Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ Přelouč oznamuje, že v týdnu od 04.07. do 12.07.2024 je technik odboru dopravy nepřítomen z důvodu čerpání dovolené.
 • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 44. schůze rady města

Usnesení 44. schůze rady města 1

konané dne 8. 7. 2024

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

44. schůze rady města konané dne 8. 7. 2024

 

44/1/2024           Program schůze

 1. Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

44/2/2024           Pronájem nebytových prostor

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o nájmu nebytových prostor, uzavíranou mezi městem Přelouč a neziskovou organizací Pampeliška Přelouč, z.s., Sluneční 1516, Přelouč, IČO 21669686, za účelem využití části prostor v této budově jako kancelář pro tuto organizaci, za roční nájemné 17 040,00 Kč.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor dle usnesení č. 44/2/2024-I.

T: 31. 7. 2024

44/3/2024           Smlouva o výkonu funkce odborného lesního hospodáře

 1. Rada města Přelouče schvaluje

dohodu o ukončení smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře, uzavřenou mezi městem Přelouč a Ing. Janem Vackem, IČO 13230352, Řečany nad Labem.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody o ukončení smlouvy dle usnesení č. 44/3/2024-I.

T: 14. 7. 2024

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o výkonu lesního odborného hospodáře, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností Polabská lesní s.r.o., IČO 24124184, se sídlem Němčice 133, Kolín.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře dle usnesení č. 44/3/2024-III.

T: 14. 7. 2024

44/4/2024           Zřízení věcného břemene

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 50/7 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 44/4/2024-I.

T: 31. 7. 2024

44/5/2024           Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Cyklostezka Přelouč – Klenovka“

 1. Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Cyklostezka Přelouč – Klenovka“, uzavřené se společností Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO 262713603, kterým se sjednaná kupní cena zvyšuje o částku 505 308, 14 Kč bez DPH, 611 422,85 Kč včetně DPH, z důvodu úpravy rozsahu objednatelem požadovaných prací.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 44/5/2024-I.

T: 15. 7. 2024

44/6/2024           Zápis Komise místní samosprávy Lhota – Škudly

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis z jednání Komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 26. 6. 2024.

44/7/2024           Vyhodnocení svozu odpadu

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zprávu o vyhodnocení svozu odpadu za měsíce leden–květen 2024.

44/8/2024           Zápis Komise školské a kulturní

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis č. 6 z jednání Komise školské a kulturní ze dne 10. 6. 2024.

44/9/2024           Smlouva o poskytnutí dotace pro jednotku SDH Přelouč

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace ve výši maximálně 70 000,00 Kč na opravu požárního vozidla CAS T-815 RZ 1E1 6062 JSDH města Přelouče z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2024, ev. č. smlouvy OKŘ/24/23297.

44/10/2024         Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města

 1. Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotací na rok 2024 z rozpočtu města pro

 • Pampelišku Přelouč, z.s. ve výši 30 000,00 Kč na úhradu nákladů za pronájem a energie, na náklady spojené s činností spolku (grafika a tisk letáků, zpravodaje, pozvánky, honoráře hostům, účetní služby) a materiálně technické vybavení (stoly a židle pro venkovní posezení).
 1. Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D46/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Pampeliškou Přelouč, z.s. na poskytnutí dotace ve výši 30 000,00 Kč na úhradu nákladů za pronájem a energie, na náklady spojené s činností spolku (grafika a tisk letáků, zpravodaje, pozvánky, honoráře hostům, účetní služby) a materiálně technické vybavení (stoly a židle pro venkovní posezení).

 1. Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle usnesení č. 44/10/2024-II.

T: 1. 8. 2024

 1. Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2024 z rozpočtu města pro:
 • Junák – český skaut, středisko Přelouč, z.s. ve výši 130 000,00 Kč na úhradu energií a úklidových služeb společných prostor, na úhradu účastnických poplatků vzdělávacích akcích pro členy střediska, na nákup sportovního vybavení a jeho obnovu, na úhradu ubytování na střediskové akci a na náklady spojené s pořádáním oslav 90. let od založení skautského střediska v Přelouči.
 1. Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města schválit
 • Veřejnoprávní smlouvu č. 47/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Junákem – českým skautem, střediskem Přelouč, z.s. na poskytnutí dotace ve výši 130 000,00 Kč na úhradu energií a úklidových služeb společných prostor, na úhradu účastnických poplatků vzdělávacích akcích pro členy střediska, na nákup sportovního vybavení a jeho obnovu, na úhradu ubytování na střediskové akci a na náklady spojené s pořádáním oslav 90. let od založení skautského střediska v Přelouči.

44/11/2024         Výsledky konkursního řízení MŠ Kladenská

 1. Rada města bere na vědomí

výsledky a doporučení konkursní komise na pozici ředitelky Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice.

 1. Rada města jmenuje

paní Petru Kuchovou ředitelkou Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice ke dni 1. 9. 2024. 

44/12/2024         Odpis nedobytné pohledávky

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s odpisem nedobytné pohledávky ve výši 6 875,00 Kč (nedoplatek z vyúčtování za rok 2023) po p. B.H., zemřelém dne 27. 1. 2024.

44/13/2024         Odvolání p. A. E., proti rozhodnutí rady města

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

odvolání p. A. E., Přelouč proti usnesení rady města Přelouče č. 43/13/2024 (neprodloužení nájemní smlouvy na byt v č.p. 1338 v Přelouči) ze dne 17. 6. 2024.

44/14/2024         Ukončení nájemních smluv na městské byty

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3 uzavřené mezi městem Přelouč a p. N.K., Přelouč, ke dni 30. 6. 2024.

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

ukončení nájemní smlouvy na byt č. 14 uzavřené mezi městem Přelouč a p. Z.L., ke dni 30. 6. 2024.

44/15/2024         Žádosti o povolení splátek

 1. Rada města schvaluje

žádost p. M.J., Přelouč o povolení splátek nedoplatku z vyúčtování za služby spojené s užíváním bytu č. 13 za rok 2023. Nedoplatek ve výši 9 760,00 Kč bude uhrazen ve čtyřech měsíčních splátkách po 2 440,00 Kč nejdéle do 31. 10. 2024.

 1. Rada města schvaluje

žádost p. J. M., , Přelouč, zast., opatrovníkem městem Přelouč, o povolení splátek nedoplatku z vyúčtování za služby spojené s užíváním bytu č. 8 za rok 2023. Nedoplatek ve výši 5 073,00 Kč bude uhrazen ve třech měsíčních splátkách po 1 691,00 Kč nejdéle do 30. 9. 2024.

 1. Rada města pověřuje

Mgr. Dofkovou uzavíráním a podepisováním dohod o splátkách ve výše uvedených případech.

 1. Rada města ukládá Mgr. Dofkové uzavřít dohody o splátkách dle usnesení č. 44/15/2024-I.-II.

T: 31. 7. 2024.

44/16/2024         Prodloužení nájemních smluv

 1. Rada města Přelouče přiděluje

byt č. 3 v domě Za Fontánou 433, Přelouč, p. N. K., trvale bytem Přelouč, na dobu určitou od 1. 7. 2024 do 31. 8. 2024 bez možnosti dalšího prodloužení nájemní smlouvy.

 1. Rada města Přelouče ukládá

Mgr. Dofkové zajistit uzavření nájemní smlouvy dle usnesení č. 44/16/2024-I.

T: 12. 7.2024

 1. Rada města Přelouče přiděluje

byt č. 14 v domě Za Fontánou 433, Přelouč, p. Z. L., trvale bytem Přelouč, na dobu určitou od 1. 7. 2024 do 31. 8. 2024 bez možnosti dalšího prodloužení nájemní smlouvy.

 1. Rada města Přelouče ukládá

Mgr. Dofkové zajistit uzavření nájemní smlouvy dle usnesení č. 44/16/2024/III.

T: 12. 7. 2024

 

 

 

Martin Šmíd                                                                       Ing. Ivan Moravec starosta                                                                                  místostarosta

Datum vložení: 10. 7. 2024 8:48
Datum poslední aktualizace: 10. 7. 2024 8:53
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi