Obsah

XXIII. zasedání Zastupitelstva města

Typ: ostatní
ze dne 15.12.2005

 

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘELOUČE
usnesení
XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 15.12.2005Zastupitelstvo města Přelouče projednalo složení slibu zastupitele, zprávu o činnosti rady města, zprávu o činnosti výboru finančního a majetkového, zprávu o činnosti osadních výborů Lohenice a Klenovka, rozpočtová opatření V rozpočtu města na rok 2005, rozpočet města Přelouče na rok 2006, obecně závazné vyhlášky, Pravidla prodeje nemovitého majetku města, majetkové převody, zřizovací listinu Technických služeb, program prevence kriminality na místní úrovni, změnu názvu a zřizovací listiny Zvláštní školy Přelouč, Pravidla pro hodnocení žádostí o podporované byty.

Zastupitelstvo města Přelouče :

I. VOLÍ :

Návrhovou komisi ve složení: RSDr. Čapský, p. Kocourek, p. Poříz.

II. BERE NA VĚDOMÍ :

1) Zánik mandátu zastupitele p. Dušana Kulky dnem 30.11. 2005. 
2) Složení slibu nového člena Zastupitelstva města Přelouče p. MVDr. Zdeňka Zemana.
3) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XXII. a XXIII. zasedáním zastupitelstva města.
4) Zprávu o činnosti finančního výboru v období mezi XXII. a XXIII. zasedáním zastupitelstva města.
5) Zprávu o činnosti majetkového výboru v období mezi XXII. a XXIII. zasedáním zastupitelstva města.
6) Zprávu o činnosti osadního výboru Lohenice v období mezi XXII. a XXIII. zasedáním zastupitelstva města.
7) Zprávu o činnosti osadního výboru Klenovka v období mezi XXII. a XXIII. zasedáním zastupitelstva města.
8) Informaci o přípravě výstavby autobusového nádraží v lokalitě mezi ul. Sportovní a železniční tratí.

III. SCHVALUJE :

1) Program XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
2) Rozpočet města Přelouče na rok 2006 s tím, že výdaje činí 143 454 tis. Kč.
3) Pravidla prodeje nemovitého majetku.
4) Novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče.
5) Program prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství města Přelouče na rok 2006.
6) Změnu názvu Zvláštní školy Přelouč, okres Pardubice na Základní školu praktickou Přelouč, okres Pardubice s účinností od 1.1. 2006.
7) Změnu č. 1 ke Zřizovací listině Zvláštní školy Přelouč, okres Pardubice s účinností od 1.1. 2006. 
8) Pravidla pro hodnocení žádostí o podporované byty.
9) Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1850/5 o výměře 50 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví Ministerstva obrany ČR do vlastnictví města na základě zákona č. 219/2000 Sb. ve veřejném zájmu k zařazení do sítí místních komunikací.
10)Bezúplatný převod níže uvedených pozemků v k.ú. Přelouč z vlastnictví ČR do vlastnictví města: p.p.č. 773/9, p.p.č. 1850/10, p.p.č. 2012/1, p.p.č. 2191/11, p.p.č. 2191/7, p.p.č. 1812/26, p.p.č. 1796/6, p.p.č. 1812/24, p.p.č. 1812/23, p.p.č. 1812/22, p.p.č. 1812/19, p.p.č. 1812/18, p.p.č. 1812/17, p.p.č. 1812/25, p.p.č. 753/6 a p.p.č. 1811/6.
11)Bezúplatný převod 1/9 pozemku p.p.č. 322/22 o výměře 20 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města.
12)Úplatný převod spoluvlastnického podílu 1/9 na pozemcích p.p.č. 321/10 o výměře o výměře 7 422 m2, p.p.č. 322/33 o výměře 6 152 m2 a st.p.č. 1389 o výměře 12 m2 z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu dle znaleckého posudku.
13) Odkoupení pozemku p.p.č. 1301/30 o výměře 278 m2 v k.ú. Přelouč za cenu maximálně 250,- Kč/m2.
14) Odprodej pozemku p.p.č. 1840/4 o výměře 285 m2 v k.ú. Přelouč za cenu 14 250,- Kč.
15) Odprodej pozemku p.p.č. 23/3 o výměře 123 m2 v k.ú. Lohenice u Přelouče za cenu 18 450,- Kč.
16) Odprodej pozemku č. 244 (PK) o výměře 432 m2 v k.ú. Škudly za cenu 10 800,- Kč.
17) Odprodej pozemku p.p.č. 9/4 o výměře 297 m2, p.p.č. 9/5 o výměře 21 m2 a p.p.č. 204/2 o výměře 51 m2 v k.ú. Lohenice u Přelouče za cenu 30 360,- Kč.
18) Odprodej pozemku p.p.č. 460/13 o výměře 127 m2 v k.ú. Přelouč společnosti SVOS spol. s r.o., Choceňská 877, Přelouč za cenu 2 540,- Kč.
19) Směnu pozemku p.p.č. 23/4 o výměře 71 m2 v k.ú. Lohenice u Přelouče ve vlastnictví města za díl „a“ pozemku st.p.č. 41 o výměře 9 m2 
v k.ú. Lohenice u Přelouče ve vlastnictví pí. Jitky M. s tím, že rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude doplacen v ceně 150,- Kč/m2.
20) Směnu pozemku p.p.č. 938/39 o výměře 636 m2 v k.ú. Přelouč ve vlastnictví města za pozemky p.p.č. 938/35 o výměře 227 m2 a p.p.č. 938/31 o výměře 1 448 m2 v k.ú. Přelouč ve vlastnictví pí. B.D.
21) Odprodej domu č.p. 3 v ul. Pražská v Přelouči a pozemek st.p.č. 164/1 o výměře 279 m2 v k.ú. Přelouč manželům M. a I. P. za cenu 511 730,- Kč s tím, že odbor SMI MěÚ společně s právním oddělením dohodne způsob platby.

IV. SOUHLASÍ :

S rozpočtovým opatřením V. rozpočtu města Přelouče na rok 2005.

V. VYDÁVÁ :

1) Obecně závaznou vyhlášku města Přelouč č. 7/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2) Obecně závaznou vyhlášku města Přelouč č. 8/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 1/2004, o místních poplatcích.
3) Obecně závaznou vyhlášku města Přelouč č. 10/2005, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 2/2001, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunáplních odpadů na území města Přelouč a místních částí Lohenice, Mělice, Tupesy, Lhota, Škudly, Klenovka a Štěpánov.

4) Obecně závaznou vyhlášku města Přelouč č. 11/2005, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se ruší a plně nahrazuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003.

VI. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

1) Na prodej pozemků p.p.č. 433/6 o výměře 38 m2, p.p.č. 433/7 o výměře 2147 m2 a p.p.č. 433/8 o výměře 254 m2 za cenu minimálně 10,- Kč/m2 a p.p.č. 431/2 o výměře 861 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 20,- Kč/m2.
2) Na směnu pozemku p.p.č. 938/29 o výměře 1 083 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví města za pozemky p.p.č. 1301/26 o výměře 301 m2, p.p.č. 1297/36 o výměře 1 374 m2, p.p.č. 1297/44 o výměře 190 m2 a p.p.č. 1297/37 o výměře 150 m2 v k.ú. Přelouč.
3) Na prodej pozemků p.p.č. 938/35 o výměře 227 m2 a p. p.č. 938/40 o výměře 658 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 500,- Kč/m2.
4) Na bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 749/3 o výměře maximálně 260 m2 z majetku města za účelem výstavby
Územního střediska Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.

VII. DOPORUČUJE :

Odprodej pozemku p.p.č. 462 včetně objektů nacházejících se na tomto pozemku, p.p.č. 460/14 a p.p.č. 463/11 v k.ú. Přelouč firmě SVOS spol. s r.o. Přelouč, Choceňská 877.

VIII. ROZHODLO A SCHVALUJE :

Žádost o nabytí nepotřebného vojenského majetku do vlastnictví Města Přelouč darovací smlouvou podle zák. č. 174/2003 Sb. K tomu ukládá starostce města podat žádost Ministerstvu obrany o převod, poskytnout Ministerstvu obrany spolupráci při přípravě převodu a v případě schválení převodu vládou ČR předložit zastupitelstvu úplný text návrhu darovací smlouvy ke schválení. Předmětem převodu budou následující nemovitosti včetně součástí a příslušenství:
budovy:
- objekt občanské vybavenosti č.p. 1455 na st.p.č. 2191/3,
- objekt občanské vybavenosti č.p. 1456 na st.p.č. 2191/2,
- objekt občanské vybavenosti č.p. 1457 na st.p.č. 2191/1,
- objekt technické vybavenosti bez č.p. na st.p.č. 2191/4
pozemky:
- st.p.č. 2191/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 215 m2
- st.p.č. 2191/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 213 m2
- st.p.č. 2191/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 216 m2 
- st.p.č. 2191/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 162 m2 
to vše v k.ú. Přelouč, zapsáno na listu vlastnictví číslo 2594 pro k.ú. Přelouč, obec Přelouč, kraj Pardubický u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj Katastrální pracoviště Pardubice. Výčet převáděných nemovitostí, jejich součástí a příslušenství bude upřesněn v dohodě s Ministerstvem obrany při přípravě převodu a uveden v návrhu darovací smlouvy.

IX. RUŠÍ :

1) Část usnesení XII. zasedání zastupitelstva města ze dne 13.5. 2004, odst. III, bod 9) tak, že se z textu vypouští pozemek p.p.č. 462 vč. objektů nacházejících se na tomto pozemku, p.p.č. 460/14 a p.p.č. 463/11.
2) Usnesení XIV. zasedání zastupitelstva města ze dne 23.9. 2004, odst. IV, bod 3) v tomto znění: Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na směnu částí pozemků p.p.č. 938/1 a p.p.č. 938/2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví města za pozemky p.p.č. 1297/36 o výměře 1374 m2, p.p.č. 1297/44 o výměře 190 m2 a p.p.č. 1301/26 o výměře 301 m2 v k.ú. Přelouč.
3) Část usnesení XIX. zasedání zastupitelstva města ze dne 31.3. 2005, odst. III, bod 13) tak, že se z textu vypouští pozemky p.p.č. 773/9, p.p.č. 1850/10, p.p.č. 2012/1, p.p.č. 2191/11, p.p.č. 2191/7, p.p.č. 1812/26, p.p.č. 1796/6, p.p.č. 1812/24, p.p.č. 1812/23, p.p.č. 1822/22, p.p.č. 1812/19, p.p.č. 1812/18, p.p.č. 1812/17 a p.p.č. 1812/25.
4)Usnesení XXII. zasedání zastupitelstva města ze dne 29.9. 2005, odst. III, bod 5).
5)Usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouč ze dne 17.6. 2004, odst. III, bod 3), kterým byla schválena pravidla prodeje nemovitostí platná od 1.7. 2004.


IČO: 00 274 101
Tel. 466 094 111
Bank. spojení : KB Přelouč, č.ú. 90050001425561/0100

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 


Vytvořeno: 14. 5. 2013
Poslední aktualizace: 14. 5. 2013 00:00
Autor: