Obsah

XIX. zasedání Zastupitelstva města

Typ: ostatní
ze dne 31.3.2005

 

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘELOUČE
usnesení
XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 31.3.2005


Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady, zprávu o činnosti finančního, majetkového a kontrolního výboru, zprávu o činnosti osadních výborů Lohenice a Klenovka, znalecký posudek budovy Diakonie, rozpočtová opatření č.1 rozpočtu města na rok 2005, rozpočtový výhled města Přelouče na období let 2006 – 2008, vrácení finanční výpomoci na opravy a modernizaci bytového fondu – FMBFP, zrušení obecně závazné vyhlášky č.5/1995 a nová pravidla FOMBFP, pravidla financování pro osadní výbory a komise místní samosprávy, podnět na pořízení změny regulačního plánu Přelouč – Lipiny, změnu konceptu nového územního plánu města Přelouče, zrušení zásahových jednotek sboru dobrovolných hasičů Lohenice, Mělice, Klenovka a Tupesy, zvýšení základního kapitálu – vklad infrastrukturního majetku do a.s. VaK Pardubice, převody nemovitého majetku města, zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci na teritoriu města Přelouče za rok 2004, pojmenování nového mostu a zákon o střetu zájmu, zánik mandátu člena zastupitelstva.

Zastupitelstvo města Přelouče :

I. VOLÍ :

Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Pacák, Mgr. Rambousek, RSDr. Čapský.

II. BERE NA VĚDOMÍ :

1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XVIII. a XIX. zasedáním zastupitelstva města.
2) Zprávu o činnosti výboru majetkového v období mezi XVIII. a XIX. zasedáním zastupitelstva města.
3) Zprávu o činnosti výboru finančního v období mezi XVIII. a XIX. zasedáním zastupitelstva města.
4) Zprávu o činnosti osadního výboru Klenovka v období mezi XVIII. a XIX. zasedáním zastupitelstva města.
5) Zprávu o činnosti osadního výboru Lohenice v období mezi XVIII. a XIX. zasedáním zastupitelstva města.
6) Zánik mandátu člena zastupitelstva města ing. Arnošta Verunáče ke dni 31.3. 2005. 
7)Znalecký posudek č. 18/2894-2005 o ceně nemovitosti č.p. 192 v Přelouči.
8) Rozpočtový výhled města Přelouče na období let 2006-2008.
9)Zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu města Přelouč a Obvodního oddělení Policie ČR Přelouč za rok 2004. 
10) V souladu s ustanovením zákona o střetu zájmu, že MVDr. Pavel Jadrníček pobírá roční odměnu ve výši 27 000,- Kč jako člen dozorčí rady společnosti Tepelné zdroje s r.o. Přelouč.

III. SCHVALUJE :

1) Program XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
2) Rozpočtové opatření I. rozpočtu města pro rok 2005.
3) Nová pravidla o tvorbě a použití prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Přelouče.
4) Pravidla financování pro osadní výbory a komise místní samosprávy.
5) Zrušení zásahových jednotek sboru dobrovolných hasičů Lohenice, Mělice, Klenovka a Tupesy.
6) Vklad níže uvedeného majetku města Přelouče do obchodní společnosti VaK, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice jako nepeněžní vklad v hodnotě dle znaleckého posudku: vodovodní řád sídliště U školy, vodovodní řád průmyslová zóna, vodovodní řád Lipiny I. etapa, kanacizační řád Tovární ulice, kanalizační řád ul. Okružní a Zahradní, kanalizační řád průmyslová zóna, kanalizační řád Lohenice, kanalizační řád Lipiny I. etapa, pozemek st.p.č. 2642 v k.ú. Přelouč, pozemek st.p.č. 2643 v k.ú. Přelouč, pozemek st.p.č. 2644 v k.ú. Přelouč, pozemek st.p.č. 2645 v k.ú. Přelouč a pozemek p.p.č. 1749/7 v k.ú. Přelouč.
7) Změnu v konceptu navrženého nového územního plánu v prostoru u Sportovní ul. v Přelouči dle přiložené důvodové zprávy a grafické přílohy.
8)Odkoupení pozemku p.p.č. 1302/2 v k.ú. Přelouč o výměře 1107 m2 za cenu 95 090,- Kč.
9) Odkoupení pozemku p.p.č. 1140/2 o výměře 1 091 m2 v k.ú. Přelouč za cenu 450,- Kč/m2 a pozemků p.p.č. 1274/91 o výměře 63 m2, p.p.č. 1836/6 o výměře 48 m2, 1836/8 o výměře 33 m2, vše v k.ú. Přelouč za cenu 200,- Kč/m2.
10) Odkoupení spoluvlastnického podílu id.32/36 pozemků p.p.č. 394/20, p.p.č. 394/21, p.p.č. 395/2, p.p.č. 395/7 a p.p.č. 2190/2 o celkové výměře 1 214 m2 v k.ú. Přelouč za cenu 200,-Kč/m2, tj. za celkovou cenu 215 800,- Kč.
11) Majetkoprávní vypořádání k pozemkům p.p.č. 394/1 o výměře 2492 m2 a p.p.č. 392/22 o výměře 30 m2 v k.ú. Přelouč formou sepsání dohody o narovnání k odstranění duplicitního vlastnictví k tomuto pozemku s uznáním výlučného vlastnictví města.
12) Bezúplatné nabytí níže uvedených pozemků v k.ú. Přelouč z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města: p.p.č. 772/2, p.p.č. 1836/3, p.p.č. 1283/28,p.p.č. 1283/29, p.p.č. 1301/38, p.p.č. 1850/7, p.p.č. 857/10 a podílu 4/36 na pozemcích p.p.č. 394/20, p.p.č. 394/21, p.p.č. 395/2, p.p.č. 395/7 a p.p.č. 2190/2.
13) Bezúplatné nabytí níže uvedených pozemků v k.ú. Přelouč z vlastnictví ČR a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města: p.p.č. 773/9, p.p.č. 1850/8, p.p.č. 1850/10, p.p.č. 1850/18, p.p.č. 1850/20, p.p.č. 2012/1, p.p.č. 1842/3, p.p.č. 1842/5, p.p.č. 1403/3, p.p.č. 1403/17, p.p.č. 1301/36, p.p.č. 1301/41, p.p.č. 1805/7, p.p.č. 1812/2, p.p.č. 1812/12, p.p.č. 1321/3, p.p.č. 474/75, p.p.č. 2260/6, p.p.č. 2191/11, p.p.č. 2191/7, p.p.č. 2192/3, p.p.č. 1812/26, p.p.č. 1811/6, p.p.č. 1794/34, p.p.č. 1796/6, p.p.č. 1836/4, p.p.č. 1817/4, p.p.č. 474/76, p.p.č. 1812/24, p.p.č. 1812/23, p.p.č. 1812/22, p.p.č. 1812/19, p.p.č. 1812/18, p.p.č. 1812/17.
14) Odprodej pozemku p.p.č. 75/5 o výměře 78 m2 v k.ú. Mělice pí. A. N., za cenu 100,- Kč/m2
15) Odprodej pozemků p.p.č. 231/7 o výměře 568 m2 a p.p.č. 231/6 o výměře 600 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče pí. J.F. za cenu 101,-Kč/m2.
16) Odprodej pozemků p.p.č. 231/5 o výměře 600 m2 a p.p.č. 231/4 o výměře 600 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče pí. H.S. za cenu 110,-Kč/m2.

IV. SOUHLASÍ :

S vrácením státní finanční výpomoci na opravy a modernizaci bytového fondu ve výši 2 900 000,- Kč v první polovině roku 2005.

V. VYDÁVÁ :

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/1995 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Přelouče.

VI. NESCHVALUJE :

Pořízení změny regulačního plánu Přelouč – Lipiny.


VII. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

1) Na prodej pozemku p.p.č. 916/106 o výměře 23 m2 v k.ú. a pozemku p.p.č. 916/107 o výměře 23 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 500,- Kč/m2.
2) Na prodej pozemků p.p.č. 1444/4 o výměře 651 m2, p.p.č. 1417/135 o výměře o výměře 42 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2 a p.p.č. 1417/133 o výměře 47 m2, p.p.č. 1417/134 o výměře 45 m2 za cenu minimálně 20,- Kč/m2.
3) Na prodej pozemků p.p.č. 1446/1 o výměře 623 m2 a p.p.č. 1417/136 o výměře 52 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2.
4) Na prodej dílu „a“ pozemku p.p.č. 916/88 v k.ú. Přelouč o výměře 1 m2 a dílu „b“ pozemku p.p.č. 912/1 v k.ú. Přelouč o výměře 1 m2 za cenu minimálně 1200,- Kč/m2.
5) Na prodej dílu „c“ pozemku p.p.č. 912/1 v k.ú. Přelouč o výměře 2 m2 za cenu minimálně 1 100,- Kč/m2.
6) Na prodej dílu „d“ pozemku p.p.č. 912/1 v k.ú. Přelouč o výměře 2 m2 za cenu minimálně 1 550,- Kč/m2.
7) Na prodej dílu „e“ pozemku p.p.č. 912/1 v k.ú. Přelouč o výměře 2 m2 za cenu minimálně 1 130,- Kč/m2.
8) Na prodej dílu „f“ pozemku p.p.č. 912/1 v k.ú. Přelouč o výměře 1 m2 a dílu „g“ pozemku p.p.č. 916/82 v k.ú. Přelouč o výměře 1 m2 za cenu minimálně 1 125,- Kč/m2.
9) Na prodej pozemku p.p.č. 23/3 v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře 194 m2 za cenu minimálně 150,-Kč/m2 případně směnu části pozemku p.p.č. 23/3 za část pozemku st.p.č. 41 v k.ú. Lohenice u Přelouče.
10) Na směnu části pozemku p.p.č.491/1 o výměře cca 13 000 m2 za spoluvlastnický podíl id. 8/9 pozemku p.p.č.321/10, části pozemku p.p.č. 322/4 a části pozemku 322/1 o celkové výměře cca 14 600 m2, vše v k.ú. Přelouč.
11) Na prodej pozemku p.p.č. 231/3 o výměře 495 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče za cenu minimálně 100,-Kč/m2.

VIII. RUŠÍ :

1)Usnesení XIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 23.9. 2004, odst. IV., bod 6) v tomto znění: Zastupitelstvo města Přelouče vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.p.č.1305/1 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 500,-Kč/m2.
2)Usnesení XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 27.1. 2005, odst. III, bod 3).

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 


Vytvořeno: 14. 5. 2013
Poslední aktualizace: 14. 5. 2013 00:00
Autor: