Obsah

XVII. zasedání Zastupitelstva města

Typ: ostatní
ze dne 21.12.2004

 

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘELOUČE
usnesení
XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 21.12.2004


Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města, zprávu o činnosti finančního a majetkového výboru, zprávu o činnosti osadních výborů Lohenice a Klenovka, změnu konceptu nového územního plánu města Přelouče, rozpočtová opatření IV rozpočtu města na rok 2004, rozpočet města Přelouče pro rok 2005, delegování pravomoci radě schvalovat rozpočtová opatření týkající se dotací, schválení programu prevence kriminality, odprodej pozemků a prodej technologického zařízení kotelny, obecně závaznou vyhlášku č. 5/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin, varianty dalšího využití budovy čp. 192 (Diakonie).

Zastupitelstvo města Přelouče:

I. VOLÍ :

Návrhovou komisi ve složení Mgr. Rambousek, p. Poříz, pí. Bořková.

II. BERE NA VĚDOMÍ :

1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XVI. a XVII. zasedáním zastupitelstva města.
2) Zprávu o činnosti výboru majetkového v období mezi XVI. a XVII. zasedáním zastupitelstva města.
3) Zprávu o činnosti finančního výboru v období mezi XVI. a XVII. zasedáním zastupitelstva města.
4) Zprávu o činnosti osadního výboru Lohenice v období mezi XVI. a XVII. zasedáním zastupitelstva města.
5) Zprávu o činnosti osadního výboru Klenovka v období mezi XVI. a XVII. zasedáním zastupitelstva města.

III. SCHVALUJE :

1) Program XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
2) Rozpočet města Přelouče na rok 2005.
3) Program prevence kriminality ve městě Přelouč.
4) Prodej technologie kotelny v objektu Záložny č.p. 44 na Masarykově nám. v Přelouči společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. za cenu dle znaleckého posudku 502 952,- Kč.
5) Výpověď Smlouvy o sdružení uzavřené mezi městem Přelouč a Diakonií Přelouč.
6) Odprodej pozemku p.p.č. 491/12 o výměře 2 800 m2 v k.ú. Přelouč společnosti Kiekert-CS, s.r.o. za cenu 700 000 Kč s tím, že současně s kupní smlouvou bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na části pozemku p.p.č. 491/1 za účelem přístupu na pozemek p.p.č. 491/12.
7) Odprodej části pozemku p.p.č. 763/1 o výměře cca 2-3 m2 (výměra bude upřesněna po zaměření skutečnosti po vybudování rampy výtahu) společnosti Handicap servis, s.r.o. za cenu 500,- Kč/m2.

IV. SOUHLASÍ :

1) S rozpočtovým opatřením IV rozpočtu města Přelouče pro rok 2004.
2) S delegováním pravomoci schvalovat rozpočtová opatření dotací rozpočtu města Přelouče na radu města v měsících prosinci a lednu.

V. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

Na prodej pozemku p.p.č. 231/4 o výměře 600 m2, p.p.č. 231/6 o výměře 600 m2 a p.p.č. 231/7 o výměře 568 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče za cenu minimálně 100,-Kč/m2.

VI. VYDÁVÁ :

Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin.

VII. ODKLÁDÁ:

Rozhodnutí o změně navrženého konceptu nového územního plánu města Přelouče – využití ploch situovaných u ulice Sportovní v Přelouči na lednové zasedání zastupitelstva města za předpokladu předložení stanovisek orgánů rady města a příslušných odborů MěÚ Přelouč.

VIII. PODMIŇUJE :

Poskytnutí dotací zájmovým a sportovním organizacím z rozpočtu města předložením vyúčtování poskytnutých dotací předešlého roku.

IX. POZASTAVUJE:

Dokončení projednávání konceptu nového územního plánu do doby vyřešení rozhodnutí o využití ploch situovaných u ul. Sportovní v Přelouči.

X. UKLÁDÁ:

Radě města zajistit zpracování znaleckého posudku na čp. 192 se stavební parcelou č. 468 a pozemkem č. 392/1, vše v k.ú. Přelouč v termínu do 28.2.2005.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 


Vytvořeno: 14. 5. 2013
Poslední aktualizace: 14. 5. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč