Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

Usnesení XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 27.9.2018

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 27. 9. 2018


Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi XXIII. a XXIV. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního, návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice a Mělice, návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města pro rok 2018, majetkové převody, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 15/28 ve znění dodatku č. 1 uzavřené mezi městem Přelouč a KK Investiční s.r.o., výstavbu 33 rodinných domů Klenovka – převzetí technické infrastruktury městem Přelouč, propachtování zemědělských pozemků města, návrhy architektů na způsob zástavby lokality Na Hodinářce a pronájem pozemků města pro vybudování areálu Fotbal park Přelouč.

 

Zastupitelstvo města : 

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

 1. Zprávu o činnosti rady města v období mezi XXIII. a XXIV. zasedáním zastupitelstva města.
 2. Zápis majetkového výboru ze dne 20. 9. 2018.
 3. Stanoviska výboru finančního ze dne 17. 9. 2018.
 4. Stanoviska výboru kontrolního ze dne 18. 9. 2018.
 5. Návrhy Osadního výboru Lohenice ze dne 20. 6. 2018.
 6. Návrhy Osadního výboru Lohenice ze dne 21. 8. 2018.
 7. Návrhy Osadního výboru Lohenice ze dne 9. 9. 2018.
 8. Návrhy Osadního výboru Mělice ze dne 10. 7. 2018.
 9. Návrhy Osadního výboru Mělice ze dne 8. 9. 2018.
 10. Architektonické návrhy zpracované Ing. arch. Pavlem Mudruňkou, ateliérem Med Pavlík architekti s.r.o. a ateliér ADAM PRVNÍ s.r.o. na zástavbu lokality Na Hodinářce.

 

 • SCHVALUJE :

 

 1. Navržený program XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
 2. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města pro rok 2018 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 243 330 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 264 746 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 21 416 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.
 3. Kupní smlouvu uzavřenou mezi společností K2 invest, s.r.o., IČO: 26008921 a městem Přelouč, na prodej komunikací včetně chodníků, veřejného osvětlení a sadových úprav vybudovaných v lokalitě Na Hodinářce.
 4. Kupní smlouvu uzavřenou mezi společností Farma Duha s.r.o., IČO: 04175662 a městem Přelouč, na odkup spoluvlastnického podílu 1/8 pozemku p.č. 1764/1 v k.ú. Přelouč.
 5. Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku uzavřenou mezi Českou republikou – Státní pozemkový úřad a městem Přelouč, na bezúplatný převod pozemku p.č.1836/4 v k.ú. Přelouč.
 6. Bezúplatný převod pozemku p.č.st. 2147 v k.ú. Přelouč o výměře 1 007 m2, jehož součástí je stavba bez čísla popisného, a pozemku p.č. 905/14 o výměře 1 259 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Přelouč.
 7. Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč, na bezúplatný převod pozemků p.č.st. 2147 a p.č. 905/14, oba v k.ú. Přelouč, a na zřízení věcných břemen na pozemcích p.č. 905/12 a p.č.st. 2147 v k.ú. Přelouč.
 8. Směnu pozemků p.č. 1817/13 o výměře 908 m2 a p.č. 1817/14 o výměře 325 m2 oddělených z pozemku p.č. 1817/1 v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví Pardubického kraje, za pozemek p.č. 2255/11 o výměře 1 339 m2 v k.ú. Přelouč, díl „f“ pozemku p.č. 2187/8 o výměře 2 m2 v k.ú. Přelouč, pozemek p.č. 219/6 o výměře 77 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče a pozemek p.č. 267 o výměře 221 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče, vše ve vlastnictví města Přelouč.
 9. Směnnou smlouvu uzavřenou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč, na směnu pozemků p.č. 1817/13 a p.č. 1817/14 v k.ú. Přelouč za pozemky p.č. 2255/1 a díl „f“ p.č. 2187/8, oba v k.ú. Přelouč, a pozemky p.č. 219/6 a p.č. 267, oba v k.ú. Tupesy u Přelouče.
 10. Odkoupení pozemků p.č. 778/2 o výměře 2 524 m2, p.č.778/32 o výměře 27 m2 a p.č. 778/33 o výměře 28 m2, vše v k.ú. Přelouč, z vlastnictví společnosti BONZO s.r.o., IČ 609 30 675, za cenu 644 750,00 Kč.
 11. Kupní smlouvu č. 18/22 uzavřenou mezi společností BONZO s.r.o., IČO: 60930675 a městem Přelouč, na odkup pozemků p.č. 778/2, p.č.  778/32 a p.č. 778/33, vše v k.ú. Přelouč.
 12. Odkoupení spoluvlastnického podílu 1/4 pozemku p.č.st. 7/3 o celkové výměře 338 m2 a spoluvlastnického podílu 1/56 na pozemcích p.č. 90/11 o celkové výměře 2 221 m2, p.č. 91/68 o celkové výměře 10 m2 a p.č. 108/18 o celkové výměře 1 m2, vše v k.ú. Tupesy u Přelouče, z vlastnictví p.M. T., bytem Čáslav, za cenu 18 168,00 Kč.
 13. Kupní smlouvu č. 18/17 uzavřenou mezi p. M. T. bytem Čáslav, a městem Přelouč, na odkup spoluvlastnického podílu 1/4 pozemku p.č.st. 7/3 a spoluvlastnického podílu 1/56 na pozemcích p.č. 90/11 a p.č. 91/68, vše v k.ú. Tupesy u Přelouče.
 14. Odkoupení spoluvlastnického podílu 1/4 pozemku p.č.st. 7/3 o celkové výměře 338 m2 a spoluvlastnického podílu 1/56 na pozemcích p.č. 90/11 o celkové výměře 2 221 m2, p.č. 91/68 o celkové výměře 10 m2 a p.č. 108/18 o celkové výměře 1 m2, vše v k.ú. Tupesy u Přelouče, z vlastnictví p. E. Z., bytem Praha 10, za cenu 18 168,00 Kč.
 15. Kupní smlouvu č. 18/18 uzavřenou mezi p. E. Z., bytem Praha 10, a městem Přelouč, na odkup spoluvlastnického podílu 1/4 pozemku p.č.st. 7/3 a spoluvlastnického podílu 1/56 na pozemcích p.č. 90/11 a p.č. 91/68, vše v k.ú. Tupesy u Přelouče.
 16. Směnu pozemků p.č.st. 7/1 o výměře 122 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče a p.č. 37/6 o výměře 109 m2, odděleného z pozemku p.č. 37 v k.ú. Tupesy u Přelouče, ve vlastnictví Mgr. J. D., bytem Přelouč, za pozemky p.č. 225/8 o výměře 18 m2 a p.č. 225/9 o výměře 14 m2, oddělené z pozemku p.č. 225/1 v k.ú. Tupesy u Přelouče, ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši 215,- Kč/m2.
 17. Směnnou smlouvu a smlouvu o zrušení věcného břemene č. 18/20, uzavřenou mezi městem Přelouč, Mgr. J. D., bytemPřelouč, panem R. D., bytem Přelouč a paní S. D., bytem Přelouč, na směnu pozemků p.č.st. 7/1 ap.č. 37/6, oba v k.ú. Tupesy u Přelouče, za pozemky p.č. 225/8 a p.č. 225/9, oba v k.ú. Tupesy u Přelouče a zrušení věcného břemene užívání na pozemku p.č. 37/6 v k.ú. Tupesy u Přelouče.
 18. Prodej pozemku p.č. 277 o výměře 100 m2 v k.ú. Mělice p. J. Š., bytem Přelouč, za cenu 20 900,00 Kč.
 19. Kupní smlouvu č. 18/15, uzavřenou mezi městem Přelouč a p. J. Š., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 277 v k.ú. Mělice.
 20. Prodej pozemku p.č. 310 o výměře 57 m2 v k.ú. Škudly Ing. M. Z., bytem Pardubice, za cenu 12 255,- Kč.
 21. Kupní smlouvu č. 18/16, uzavřenou mezi městem Přelouč a Ing. M. Z., bytem Pardubice, na prodej pozemku p.č. 310 v k.ú. Škudly.
 22. Prodej pozemku p.č. 4/37 o výměře 23 m2, odděleného z pozemků p.č. 4/3, p.č. 4/36, p.č. 4/37 a p.č. 246/2 v k.ú. Mělice, p.Č. D., bytem Přelouč, za cenu 4 807,00 Kč.
 23. Kupní smlouvu č. 18/14, uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Č. D., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 4/37 v k.ú. Mělice.
 24. Prodej dílu „a“ pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč o výměře 28 m2, manželům J. M. a J. M., oba bytem Přelouč, za cenu 7 00,00 Kč.
 25. Kupní smlouvu č. 18/19, uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi J. M. a J. M., oba bytem Přelouč, na prodej dílu „a“ pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč.
 26. Prodej pozemku p.č. 1417/146 v k.ú. Přelouč o výměře 54 m2, odděleného z pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč, manželům Ing. Z. R. a MUDr. L. R., oba bytem Přelouč, za cenu 14 310,00 Kč.
 27. Kupní smlouvu č. 18/21, uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi Ing. Z. R.a MUDr. L. R., oba bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 1417/146 v k.ú. Přelouč.
 28. Uzavření s KK Investiční s.r.o., IČO: 03115461, se sídlem Průmyslová 647, 537 01 Chrudim dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 15/28 ve znění č. 1 dle předloženého návrhu.
 29. Propachtování zemědělských pozemků, uvedených v příloze, společnosti LIPONOVA, a.s, se sídlem Lipoltice 104, IČO: 25282778, za celkové roční pachtovné ve výši 610 102,00 Kč od 1. 10. 2018.
 30. Pachtovní smlouvu na propachtování zemědělských pozemků, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností LIPONOVA, a.s, se sídlem Lipoltice 104, IČO: 25282778.
 31. Záměr na propachtování souboru zemědělských pozemků p.č. 108/30 o výměře 383 m2, p.č. 153/7 o výměře 68 m2, p.č. 209 o výměře 246 m2, p.č. 216 o výměře 78 m2 a p.č. 217 o výměře 483 m2 vše v k.ú. Tupesy u Přelouče, ve vlastnictví města Přelouč jedinému zájemci, který nabídne nejvyšší celkové pachtovné za všechny nabízené pozemky, a to za podmínek stanovených v záměru.

 

 • STANOVÍ :

 

 1. Že budoucí nájemné za pronájem pozemků města, na nichž bude Fotbal Park Přelouč vybudován, bude činit 10 000,00 Kč ročně.

 

 • PŘEDBĚŽNĚ SOUHLASÍ :

 

 1. S budoucím převzetím technické infrastruktury pro 33 rodinných domů (komunikace, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení) na pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka do vlastnictví města Přelouč po její výstavbě dle obdržené žádosti v příloze.

 

 • SOUHLASÍ :

 

 1. S uzavřením předložené smlouvy o výpůjčce s vypůjčitelem Fotbal park Litomyšl s.r.o., IČO: 03898661 za účelem vybudování fotbal parku na pozemcích města.

 

 • ZAMÍTÁ :

 

 1. Žádost manželů J. Š. a H. Š., oba bytem Přelouč, o odkoupení pozemku p.č. 39/1 a pozemku p.č.st. 11, jehož součástí je stavba č.p. 30, oba v k.ú. Klenovka.
 2. Žádost pana L. H., bytem Přelouč, o odkoupení pozemku p.č. 938/48 v k.ú. Přelouč.

 

 • RUŠÍ :

 

 1. Usnesení XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče, konaného dne 28. 6. 2018, odst. II, bod 10) a odst. II, bod 11), kterým bylo schváleno propachtování zemědělských pozemků, uvedených v příloze, společnosti LIPONOVA, a.s, se sídlem Lipoltice 104, IČO: 25282778, za celkové roční pachtovné ve výši 664 978,00 Kč od 1. 10. 2018 a schválena pachtovní smlouva.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 2. 10. 2018 12:48
Datum poslední aktualizace: 2. 10. 2018 12:52
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 1. 12. 2023
sněžení 0 °C -3 °C
sobota 2. 12. mírné sněžení -2/-7 °C
neděle 3. 12. mírné sněžení -5/-12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi