Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 12. 2. 2015

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 12. 2. 2015

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo vydání územního plánu Přelouč, zprávu o činnosti rady v období mezi I. a II. zasedáním zastupitelstva, návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního,  rozpočtové opatření č. VII rozpočtu města pro rok 2014, rozpočtové opatření č. I rozpočtu města pro rok 2015, majetkové převody, rozhodnutí o nabytí nemovitosti – přístavbu MŠ Za Fontánou, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Přelouče včetně nakládání se stavebním odpadem, zřízení osadních výborů a určení jejich členů a předsedů, schválení podstatných náležitostí smluv na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč z rozpočtu města v roce 2015, informace ředitele Technických služeb města Přelouče k čerpání provozního příspěvku organizace v letech 2011 – 2015, pořízení monitorovacích GPS jednotek pro vozidla Technických služeb města Přelouče, stanovení výše a způsobu výplat odměn členům komisí a výborů, volbu zástupce  města do představenstva VaK Pardubice, a.s., dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování příspěvku Domovu u fontány Přelouč, nabídku na elektronické předkládání materiálů pro jednání zastupitelstva, změnu č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecké školy Přelouč, K.H. Máchy 325, 535 01 Přelouč .

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ : 

 

 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu Přelouče na udržitelný rozvoj území a vyhodnocení stanovisek a připomínek k územnímu plánu Přelouč. 
 2. Zprávu o činnosti rady města v období mezi I. a II. zasedáním zastupitelstva města. 
 3. Stanoviska výboru majetkového dle zápisu ze dne 2. 2. 2015.
 4. Stanoviska výboru finančního dle zápisu ze dne 4. 2. 2015.
 5. Rozpočtové opatření č. VII rozpočtu města pro rok 2014, které schválila Rada města Přelouče dne 2. 2. 2015.
 6. Informaci ředitele Technických služeb města Přelouče o vývoji provozního příspěvku organizace v letech 2011 – 2015.
 7. Možnost předkládání podkladů k jednání zastupitelstva města v elektronické podobě.

 

 1. SCHVALUJE :  

 

 1. Navržený program II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že se do navrženého programu zařazuje k projednání nový bod č. 18) s názvem „změna č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecké školy Přelouč, K.H. Máchy 325, 535 01 Přelouč“, původní body číslo 18) a 19) se přečíslují na 19) a 20) .
 2. Rozpočtové opatření č. I rozpočtu města pro rok 2015 s tím, že příjmy budou činit 150.530 tis. Kč a výdaje budou činit 163.363 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 12.833 tis. Kč bude pokryt financemi z minulých let.
 3. Záměr na prodej části pozemku p.č. 1781/3 v k.ú. Přelouč o výměře cca 220 m2, za cenu minimálně 75.000 Kč.
 4. Záměr na prodej pozemků p.č. 871/4 a p.č. 863/3 a částí pozemků p.č. 2323 a p.č. 1781/3, vše v k.ú. Přelouč, o celkové výměře cca 445 m2, minimálně za cenu 339,71 Kč/m2.
 5. Záměr na prodej části pozemku p.č. 1781/6 v k.ú. Přelouč o výměře cca 12 m2 za cenu 510 Kč/m2 p. R. H., Lohenice, Přelouč.
 6. Odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 2301/17 o výměře 493 m2 odděleného z pozemku p.č. 1235 v k.ú. Přelouč z vlastnictví p. J. T., bytem Káranice,  za cenu 43.261 Kč.
 7. Kupní smlouvu č. 15/05 uzavřenou mezi p. J. T., bytem Káranice a městem Přelouč, na odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 2301/17 v k.ú. Přelouč.
 8. Odkoupení dílu „b“ pozemku p.č. 856/5 v k.ú. Přelouč o výměře 20 m2 a dílu „c“ pozemku p.č. 856/6 v k.ú. Přelouč o výměře 42 m2 z vlastnictví MUDr. H. H., bytem Přelovice,  za cenu 15.500 Kč.
 9. Kupní smlouvu č. 15/04 uzavřenou mezi MUDr. H. H., bytem Přelovice a městem Přelouč, na odkoupení dílu „b“ pozemku p.č. 856/5 a dílu „c“ pozemku p.č. 856/6, oba v k.ú. Přelouč.
 10. Odkoupení pozemku p.č. 4/16 v k.ú. Mělice  o výměře 120 m2 z vlastnictví p. J.K., bytem Praha 5, p. J. L., bytem Kameničná, p. M. P., bytem  Praha 5 a Ing. M. Ř., bytem Praha 6, za cenu 25.200 Kč.
 11. Kupní smlouvu č. 15/07 uzavřenou mezi p. J. K., bytem Praha 5, p. J. L., bytem Kameničná,  p. M. P., bytem Praha 5 a Ing. M. Ř, , Praha 6 na odkoupení pozemku p.č. 4/16 v k.ú. Mělice.
 12. Odkoupení pozemků p.č. 773/1 o výměře 1 281 m2, p.č. 763/3 o výměře 109 m2 a p.č. 751/22 o výměře 109 m2, vše v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. T. N., bytem Pardubice za cenu 599.600 Kč.
 13. Kupní smlouvu č. 15/09 uzavřenou mezi p. T. N., bytem Pardubice a městem Přelouč, na odkoupení pozemků p.č. 773/1, p.č. 763/3 a p.č. 751/22, vše v k.ú. Přelouč.
 14. Kupní smlouvu č. 15/01 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi T., oba bytem Klenovka Přelouč, na prodej pozemku p.č. 242/1 v k.ú. Klenovka a pozemku p.č. 225/8 v k.ú. Štěpánov u Přelouče.
 15. Kupní smlouvu č. 15/02 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi L. O., bytem Opočinek, Pardubice a S. O., bytem Klenovka, Přelouč, na prodej pozemku p.č. 225/7 v k.ú. Štěpánov u Přelouče.
 16. Prodej pozemku p.č. 857/2 o výměře 289 m2 v k.ú. Přelouč p. M. P., bytem Přelouč za cenu 44.300 Kč.
 17. Kupní smlouvu č. 15/03 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. M. P. bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 857/2 v k.ú. Přelouč.
 18. Prodej pozemku p.č.st. 553, jehož součástí je budova č.p. 88 a pozemku p.č. 222/3, vše v k.ú. Přelouč, manželům H., oba bytem Mokošín, za cenu 2.060.000 Kč.
 19. Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi H., oba bytem Mokošín, na prodej pozemku p.č.st. 553 a pozemku p.č. 222/3, vše v k.ú. Přelouč.
 20. A vydává obecně závaznou vyhlášku 1/2015 o zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Přelouče včetně nakládání se stavebním odpadem.
 21. Poskytnutí dotace v roce 2015 pro Rugby Club Přelouč ve výši 100.000 Kč na úhradu cestovních výdajů na zápasy, na údržbu hřiště a na dopravu a ubytování na sportovním soustředění.
 22. Poskytnutí dotace v roce 2015 pro Basketbalový klub Přelouč ve výši 100.000 Kč na úhradu pronájmu sportovní haly, na úhradu nákladů za rozhodčí a na úhradu cestovních výdajů na zápasy.
 23. Poskytnutí dotace v roce 2015 pro Orel jednota Přelouč, oddíl florbalu ve výši 100.000 Kč na úhradu pronájmu sportovní haly a na úhradu cestovních výdajů na zápasy.
 24. Poskytnutí dotace v roce 2015 pro HC Jestřábi Přelouč ve výši 100.000 Kč na úhradu cestovních výdajů na zápasy a na úhradu nákladů pro rozhodčí.
 25. Poskytnutí dotace v roce 2015 pro Fotbalový klub Přelouč ve výši 180.000 Kč na úhradu spotřeby energií (plyn, voda, elektřina), na údržbu hřišť a tribuny a na úhradu cestovních výdajů na zápasy.
 26. Poskytnutí dotace v roce 2015 pro Fotbalový klub Přelouč ve výši 100.000 Kč na pořádání 59. ročníku celostátního žákovského turnaje v kopané.
 27. Poskytnutí dotace v roce 2015 pro TJ Sokol Přelouč ve výši 300.000 Kč na úhradu spotřeby energií (plyn, elektřina, vodné stočné).
 28. Poskytnutí dotace v roce 2015 pro Charitu Přelouč ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů na službu Podpora rodiny, přičemž osobní náklady mohou tvořit maximálně 80% poskytnuté dotace.
 29. Poskytnutí dotace v roce 2015 pro Charitu Přelouč ve výši 120.000 Kč na úhradu nákladů pro materiálové vybavení a činnost dětí charitního nízkoprahového centra JAKUB KLUB, tj. hry, trička a barvy na textil, knížky, výtvarné potřeby, sportovní vybavení, výukové PC programy, výdaje na výlety s dětmi – doprava, vstupné, pojištění, spotřebu energií a osobní náklady, přičemž osobní náklady mohou tvořit maximálně 30% poskytnuté dotace.
 30. Vzorovou smlouvu o poskytnutí  dotace z rozpočtu města.
 31. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování příspěvku na provoz Domova u fontány Přelouč v roce 2015.
 32. Změnu č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecké školy Přelouč, K. H. Máchy 325, Přelouč.

 

 1. SOUHLASÍ :   

 

 1. S nabytím nemovitostí – přístavbou Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, a to přístavbou dvou tříd ke stávající budově a zvětšením rozlohy školní zahrady  pomocí výstavby opěrných zdí, vše dle návrhu Ing. arch. Pavla Maléře, CSc.

 

 1. ZŘIZUJE :   

 

 1. Osadní výbor Mělice, Osadní výbor Lohenice a Osadní výbor Klenovka.

 

 1. URČUJE : 

 

 1. V souladu s výsledkem volby dne 23. 1. 2015 členem Osadního výboru Mělice p. Koubu Aleše, Kopeckého Jaroslava, Šedivou Lucii, Šedivého Petra, Vojtíška Lubomíra, Vokála Miroslava a Pejřilovou Janu.
 2. V souladu s výsledkem volby dne 23. 1. 2015 členem Osadního výboru Lohenice p. Štolpu Zbyňka, Hutlu Radka, Koubka Rostislava, Moravce Miroslava, Doležala Miroslava, Salfického Romana a Cápayovou Kateřinu.
 3.  V souladu s výsledkem volby dne 23. 1. 2015 členem Osadního výboru Klenovka p. Zemana Lukáše, Zieglera Stanislava,  Dolečka Ivo, Pavlase Jiřího, Veselého Pavla, Švába Miroslava a Vachka Michala.

 

 1. VOLÍ : 

 

 1. Předsedou Osadního výboru Mělice p. Aleše Koubu.
 2. Předsedou Osadního výboru Osadního výboru Lohenice p. Zbyňka Štolpu.
 3. Předsedou Osadního výboru Klenovka p. Lukáše Zemana.

 

 1. ROZHODUJE :  

 

 1. O námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Přelouč tak, jak je uvedeno v odůvodnění „Opatření obecné povahy číslo OOP 1/2015“.
 2. O zřízení přístupových práv do elektronického úložiště pro zastupitele města.

 

 1. NAVRHUJE : 

 

 1. P. Jaroslava Kocourka, vedoucího Provozu vodovodů a kanalizací Přelouč, jako zástupce města Přelouč do představenstva spol. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

 

 

 1. VYDÁVÁ :

 

 1.  Územní plán Přelouč – formou „Opatření obecné povahy číslo OOP 1/2015“  na základě ověření, že územní plán není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

 1.  Řediteli Technických služeb města Přelouče zakoupení, provozování a využívání monitorovacích GPS jednotek pro vozidla Technických služeb s tím, že si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí na zasedání zastupitelstva dne 16. 4. 2015.

 

 1. STANOVÍ :

 

 1. Postup při výplatě odměn osobám za jejich výkon funkce člena komise rady, výboru zastupitelstva a zvláštního orgánu města s účinností od 1. 1. 2015 takto:
 • výše odměny za výkon funkcí členům komisí, výborů a zvláštního orgánu města bude vyplácena 1x ročně po uplynutí předcházejícího kalendářního roku,
 • o konkrétní výši odměny určené k výplatě osobě za výkon funkce člena výboru zastupitelstva rozhodne zastupitelstvo města na základě návrhu předloženého předsedou výboru,
 • o konkrétní výši odměny určené k výplatě osobě za výkon funkce člena komise a zvláštního orgánu města  rozhodne rada  města na základě návrhu předloženého předsedou komise/zvláštního orgánu města,
 • návrh výplaty odměn vypracovaný předsedou komise/výboru/zvláštního orgánu města bude vycházet z limitní částky určené k přerozdělení mezi členy řízené komise/výboru/zvláštního orgánu města,
 • limitní částka určená k přerozdělení mezi členy výboru/komise/zvláštního orgánu bude vypočtena jako součin počtu členů komise a částky 2 400 Kč/rok v případě komise SPOZ a zvláštního orgánu města (komise k projednávání přestupků) nebo částky 1 200 Kč/rok v případě všech ostatních komisí rady a výborů zastupitelstva města.

 

 1. ODKLÁDÁ : 

1)  Rozhodnutí o prodeji pozemku p.č. 1417/89, odděleného z pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč.

    

 1. UKLÁDÁ :

 

 1. Řediteli Technických služeb města Přelouč do termínu 15. 3. 2015 předložit radě města komplexní návrh  finanční náročnosti na pořízení monitorovacího systému pohybu vozidel, obsazení funkce účetní – ekonom v organizaci a pořízení dalšího služebního vozidla.

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

 1. Žádost p. V.D. o odkup pozemku p.č. 938/47 v k.ú. Přelouč.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                                  Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                                        místostarosta

 

Datum vložení: 16. 2. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 2. 2015 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 24/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi