Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení VI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 27.9. 2007

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________VI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne_27. 9. 2007_________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo stanoviska a návrhy výborů majetkového, finančního a kontrolního, návrhy osadních výborů Lohenice, Klenovka a Mělice, zprávu o činnosti rady města, finanční příspěvek na údržbu ploch na Slavíkových ostrovech, rozpočtová opatření V rozpočtu města pro rok 2007,  majetkové převody, místní poplatky z ubytovacích kapacit, pořízení změn č. 1 územního plánu města Přelouče, podnět na schválení zadání „Regulačního plánu Klenovka“, informace o termínech zahájení akcí „Dostavba areálu ZŠ Smetanova“ a „Autobusové nádraží Přelouč“, prodej nájemních bytů do osobního vlastnictví, změnu investorství a bezúplatný převod „Vodovod pro RD Lipiny“, dodatky smluv s firmou A-Sangeo, a.s., schválení darovacích smluv na převod vojenského majetku, změny zřizovacích listin příspěvkových organizací, schválení zadání vypracování znaleckého posudku na p.p.č. 94/1 a 94/12, směnu pozemků mezi p. Hutlou a městem Přelouč, souhlas se vstupem města do MAS Železnohorský region.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

     I.     VOLÍ : Návrhovou komisi ve složení : RSDr. Čapský, ing. Kumstýřová, p. Bezdíček.

 

   II.      BERE NA VĚDOMÍ : 1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi V. a VI. zasedáním

                                                         zastupitelstva.

                                                    2) Stanoviska majetkového výboru dle usnesení ze dne 24.9. 2007.

                                                    3) Stanoviska finančního výboru dle zápisu ze dne 24.9. 2007.

                                                    4) Stanoviska kontrolního výboru dle zápisu ze dne 30.5. 2007.

                                                    5) Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 3.7. a 4.9. 2007.

                                                    6) Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 25.8. 2007.

                                                    7) Vyhodnocení požadavků při projednávání zadání „Regulačního

                                                         plánu Přelouč – Klenovka“.

                                                    8) Informace o termínech zahájení akcí „Dostavba areálu ZŠ 

                                                         Smetanova“  a  „Autobusové nádraží Přelouč“.

                                                    9) Informaci o možnosti vybírání místních poplatků z ubytovacích

                                                         kapacit.

 

   III.     SCHVALUJE : 1) Program VI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče .

                                         2) Jednací řád a statut kontrolního výboru.

                                         3) Zařadit do rozpočtových změn V rozpočtu města pro rok 2007 částku ve

                                             výši 80 000,- Kč z Fondu životního prostředí na luční management prová-

                                             děný týmem České zemědělské univerzity Praha na určených lokalitách

                                             ve vlastnictví města na Slavíkových ostrovech.

                                         4) Rozpočtové opatření V rozpočtu města pro rok 2007.

                                         5) Pořízení „Změny č. 1 územního plánu Přelouč“.

                                         6) Podání podnětu na Ministerstvo životního prostředí ČR na odpis zásob 

                                             části výhradního ložiska štěrkopísku Lohenice (na plochu, která je totožná

                                             s plochou navrhovanou ke změně č. 1 územního plánu).

                                         7) Zadání „Regulačního plánu Přelouč – Klenovka“.

                                         8) Pravidla pro prodej bytů v domech č.p. 136 v ul. Tůmy Přeloučského, čp.

                                             761, 762, 986, 987, 988 v ul. Československé armády a č.p. 989 v ul.

                                              Pardubické v Přelouči.

                                         9) Změnu investorství a bezúplatný převod vodního díla „Vodovod pro RD

                                             Lipiny“ z vlastnictví manželů D. do vlastnictví města Přelouče

                                             a současně z vlastnictví města Přelouče do vlastnictví společnosti Vodo-

                                             vody a kanalizace Pardubice, a.s.

 

                                       10) Uzavření dodatku č. 2 mandátní smlouvy s firmou A-Sangeo a.s., 

                                              IČ:26746387.

                                       11) Uzavření dodatku č. 1 smlouvy zprostředkovatelské s firmou A-Sangeo 

                                              a.s. IČ: 26746387.

                                       12) Zadání zpracování znaleckého posudku na pozemky p.p.č. 94/1 a p.p.č.

                                             94/12 v k.ú. Přelouč.

                                       13) Směnu části pozemků st.p.č. 209/1 o výměře cca 160 m2 za část pozemku

                                              p.p.č. 1781/6 o výměře cca 260 m2 u štítové zdi vedle st.p.č. 211/1 mezi

                                              městem Přelouč a p. H.

                                       14) Odkoupení pozemku p.p.č. 924/35 o výměře 329 m2 v k.ú. Přelouč za

                                              cenu maximálně 600,- Kč/m2.

                                       15) Odkoupení podílu ½ pozemků p.p.č. 345/5 o výměře 78 m2, 2260/5 o

                                              výměře 88 m2, 2260/16 o výměře 88 m2, 2251/6 o výměře 130 m2 a

                                              2251/21 o výměře 24 m2 v k.ú. Přelouč za cenu maximálně 185,-Kč/m2.

                                       16) Uzavření darovací smlouvy na budovy a pozemky v k.ú. Přelouč: budova

                                              bez č.p. na st.p.č. 582/28, budova bez č.p. na st.p.č. 582/29, budova bez 

                                              č.p. na st.p.č. 582/30, budova bez č.p. na st.p.č. 582/36,  budova bez č.p.

                                              na st.p.č. 582/37, budova bez č.p. na st.p.č. 2228/1 a 2228/2, budova bez

                                              č.p. na st.p.č.2305, pozemek st.p.č. 528/28, pozemek st.p.č. 528/29,  

                                              pozemek st.p.č. 528/30, pozemek st.p.č. 528/31, pozemek st.p.č. 528/32,  

                                              pozemek st.p.č. 528/34, pozemek st.p.č. 528/36, pozemek st.p.č. 528/37,  

                                              pozemek st.p.č. 2226, pozemek st.p.č. 2227/1, pozemek st.p.č. 2228/1,  

                                              pozemek st.p.č. 2305, pozemek st.p.č. 1859/1, pozemek st.p.č. 1928/2,  

                                              pozemek st.p.č. 1928/4, pozemek st.p.č. 1826, pozemek p.p.č. 460/27.

                                       17) Odprodej pozemku p.p.č. 1780/45 o výměře 75 m2 v k.ú. Přelouč p. J.

                                             D., bytem Přelouč za cenu 45 075,- Kč.

                                       18) Odprodej budovy na pozemku st.p.č. 1094/6, budovy na pozemku st.p.č.

                                              1094/1 a pozemek st.p.č. 1094/6 o výměře 115 m2, vše v k.ú. Přelouč

                                              p. J. F., bytem Kadaň za cenu 750 010,- Kč.

                                       19) Odprodej pozemku p.p.č. 152/5 o výměře 294 m2 v k.ú. Přelouč ing.

                                              J. Č., bytem Přelouč a D.Č. bytem, Přelouč za cenu 176 694,- Kč.

                                        20) Zahájení akce „Dostavba areálu ZŠ Smetanova z vlastních zdrojů bez 

                                              ohledu na termín vyhlášení výzev k uplatnění žádosti o čerpání prostřed-

                                              ků z fondu EU.

                                        21) Termín zahájení akce „Autobusové nádraží Přelouč“ na 15.3. 2008.

                                        22) Odprodej pozemků p.p.č. 763/4 o výměře 950 m2 a st.p.č. 1979 o výměře

                                               607 m2 v k.ú. Přelouč společnosti Restaurace Přelouč spol. s r.o., se sí-

                                               dlem Přelouč, Dobrovského 841 za cenu 934 200,- Kč.

                                        23) Odprodej pozemku p.p.č. 1417/73 o výměře 760 m2 v k.ú. Přelouč p.

                                               M.Č., bytem Přelouč za cenu 499 320,- 

                                               Kč.

                                        24) Pořadí zájemců o odprodej pozemku p.p.č. 1417/73 v k.ú. Přelouč takto:

                                              1. p. M. Č., bytem, Přelouč za cenu

                                               499 320,- Kč

                                               2. p. J.M., bytem Přelouč za cenu

                                               485 640,- Kč.

                                        25) Odprodej bytu č. 989/3 v č.p. 989 v ul. Pardubická v Přelouči p. M.

                                               Š., bytem Přelouč za cenu 900 000,- Kč.

                                        26) Odprodej části pozemku p.p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč společnosti K2 inve-

                                               stiční s.r.o. , se sídlem Chrudim, Koželužská 554 za cenu 1 200,- Kč/m2.

                                        27) Bezúplatný převod pozemku st.p.č. 2751 o výměře 200 m2 v k.ú. Přelouč

                                               z vlastnictví města do vlastnictví Pardubického kraje.

 

 

                                        28) Bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 1485/3 o výměře 478 m2, p.p.č.  

                                              1485/14 o výměře 307 m2 a p.p.č. 1456/3 o výměře 111 m2 v k.ú. Přelouč 

                                               z vlastnictví ČR a správy  pozemkového fondu ČR do vlastnictví města.

 

   IV.     SOUHLASÍ : Po projednání se vstupem města Přelouče, jenž je členem svazku obcí Podhůří  

                                     Železných  hor, do MAS Železnohorský region.

 

     V.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 1) Na prodej pozemku p.p.č. 177 v k.ú. Mělice o výměře 6 298 m2

                                                              za cenu minimálně 50 400,- Kč.

                                                          2) Na prodej pozemku p.p.č. 16/48 v k.ú. Klenovka o výměře

                                                              277 m2 za cenu minimálně 250,- Kč/m2.

                                                          3) Prodeje bytů v čp. 136, 761, 762, 986, 987, 988 a 989 v Pře-

                                                              louči v souladu s Pravidly.

 

    VI.     ROZHODUJE : 1) Nevybírat místní poplatky z ubytovacích kapacit.

                                           2) O vyřazení nabídky na odkup části pozemku p.p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč,

                                                předloženou společností Development, s.r.o. Praha 1 z důvodu nesplnění

                                                podmínky č. 1 zveřejněného záměru.

 

   VII.     VYDÁVÁ : 1) Změnu č.1 zřizovací listiny ze dne 23.9. 2004 příspěvkové organizace Ma-

                                        teřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice.

                                    2) Změnu č. 1 zřizovací listiny ze dne 23.9. 2004 příspěvkové organizace Škol-

                                         ní jídelna Přelouč, Obránců míru 1025, okres Pardubice.

                                    3) Změnu č. 1 zřizovací listiny ze dne 23.9. 2004 příspěvkové organizace

                                         Základní škola Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Pardubice.

                                    4) Změnu č. 1 zřizovací listiny ze dne 23.9. 2004 příspěvkové organizace

                                        Mateřská škola Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice.

 

  VIII.     RUŠÍ : 1) Část usnesení II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 19.12. 2002,

                                 odst.II, bod 9) tak, že se vypouští text „části pozemku p.p.č. 924/4“.

                             2) Část usnesení III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče  ze dne 1.3. 2007,

                                  odst. VII, o stanovení termínu zahájení výstavby autobusového nádraží.

 

     IX.    NESCHVALUJE : Zohlednění odpracovaných  brigádnických hodin současnými nájemníky

                                                bytů v čp. 136,761,762, 986,987, 988 a 989 v Přelouči ve výši kupní

                                                ceny bytů.

 

       X.     UKLÁDÁ : 1) Kontrolnímu výboru v termínu do příštího zasedání zastupitelstva prověřit  

                                         výši vyúčtovaných nákladů na vyčištění požární nádrže v Klenovce.

                                     2) Tajemníkovi MěÚ předložit na příští zasedání zastupitelstva stanovisko o

                                          možnosti vybírání poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

 

     XI.     DOPORUČUJE : Radě města jmenovat stálým členem komisí pro hodnocení nabídek ve

                                               výběrových řízeních města p. Jaromíra Runkase.

 

    XII.     ODKLÁDÁ : Rozhodnutí o prodeji pozemku p.p.č. 64/1 o výměře 47 m2 v k.ú. Přelouč do

                                        doby předložení návrhu, na základě kterého bude zajištěn oběma vlastní-

                                        dům nemovitostí čp. 138 a 228 v ul. Tůmy Přeloučského přístup z vnitro-

                                        bloku.

 

 

 

 

  XIII.     POŽADUJE : Před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní na část pozemku p.p.č.

                                          917/1 v k.ú. Přelouč společnosti K2 investiční, s.r.o.  Chrudim předložit v

                                          termínu dle podmínek prodeje doplnění zastavovací studie o pohledy, který-

                                          mi se prokáže vliv nové stavby na stávající zástavbu města (např. zákres do

                                          fotografie, apod.).

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                           ing. Ivan  M o r a v e c

             starostka                                                                                                místostarosta

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
zataženo 22 °C 13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C
úterý 18. 6. zataženo 29/15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi