Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení X. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení X. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konané dne 28. 6. 2016

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

X. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 28. 6. 2016

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zadání změny č. 1 Územního plánu Přelouč, studii Městského parku v Přelouči, zprávu o činnosti rady města v období mezi IX. a X. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního, návrhy osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka, účetní závěrku města Přelouče za rok 2015, závěrečný účet města Přelouče za rok 2015, studii komunitního domu Přelouč, informace k vícepracím při rekonstrukci tribuny fotbalového stadionu, finanční příspěvek města na výstavbu kanalizace Lhota – Škudly, majetkové převody, smlouvu o zřízení věcného břemene, rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2016, žádost Charity Přelouč o zřízení 3 městských bytů, nabídky převzetí obchodního podílu společnosti Hydrolabe s.r.o., změnu č. 2 zřizovací listiny Městské knihovny Přelouč.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

 1. Protokol z vyhodnocení požadavků, připomínek a podnětů k návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Přelouč.
 2. Zprávu o činnosti rady města v období mezi IX. a X. zasedáním zastupitelstva města.
 3. Stanoviska výboru majetkového ze dne 16. 6. 2016.
 4. Stanoviska výboru finančního ze dne 20. 6. 2016.
 5. Stanoviska výboru kontrolního ze dne 21. 6. 2016.
 6. Návrhy Osadního výboru Lohenice ze dne 19. 4. 2016.
 7. Návrhy Osadního výboru Mělice ze dne 29. 5. 2016 a 12. 6. 2016.
 8. Návrhy Osadního výboru Klenovka ze dne 6. 5. 2016 a 10. 6. 2016.
 9. Informaci k důvodům vzniku a opodstatnění prováděných víceprací při rekonstrukci tribuny fotbalového stadionu ve Sportovní ulici č.p. 776 v Přelouči uvedených v dodatku č. 2 uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem prací.

 

 • SCHVALUJE :

 

 1. Navržený program X. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že se do programu zařazuje k projednání bod č. 16a) „Nabídka převzetí obchodního podílu společnosti Hydrolabe, s.r.o.“.
 2. Zadání změny č. 1 Územního plánu Přelouč.
 3. Návrh studie Městského parku v Přelouči, který bude dopracován s variantou průjezdní komunikace pro motorová vozidla, vodním prvkem a pouze s páteřní sítí komunikací pro pěší.
 4. Účetní závěrku města Přelouče za rok 2015.
 5. Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2016 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 160 907 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 177 860 tis. Kč. Schodek ve výši 16 953 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.
 6. Smlouvu o poskytnutí půjčky ve výši 7 mil. Kč společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., jejíž je město akcionářem. Půjčené prostředky budou účelově použity na investiční akci „Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč“.
 7. Odkoupení podílu 1/2 pozemku p.č. 514/3 o výměře 280 m2 odděleného z pozemku p.č. 514/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, z vlastnictví MUDr. J. H., bytem Praha 1, za cenu 24.570 Kč.
 8. Kupní smlouvu č. 16/30 uzavřenou mezi MUDr. J.H., bytem Praha 1 a městem Přelouč na odkoupení podílu 1/2 pozemku p.č. 514/3 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.
 9. Odkoupení podílu 1/2 pozemku p.č. 514/3 o výměře 280 m2 odděleného z pozemku p.č. 514/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, z vlastnictví p. M. L., bytem Praha 5, za cenu 24.570 Kč.
 10. Kupní smlouvu č. 16/31 uzavřenou mezi p. M. L., bytem Praha 5 a městem Přelouč na odkoupení podílu 1/2 pozemku p.č. 514/3 v k. ú. Lhota pod Přeloučí.
 11. Odkoupení podílu 2/3 pozemku p.č. 1320/1 o výměře 4 069 m2 a podílu 1/3 na pozemcích p.č. 1321/1 o výměře 176 m2, p.č. 1321/2 o výměře 124 m2 a p.č. 2301/8 o výměře 16 m2, vše v k. ú. Přelouč z vlastnictví p. E. F., bytem Aš, za cenu 484.300 Kč.
 12. Kupní smlouvu č. 16/39 uzavřenou mezi p. E. F., bytem Aš a městem Přelouč na odkoupení podílu 2/3 pozemku p.č. 1320/1 a podílu 1/3 pozemků p.č. 1321/1, p.č. 1321/2 a p.č. 2301/8, vše v k.ú. Přelouč.
 13. Směnu pozemku p.č. 1233/20 o výměře 298 m2 v k.ú. Přelouč odděleného z pozemku p.č. 1233/2 v k.ú. Přelouč, pozemku p.č. 515/2 o výměře 314 m2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí a podílu 1/2 pozemku p.č. 2301/22 o výměře 474 m2 v k. ú. Přelouč, ve vlastnictví Mgr. P. Č., bytem Lázně Bohdaneč, za pozemky p.č. 125/4 o výměře 8 203 m2 v k. ú. Škudly, p.č. 1749/6 o výměře 7 932 m2 a p.č. 1833 o výměře 1 759 m2, oba v k.ú. Přelouč, p.č. 82/15 o výměře 336 m2, p.č. 152/1 o výměře 395 m2, p.č. 194/16 o výměře 63 m2, p.č. 212/10 o výměře 697 m2, p.č. 212/17 o výměře 216 m2, p.č. 228/3 o výměře 5 873 m2, p.č. 365/5 o výměře 1 487 m2, p.č. 408/9 o výměře 2 726 m2, p.č. 408/11 o výměře 172 m2, p.č. 431 o výměře 565 m2, p.č. 433/1 o výměře 597 m2, p.č. 433/3 o výměře 907 m2, p.č. 581 o výměře 2 395 m2, p.č. 586 o výměře 1 392 m2, p.č. 587 o výměře 1 478 m2, p.č. 599 o výměře 488 m2, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí, ve vlastnictví města Přelouče s doplatkem rozdílu v cenách směňovaných pozemků ve výši 425.848 Kč pro město Přelouč.
 14. Směnnou smlouvu č. 16/11 uzavřenou mezi městem Přelouč a Mgr. P. Č., bytem Lázně Bohdaneč, na směnu pozemku p.č. 1233/20, 1/2 p.č. 2301/22 v k. ú. Přelouč a p.č. 515/2 v k. ú. Lhota pod Přeloučí za pozemky p.č. 125/4 v k.ú. Škudly, p.č. 1749/6, p.č. 1833 v k.ú. Přelouč, p.č. 82/15, p.č. 152/1, p.č. 194/16, p.č. 212/10, p.č. 212/17, p.č. 228/3, p.č. 365/5, p.č. 408/9, p.č. 408/11, p.č. 431, p.č. 433/1, p.č. 433/3, p.č. 581, p.č. 586, p.č. 587 a p.č. 599 v k. ú. Lhota pod Přeloučí.
 15. Odkoupení podílu 1/58 pozemku p.č. 930/1 a podílu 1/58 pozemku p.č. 930/2, oba v k.ú. Přelouč, z vlastnictví Ing. J. P., bytem Praha 4, za cenu 10.044 Kč.
 16. Kupní smlouvu č. 16/32 uzavřenou mezi Ing. J. P., bytem Praha 4 a městem Přelouč na odkoupení podílu 1/58 pozemků p.č. 930/1 a p.č. 930/2, oba v k.ú. Přelouč.
 17. Odkoupení podílu 2/116 pozemku p.č. 930/1 a podílu 2/116 pozemku p.č. 930/2, oba v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. V. P., bytem Náchod, za cenu 10.044 Kč.
 18. Kupní smlouvu č. 16/33 uzavřenou mezi p. V. P., bytem Náchod a městem Přelouč, na odkoupení podílu 2/116 pozemků p.č. 930/1 a p.č. 930/2, oba v k. ú. Přelouč.
 19. Odkoupení podílu 4/522 pozemku p.č. 930/1 a podílu 4/522 pozemku p.č. 930/2, oba v k.ú. Přelouč z vlastnictví Ing. Z. B., bytem Pardubice, za cenu 4.464 Kč.
 20. Kupní smlouvu č. 16/36 uzavřenou mezi Ing. Z. B., bytem Pardubice a městem Přelouč, na odkoupení podílu 1/58 pozemků p.č. 930/1 a p.č. 930/2, oba v k.ú. Přelouč.
 21. Odkoupení podílu 6/174 pozemku p.č. 930/1 a podílu 6/174 pozemku p.č. 930/2, oba v k.ú. Přelouč z vlastnictví Mgr. H. V., bytem Přelouč za cenu 20.086 Kč.
 22. Kupní smlouvu č. 16/37 uzavřenou mezi Mgr. H. V., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení podílu 6/174 pozemků p.č. 930/1 a p.č. 930/2, oba v k. ú. Přelouč.
 23. Prodej pozemku p.č.st. 1737 v k.ú. Přelouč o výměře 19 m2 p. D. H., bytem Přelouč, za cenu 6.460 Kč.
 24. Kupní smlouvu č. 16/40 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. D. H., bytem Mánesova Přelouč, na prodej pozemku p.č.st. 1737 v k.ú. Přelouč.
 25. Prodej pozemku p.č. 1417/38 v k.ú. Přelouč o výměře 46 m2 odděleného z pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč, manželům Ing. P. a V. Ž., bytem Přelouč, za cenu 15.640 Kč.
 26. Kupní smlouvu č. 16/35 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi Ing. P. a V. Ž., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 1417/38 v k. ú. Přelouč.
 27. Prodej pozemku p.č. 18/2 v k.ú. Mělice o výměře 183 m2 p. M. M., bytem Mělice, Přelouč, za cenu 20.000 Kč.
 28. Kupní smlouvu č. 16/26 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. M. M., bytem Mělice, Přelouč, na prodej pozemku p.č. 18/2 v k. ú. Mělice.
 29. Prodej pozemku p.č. 52/3 v k. ú. Lohenice u Přelouče o výměře 53 m2 Ing. T. F., bytem Podivicea Ing. M. S., bytem Praha, za cenu 7.330 Kč.
 30. Kupní smlouvu č. 16/34 uzavřenou mezi městem Přelouč a Ing. T. F., bytem Podivice a Ing. M. S., bytem Praha, na prodej pozemku p.č. 52/3 v k.ú. Lohenice u Přelouče.
 31. Prodej pozemku p.č. 609/15v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře 32 m2 odděleného z pozemku p.č. 609/9 v k. ú.Lohenice u Přelouče p. V. Š., bytem Praha, za cenu 6.688 Kč.
 32. Kupní smlouvu č. 16/41 uzavřenou mezi městem Přelouč a p.V. Š., Praha, na prodej pozemku p.č. 609/15 v k. ú. Lohenice u Přelouče.
 33. Prodej pozemku p.č. 609/16 v k. ú. Lohenice u Přelouče o výměře 43 m2 odděleného z pozemku p.č. 609/1 v k. ú. Lohenice u Přelouče p. J. M., bytem Lázně Bohdaneč, p. E. B., bytem Přelouč, p. E. N., bytem Iža, Slovenská republika a p. J. Ž., bytem Levice, Slovenská republika, za cenu 8.988 Kč.
 34. Kupní smlouvu č. 16/43 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. J. M., bytem Lázně Bohdaneč, na prodej 1/3 pozemku p.č. 609/16 v k. ú. Lohenice u Přelouče.
 35. Kupní smlouvu č. 16/42 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. E. B., bytem Přelouč, p. E. N., bytem Iža, Slovenská republika a p. J. Ž., bytem Levice, Slovenská republika, na prodej 2/3 pozemku p.č. 609/16 v k. ú. Lohenice u Přelouče.
 36. Směnu pozemku p.č. 645 v k. ú. Lohenice u Přelouče o výměře 15 m2 odděleného z pozemku p.č.st. 15/3 v k.ú. Lohenice u Přelouče ve vlastnictví p. J. J., bytem Přelouč, za pozemek p.č. 640 v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře 75 m2, odděleného z pozemků p.č. 581/4, p.č. 581/5 a p.č. 640 v k.ú. Lohenice u Přelouče, ve vlastnictví města Přelouč s doplatkem rozdílu v cenách směňovaných pozemků.
 37. Směnnou smlouvu č. 16/38 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. J. J., bytem Přelouč, na směnu pozemku p.č. 645 v k.ú. Lohenice u Přelouče za pozemek p.č. 640 v k.ú. Lohenice u Přelouče.
 38. Úplatný převod podílu 33/174 pozemku p.č. 930/1 a podílu 33/174 pozemku p.č. 930/2, oba v k.ú. Přelouč z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
 39. Dohodu o narovnání majetkoprávního vztahu ke stavbě bez č.p. na pozemku st.p.č. 2733 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a městem Přelouč, na základě které získá město tuto stavbu do svého vlastnictví.
 40. Odkoupení podílu 1/3 pozemku p.č. 1320/1 o výměře 4 069 m2 a podílu 1/6 na pozemcích p.č. 1321/1 o výměře 176 m2, p.č. 1321/2 o výměře 124 m2 a p.č. 2301/8 o výměře 16 m2, vše v k.ú.Přelouč, z vlastnictví p. D. V., bytem Cheb, za cenu 242.150 Kč.
 41. Kupní smlouvu č. 16/44 uzavřenou mezi p. D. V., bytem Cheb a městem Přelouč na odkoupení podílu 1/3 pozemku p.č. 1320/1 a podílu 1/6 pozemků p.č. 1321/1, p.č. 1321/2 a p.č. 2301/8, vše v k. ú. Přelouč.
 42. Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi společností TERECO, společnost s ručením omezeným, a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č.st. 289/3 v k.ú. Přelouč ve prospěch města z důvodu uložení elektroměrového rozvaděče a připojovacího kabelu do zdiva budovy č.p. 863, která je součástí tohoto pozemku, pro městský kamerový dohlížecí systém na Dukelském náměstí a přilehlých komunikacích, který bude budován v rámci přestupního terminálu veřejné dopravy.
 43. Změnu č. 2 zřizovací listiny Městské knihovny Přelouč, Masarykovo náměstí 44.

 

 • SOUHLASÍ :

 

 1. Po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2015 bez výhrad.
 2. Se záměrem zpracování koncepce dostupného sociálního bydlení ve městě Přelouč.

 

 • ODMÍTÁ :

 

 1. Nabídku statutárního města Děčínna převzetí obchodního podílu ve výši 5/61 za cenu 21.000 Kč v obchodní společnosti HYDROLABE s.r.o., IČ:47282851.
 2. Nabídku statutárního města Ústí nad Labem na převzetí obchodního podílu ve výši 5/61 v obchodní společnosti HYDROLABE s.r.o., IČ: 47282851.

 

 • ZAMÍTÁ :

 

 1. Žádost p. M. Š. a Ing. I. K., oba bytem Přelouč o odkoupení části pozemku p.č. 6/1 v k. ú. Škudly.
 2. Žádost Charity Přelouč o zřízení 3 městských bytů v č.p. 812 z důvodu neúměrných nákladů na tuto investici.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                                 Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                                           místostarosta

 

Datum vložení: 29. 6. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 10. 2017 23:02
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi