Obsah

Usnesení X. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení X. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1konané dne 19. 5. 2020

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

X. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 19. 5. 2020

X./1/2020            Program zasedání

 • Zastupitelstvo města schvaluje

navržený program X. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že se program v bodě 5 doplňuje o zápis ze schůze Osadního výboru Mělice a jako poslední se pod bodem 13 zařazuje Petice za zachování historické hodnoty Masarykova náměstí a přehodnocení rozhodnutí zastupitelstva města Přelouče ve výběru projektu nové knihovny.

X./2/2020            Prezentace dokumentu Přelouč – generel odvodnění

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

dokument „Přelouč – generel odvodnění“, prezentovaný zástupci zhotovitele společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

X./3/2020            Zpráva o činnosti RM v období mezi IX. a X. zasedáním zastupitelstva města

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi IX. a X. zasedáním zastupitelstva města.

X./4/2020            Návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 4. 5. 2020.

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání finančního výboru ze dne 6. 5. 2020.

 • Zastupitelstvo města ukládá

starostce města předložit zastupitelstvu města a finančnímu výboru rozpočtový investiční výhled na roky 2020–2024 (se zaměřením na zahájené, projektované nebo plánované investiční akce) včetně zdrojů financování.

 • Zastupitelstvo města bere ně vědomí

informaci předsedy Ing. Mgr. Radima Jelínka Ph.D., o průběhu konání kontrolního výboru dne 12. 5. 2020.

X./5/2020            Návrhy a stanoviska osadních výborů Klenovka a Mělice

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisu č. 2/2020 ze dne 6. 3. 2020.

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Mělice ze dne 5. 5. 2020.

X./6/2020            Návrh rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu města pro rok 2020

 • Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2020 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 206 424 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 250 157 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 43 733 tis. kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

X./7/2020            Majetkové převody

 • Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod komunikace, dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a veřejné zeleně v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Klenovce, z vlastnictví společnosti KK Investiční, s.r.o., IČ 03115461, se sídlem Průmyslová 647, Chrudim, do vlastnictví města.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

Darovací smlouvu č. 20/19, uzavíranou mezi společností KK Investiční, s.r.o., IČ 03115461 a městem Přelouč, na darování komunikace, dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a veřejné zeleně v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Klenovce.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dle usnesení č. X./7/2020-II.

T: 15. 6. 2020

 • Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků p.č. 16/60, p.č. 16/61, p.č. 16/62, p.č. 16/63, p.č. 16/64, p.č. 16/65, p.č. 16/66, p.č. 16/67, p.č. 16/68, p.č. 16/69, p.č. 16/70, p.č 16/71, p.č. 16/72, p.č. 16/73, p.č. 16/74, p.č. 16/75, vše v k.ú. Klenovka, společnosti KK Investiční, s.r.o., IČ 03115461, se sídlem Průmyslová 647, Chrudim, za cenu 2 861 200,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 20/20, uzavíranou mezi společností KK Investiční, s.r.o., IČ 03115461 a městem Přelouč, na prodej pozemků p.č. 16/60, p.č. 16/61, p.č. 16/62, p.č. 16/63, p.č. 16/64, p.č. 16/65, p.č. 16/66, p.č. 16/67, p.č. 16/68, p.č. 16/69, p.č. 16/70, p.č 16/71, p.č. 16/72, p.č. 16/73, p.č. 16/74, p.č. 16/75, vše v k.ú. Klenovka.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. X./7/2020-V.

T: 15. 6. 2020

 • Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 278/5 v k.ú. Přelouč o výměře 41 m2 z vlastnictví p.P.E., bytem Přelouč za cenu 7 380,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 20/23, uzavíranou mezi p.P.E., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.č. 278/5 v k.ú. Přelouč.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. X./7/2020-VIII.

T: 15. 6. 2020

 • Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 1471/25 v k.ú. Přelouč o výměře 211 m2 společnosti AMIPA s.r.o., Pražská 67, Přelouč, IČO 25986651 za cenu 137 150,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 20/22, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností AMIPA s.r.o., Pražská 67, Přelouč, IČO 25986651 na prodej pozemku p.č. 1471/25 v k.ú. Přelouč.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. X./7/2020-XI.

T: 15. 6. 2020

 • Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 507/4 v k.ú. Lhota pod Přeloučí o výměře 30 m2 manželům P., bytem Přelouč za cenu 18 000,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 20/21 uzavíranou mezi městem Přelouč a manželi P., bytem Přelouč na prodej pozemku p.č. 507/4  k.ú. Lhota pod Přeloučí.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. X./7/2020-XIV.

T: 15. 6. 2020

X./8/2020            Dražba pozemků

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

Dražební vyhlášku o elektronické dražbě sp. zn. 139EX22887/13-187 spoluvlastnického podílu 3/10 pozemku p.č. 157/1 o celkové výměře 948 m2 a spoluvlastnického podílu 1/6 pozemku p.č. 157/3 o celkové výměře 238, oba v k.ú. Přelouč.

 • Zastupitelstvo města souhlasí

s účastí města Přelouč v dražbě spoluvlastnického podílu 3/10 pozemku p.č. 157/1 o celkové výměře 948 m2, zapsaného na LV 12633 pro k.ú. a obec Přelouč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice a spoluvlastnického podílu 1/6 pozemku p.č. 157/3 o celkové výměře 238 m2, zapsaného na LV 2694 pro k.ú. a obec Přelouč u Katastrálního úřadu pro Pardubická kraj, Katastrální pracoviště Pardubice. Pozemky budou draženy dne 16. 6. 2020 nejnižší podání je stanoveno ve výši 62 356,00 Kč se stanovením dražební jistoty 10 000,00 Kč, která je splatná před zahájením dražby.

 • Zastupitelstvo města souhlasí

s nabytím spoluvlastnického podílu 3/10 pozemku p.č. 157/1 o celkové výměře 948 m2 a spoluvlastnického podílu 1/6 pozemku p.č. 157/3 o celkové výměře 238 m2 oba v k.ú. Přelouč v případě úspěšné dražby.

 • Zastupitelstvo města pověřuje

Ing. Ivana Hývla, zástupce vedoucího oddělení informatiky města Přelouč, zastupováním města Přelouč při dražbě spoluvlastnického podílu 3/10 pozemku p.č. 157/1, zapsaného na LV 12633 pro k.ú. a obec Přelouč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice a spoluvlastnického podílu 1/6 pozemku p.č. 157/3, zapsaného na LV 2694 pro k.ú. a obec Přelouč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, jako pověření náhradníci jsou určeni Bc. Jiří Malý, vedoucí oddělení informatiky a Mgr. Zuzana Dvořáková, vedoucí oddělení pohledávek a přestupků.

X./9/2020            Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky OV a KMS

 • Zastupitelstvo města schvaluje

Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samosprávy platná od 20. 5. 2020.

X./10/2020         Návrh darovací smlouvy pro sbormistra smíšeného pěveckého sboru J. B. Foerster Přelouč

 • Zastupitelstvo města schvaluje

Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru pro BcA et BcA P. V., Dis., sbormistrovi smíšeného pěveckého sboru J.B.Foerster Přelouč dle předloženého návrhu.

X./11/2020         Souhlas se zařazením území města do územní působnosti MAS Železnohorský region, z.s. na programovací období 2021–2027

 • Zastupitelstvo města souhlasí

se zařazením území města Přelouč do územní působnosti MAS Železnohorský region, z.s. na programovací období 2021–2027.

X./12/2020         Pověření k oddávání

 • Zastupitelstvo města pověřuje

pana Mgr. Petra Veselého k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

X./13/2020         Petice za zachování historické hodnoty Masarykova náměstí a přehodnocení rozhodnutí zastupitelstva města Přelouče ve výběru projektu nové knihovny

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

Petici za zachování historické hodnoty Masarykova náměstí a přehodnocení rozhodnutí Zastupitelstva města Přelouče ve výběru projektu nové knihovny, kterou podepsalo 215 občanů, kteří jsou v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, oprávněni požadovat projednání záležitosti v oblasti samostatné působnosti. Po projednání Petice zastupitelstvo konstatuje, že Petice vyjadřuje názor cca 3 % z cca 7 300 oprávněných občanů města (tj. občanů starších 18 let s trvalým pobytem v Přelouči) a nevyjadřuje tedy většinový názor občanů města. Z tohoto důvodu zastupitelstvo setrvává na původně vybraném projektu knihovny.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

 

 


Vytvořeno: 22. 5. 2020
Poslední aktualizace: 22. 5. 2020 13:59
Autor: