2025

I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu města Přelouče na období 2023–2025.


XX./8/2021    Majetkové převody

I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

odkoupení spoluvlastnického podílu 1/3 pozemku p.č. 489/17 o výměře 72 m2, odděleného z pozemku p.č. 489/5 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví Ing. P.K., bytem Přelouč, za cenu 6 720,- Kč.

II.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu č. 21/15, uzavíranou mezi Ing. P.K., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkup podílu 1/3 pozemku p.č. 489/17 v k.ú. Přelouč.

III.    Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XX./8/2021-II.
T: 31. 12.2021

IV.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 2392 o výměře 8 m2, odděleného z pozemku p.č.st. 857 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p.H.B., bytem Přelouč, za cenu 3 200,- Kč.

V.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu č. 21/17, uzavíranou mezi p.H.B., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkup pozemku p.č. 2392 v k.ú. Přelouč.

VI.    Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XX./8/2021-V.
T: 31. 12. 2021

VII.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod pozemku p.č. 905/23 o výměře 8 m2, pozemku p.č. 905/30 o výměře 271 m2, odděleného z pozemku p.č. 905/15 a pozemku p.č. 905/31 o výměře 300 m2, odděleného z pozemku p.č. 905/12, vše v k.ú.  Přelouč, včetně sochy stojící na pozemku p.č. 905/31, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města.

VIII.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

darovací smlouvu, uzavíranou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč, na převod pozemků p.č. 905/23, p.č. 905/30 a p.č. 905/31, vše v k.ú. Přelouč.

IX.    Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření darovací smlouvy dle usnesení č. XX./8/2021-VIII.
T: 31. 12. 2021

X.    Zastupitelstvo města Přelouče zamítá

žádost p.R.K., bytem Kolín, o směnu pozemků p.č. 487/20 a p.č. 478/22, oddělených z pozemku p.č. 478/13 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, za pozemek p.č. 1255/11 v k.ú. Přelouč.

XI.    Zastupitelstvo města Přelouče zamítá

nabídku na vydání dále uvedených pozemků v k.ú. Chotěšice: podíl 1/6 pozemku p.č. 111/58 o výměře 2 711 m2, podíl 1/6 pozemku p.č. 111/61 o výměře 2 566 m2 a podíl 1/60 pozemku p.č. 111/51 o výměře 575 m2, jako náhradu nákladů za úhradu sociálního pohřbu p.F.S., bytem Jablonec nad Nisou, který zemřel na území města. Tyto náklady jinak budou refundovány městu státem.

 

XX./9/2021    Memorandum o deklarování veřejného zájmu, vzájemné spolupráci a podpory v oblasti ochrany životního prostředí v lokalitě ložiska štěrkopísku Lohenice IV

I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Memorandum o deklarování veřejného zájmu, vzájemné spolupráci a podpory v oblasti ochrany životního prostředí v lokalitě ložiska štěrkopísku Lohenice IV. s tím, že za město Přelouč včetně místních částí memorandum podepíše starostka města.


XX./10/2021    Nabídka odkupu akcií společnosti Pardubická plavební a.s. od Statutárního města Pardubice

I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Smlouvu o převodu akcií uzavíranou se Statutárním městem Pardubice, na jejímž základě dojde k úplatnému převodu 40 ks listinných akcií města Přelouč společnosti Pardubická plavební a.s., IČO 25936972 za cenu 175 200,00 Kč.


XX./11/2021    Poznatky z průzkumu obsahu zaplnění popelnic na směsný komunální odpad s ohledem na třídění odpadů ve vybrané zástavbě rodinných domů v období červenec-říjen 2021

I.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

zprávu Poznatky z průzkumu obsahu zaplnění popelnic na směsný komunální odpad s ohledem na třídění odpadů ve vybrané zástavbě rodinných domů v období červenec-říjen 2021.


XX./12/2021    Odvolání člena Osadního výboru Lohenice, určení nového člena

I.    Zastupitelstvo města Přelouče odvolává

z funkce člena Osadního výboru Lohenice pana Romana Salfického na základě jeho rezignace.

II.    Zastupitelstvo města Přelouče určuje

členem Osadního výboru Lohenice pana Josefa Štěpánka, bytem Lohenice  s účinností od 15. 12. 2021.

 

XX./13/2021    Žádost předsedy OV Klenovka na snížení měsíční odměny za výkon funkce

I.    Zastupitelstvo města Přelouče stanoví

s účinností od 1. 1. 2022 na základě osobní žádosti a návrhu OV Klenovka ze dne 10. 12. 2021 měsíční odměnu předsedovi OV Klenovka Ing. Liboru Skalovi za výkon funkce předsedy OV Klenovka ve výši 3 490,00 Kč.

 

XX./14/2021    Rezignace člena finančního výboru, volba nového člena

I.    Zastupitelstvo města Přelouče odvolává

ke dni 31. 12. 2021 z funkce člena finančního výboru pana Ing. Libora Skalu na základě jeho rezignace.

II.    Zastupitelstvo města Přelouče volí

členem finančního výboru s účinností od 1. 1. 2022 pana Ing. Jiřího Pavlase, bytem Klenovka.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 17. 12. 2021
Poslední aktualizace: 17. 12. 2021 10:46
Autor: Bc. Miroslav Tkáč, LLM