Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konané dne 18. 2. 2016

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 18. 2. 2016

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi VII. a VIII. zasedáním zastupitelstva, návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního, návrhy  osadních výborů Mělice a Klenovka, majetkové převody, smlouvy o zřízení věcných břemen, informace o záměru rekonstrukce č.p. 27 na Masarykově náměstí, rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města pro rok 2016, úpravu výše odměn za výkon funkcí v samosprávě města, výplatu odměn členům výborů za rok 2015, žalobu o určení vlastnického práva k nemovitostem p. č. 316/1 a 316/3, žádost hejtmana Pardubického kraje o přísedící krajského soudu a změnu koncepce odkanalizování místních částí Klenovka a Štěpánov v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizace Pardubického kraje.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

 1. Zprávu o činnosti rady města v období mezi VII. a VIII.  zasedáním zastupitelstva města.
 2. Stanoviska výboru majetkového ze dne 4. 2. 2016.
 3. Stanoviska výboru finančního ze dne 11. 2. 2016.
 4. Stanoviska výboru kontrolního ze dne 4. 2. 2016.
 5. Návrhy osadního výboru Mělice dle zápisu ze dne 30. 1. 2016.
 6. Návrhy osadního výboru Klenovka dle zápisů ze dne 11. 12. 2015 a 22. 1. 2016.
 7. Informaci o záměru rekonstrukce č.p. 27 na Masarykově náměstí v Přelouči.

 

 1. SCHVALUJE :

 

 1. Navržený program VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že jako bod 13) programu jednání zastupitelstva města bude zařazena k projednání zpráva s názvem „Změna koncepce odkanalizování místních částí Klenovka a Štěpánov v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizace Pardubického kraje“. Původně navržené body č. 13) a 14) se přečíslují na 14) a 15).
 2. Záměr na směnu pozemku p. č. 2301/20 o výměře 40 m2 odděleného z pozemku p. č. 1233/2 v k. ú. Přelouč ve vlastnictví Mgr. P. Č., bytem Lázně Bohdaneč, za pozemek p. č. 125/4 o výměře 8.203 m2 v k. ú. Škudly ve vlastnictví města Přelouče s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku.
 3. Odkoupení pozemku p. č. 476/4 o výměře 6 m2 odděleného z pozemku p. č. 476 a pozemku p. č. 470/15 o výměře 7 m2 odděleného z pozemku p. č. 471/5, vše v k. ú. Lhota pod Přeloučí, z vlastnictví p. S. K. bytem Přelouč za cenu 2.249 Kč.
 4. Kupní smlouvu č. 16/08 uzavřenou mezi p. S. K., Přelouč a městem Přelouč na odkoupení pozemků p. č. 476/4 a p. č. 470/15, oba v k. ú. Lhota pod Přeloučí.
 5. Odkoupení podílu ½ pozemku p. č. 2301/21 o výměře 145 m2 odděleného z pozemku p. č. 1232/2 v k. ú. Přelouč z vlastnictví p. P. S., bytem Přelouč za cenu 12.724 Kč.
 6. Kupní smlouvu č. 16/01 uzavřenou mezi p. P. S., Přelouč a městem Přelouč na odkoupení podílu ½ pozemku p. č. 2301/21 v k. ú. Přelouč.
 7. Odkoupení podílu ½ pozemku p. č. 2301/21 o výměře 145 m2 odděleného z pozemku p. č. 1232/2 v k. ú. Přelouč, z vlastnictví p. M. M. bytem Přelouč za cenu 12.724 Kč.
 8. Kupní smlouvu č. 16/02 uzavřenou mezi p. M. M. bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení podílu ½ pozemku p. č. 2301/21 v k. ú. Přelouč.
 9. Odkoupení pozemku p. č. 2301/14 o výměře 382 m2 odděleného z pozemku p. č. 1241 v k. ú. Přelouč, z vlastnictví p. A. Č., bytem Vrdy, p. F. I. bytem Čáslav a p. J.I., bytem Vrdy, za cenu 67.041 Kč.
 10. Kupní smlouvu č. 16/09 uzavřenou mezi p. A. Č., bytem Vrdy, p. F. I., bytem Čáslav, p. J. I., bytem Vrdy a městem Přelouč na odkoupení pozemku p. č. 2301/14 v k. ú. Přelouč.
 11. Odkoupení podílu ½ pozemku p. č. 549/3 o výměře 374 m2 odděleného z pozemku p. č. 549/2 v k. ú. Lhota pod Přeloučí z vlastnictví p. L. H., bytem Nové Město, za cenu 32.820 Kč.
 12. Kupní smlouvu č. 16/03 uzavřenou mezi p. L. H., bytem Nové Město a městem Přelouč na odkoupení podílu ½ pozemku p. č. 549/3 v k. ú. Lhota pod Přeloučí.
 13. Prodej pozemku p. č. 382/108 v k. ú. Přelouč o výměře 40 m2 manželům V., bytem Přelouč, za cenu 17.831 Kč.
 14. Kupní smlouvu č. 16/07 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi V., bytem Přelouč na prodej pozemku 382/108 v k. ú. Přelouč.
 15. Prodej pozemku p.č. 1447/1 v k. ú. Přelouč o výměře 76 m2 p. P. K., bytem Přelouč, za cenu 6.370 Kč.
 16. Kupní smlouvu č. 16/06 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. P. K., bytem Přelouč na prodej pozemku p. č. 1447/1 v k. ú. Přelouč.
 17. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Pardubickým krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p. č. 554 v k. ú. Lhota pod Přeloučí ve prospěch města z důvodu uložení rozvodů veřejného osvětlení.
 18. Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města pro rok 2016 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 141.354 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 162.398 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 21.044 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.
 19. Výplatu odměn za rok 2015 členům výborů finančního, kontrolního, majetkového, osadního výboru Lohenice, Mělice a Klenovka dle předloženého návrhu.
 20. Text vyjádření k žalobě sp. zn. 16 C 125/2015 o určení vlastnického práva státu k pozemkům p. č. 316/1 a 316/3, vše v k. ú. Přelouč.

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

 1. S podáním návrhu na změnu koncepce odkanalizování místních částí Klenovka a Štěpánov v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizace Pardubického kraje.

 

 1. POVĚŘUJE :   

 

 1. Mgr. Veroniku Dofkovou, zaměstnankyni Městského úřadu Přelouč, zařazenou do odboru Kancelář tajemníka, k zastupování města a činění všech potřebných právních jednání před soudy ČR v soudním sporu s Římskokatolickou farností Přelouč, vedeném u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 16 C 125/2015.
 2. Mgr. Zuzanu Dvořákovou, zaměstnankyni Městského úřadu Přelouč, zařazenou do Oddělení pohledávek a přestupků, k zastupování města a činění všech potřebných právních jednání před soudy ČR v soudním sporu s Římskokatolickou farností Přelouč, vedeném u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 16 C 125/2015.

 

 1. DOPORUČUJE : 

 

 1. Krajskému zastupitelstvu Pardubického kraje zvolit přísedícím Krajského soudu Hradec Králové, pobočka Pardubice p. plk. Mgr. Petra Veselého, bytem Přelouč.

 

 1. NEUZNÁVÁ :

 

 1. Nároky žalobkyně Římskokatolické farnosti Přelouč ohledně určení vlastnického práva státu k pozemkům p. č. 316/1 a 316/3, vše v k. ú. Přelouč.

 

 1. RUŠÍ :   

 

 1. Usnesení IV. zasedání zastupitelstva města ze dne 30. 6. 2015, odst. II, body 13) a 14), kterým bylo schváleno odkoupení pozemku p. č. 476/2 v k. ú. Lhota pod Přeloučí od p. S. K.

 

 1. STANOVÍ :

 

 1. S účinností od 1. 3. 2016 měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva takto:

členovi rady města            2.036 Kč,

předsedovi výboru/komise 1.663 Kč,

členovi zastupitelstva         703 Kč.

 1. Měsíční odměnu předsedům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města, s účinností od 1. 3. 2016 ve výši 1.663 Kč.
 2. Že výše měsíční odměny fyzickým osobám bude vyplácena ve výši souhrnu (součtu) odměn za jednotlivé vykonávané funkce.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                                 Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                                           místostarosta

Datum vložení: 22. 2. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 10. 2017 23:02
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Potulná pohádková země

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi