Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 14. schůze rady města

Usnesení 14. schůze rady města 1

konané dne 17. 4. 2023

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

14. schůze rady města konané dne 17. 4. 2023

 

14/1/2023          Program schůze

 1. Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

14/2/2023           Jmenování pracovní skupiny pro otevírání obálek k pronájmům majetku města

Rada města Přelouče jmenuje

členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům majetku města Ing. Zdeňku Volfovou, Ing. Ivu Léharovou a Miroslava Manžela.

14/3/2023           Návrh rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2023

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2023.

14/4/2023           Kanalizační přípojka Mělice č.p. 2 – žádost o odklad termínu napojení nemovitosti

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s žádostí p. J.P., vlastníka nemovitosti čp. 2 v Mělicích, o odklad

termínu jejího napojení na kanalizační přípojku, realizovanou městem Přelouč v rámci

výstavby splaškové kanalizace v této místní části, z důvodu nevyužívání nemovitosti a stanovuje mu nový termín připojení do 31. 12. 2025. V tomto smyslu bude uzavřen dodatek č. 1 ke stávající „Smlouvě o realizaci stavby domovní kanalizační přípojky pro budovu čp. 2 v Mělicích a o darování její části do vlastnictví majitele připojené nemovitosti, uzavřené dne 10. 4. 2019.

14/5/2023           Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – „Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200 – 0,723) – 1. část – Mosty a lávky“

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 5 204 06–1 „Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200 – 0,723) – 1. část – Mosty a lávky“ uzavřený se společností KAVE Bau s.r.o. se sídlem K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany, kterým se zvyšuje cena díla o 342 896,16 Kč bez DPH.

 1. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 5 204 06-1.

T: 30. 4. 2023

14/6/2023           Majetkové převody

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 172/23 v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře 75 m2 p.L.D., Semín, za cenu 3 000,00 Kč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 23/02, uzavíranou mezi městem a p.L.D., Semín na prodej pozemku p.č. 172/23 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví pozemků p.č. 398/37, p.č. 398/43 a p.č. 398/52 vše v k.ú Lohenice u Přelouče, uzavíranou mezi p.J.K., MBA a městem Přelouč.

14/7/2023           Souhlasné prohlášení

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit souhlasné prohlášení města Přelouč a Ředitelství silnic a dálnic ČR, kterým se uznává vlastnické právo ČR s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR k pozemkům p.č. 572/2, p.č. 595/20, p.č. 606/39 a p.č. 592/3 vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

14/8/2023           Pronájem pozemku pro umístění prodejních stánků

 1. Rada města Přelouče schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 881/2 v k.ú. Přelouč panu Janu Lagronovi, Přelouč, IČO 47459549 za účelem umístění provozování prodejního stánku na dobu určitou od 15. 5. 2023 do 31. 8. 2023 za nájemné ve výši 12 000,00 Kč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o nájmu pozemku, uzavíranou mezi městem Přelouč a panem Janem Lagronem, Přelouč, IČO 47459549 na pronájem části pozemku p.č. 881/2 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánku.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle usnesení č. 14/8/2023-II.

T: 12. 5. 2023

 1. Rada města Přelouče schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 881/2 v k.ú. Přelouč p.E.C., Pardubice za účelem umístění a provozování prodejního stánku na dobu určitou od 22. 5. 2023 do 31. 8. 2023 za nájemné ve výši 10 050,00 Kč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o nájmu pozemku, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.E.C., Pardubice na pronájem části pozemku p.č. 881/2 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánku.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle usnesení č. 14/8/2023-V.

T: 12. 5. 2023

14/9/2023           Zřízení věcného břemene

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a Tlapnet s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 310/1 a p.č. 311/4, oba v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 14/9/2023-I.

T: 30. 4. 2023

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 223/1 v k.ú. Přelouč, jehož je město spoluvlastníkem.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 14/9/2023-III.

T: 30. 4. 2023

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1850/7, p.č. 1850/5, p.č. 1850/2, p.č. 1850/14, p.č. 1850/20, p.č. 2017, p.č. 1851/1 a p.č. 1471/2, vše v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 14/9/2023-V.

T: 30. 4. 2023

 1. Rada města Přelouče schvaluje

dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., umožňující umístění pojistkového pilíře a kabelu HDV v pozemku p.č. 223/1 v k.ú. Přelouč, jehož je město spoluvlastníkem.

 1. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody o umístění stavby dle usnesení č. 14/9/2023-VII.

T: 30. 4. 2023

14/10/2023         Zadávací řízení VZ „ZŠ Masarykovo náměstí č.p. 50, Přelouč – chlazení učeben pro družinu – stará budova“ – výběr dodavatele a smlouva o dílo

 1. Rada města rozhoduje                                

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „ZŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 50, PŘELOUČ – CHLAZENÍ UČEBEN PRO DRUŽINU – STARÁ BUDOVA

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:                AIR – Matyáš, s.r.o.

Sídlo dodavatele:                                    Hlaváčova 2838, 530 02 Pardubice

IČO dodavatele:                                      25283006

Nabídková cena:                                      903 540,00 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí.

 1. Rada města schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „ZŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 50, PŘELOUČ – CHLAZENÍ UČEBEN PRO DRUŽINU STARÁ BUDOVA“ s dodavatelem AIR – Matyáš, s.r.o., Hlaváčova 2838, 530 02 Pardubice, IČO 25283006, za nabídkovou cenu 903 540,00 Kč bez DPH.

 

 1. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 14//10/2023-II.

T: 28. 4. 2023

14/11/2023         Zápis KMS Štěpánov

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis č. 2/2023 ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 5. 4. 2023.

14/12/2023         Zápis Komise bezpečnostní a dopravní

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis z jednání Komise bezpečnostní a dopravní ze dne 30. 3. 2023.

14/13/2023         Pořízení změny č. 3 územního plánu Přelouč

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit doplnění podkladů pro pořízení Změny č. 3 Územního plánu Přelouč

A. Revokovat část z usnesení č. XV./8/2021 ve věci Pořízení změny č. 3 územního plánu Přelouč ze dne 25.2.2021 konkrétně

Bod. č. 3: pozemky nezastavěného území p.č. 63/1, 63/2, 63/9, 63/12, 63/13, 63/7, 60/5, 62/1 k.ú. Mělice změna části pozemků z plochy NSz, plochy smíšené nezastavěného území, zemědělské na plochu pro farmu a zbývající část ponechat v nezastavěném území s možností chovu koní. (č. 3).

Bod č. 10: Pozemky plochy zemědělské NZ p.č. 147/1 v kat. ú. Lohenice u Přelouče, změna plochy zemědělské NZ na plochu RZ plochy rekreace, zahrádkové osady. (č. 33).

 •  

K bodu č. 3: Zpracovatel prověřil požadavek. Celé území se nachází v aktivní zóně záplavového území, ve které je zakázáno stavět veškeré stavby, které by mohly znemožnit nebo ztížit průběh povodňové vody. Z toho důvodu není možné vymezit plochu pro farmu. Stávající využití NSz - plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské umožňuje využití pro pastvu zvířat.

K bodu č. 10: Zpracovatel prověřil požadavek a doporučuje ho nezapracovat do Změny ÚP. Předmětná plocha nenavazuje na zastavěné území, nachází se v záplavovém území Q100 a část plochy se nachází na půdách I. třídy ochrany ZPF.

B. Doplnění podkladů: Změnit využití pozemků na plochy OV občanské vybavení – veřejná infrastruktura, škola zařízení

- Gymnasium a střední odborná škola

- Gymnasium a střední odborná škola Jaselská

- Mateřská škola Lhota

- ZŠ Kladenská a MŠ 28. října

- ZŠ Masarykovo náměstí.

 

14/14/2023         Přehled množství komunálního odpadu uloženého na skládku za 1.čtvrtletí 2023 pro uplatnění třídící slevy

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

přehled množství uloženého komunálního odpadu na skládku za 1. čtvrtletí 2023 pro uplatnění třídící slevy.

14/15/2023         Informace k případnému zajištění změny systému svozu komunálního odpadu – tzv. dynamické vážení

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

informaci o systém svozu komunálního odpadu spočívající ve svozu směsného komunálního odpadu tzv. dynamickým vážením.

14/16/2023         Žádosti o dotace z rozpočtu města na rok 2023 (do/nad 50 tis. kč) a žádost o poskytnutí daru

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 60 000,00 Kč na rok 2023 z rozpočtu města pro Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích na pořízení odborných a oponentních posudků v oblasti lohenicko-mělických písníků a na náklady související s činností spolku.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit

 • Veřejnoprávní smlouvu č. D30/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Spolkem obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku na poskytnutí dotace ve výši 60 000,00 Kč na pořízení odborných a oponentních posudků v oblasti lohenicko-mělických písníků a na náklady související s činností spolku.

 

 1. Rada města Přelouče rozhoduje
 • o poskytnutí dotací na rok 2023 z rozpočtu města pro:

Českou hasičskou jednotu – hasičský sbor Přelouč ve výši 30 000,00 Kč na činnost s mládeží, nákup a opravu sportovního vybavení pro požární sport, nákup cen a startovné, úhradu vodného a stočného a na dopravu (autobus, vlak).

 • Cross club Přelouč z.s. ve výši 10 000,00 Kč na účast na Mistrovství České republiky a Mistrovství Evropy v Truck Trialu (náklady spojené s provozem závodního vozidla), startovné, doprava a opravy vozidla AVIA 4x4 a úpravu nového motokrosového závodiště.
 • Myklíč, z.s. ve výši 15 000,00 Kč na úhradu provozních nákladů (energie, pronájem), kancelářské a hygienické potřeby, vstupné a dopravné v rámci akcí pro děti, sportovní vybavení a spotřební materiál, mzdové náklady lektorů a na náklady spojené se zpracováním účetních podkladů.
 • Smíšený pěvecký sbor Josefa Bohuslava Foerstera Přelouč, z.s. ve výši 15 000,00 Kč na autobusovou dopravu na soutěž Svátky písní Olomouc 2023.

 

 1. Rada města Přelouče schvaluje

poskytnutí finančního daru paní Anně Grecmanové, bytem Přelouč ve výši 20 000,00 Kč jako peněžitý dar za úspěšné vedení Smíšeného pěveckého sboru Josefa Bohuslava Foerstera Přelouč, z.s. na pozici sbormistryně.

 

 

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a paní Annou Grecmanovou, Přelouč na částku 20 000,00 Kč jako peněžitý dar za úspěšné vedení Smíšeného pěveckého sboru J. B. Foerstera Přelouč, z.s. na pozici sbormistryně.

 1. Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít darovací smlouvu dle usneseníč. 14/16/2023-IV.

T: 15. 5. 2023

14/17/2023         Jmenování konkursní komise – ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45

 1. Rada města Přelouče jmenuje

předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice:

Předseda komise: Ing. Ivan Moravec – místostarosta

               Ostatní členové:               Alena Pavlíková - vedoucí odd. školství OF

                                                           Mgr. Hana Pochobradská – pracovnice OOV, KÚ Pardubického kraje

                                                           Mgr. Ludmila Kozáková – odborník v oblasti org. a řízení ve školství

                                                           Mgr. Andrea Malinová – školní psycholog

                                                           Mgr. Mirka Machková – školní inspektor ČŠI

                                                           Mgr. Martina Skálová - pedag. pracovník ZŠ Přelouč, Masarykovo n.45

                                                           Martina Králová – člen školské rady.

 1. Rada města Přelouče určuje

p. Zuzanu Hladíkovou jako tajemníka konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice.

14/18/2023         Jmenování konkursní komise – MŠ Přelouč, Za Fontánou 935

 1. Rada města Přelouče jmenuje

předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice:

Předseda komise: Ing. Ivan Moravec – místostarosta

               Ostatní členové:               Alena Pavlíková - vedoucí odd. školství OF

                                                           Mgr. Marie Švadlenková – pracovnice OOV, KÚ Pardubického kraje

                                                           Bc. Alena Rybková – odborník v oblasti org. a řízení ve školství

                                                           Mgr. Andrea Malinová – školní psycholog

                                                           Klára Linhartová – učitelka MŠ Přelouč, Za Fontánou 935

                                                           Mgr. Ladislava Jindrová – školní inspektor ČŠI.

 1. Rada města Přelouče určuje

p. Zuzanu Hladíkovou jako tajemníka konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice.

14/19/2023         Demografická studie

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

Demografickou studii, zabývající se prognózou vývoje počtu obyvatelstva do roku 2038 v souvislosti s plánováním kapacity škol.

14/20/2023         Aktualizace obecně závazných vyhlášek

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2012.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku města Přelouče o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozní doby pohostinských provozoven.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování hazardních her.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku.

14/21/2023         Sponzorský dar – Oslavy 70 let gymnaziálního vzdělávání v Přelouči

 1. Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí peněžitého sponzorského daru ve výši 20 000,00 Kč Gymnáziu a grafické střední škole Přelouč, IČO 72543159, se sídlem Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč na organizaci a zajištění oslav výročí 70 let od založení školy.

14/22/2023       Návrh programu zasedání ZM  

 1. Rada města Přelouče schvaluje

návrh programu III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

 

 

 

 

 

                  Martin Šmíd                                                                       Ing. Ivan Moravec

         starosta                                                                                  místostarosta

Datum vložení: 20. 4. 2023 8:03
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2023 6:41
Autor: Marcela Gryčová

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, neděle 4. 6. 2023
oblačno 18 °C 6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C
středa 7. 6. jasno 23/10 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi