Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 26. schůze rady města

Usnesení 26. schůze rady města 1

konané dne 16. 10. 2023

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

26. schůze rady města konané dne 16. 10. 2023

 

26/1/2023           Program schůze

 1. Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

26/2/2023           Návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2023

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2023.

26/3/2023           Dohoda o ukončení příkazní smlouvy

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Dohodu o ukončení příkazní smlouvy, uzavíranou mezi městem Přelouč a SDRUŽENÍM „REALSTAV a BMS – Švarcava – TD“ se sídlem Klaudiánova 124/7, 293 01 Mladá Boleslav, z důvodu dřívějšího termínu dokončení akce „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 - 0,723)“.

26/4/2023           Žádost FK, z.s., převod odběrného místa elektro na město Přelouč

 1. Rada města Přelouče souhlasí

se žádostí Fotbalového klubu Přelouč, z.s., Sportovní 776, 535 01 Přelouč, IČO 48157121, o převod odběrného místa elektro, sloužícího pro závlahu hřišť a osvětlení tréninkového hřiště na fotbalovém stadionu ve Sportovní ulici v Přelouči, na město Přelouč.

26/5/2023           Dodatek č. 1 SoD „Lávka ev. č. L-001 Přelouč – oprava“

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Lávka ev. č. L-001 Přelouč – oprava“ s dodavatelem MDS solution s.r.o., Vraclavská 163, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 07674856, se snížením ceny o 2 968,33 Kč bez DPH.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 26/5/2023-I.

T: 23. 10. 2023

26/6/2023           Dodatek č. 1 SoD „Úprava tří stávajících kluboven v objektu školní jídelny na vyučovací třídy“

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Úprava tří stávajících kluboven v objektu školní jídelny na vyučující třídy“ s dodavatelem STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže, ICO 03564240, se snížením ceny o 420 673,33 Kč bez DPH.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 26/6/2023-I.

T: 23. 10. 2023

26/7/2023           Žádost o odkoupení pozemku

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost p.V.J., bytem Oldřichov v Hájích, o odkoupení pozemku p.č. 199/3 v k.ú. Mělice (na břehu Labe), z důvodu zachování průchodnosti podél toku Labe a možnosti rybolovu pro veřejnost.

26/8/2023           Pronájem pozemku

 1. Rada města Přelouče schvaluje

pronájem spoluvlastnického podílu 6/174 na pozemku p.č. 924/22 v k.ú. Přelouč o výměře 71 m2 manželům B., bytem Přelouč, za roční nájemné 59,00 Kč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o nájmu pozemku, uzavíranou mezi městem Přelouč a manželi B., bytem Přelouč, na pronájem spoluvlastnického podílu 6/174 na pozemku p.č. 924/22.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 26/8/2023-II.

T: 31. 10. 2023

26/9/2023           Prodej pozemků

 1. Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 912/21 o výměře 83 m2, odděleného z pozemků p.č. 912/5 a p.č.st. 479/1 v k.ú. Přelouč, manželům B., bytem Přelouč, za cenu 34 860,00 Kč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 1841/6 v k.ú. Přelouč o výměře 10 m2  p.M.L. a p.J.L., oba bytem Přelouč, za cenu 13 000,00 Kč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 23/08, uzavíranou mezi městem a p.M.L. a p.J.L., oba bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 1841/6 v k.ú. Přelouč.

26/10/2023         Bezúplatný převod pozemků

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 910/4, p.č. 910/21, p.č. 910/22, p.č. 1780/23, p.č. 1780/44, p.č. 1841/2, p.č. 1841/20, p.č. 1841/21, p.č. 1841/24, p.č. 1841/26, p.č. 1841/27, p.č. 1841/29, p.č. 1841/30, p.č. 2004/6 a p.č. 2258, vše v k.ú. Přelouč, z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města. 

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku, uzavíranou mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč, na převod pozemků p.č. 910/4, p.č. 910/21, p.č. 910/22, p.č. 1780/23, p.č. 1780/44, p.č. 1841/2, p.č. 1841/20, p.č. 1841/21, p.č. 1841/24, p.č. 1841/26, p.č. 1841/27, p.č. 1841/29, p.č. 1841/30, p.č. 2004/6 a p.č. 2258, vše v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města přijmout nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod pozemků p.č. 1417/91, p.č. 1780/31, p.č. 1794/22, p.č. 1841/12, p.č. p.č. 1841/25, p.č. 1940/3, p.č. 2004/4, p.č 2004/7, 2004/8 a 2020/2, vše v k.ú. Přelouč, do vlastnictví města.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod pozemku p.č. 2004/3 v k.ú. Přelouč, do vlastnictví města.

26/11/2023         Zřízení věcného břemene

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 590/25 a p.č. 602, oba v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti dle usnesení č. 26/11/2023-I.

T: 31. 10. 2023

26/12/2023         Zadávací řízení veřejné zakázky „Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“

 1. Rada města Přelouče schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci a znění smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“.

26/13/2023         Zápis OV Mělice

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 8. 10. 2023.

26/14/2023         Zápis KMS Tupesy

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis č. 6/2023 ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 10. 10. 2023.

26/15/2023         Změna termínu zahájení pořízení Změny č. 5 Územního plánu Přelouč

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit změnu termínu pořízení Změny č. 5 Územního plánu Přelouč, a to z roku 2023 na rok 2024.

26/16/2023         Nákup nového osobního automobilu pro Městský úřad

 1. Rada města Přelouče schvaluje

výjimku z vnitřní směrnice č. SM 13/2022 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na nákup osobního automobilu SUZUKI VITARA 1,4 Boosterjet Premium HYBRID MY 23 od firmy AUTO KP PLUS s.r.o. Doubská, Liberec, IČO 10953221 pro potřeby Městského úřadu.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu na nákup osobního automobilu pro potřeby Městského úřadu uzavřenou mezi Městem Přelouč a společností AUTO KP PLUS s.r.o. Doubská, 463 10 Liberec, IČO 10953221 za celkovou cenu 538 900,00 Kč včetně DPH.

26/17/2023         Vypovězení veřejnoprávních smluv na úseku měření rychlosti

 1. Rada města Přelouče schvaluje

vypovězení veřejnoprávní smlouvy č. 1/2012/VPS na úseku měření rychlosti vozidel, uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí Bezděkov, IČO 00273325, se sídlem Bezděkov 60, 535 01 Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

vypovězení veřejnoprávní smlouvy č. 6/2009/VPS na úseku měření rychlosti vozidel, uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí Valy, IČO 00274526, se sídlem Valy 100, 535 01 Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

vypovězení veřejnoprávní smlouvy č. 7/2009/VPS na úseku měření rychlosti vozidel, uzavřenou mezi městem Přelouč a městysem Choltice, IČO 00273643, se sídlem Pardubická 78, 533 61 Choltice.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

vypovězení veřejnoprávní smlouvy č. 8/2009/VPS na úseku měření rychlosti vozidel, uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí Sopřeč, IČO 00274267, se sídlem Sopřeč 100, 533 16 Vápno.

26/18/2023         Komise bezpečnostní a dopravní jmenování a odvolání členů

 1. Rada města Přelouče odvolává

pana Lubomíra Novotného z funkce člena Komise bezpečností a dopravní ke dni 31. 10. 2023.

 1. Rada města Přelouče jmenuje

Mgr. Jiřího Dobruského členem Komise bezpečností a dopravní ke dni 1. 11. 2023.

26/19/2023         Vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Technických služeb města Přelouče

 1. Rada města Přelouče vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Technických služeb města Přelouče.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Pravidla pro postup výběrové komise při realizaci výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ředitelka Technických služeb města Přelouče.

26/20/2023         Opatření města Přelouče v samostatné působnosti

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a místních částech na zimní období 2023–2024 jako opatření města v samostatné působnosti.

 

26/21/2023         Převod spoluvlastnických podílů na bytových jednotkách – návrh darovacích smluv

 1. K převodu spoluvlastnických podílů na bytových jednotkách BD Přelouč – Jana Dítěte 1562
 1. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče schválit bezúplatný převod spoluvlastnických podílů města ve výši id. 51/100 na jednotkách č.: 1562/1, 1562/2, 1562/3, 1562/4, 1562/6, 1562/7, 1562/8, 1562/9, 1562/10, 1562/11, 1562/12, 1562/13, 1562/14, 1562/15, 1562/16, 1562/17, 1562/18, 1562/19, 1562/20, které jsou vymezeny ve stavbě bytového domu č. p. 1562, ul. Jana Dítěte, město Přelouč, stojící (jako samostatná nemovitá věc) na pozemku p. č. st. 2741 v k. ú. Přelouč. Stavba je zapsána na LV č. 11839 a jednotky na LV č. 12801, oba vedené Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro katastrální území a obec Přelouč Bytovému družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562, v kontextu smlouvy o sdružení investorů obsahující závazek k budoucímu bezúplatnému převodu spoluvlastnického podílu města Bytovému družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562, IČO 26009773, se sídlem Jana Dítěte 1562, 535 01 Přelouč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče schválit bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu Bytového družstva Přelouč, Jana Dítěte 1562, IČO 26009773, se sídlem Jana Dítěte 1562, 535 01 Přelouč, ve výši id. 49/100 na jednotce č. 1562/5, která je vymezena ve stavbě bytového domu č. p. 1562, ul. Jana Dítěte, město Přelouč, stojící (jako samostatná nemovitá věc) na pozemku p. č. st. 2741 v k. ú. Přelouč. Stavba je zapsána na LV č. 11839 a jednotka na LV č. 12801, oba vedené Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro katastrální území a obec Přelouč Bytovému družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu na darování spoluvlastnických podílů na nemovité věci uzavřenou mezi městem Přelouč a Bytovým družstvem Jana Dítěte 1562, IČO 26009773, se sídlem Jana Dítěte 1562, 535 01 Přelouč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče pověřit starostu města uzavřením darovací smlouvy mezi městem Přelouč a Bytovým družstvem Jana Dítěte 1562, IČO 26009773, se sídlem Jana Dítěte 1562, 535 01 Přelouč, dle výše uvedeného.

 

 1. K převodu spoluvlastnických podílů na bytových jednotkách BD Přelouč – Jana Dítěte 1563
 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče schválit bezúplatný převod spoluvlastnických podílů města ve výši id. 51/100 na jednotkách č.: 1563/1, 1563/2, 1563/3, 1563/4, 1563/6, 1563/7, 1563/8, 1563/9, 1563/10, 1563/11, 1563/12, 1563/13, 1563/14, 1563/15, 1563/16, 1563/17, 1563/18, 1563/19, /1563/20, které jsou vymezeny prohlášením vlastníka ve stavbě bytového domu č. p. 1563, ul. Jana Dítěte, město Přelouč, stojící (jako samostatná nemovitá věc) na pozemku p. č. st. 2740 v k. ú. Přelouč. Stavba je zapsána na LV č. 11838 vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro katastrální území a obec Přelouč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče schválit bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu Bytového družstva Přelouč, Jana Dítěte 1563, IČO 26009838, se sídlem Jana Dítěte 1563, 535 01 Přelouč, ve výši id. 49/100 na jednotce č. 1563/5, která je vymezena ve stavbě bytového domu č. p. 1563, ul. Jana Dítěte, město Přelouč, stojící (jako samostatná nemovitá věc) na pozemku p. č. st. 2740 v k. ú. Přelouč. Stavba je zapsána na LV č. 11838 a jednotka na LV č. 12807, oba vedené Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro katastrální území a obec Přelouč Bytovému družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1563.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče schválit darovací smlouvu na darování spoluvlastnických podílů na nemovité věci uzavřenou mezi městem Přelouč a Bytovým družstvem Jana Dítěte 1563, IČO 26009838, se sídlem Jana Dítěte 1563, 535 01 Přelouč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče pověřit starostu města uzavřením darovací smlouvy mezi městem Přelouč a Bytovým družstvem Jana Dítěte 1563, IČO 26009838, se sídlem Jana Dítěte 1563, 535 01 Přelouč, dle výše uvedeného.

 

 1. K převodu spoluvlastnických podílů na bytových jednotkách BD Riegrova – Přelouč
 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče schválit bezúplatný převod spoluvlastnických podílů města ve výši id. 51/100 na jednotkách č.: 1537/2, 1537/3, 1537/4, 1537/5, 1537/6, 1537/7, 1538/1, 1538/2, 1538/3, 1539/1, 1539/2, 1539/3, 1539/4, 1539/5, 1539/6, 1539/7, 1539/8, 1539/9, 1539/10, 1540/2, 1540/3, 1540/4, 1540/5, 1540/6, 1540/7, 1540/8, 1540/9, 1540/10, které jsou vymezeny prohlášením vlastníka ve stavbě bytového domu č. p. 1537, 1538, 1539, 1540, ul. Riegrova a ul. Tůmy Přeloučského, oboje město Přelouč, stojící (jako samostatná nemovitá věc) na pozemku p. č. st. 2647 v k. ú. Přelouč. Stavba je zapsána na LV č. 11272 vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro katastrální území a obec Přelouč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče schválit bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu Bytového družstva Riegrova – Přelouč, IČO 259 43 111, se sídlem Tůmy Přeloučského 1540, 535 01 Přelouč, ve výši id. 49/100 na jednotce č. 1537/1, která je vymezena ve stavbě bytového domu č. p. 1537 v ul. Riegrova, město Přelouč, stojící (jako samostatná nemovitá věc) na pozemku p. č. st. 2647 v k. ú. Přelouč. Stavba je zapsána na LV č. 11272 a jednotka na LV č. 12806, oba vedené Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro katastrální území a obec Přelouč Bytovému družstvu Riegrova – Přelouč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče schválit bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu Bytového družstva Riegrova – Přelouč, IČO 25943111, se sídlem Tůmy Přeloučského 1540, 535 01 Přelouč, ve výši id. 49/100 na jednotce č. 1540/1, která je vymezena ve stavbě bytového domu č. p. 1540 v ul. Tůmy Přeloučského, město Přelouč, stojící (jako samostatná nemovitá věc) na pozemku p. č. st. 2647 v k. ú. Přelouč. Stavba je zapsána na LV č. 11272 a jednotka na LV č. 12806, oba vedené Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro katastrální území a obec Přelouč Bytovému družstvu Riegrova – Přelouč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče schválit darovací smlouvu na darování spoluvlastnických podílů na nemovité věci uzavřenou mezi městem Přelouč a Bytovým družstvem Riegrova – Přelouč, IČO 25943111, se sídlem Tůmy Přeloučského 1540, 535 01 Přelouč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče pověřit starostu města uzavřením darovací smlouvy mezi městem Přelouč a družstvem Riegrova – Přelouč, IČO 25943111, se sídlem Tůmy Přeloučského 1540, 535 01 Přelouč.

26/22/2023         Zápis OV Klenovka

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis č. 8/2023 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 1. 10. 2023.

26/23/2023         Přehled množství uloženého KO za 3. čtvrtletí 2023

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

přehled množství uloženého komunálního odpadu na skládku za 3. čtvrtletí 2023 pro uplatnění třídící slevy.

26/24/2023         Návrh programu zasedání ZM  

 1. Rada města Přelouče schvaluje

návrh programu VI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

 

 

Martin Šmíd                                                                       Ing. Ivan Moravec starosta                                                                                  místostarosta    

Datum vložení: 18. 10. 2023 6:52
Datum poslední aktualizace: 18. 10. 2023 7:04
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi