Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 13. schůze rady města

Usnesení 13. schůze rady města 1

konané dne 3. 4. 2023

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

13. schůze rady města konané dne 3. 4. 2023

 

13/1/2023           Program schůze

 1. Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

13/2/2023           Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení křižovatek v Přelouči

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

potřebu částečné rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (semaforů) křižovatek Pardubická – K. Čapka – 28. října a Pardubická – Sladkovského – Račanská v Přelouči z důvodu ukončení výroby používaných žárovek SIG do návěstidel.

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s variantou rekonstrukce světelného signalizačního zařízení, doporučovanou jeho servisní organizací, společností JTS CZ s.r.o. Brandýs nad Labem, tj. s výměnou LED vložek místo žárovek a vnitřku řadiče signalizace.

13/3/2023           Majetkové převody

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost p.M.Š., bytem Přelouč o odkoupení pozemku p.č. 911/8 v k.ú. Přelouč (za bytovým domem v ulici Za Fontánou č.p. 433), z důvodu možné využitelnosti pozemku pro město v budoucnosti.

13/4/2023           Zřízení věcného břemene

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 311/14, p.č. 1891, p.č. 300/2, p.č. 303/7, p.č. 303/1, p.č. 300/6 a p.č. 301/1 vše v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č.13/4/2023-I.

                T: 30. 4. 2023

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 13/4/2023-III.

T: 30. 4. 2023

13/5/2023           Zápis OV Klenovka

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 3/2023 Osadního výboru Klenovka ze dne 19. 3. 2023.

13/6/2023           Zápis OV Mělice

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis Osadního výboru Mělice ze dne 18. 3. 2023.

13/7/2023           Zápis KMS Tupesy

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 2/2023 Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 10. 3. 2023.

13/8/2023           Návrh na schválení dodatku č. 2 se společností enteria a.s.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 ke smluvní dokumentaci sestávající ze smlouvy o zřízení práva stavby, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, smlouvy o smlouvě budoucí darovací a smlouvy o výpůjčce uzavřenou mezi městem Přelouč, se sídlem Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČO 00274101 a společností enteria a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČO 27537790, za účelem výstavby Sídliště Hodinářka 2 sestávající z 10 bytových domů a 9 řadových domů.

13/9/2023           Vyhlášení záměru o bezúplatném převedení spoluvlastnického podílu města Přelouč

 1. Rada města Přelouče vyhlašuje záměr

bezúplatně převést spoluvlastnický podíl o velikosti 51/100, v souladu s uzavřenou Dohodou podílových spoluvlastníků bytových domů o hospodaření se společnou věcí ze dne 4. 9. 2002, Bytovému družstvu Riegrova – Přelouč, se sídlem Tůmy Přeloučského 1540, 535 01 Přelouč, IČO 25943111.

 1. Rada města Přelouče vyhlašuje záměr

bezúplatně převést spoluvlastnický podíl o velikosti 50/100, v souladu s uzavřenou Smlouvou o sdružení investorů ze dne 9. 7. 1999, Bytovému družstvu Veverkova Přelouč, Veverkova 1520, 535 01 Přelouč IČO 25923358.

 1. Rada města Přelouče vyhlašuje záměr

vyhlašuje záměr bezúplatně převést spoluvlastnický podíl o velikosti 51/100, v souladu s uzavřenou Dohodou podílových spoluvlastníků bytových domů o hospodaření se společnou věcí ze dne 9.8. 2006, Bytovému družstvu Jana Dítěte 1564-1568 se sídlem Jana Dítěte 1565, 535 01 Přelouč, IČO 26009846.

 1. Rada města Přelouče vyhlašuje záměr

bezúplatně převést spoluvlastnický podíl o velikosti 51/100, v souladu s uzavřenou Dohodou podílových spoluvlastníků bytových domů o hospodaření se společnou věcí ze dne 21. 6. 2006, Bytovému družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1563, se sídlem Jana Dítěte 1563, 535 01 Přelouč, IČO 26009838.

 1. Rada města Přelouče vyhlašuje záměr

vyhlašuje záměr bezúplatně převést spoluvlastnický podíl o velikosti 51/100, v souladu s uzavřenou Dohodou podílových spoluvlastníků bytových domů o hospodaření se společnou věcí ze dne 26. 4. 2006, Bytovému družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562, se sídlem Jana Dítěte 1562, 535 01 Přelouč, IČO 26009773

13/10/2023         Zápis Komise pro rozvoj města

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 1/2023 Komise pro rozvoj města ze dne 27. 3. 2023.

13/11/2023         Pravidla města Přelouče pro přidělování a užívání sociálních bytů

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Pravidla pro přidělování a užívání sociálních bytů v ul. Choceňská č.p. 877, Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

vzor nájemní smlouvy v ul. Choceňská č.p. 877, Přelouč.

13/12/2023         Návrh dohody o spolupráci k zajištění nakládání s využitelnými složkami KO

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Dohodu o spolupráci v oblasti odpadového hospodářství k zajištění zodpovědného nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů na území obce mezi městem Přelouč a společností SK-EKO Pardubice s.r.o., se sídlem Rybitví 352, 533 54 Rybitví, IČO 25283979 (provozovna Areál CEREA, a.s., se sídlem Hradecká 324, 535 01 Přelouč).

13/13/2023         Zápis Komise školské a kulturní komise

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis č. 2 Komise školské a kulturní ze dne 13. 3. 2023.

13/14/2023         Souhlas zřizovatele s realizací projektu JAK pro ZŠ Přelouč, Smetanova 1509

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s realizací projektu „JAK pro ZŠ Smetanova 1509“ z operačního programu Jan Ámos Komenský, Šablony pro MŠ a ZŠ I.

13/15/2023         Pravidla pro oceňování životních událostí občanů města Přelouče

 1. Rada města Přelouče schvaluje a vydává

Pravidla pro oceňování životních událostí občanů města Přelouče ve znění dle předloženého návrhu.

13/16/2023         Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Přelouč veřejnými službami v přepravě cestujících“ s dodavatelem ARRIVA autobusy a.s., Na Ostrově 177, Chrudim 537 01, IČO 25945408, kterým se stanoví cena veřejné služby (dopravního výkonu) ve výši 52,30 Kč/km s platností od 1. 4. 2023 na dobu jednoho roku. Rada města Přelouče souhlasí s uzavřením dodatku.

13/17/2023         Revitalizace Švarcavy – návrh na smírné řešení

 1. Rada města Přelouče zamítá

návrh společnosti ARTENDR s.r.o., IČO 24190853, se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek ze dne 30. 3. 2023 na smírné řešení ve věci tvrzených účelně vynaložených nákladů za činnost technického dozoru podle Příkazní smlouvy č. 5 204 06-01 na realizaci veřejné zakázky „Výkon technického dozoru při realizaci zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200-0723) rozdělené na části“.

 

 1. Rada města Přelouče ukládá

Mgr. Dofkové písemně vyrozumět o zamítnutí návrhu na smírné řešení dle usnesení č. 13/17/2023-I.

T: 12. 4. 2023

 

 

Martin  Š m í d                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starosta                                    místostarosta

Datum vložení: 5. 4. 2023 15:39
Datum poslední aktualizace: 20. 4. 2023 8:06
Autor: Bc. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, neděle 4. 6. 2023
oblačno 18 °C 6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C
středa 7. 6. jasno 23/10 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi