Obsah

Usnesení XXI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Typ: ostatní
konaného dne 27.06.2013

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________ XXI. Zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 27. 6. 2013_______________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi XX. a XXI. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního, návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice a Mělice, rozpočtová opatření č. II rozpočtu města na rok 2013, majetkové převody, řešení vlastnických vztahů s SK SKI Přelouč, informace o stavu výkupu pozemků pro cyklostezku Přelouč – Lhota.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :  

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

 1. Zprávu o činnosti rady města v období mezi XX. a XXI. zasedáním zastupitelstva města.
 2. Stanoviska výboru majetkového ze dne 24. 6. 2013.
 3. Stanoviska výboru finančního ze dne 24. 6. 2013.
 4. Návrhy osadního výboru Lohenice zde dne 10. 6. 2013.
 5. Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 7. 6. 2013.
 6. Informaci o stavu výkupu pozemků pro cyklostezku Přelouč – Lhota.
 7. Žádost p. K. Z., Přelouč o odkup pozemků v Klenovce v lokalitě Třešňovka.
 8. Žádost SK SKI Přelouč o odkup pozemku st.p.č. 91,a p.p.č. 410/4 a budovy garáží bez č.p., vše v k. ú. Lohenice.

 

 1. SCHVALUJE :  

 

 1. Program XXI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že bod 4) „schválení kupních smluv“  se z projednání vypouští.
 2. Rozpočtové opatření č. II rozpočtu města pro rok 2013 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 148 564 tis. Kč a výdaje budou činit 172 239 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 23 675 tis. Kč bude pokryt financemi z minulých let.
 3. Odprodej pozemku p.p.č. 240/9 o výměře 4 m2 v k.ú. Klenovka p. Bc. I. P., Klenovka,  Přelouč za cenu 800,- Kč.
 4. Záměr na prodej budovy č.p. 57 na pozemku st.p.č. 77/1,  pozemku st.p.č. 77/1 o výměře 445 m2 a pozemku p.p.č. 507/3 o výměře 608 m2, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí, p. I. P., Sulovice, Kutná Hora, za cenu dle znaleckého posudku.
 5. Smlouvu č. UZSVM/HPU/4589/2013-HPUM č. ÚE 369/08/02 uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč o bezúplatném převodu pozemků p.p.č. 1283/28 a p.p.č. 2290, oba v k. ú. Přelouč.
 6. Kupní smlouvu č. 06/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi Ch., Přelouč na prodej pozemku p.p.č. 1417/39 v k. ú. Přelouč.
 7. Kupní smlouvu na prodej vodovodu vybudovaného v lokalitě Na Obci, uzavřenou mezi společností Volaris, s.r.o. a městem Přelouč.
 8. Kupní smlouvu na prodej komunikací včetně chodníků, splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a sadových úprav vybudovaných v lokalitě Na Hodinářce, uzavřenou mezi společností K2 Invest, s.r.o. a městem Přelouč.

 

 

 1. NEPŘIJÍMÁ :   

 

 1. Nabídku společnosti Athena CZ, s.r.o. na odkup pozemků v k. ú. Přelouč a Břehy z důvodu jejich nevyužitelnosti pro město.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                          ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                                       místostarosta


Vytvořeno: 1. 7. 2013
Poslední aktualizace: 1. 7. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč