Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Usnesení XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 15. 2. 2018

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 15. 2. 2018

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo změnu zprávu o činnosti rady města v období mezi XIX. a XX. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního, návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka, návrh rozpočtového opatření č. 7 rozpočtu města pro rok 2017, návrh rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města pro rok 2018, majetkové převody, převod likvidačního zůstatku spol. Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. v likvidaci na jediného společníka, žádost o dotace z rozpočtu města nad 50tis. Kč, výplata odměn členům výborů zastupitelstva za rok 2017, informace o podmínkách zpracování územní studie Na Hodinářce.

 

Zastupitelstvo města : 

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

 1. zprávu o činnosti rady města v období mezi XIX. a XX. zasedáním zastupitelstva města.
 2. Stanoviska výboru majetkového ze dne 31. 1. 2018.
 3. Stanoviska výboru finančního ze dne 12. 2. 2018.
 4. Návrhy Osadního výboru Klenovka ze dne 19. 1. 2018.
 5. Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu města pro rok 2017, které schválila Rada města Přelouče dne 5. 2. 2018.
 6. Informace o možnostech zpracování studie Na Hodinářce.

 

 

 • SCHVALUJE :

 

 1. Navržený program XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
 2. Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města pro rok 2018 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 224 424 000,00 Kč a výdaje rozpočtu budou činit 249 316 000,00 Kč. Schodek rozpočtu ve výši 24 892 000,00 Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.
 3. Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu 1/522 na pozemku p.č. 930/4 v k.ú. Přelouč od paní J. Z., bytem Praha 6, formou darovací smlouvy, za předpokladu vzdání se předkupního práva ostatních spoluvlastníků pozemku.
 4. Bezúplatný převod pozemku p.č. 1836/4 v k.ú. Přelouč o výměře 4 m2, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví města.
 5. Odkup pozemku p.č. 1817/4 o výměře 347 m2 v k.ú. Přelouč, vzniklého oddělením z pozemku p.č. 1817/4 o výměře 456 m2 na základě geometrického plánu č. 2017-301/2013, z vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Státní statek Jeneč, státní statek v likvidaci, za cenu 99 810,- Kč.
 6. Kupní smlouvu č. 1/910/18, uzavřenou mezi Státním statkem Jeneč, státní statek v likvidaci, a městem Přelouč, na odkup pozemku p.č. 1817/4 o výměře 347 m2 v k.ú. Přelouč.
 7. Prodej pozemku p.č. 351/6 v k.ú. Přelouč o výměře 112 m2, odděleného z pozemku p.č. 351/1 v k.ú. Přelouč, panu V. D., bytem Žiželice, za cenu 7 300,- Kč.
 8. Kupní smlouvu č. 18/01, uzavřenou mezi městem Přelouč a panem V. D., bytem Žiželice, na prodej pozemku p.č. 351/6 v k.ú. Přelouč.
 9. Prodej pozemku p.č. 1417/142 v k.ú. Přelouč o výměře 104 m2, odděleného z pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč, manželům Z. P. a D. P., oba bytem Přelouč, za cenu 27 040,- Kč.
 10. Kupní smlouvu č. 18/02, uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi Z. P. a D. P., oba bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 1417/142 v k.ú. Přelouč.
 11. Prodej pozemku p.č. 1417/143 v k.ú. Přelouč o výměře 126 m2, odděleného z pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč, Ing. M. S., bytem Přelouč, za cenu 33 003,- Kč.
 12. Kupní smlouvu č.18/03, uzavřenou mezi městem Přelouč a Ing. M. S., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 117/143 v k.ú. Přelouč.
 13. Prodej pozemku p.č. 1417/144 v k.ú. Přelouč o výměře 126 m2, odděleného z pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč, manželům A. D. a L. D., oba bytem Přelouč, za cenu 33 000,- Kč.
 14. Kupní smlouvu č. 18/04, uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi A. D. a L. D., oba bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 1417/144 v k.ú. Přelouč.
 15. Prodej pozemku p.č. 1417/145 v k.ú. Přelouč o výměře 127 m2, odděleného z pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč, manželům J. M. a J. M., oba bytem Přelouč, za cenu 33 150,- Kč.
 16. Kupní smlouvu č. 18/05, uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi J. M. a J. M,, oba bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 1417/145 v k.ú. Přelouč.
 17. Převod pozemku p.č. 2367 v k.ú. Přelouč z vlastnictví spol. Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. v likvidaci do vlastnictví města Přelouč, jako jediného společníka společnosti.
 18. Dohodu o převodu nepeněžitého likvidačního zůstatku na jediného společníka, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. v likvidaci, na převod pozemku p.č. 2367 v k.ú. Přelouč.
 19. Veřejnoprávní smlouvu č. D01/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Charitou Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 120 000,00 Kč na činnost Jakub klubu Přelouč.
 20. Veřejnoprávní smlouvu č. D02/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Charitou Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 100 000,00 Kč.
 21. Veřejnoprávní smlouvu č. D03/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Tělocvičnou jednotou Sokol Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 350 000,00 Kč.
 22. Veřejnoprávní smlouvu č. D04/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč aFotbalovým klubem Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 230 000,00 Kč.
 23. Veřejnoprávní smlouvu č. D05/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Rugby Clubem Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 180 000,00 Kč.
 24. Veřejnoprávní smlouvu č. D06/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a HC JestřábiPřelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 150 000,00 Kč.
 25. Veřejnoprávní smlouvu č. D07/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Orlem jednotou Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 150 000,00 Kč.
 26. Veřejnoprávní smlouvu č. D08/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Basketbalovým klubem Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 150 000,00 Kč.
 27. Veřejnoprávní smlouvu č. D09/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Fotbalovým klubem Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 150 000,00 Kč.
 28. Veřejnoprávní smlouvu č. D010/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Domovem u fontányPřelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 750 000,00 Kč.
 29. Výplatu odměn členům výboru kontrolního, majetkového, finančního, osadního výboru Lohenice, Mělice a Klenovka za jejich práci v roce 2017 dle předložených návrhů.

 

 • ROZHODUJE :

 

 1. Poskytnout dotaci na rok 2018 z rozpočtu města pro Charitu Přelouč ve výši 120 000,00 Kč na zajištění služby nízkoprahového centra Jakub klub – na úhrady mzdových nákladů do 30 % výše poskytnuté dotace, na nájem, energie (elektřinu, plyn, vodné, stočné), internet, potraviny na vaření s dětmi, materiál pro činnost s dětmi.
 2. Poskytnout dotaci na rok 2018 z rozpočtu města pro Charitu Přelouč ve výši 100 000,00 Kč na zajištění služby podpora rodiny na úhradu mzdových nákladů do 50 % poskytnuté výše dotace, nájem, energie (elektřinu, plyn, vodné, stočné), pohonné hmoty, opravu aut, telefony pracovníků.
 3. Poskytnout dotaci na rok 2018 z rozpočtu města pro TJ Sokol Přelouč ve výši 350 000,00 Kč na provoz a údržbu budovy, úhradu spotřeby energií (plyn, elektřina, vodné a stočné) a na zajištění provozu oddílu všestrannosti sportovních oddílů – stolní tenis, volejbal, basketbal, gymnastika, jóga, trampolínky a další volnočasové aktivity.
 4. Poskytnout dotaci na rok 2018 z rozpočtu města pro Fotbalový klub Přelouč ve výši 230 000,00 Kč na dopravu k utkáním, startovné na turnajích, údržba hracích ploch a tribuny, nákup sportovního vybavení, energie (elektřina, plyn, vodné, stočné) a pronájem tělocvičen.
 5. Poskytnout dotaci na rok 2018 z rozpočtu města pro Rugby Club Přelouč ve výši 180 000,00 Kč na dopravu k zápasům, pronájem tělocvičen, sportovní vybavení, rozhodčí, ubytování a stravování na soustředění.
 6. Poskytnout dotaci na rok 2018 z rozpočtu města pro HC Jestřábi Přelouč ve výši 150 000,00 Kč na startovné, cestovné, rozhodčí a energie (elektřina, vodné a stočné) a revize v budově.
 7. Poskytnout dotaci na rok 2018 z rozpočtu města pro Orel jednotu Přelouč, oddíl florbalu ve výši 150 000,- Kč na pronájem sportovní haly, cestovné, rozhodčí, startovné v soutěžích a nákup sportovního spotřebního materiálu.
 8. Poskytnout dotaci na rok 2018 z rozpočtu města pro Basketbalový klub Přelouč ve výši 150 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, rozhodčí, cestovní výdaje na zápasy.
 9. Poskytnout dotaci na rok 2018 z rozpočtu města pro Fotbalový klub Přelouč ve výši 150 000,00 Kč na dofinancování pořádání 60. ročníku Celostátního žákovského turnaje – na úhradu ubytování a stravování účastníků, propagace turnaje, cen a sportovního vybavení, odměn pro rozhodčí a pořadatelé, provozních nákladů turnaje a zdravotního zabezpečení.
 10. Poskytnout dotaci na rok 2018 z rozpočtu města pro

 

 • ZAMÍTÁ :

 

 1. Žádost Bc. L. Ř. a Ing. V. Ř., oba bytem 488, Přelouč, o odkoupení části pozemku p.č. 924/23 v k.ú. Přelouč za účelem výstavby garáže.

 2. Žádost paní P. Š., bytem Přelouč, o odkoupení části pozemku p.č. 907/17 v k.ú. Přelouč.

 3. Žádost J. a M. B., oba bytem Přelouč, o odkoupení pozemku p.č. 938/50 v k.ú. Přelouč.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 19. 2. 2018 9:00
Datum poslední aktualizace: 19. 2. 2018 9:04
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 9. 12. 2023
mírné sněžení 1 °C -1 °C
neděle 10. 12. déšť 5/2 °C
pondělí 11. 12. déšť 9/5 °C
úterý 12. 12. slabý déšť 10/8 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi