Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Jednací řád rady města

Rada města Přelouče se usnesla v souladu s ustanovením § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na tomto jednacím řádu:

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1. Jednací řád vymezuje strukturu a působnost rady města. Upravuje přípravu, svolávání a průběh jednání, způsob usnášení a kontroly plnění přijatých usnesení, jakož i další záležitosti.

Čl. 2 Struktura rady města

1. Rada města je na základě usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přelouče sedmičlenná. Tvoří ji starosta, místostarosta a další členové rady zvolení zastupitelstvem města.

2. Člen rady města nemůže být členem Komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům majetku města.

3. Tajemník městského úřadu a samostatná právnička městského úřadu se zúčastňují schůzí rady s hlasem poradním.

Čl. 3 Pravomoci rady města

1. Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti. Ze své činnosti je odpovědna zastupitelstvu města, kterému předkládá zprávu o své činnosti na každém jeho řádném zasedání. Zpráva o činnosti rady města se podává ústně.

2. Rada města rozhoduje v záležitostech definovaných v zákoně o obcích.

3. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

4. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva města a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Čl. 4 Příprava schůze rady města

1. Přípravu schůze rady města organizuje starosta (v době jeho nepřítomnosti místostarosta) v součinnosti s tajemníkem městského úřadu. Přitom stanoví zejména:

a) dobu a místo konání schůze

b) návrh programu schůze

c) odpovědnost za zpracování a předložení podkladů.

2. Materiály (návrhy) pro schůzi rady města se předkládají podle obsahu buď písemně, nebo ústně.

3. Písemné materiály předkládané radě města k projednání obsahují:

a) název materiálu

b) jméno předkladatele

c) jméno zpracovatele

d) důvodovou zprávu

e) návrh usnesení

f) další přílohy – listiny dle obsahu předkládaného materiálu

V odůvodněných případech může rada města přijmout k projednání materiály, které předepsané náležitosti neobsahují.

4. Zpracovatel i předkladatel zodpovídá za to, že předkládaný materiál je v souladu s právními předpisy, již přijatými usneseními rady a zastupitelstva města a schváleným rozpočtem, pokud je nenavrhuje změnit.

5. Písemné materiály pro schůzi rady města se vyhotovují v počtu 11 výtisků. Členům rady města musejí být materiály určené k projednání odeslány 3 kalendářních dny před termínem schůze rady města. Rada města může v ojedinělých případech zařadit k projednání materiály, které její členové obdrží nejpozději před zahájením schůze rady města. V odůvodněných případech, zejména jedná-li se o obsáhlé materiály o velkém počtu stran, případně obsáhlé grafické přílohy materiálů, mohou být tyto materiály zasílány členům rady města i elektronickou formou prostřednictvím e-mailu.

6. Právo předkládat návrhy k projednání na schůzi rady města mají její členové, tajemník, samostatná právnička, vedoucí odborů městského úřadu, vedoucí oddělení městského úřadu, referent oddělení finančního/oddělení školství, tisková mluvčí, pověřenec GDPR, velitel Městské policie Přelouč, ředitelé organizací zřízených městem a předsedové komisí rady města, a dále Komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům majetku města a Stálá komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek. Rada města je rovněž povinna zabývat se všemi podněty občanů i organizací adresovaných radě města.

Čl. 5 Svolávání schůzí rady města

1. Schůze rady města svolává starosta dle potřeby, zpravidla každý druhý týden, minimálně však 1x měsíčně. Požádají-li o to alespoň 4 členové rady města, je starosta povinen svolat do 10 dnů schůzi rady města.

2. Mimo členů rady města mohou být na schůzi rady pozváni další hosté podle projednávané problematiky. S jejich účastí na schůzi musí vždy členové rady města vyslovit souhlas.

3. K podání vysvětlení k jednotlivým materiálům může být členy rady vyzván předkladatel materiálu, a to ústně při projednávání materiálu.

4. Schůze rady města jsou neveřejné.

Čl. 6 Účast na schůzích rady města

1. Členové rady města jsou povinni se zúčastnit každé schůze rady města. Neúčast na schůzi jsou členové rady povinni předem omluvit starostovi. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.

2. Účast na schůzi rady města stvrzují členové podpisem do prezenční listiny.

Čl. 7 Program a průběh schůze rady města

1. Na schůzích rady města může být jednáno o věcech a návrzích, s jejichž zařazením vysloví členové souhlas. Tím není dotčeno právo každého člena rady města a tajemníka vést diskuzi a podávat návrh na usnesení k problematice, která není součástí navrženého programu schůze rady města, a to v bodě „všeobecná rozprava“, který je součástí programu každé schůze rady města.

2. Schůzi rady města řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta.

3. Schůze rady města musí být zahájena nejpozději do 20 minut od stanoveného začátku schůze. Pokud se do 20 minut od stanoveného začátku schůze rady nedostaví nadpoloviční většina členů rady města, nebo pokud klesne počet členů rady přítomných na schůzi pod 4, ukončí předsedající schůzi a do 14 dnů svolá starosta náhradní schůzi.

4. V úvodní části schůze předsedající:

a) konstatuje počet přítomných

b) jmenuje zapisovatele schůze

c) nechá hlasovat o programu schůze

5. Jednotlivé body jsou projednávány v pořadí podle schváleného programu.

6. Rada města vede rozpravu a hlasuje o návrhu usnesení ke každému bodu schváleného programu zvlášť.

7. Předsedající řídí schůzi tak, aby měla pracovní charakter a věcný průběh.

8. Materiál zařazený na program schůze uvede zpravidla předkladatel návrhu.

9. Do rozpravy se přihlašují členové rady, tajemník nebo ostatní účastníci jednání zvednutím ruky. Diskutujícím je uděleno slovo podle pořadí přihlášek.

10. Nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiného řečníka, kterému bylo uděleno slovo. Nemluví-li řečník k věci, může mu předsedající slovo odejmout.

11. Technická poznámka může obsahovat pouze upozornění na porušení zákona, jednacího řádu, či jinou procedurální záležitost anebo na určitou informaci, která má bezprostřední vliv na projednávání věci, či technickou stránku jednání. Předsedající udělí slovo k technické poznámce přednostně, ale může je odejmout ihned, jakmile podle jeho názoru překročila vymezený rámec.

12. Ten, komu předsedající slovo neudělil, se ho nemůže ujmout.

13. Předsedající ukončí rozpravu, jestliže se o tom rozhodlo hlasováním anebo není-li přihlášen další řečník.

14. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen rady města. O takovém návrhu se hlasuje bez rozpravy.

Čl. 8 Hlasování

1. Hlasování se provádí veřejně zdvižením ruky pro nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro jeho návrh nadpoloviční většina všech členů rady města.

2. Pokud povaha usnesení nebo jiné skutečnosti vyžadují, aby členové rady hlasovali o jednotlivých bodech usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

3. Byly-li navrženy pozměňující návrhy, nechá předsedající hlasovat nejprve o navržených změnách a poté o návrhu předkladatele.

4. Jestliže žádný z předložených návrhů nezíská při hlasování potřebnou většinu, mají se takové návrhy za nepřijaté.

Čl. 9 Realizace a kontrola plnění usnesení

1. Usnesení rady města se vyhotovuje písemně a nejpozději do 7 kalendářních dnů se rozesílá všem členům zastupitelstva města a předsedům osadních výborů a komisí místních samospráv. V elektronické podobě je usnesení zasláno tajemníkovi, samostatné právničce, vedoucím oddělení a odborů městského úřadu, řediteli Technických služeb města Přelouče, řediteli Kulturního a informačního centra města Přelouče, ředitelce Městské knihovny Přelouč a veliteli Městské policie Přelouč.

2. Kontrolu plnění usnesení rady města provádí průběžně starosta.

3. Starosta pozastaví výkon usnesení rady města, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města.

Čl. 10 Zápis ze schůze rady města

1. O průběhu schůze rady města se pořizuje zápis do 7 dnů od jejího konání. Zápis podepisuje starosta spolu s místostarostou. Zápis je uložen na městském úřadě k nahlédnutí členům zastupitelstva města.

2. Zápis dosvědčuje průběh schůze a obsah přijatých usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná prezenční listina, návrhy a všechny ostatní materiály předložené schůzi rady v písemné podobě.

3. Proti obsahu zápisu může kterýkoliv člen rady města podat námitky. O námitkách člena rady města rozhodne nejbližší schůze rady města. Pokud nejsou do zahájení další schůze rady města podány námitky k obsahu zápisu, považuje se zápis za schválený.

4. V zápise se uvádí:

 • den a místo schůze
 • hodina zahájení a ukončení
 • jména přítomných, omluvených i neomluvených členů rady
 • jméno zapisovatele
 • schválený program schůze
 • průběh diskuze se jmény řečníků
 • podané návrhy
 • průběh a výsledek hlasování
 • přijatá usnesení
 • podané dotazy, připomínky a podněty
 • další skutečnosti důležité pro průběh schůze

Čl. 11 Výroční zpráva o činnosti

1. Rada města je povinna připravit výroční Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za uplynulý kalendářní rok. Zprávu o činnosti předkládá nejpozději s návrhem závěrečného účtu města k projednání v zastupitelstvu města.

2. Zpráva o činnosti obsahuje soubornou informaci o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za daný kalendářní rok. Zpráva o činnosti vždy obsahuje informace:

 • o činnosti zastupitelstva města
 • o činnosti rady města
 • o činnosti městského úřadu podle jednotlivých odborů a oddělení
 • o činnosti jednotlivých zařízení města
 • o činnosti osadních výborů a komisí místních samospráv
 • o plnění rozpočtu města
 • o pohledávkách města
 • o kapitálových účastech města v obchodních společnostech
 • o členství města v zájmových sdruženích
 • o dalších významných skutečnostech
 • o činnosti v oblasti poskytování informací

Čl. 12 Komise rady

1. Rada města může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Rada města též jmenuje i odvolává předsedy a členy těchto komisí. Komise předkládají radě města svá stanoviska a náměty a ze své činnosti jsou odpovědny radě města.

2. Jednání komise svolává dle potřeby její předseda, v odůvodněných případech starosta. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.

3. O průběhu jednání a přijatých rozhodnutích pořizuje komise zápis. Jedno vyhotovení zápisu ze svého jednání předává předseda komise starostovi.

4. Komise mohou přijmout jednací řád, ve kterém stanoví podrobnosti svého jednání.

Čl. 13 Závěrečná ustanovení

1. Rada města schválila tento Jednací řád na své schůzi konané dne 14.11.2022, usnesením č. 2/2/2022.

2. Jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení.

3. Tento Jednací řád Rady města Přelouče nahrazuje jednací řád rady města ze dne 26.11.2018

Martin Šmíd - starosta                                    

Ing. Ivan Moravec - místostarosta

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi