Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 98. schůze rady města

Usnesení 98. schůze rady města 1

konané dne 13. 6. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

98. schůze rady města konané dne 13. 6. 2022

 

98/1/2022           Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

98/2/2022           Prezentace výsledků projektu Podnikni to!

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

průběžné hodnocení projektu výsledků projektu Podnikni to!

98/3/2022           Návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2022

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2022.

98/4/2022           Účetní závěrka města Přelouče za rok 2021

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Přelouče za rok 2021.

98/5/2022           Závěrečný účet města Přelouče za rok 2021

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

Zastupitelstvu města po projednání závěrečného účtu souhlasit s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2021 bez výhrad.

98/6/2022           Koncesní řízení na výběr provozovatele kanalizace

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

koncesní smlouvu, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631, na jejímž základě bude od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2032 provozována kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Přelouč, pořízená v rámci akce „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření koncesní smlouvy dle usnesení č. 98/6/2022-I.

T: 30. 6. 2022

98/7/2022           Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby č. 029, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631, týkající se výstavby splaškové kanalizace pro odkanalizování domů č.p. 208, 209, 210 a 227 u Račanského rybníka v Přelouči.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 98/7/2022-I.

T: 30. 6. 2022

98/8/2022           Majetkové převody

        I.            Rada města Přelouče ruší

usnesení rady města č. 6/9/2019-V. ze dne 7.1.2019, kterým byl schválen záměr na prodej pozemku p.č. 776/61 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 162 000,00 Kč.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č.  776/61 o výměře 593 m2 v k.ú. Přelouč, za cenu minimálně       830 000,00 Kč.

    III.            Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej části pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka o výměře cca 20 m2 p. K. F. a p. P.K., oba bytem Klenovka, Přelouč, za cenu minimálně dle znaleckého posudku.

    IV.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit směnu spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku p.č. 489/18 o výměře 75 m2, odděleného z pozemku p.č.  489/13 v k.ú. Přelouč a pozemku p.č. 489/19 o výměře 280 m2, odděleného z pozemků p.č.  489/1 a p.č. 489/2 v k.ú. Přelouč, vše ve vlastnictví společnosti SOP a.s., Pardubická 1630, Přelouč, IČO 60913834, a spoluvlastnický podíl 1/2 pozemku p.č. 489/13 o výměře 2 494 m2 v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví města Přelouč, s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků.

      V.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit směnnou smlouvu č. 22/04, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností SOP a.s., Pardubická 1630, Přelouč, IČO 60913834, na směnu spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku p.č. 489/18 v k.ú. Přelouč a pozemku p.č. 489/19 v k.ú. Přelouč, oba vlastnictví společnosti SOP a.s., Pardubická 1630, Přelouč, IČO 60913834, za spoluvlastnický podíl 1/2 pozemku p.č. 489/13 v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví města Přelouč.

    VI.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 938/55 o výměře 47 m2, odděleného z pozemku p.č. 938/1 v k.ú.  Přelouč, Ing. P.H., bytem Přelouč, za cenu 65 800,00 Kč.

  VII.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 22/05, uzavíranou mezi městem Přelouč a Ing. P.H., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 938/55 v k.ú. Přelouč.

VIII.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 246/5 o výměře 19 m2, odděleného z pozemku p.č. 246/2 v k.ú. Mělice, manželům H., bytem Mělice, Přelouč, za cenu 8 265,00 Kč.

    IX.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 22/10, uzavíranou mezi městem Přelouč a manželi manželům H., bytem Mělice, Přelouč, na prodej pozemku p.č. 246/5 v k.ú. Mělice.

      X.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č.st. 2647 o výměře 801 m2 v k.ú. Přelouč Bytovému družstvu Riegrova – Přelouč, Tůmy Přeloučského 1540, Přelouč, za cenu 961 200,00 Kč.

    XI.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 22/06, uzavíranou mezi městem Přelouč a Bytovým družstvem Riegrova – Přelouč, se sídlem Tůmy Přeloučského 1540, Přelouč, na prodej pozemku p.č. st. 2647 v k.ú. Přelouč.

  XII.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č.st. 2741 o výměře 459 m2 v k.ú. Přelouč Bytovému družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562, se sídlem Jana Dítěte 1562, Přelouč, za cenu 550 800,00 Kč.

XIII.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 22/10, uzavíranou mezi městem Přelouč a Bytovým družstvem Přelouč, Jana Dítěte 1562, se sídlem Jana Dítěte 1562, Přelouč, na prodej pozemku p.č. st. 2741 v k.ú. Přelouč.

XIV.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č.st. 2740 o výměře 459 m2 v k.ú. Přelouč Bytovému družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1563, se sídlem Jana Dítěte 1563, Přelouč, za cenu 550 800,00 Kč.

  XV.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 22/09, uzavíranou mezi městem Přelouč a Bytovým družstvem Přelouč, Jana Dítěte 1563, se sídlem Jana Dítěte 1563, Přelouč, na prodej pozemku p.č. st. 2740 v k.ú. Přelouč.

XVI.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č.st. 2756 o výměře 1224 m2 v k.ú. Přelouč Bytovému družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564-1568, se sídlem Jana Dítěte 1565, Přelouč, za cenu 1 468 800,00 Kč.

XVII.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 22/07, uzavíranou mezi městem Přelouč a Bytovým družstvem Přelouč, Jana Dítěte 1564-1568, se sídlem Jana Dítěte 1565, Přelouč, na prodej pozemku p.č. st. 2756 v k.ú. Přelouč.

XVIII.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č.st. 616/4 o výměře 491 m2 (dle GP č. 2656-204/2021) a pozemku p.č. 2158/4 o výměře 28 m2, odděleného z pozemku p.č. 2158, vše v k.ú. Přelouč, Bytovému družstvu Veverkova Přelouč, se sídlem Veverkova 1520, Přelouč, za cenu 622 800,00 Kč.

XIX.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 22/08, uzavíranou mezi městem Přelouč a Bytovým družstvem Veverkova Přelouč, se sídlem Veverkova 1520, Přelouč, na prodej pozemků p.č. st. 616/4 a p.č. 2158/4, oba v k.ú. Přelouč.

  XX.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 590/22, p.č. 590/23, p.č 590/25, p.č. 590/26 a p.č. 590/27, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí, a pozemků p.č. 1841/23, p.č. 1841/31 a p.č. 1841/32, vše v k.ú. Přelouč, z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města. 

XXI.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku, uzavíranou mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč, na převod pozemků p.č. 590/22, p.č. 590/23, p.č 590/25, p.č. 590/26 a p.č. 590/27, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí a pozemků p.č. 1841/23, p.č. 1841/31 a p.č. 1841/32, vše v k.ú. Přelouč.

98/9/2022           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 541/9 a p.č. 776/65, oba v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě dle usnesení č. 98/9/2022-I.

T: 15. 7. 2022

98/10/2022         Výpověď pachtovní smlouvy

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit výpověď části pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 10. 10. 2018 mezi městem Přelouč a společností LIPONOVA, a.s., IČO 25282778. Výpověď se týká pozemku p.č. 917/1v k.ú. Přelouč.

98/11/2022         dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“ uzavřený se společností Stavební podnik Přelouč, s.r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČO 47473053, kterým se upřesňuje podoba položkového rozpočtu akce a výše DPH dle požadavku poskytovatele dotace.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 98/11/2022-I.

T: 30. 6. 2022

98/13/2022         Zadávací řízení veřejné zakázky „Sportovní hřiště v MŠ Kladenská č.p. 1332, Přelouč“

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Sportovní hřiště v MŠ Kladenská č.p. 1332, Přelouč“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Linhart spol. s r.o.

Sídlo dodavatele:                      Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČO dodavatele:                              47052121

Nabídková cena:                             875 636,00 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       CALYPSO GROUP s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Brožíkova 550, 530 09 Pardubice

IČO dodavatele:                              28831365

Nabídková cena:                             1 234 000,00 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Sportovní hřiště s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            L. Košuta 2907, 760 01 Zlín

IČO dodavatele:                              04929845

Nabídková cena:                             1 568 311,00 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí.

      II.            Rada města schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Sportovní hřiště v MŠ Kladenská č.p. 1332, Přelouč“ s dodavatelem Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČO 47052121, za nabídkovou cenu 875 636,00 Kč bez DPH.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 98/13/2022-II.

T: 30. 6. 2022

98/14/2022         Zadávací řízení veřejné zakázky „Škudly – rekonstrukce veřejného osvětlení“

         I.            Rada města Přelouče schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Škudly – rekonstrukce veřejného osvětlení“.

98/15/2022         Zápis KMS Štěpánov

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis č. 4/2022 ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 1. 6. 2022.

98/16/2022         Zápis KMS Tupesy

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 23. 5. 2022.

98/17/2022         Dohoda o prodloužení smlouvy

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Dohodu o prodloužení smlouvy o umístění Technického zařízení a instalaci Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů uzavřenou mezi městem Přelouč a společností CENDIS, s.p., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 00311391.

98/18/2022         Dofinancování prosté reprodukce majetku v organizaci

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

informaci ředitele organizace Technické služby města Přelouče o nutnosti dotace investičního fondu ve výši 3 mil Kč a zapracování příslušné částky do návrhu rozpočtu města na rok 2023 na dofinancování pořízení víceúčelového nákladního kontejnerového vozidla, celkové hmotnosti 12 t, v rámci obnovy DHM v organizaci.

 98/19/2022         Pořízení Změny č. 5 Územního plánu Přelouč

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

Zastupitelstvu města Přelouče schválit pořízení Změny č. 5 Územního plánu Přelouč, které bude zahájeno v průběhu roku 2023.

98/20/2022         Žádost o poskytnutí dotací z rozpočtu města v roce 2022

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 pro Domov pod Kuňkou ve výši 20 000,00 Kč na dofinancování provozních nákladů pro zařízení sociálních služeb klientů s trvalým bydlištěm v Přelouči.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D35/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Domovem pod Kuňkou ve výši 20 000,00 Kč na dofinancování provozních nákladů pro zařízení sociálních služeb klientů s trvalým bydlištěm v Přelouči.

    III.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2022 z rozpočtu města pro:

Římskokatolickou farnost Přelouč ve výši 50 000,00 Kč na opravu opěrné zdi u kostela a fary.

    IV.            Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvu č. D35/2022 dle usnesení č. 98/20/2022-II.

T: 30. 6. 2022

98/21/2022         Odměny za 1. pololetí 2022 pro ředitele škol a školských zařízení

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

odměny za 1. pololetí 2022 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce a předloženého návrhu.

98/22/2022  Uzavření nájemních smluv  

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s I.P a L.P. na byt č. 10 v ul. Za Fontánou, Přelouč od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s D.T. na byt č. 1 v ul. Za Fontánou, Přelouč od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022.

98/23/2022         Ukončení nájemní smlouvy

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

ukončení nájemní smlouvy na byt č. 8 v ulici Za Fontánou, Přelouč uzavřené s p. O.R., ke dni 30. 6. 2022.

98/24/2022         Návrh na Ujednání o nepřevedení podílu s bytovým družstvem

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

Zastupitelstvu města Přelouče schválit Ujednání o nepřevedení podílu s bytovým družstvem Veverkova Přelouč, se sídlem Veverkova 1520, 535 01 Přelouč, IČO 25923358.

      II.            Rada města Přelouče doporučuje

Zastupitelstvu města Přelouče schválit Ujednání o nepřevedení podílu s bytovým družstvem Riegrova – Přelouč, se sídlem Tůmy Přeloučského 1540, 535 01 Přelouč, IČO 25943111. 

98/25/2022         Návrh na výplatu mimořádných odměn

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu.

98/26/2022         Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2021

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit „Zprávu o činnosti jeho orgánů a zařízení v roce 2021“.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 15. 6. 2022 7:20
Datum poslední aktualizace: 15. 6. 2022 7:35
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
skoro jasno 25 °C 15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C
čtvrtek 27. 6. oblačno 29/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi