Obsah

XVI. zasedání Zastupitelstva města

Typ: ostatní
ze dne 25.11.2004

 

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘELOUČE
usnesení
XVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 25.11.2004


Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města, zprávu o činnosti výboru majetkového a kontrolního, zprávu o činnosti osadních výborů Lohenice a Klenovka, obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, obecně závaznou vyhlášku č. 4/2004 požární řád města Přelouče, sloučení příspěvkových organizací Klub kultury a Městské kino Přelouč, zřizovací listinu příspěvkové organizace Kulturní služby města Přelouče, zrušení smlouvy uzavřené mezi městem Přelouč a Diakonií Přelouč, majetkové převody, ukončení financování autobusové linky č. 650 250 Kozašice – Přelouč.

Zastupitelstvo města Přelouče:

I. VOLÍ :

Návrhovou komisi ve složení Mgr. Rambousek, p. Kocourek a RSDr. Čapský.

II. BERE NA VĚDOMÍ :

1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XV. a XVI. zasedáním zastupitelstva města.
2) Zprávu o činnosti výboru majetkového v období mezi XV. a XVI. zasedáním zastupitelstva města.
3) Zprávu kontrolního výboru o probíhající kontrole v příspěvkové organizaci Městské kino Přelouč.
4) Zprávu o činnosti osadního výboru Lohenice v období mezi XV. a XVI. zasedáním zastupitelstva města.
5) Zprávu o činnosti osadního výboru Klenovka v období mezi XV. a XVI. zasedáním zastupitelstva města.

III. SCHVALUJE :

1) Program XVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
2) Sloučení příspěvkové organizace Klubu kultury a Městského kina Přelouč k 1.1. 2005.
3) Název nové příspěvkové organizace „Kulturní služby města Přelouče“ k 1.1. 2005.
4) Zřizovací listinu příspěvkové organizace Kulturní služby města Přelouče.
5) Odkoupení pozemku st.p.č. 78 o výměře 14 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče za cenu dle znaleckého posudku.
6) Zřízení věcného břemene na pozemku p.p.č. 2274 v k.ú. Přelouč pro vlastníka pozemku st.p.č. 2440 v k.ú. Přelouč.
7) Odprodej pozemku p.p.č. 1454/5 o výměře 358 m2, st.p.č. 2695 o výměře 13 m2 a podíl 1/7 pozemku p.p.č. 1453/8 o výměře 221 m2 v k.ú. Přelouč 4 za cenu 4 156,- Kč.
8) Odprodej pozemku p.p.č. 1454/6 o výměře 317 m2 a podíl 1/7 pozemku p.p.č. 1453/8 o výměře 221m2 v k.ú. Přelouč za cenu 3 486,- Kč.
9) Odprodej pozemku p.p.č. 1454/7 o výměře 366 m2, st.p.č. 2696 o výměře 12 m2 a podíl 1/7 pozemku p.p.č. 1453/8 o výměře 221 m2 v k.ú. Přelouč za cenu 4 216,- Kč.
10) Odprodej pozemku p.p.č. 1454/4 o výměře 437 m2, st.p.č. 2694 o výměře 11 m2 a podíl 1/7 pozemku p.p.č. 1453/8 o výměře 221 m2 v k.ú. Přelouč za cenu 4 906,- Kč.
11) Odprodej pozemku p.p.č. 1453/1 o výměře 596 m2 a podíl 1/7 pozemku p.p.č. 1453/8 o výměře 221 m2 v k.ú. Přelouč za cenu 6 276,- Kč.
12) Odprodej pozemku p.p.č. 1453/6 o výměře 480 m2, st.p.č. 2697 o výměře 12 m2 a podíl 1/7 pozemku p.p.č. 1453/8 o výměře 221 m2 v k.ú. Přelouč za cenu 5 356,- Kč.
13) Odprodej dílu „h“ pozemku p.p.č. 1453/1 o výměře 347 m2, díl „l“ pozemku p.p.č. 1453/1 o výměře 4 m2, díl „i“ pozemku p.p.č. 1453/4 o výměře 161 m2, díl „m“ pozemku p.p.č. 1850/9 o výměře 2 m2 a podíl 1/7 pozemku p.p.č. 1453/8 za cenu 4 156,- Kč.

IV. VYDÁVÁ :

1) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2) Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2004 Požární řád města Přelouč.

V. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

Na odprodej části pozemku p.p.č. 763/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 2-3 m2 za cenu minimálně 500,-Kč/m2.

VI. UKLÁDÁ :

Radě města na schůzi dne 6.12. 2004 jmenovat inventarizační komisi k provedení mimořádné inventarizace v příspěvkové organizaci Městské kino Přelouč v návaznosti na účetní doklady od roku 1994.

VII. NESCHVALUJE :

S účinností od 1.1. 2005 financování dopravní obslužnosti města Přelouče hrazené z rozpočtu města Přelouče – autobusová linka č. 650 250 Kozašice – Přelouč.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 


Vytvořeno: 14. 5. 2013
Poslední aktualizace: 14. 5. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč