Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 94. schůze rady města

Usnesení 94. schůze rady města 1

konané dne 16. 5. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

94. schůze rady města konané dne 16. 5. 2022

 

94/1/2022           Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

94/2/2022           Dodatek č. 1 ke smlouvě o dočasné úpravě prostor pro školní jídelnu

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o dočasné úpravě prostor pro výdejnu obědů školní jídelny, uzavřené dne 25. 11. 2021 s Tělocvičnou jednotou Sokol Přelouč, pobočný spolek, Pardubická 734, 535 01 Přelouč, IČO 00529915, kterým se konkretizuje čl. II., odst. 2 této smlouvy o způsobu uvedení podlahy v sále pro stolní tenis v prvním podzemím podlaží budovy, kde probíhá vlastní výdej obědů, do stavu, který bude po ukončení výdeje obědů pro tělocvičnou jednotu jako vlastníka budovy přijatelný.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dočasné úpravě prostor pro výdejnu obědů školní jídelny dle usnesení č. 94/2/2022-I.

T: 31. 5. 2022

94/3/2022           Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě č. 21_SOBS01_4121832442 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), uzavřené se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplického 874/8, 405 02 Děčín IV. – Podmokly, IČO 24729035, z důvodu zřízení odběrného místa elektro pro čerpací stanici splaškové kanalizace na pozemku p.č. 72/39 v Klenovce, kterým se na žádost města prodlužuje termín připojení odběrného elektrického zařízení do 31. 12. 2023.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě pro zřízení nového odběrného místa elektro dle usnesení č. 94/3/2022-I.

T: 25. 5. 2022

94/4/2022           Žádost o výstavbu chodníku

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

s výstavbou přístupu k hlavnímu vchodu nemovitosti č.p. 71 v místní části Přelouč – Lhota.

94/5/2022           Příkazní smlouva na výkon autorského dozoru projektanta

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

příkazní smlouvu na výkon autorského dozoru projektanta, prováděného při stavebních pracích na akci „Revitalizace Švarcavy (ř.km. 0,200-0,723)“ v Přelouči, která je uzavírána se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, za částku 3 600,00 Kč bez DPH při aktivní účasti na jednom kontrolním dnu stavby včetně dopravy a 900,00 Kč bez DPH při výkonu dalších činností.

      II.            Rada města Přelouče ukládá  

p. Manželovi zajistit uzavření příkazní smlouvy dle usnesení č. 94/5/2022-I.

T: 31. 5. 2022

94/6/20225         Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, uzavírané se společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., pro objekty města

-          Mělice 23 – číslo smlouvy 2002021290

-          Mělice8 – číslo smlouvy 2002021291.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smluv dle usnesení č. 94/6/2022-I.

T: 31. 5. 2022

94/7/2022           Převod členství v Družstvu vlastníků bytů v Přelouči, Veverkova č.p. 1520

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 1520 ve Veverkově ulici v Přelouči s p.  Mgr. T.M., bytem Přelouč, po převodu členského podílu v Družstvu vlastníků bytů v Přelouči, Veverkova č.p. 1520, z p.D.P., bytem Přelouč na její osobu.

94/8/2022           Majetkové převody

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 246/5 o výměře 19 m2, odděleného z pozemku p.č. 246/2 v k.ú. Mělice, manželům H., bytem Přelouč, za cenu minimálně 8 265,00 Kč.

94/9/2022           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 602 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 94/9/2022-I.

T: 30. 5. 2022

    III.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem, Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 349/1 v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 94/9/2022-III.

T: 30. 5. 2022

94/10/2022         Koncesní řízení „PROVOZOVÁNÍ KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU VE VLASTNICTVÍ MĚSTA PŘELOUČ“

        I.            Rada města Přelouč rozhoduje

v koncesním řízení „PROVOZOVÁNÍ KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU VE VLASTNICTVÍ MĚSTA PŘELOUČ“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631.

94/11/2022         Zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Svazu Bojovníků za svobodu, Přelouč / Místní komunikace ulice Přemyslova, Přelouč“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

  výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné  zakázce „Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Svazu Bojovníků za svobodu, Přelouč / Místní komunikace ulice Přemyslova, Přelouč“.

94/12/2022         Dodatek č.3 SoD „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č.3 Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč“ s dodavatelem Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice, IČO 28714989, se zvýšením ceny o 839 187,58 Kč bez DPH.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 94/12/2022-I.

T: 3. 6. 2022

94/13/2022         Zápis OV Klenovka

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 3/2022 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 22. 4. 2022.

94/14/2022         Zápis KMS Štěpánov

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 3/2022 ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 4. 5. 2022.

94/15/2022         Zápis KMS Tupesy

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 25. 4. 2022.

94/16/2022         Zápis KMS Lhota – Škudly

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis z jednání Komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 14. 4. 2022.

94/17/2022         Žádosti o dotace s dopadem na rozpočet města

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města výdaj ve výši

-          50 000,00 Kč jako dotaci pro Charitu Přelouč na dofinancování provozních nákladů Jakub klubu

-          50 000,00 Kč jako dotaci pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lohenice na nákup přívěsného vozíku pro převoz stříkačky PPS12

-          60 000,00 Kč jako dotaci pro Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku Lohenice na pořízení odborných posudků a činnost Spolku

-          20 000,00 Kč jako dotaci pro Základní školu a Praktickou školu Svítání o.p.s. na vybavení nové budovy školy.

94/18/2022         Stanovení počtu členů zastupitelstva města Přelouče na další volební období

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města stanovit, že ve volebním období 2022–2026 bude Zastupitelstvo města Přelouče složeno z 21 zastupitelů.

94/19/2022         Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuci plomb a lístků o původu zvěře

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

„Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuci plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy (DMS): 587-2022-16233“ uzavřenou mezi Ministerstvem zemědělství a městem Přelouč.

94/20/2022         Zavedení tzv. palivového poplatku společnosti SOP a.s.

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

dopis a ceník společnosti SOP a.s., o zavedení tzv. palivového poplatku.

94/21/2022         Smlouva o dílo – dodatek

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo se společností EKOTOXA s.r.o., IČO 64608531, se sídlem Fišova 403/7, 602 00 Brno – Černé Pole, kde se mění termín předání dokončeného díla a některá ustanovení o podmínkách provedení díla.

94/22/2022         Schválení přijetí finančního daru

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

přijetí finančního daru 150 000,00 Kč od Elektrárny Chvaletice a.s. na zajištění financování a podporu cílů v oblasti kultury – přípravu a konání 28. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o poskytnutí finančního daru 150 000,00 Kč od Elektrárny Chvaletice a.s. na zajištění financování a podporu cílů v oblasti kultury.

94/23/2022         Ukončení smluvního vztahu v roce 2022

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

ukončení smluvního vztahu mezi objednavatelem a městem Přelouč na střežení objektů Pultem centralizované ochrany:

E.Ch. – Ch. č. 087/06, výpovědí k 31. 3. 2022. 

94/24/2022         Schválení smlouvy o zabezpečení ostrahy majetku

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu č. 001/22 o zabezpečení ostrahy majetku uzavřenou mezi městem Přelouč a firmou RETA CZ, a.s., s pobočkou Pardubická 760, 535 01 Přelouč, IČO 28817583.

94/25/2022         Smlouvy o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 – Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2022 na akce „Polanského Přelouč“ a Žesťové interpretační kurzy Přelouč 2022“  

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 – Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2022 (ev.č.  smlouvy: OKSCR/22/22945) na akci „Polanského Přelouč“ uzavíranou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice ve výši 15 000,00 Kč.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 – Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2022 (ev.č.  smlouvy: OKSCR/22/22944) na akci „Žesťové interpretační kurzy Přelouč 2022“ uzavíranou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice ve výši 15 000,00 Kč.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

Ing. Kubínové uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací dle usnesení č. 94/25/2022-I.-II.

T: 17. 6. 2022

94/26/2022         Nákup majetku nad 40 tis. Kč – ZŠ Masarykovo nám. Přelouč

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace Základní škola Přelouč, Masarykovo nám. 45, zakoupit sestavu interaktivní tabule včetně pojezdu v celkové hodnotě 113 390,00 Kč. Majetek bude pořízen z fondu investic této příspěvkové organizace.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 18. 5. 2022 7:02
Datum poslední aktualizace: 18. 5. 2022 7:09
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 24 °C 16 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 24/15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi