Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 91. schůze rady města

 Usnesení 91. schůze rady města 1

konané dne 11. 4. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

91. schůze rady města konané dne 11. 4. 2022

 

91/1/2022    Program schůze

I.    Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

91/2/2022    Návrh na pořízení změny č. 4 Územního plánu Přelouč zkráceným postupem

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení Změny č. 4 územního plánu Přelouč zkráceným postupem podle ustanovení §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na návrh vlastníka pozemků p.č. st. 2606, 881/11, 881/12 v katastrálním území Přelouč.

II.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouč rozhodnout o obsahu změny, kterou bude změna využití části stávajícího veřejného prostranství VP na pozemku p.č. 881/12 (o výměře 471 m2) na nové využití SC plochy smíšené obytné v centrech měst.  

III.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouč rozhodnout o podmínění pořízení změny územního plánu úhradou nákladů na její pořízení a vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně navrhovatelem K+R Projekt s r.o., Počernická 257, 250 73 Radonice.

IV.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouč rozhodnout o stanovení určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územního plánu.

91/3/2022    Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu – výběr dodavatele a kupní smlouva

I.    Rada města Přelouče rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „pořízení automobilu pro pečovatelskou službu“:
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    SERVICE CENTER s.r.o.
Sídlo dodavatele:        Šnajdrova 851, Chrudim III., 537 01 Chrudim
IČO dodavatele:        06675476
Nabídková cena:        728 569,42 Kč bez DPH
Rozhodnutí odpovídá doporučení hodnotící komise.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

Kupní smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu“ s dodavatelem SERVICE CENTER s.r.o., Šnajdrova 851, 537 01 Chrudim, IČO 06675476, s nabídkovou cenou 728 569,42 Kč bez DPH.

III.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 91/3/2022-II.
T: 6. 5. 2022

91/4/2022    Pronájem pozemku pro umístění prodejních stánků

I.    Rada města Přelouče schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 881/2 v k.ú. Přelouč p.B.L., Přelouč, IČ 061 40 726, za účelem umístění a provozování prodejního stánku na dobu určitou od 1. 6. 2022 do 31. 7. 2022 za nájemné ve výši 3 000,00 Kč.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o nájmu pozemku, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.B.L., Přelouč, IČ 061 40 726, na pronájem části pozemku p.č. 881/2 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánku.

III.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle usnesení č. 91/4/2022-II.
T: 30. 5. 2022

IV.    Rada města Přelouče schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 881/2 v k.ú. Přelouč p.E.C., bytem Pardubice, za účelem umístění a provozování prodejního stánku na dobu určitou od 16. 5. 2022 do 2. 9. 2022 za nájemné ve výši 13 504,00 Kč.

V.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o nájmu pozemku, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.E.C., bytem Pardubice, na pronájem části pozemku p.č. 881/2 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánku.

VI.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle usnesení č. 94/4/2022-V.
T: 13. 5. 2022

91/5/2022    Zřízení věcného břemene

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 293/1 a p.č. 300/2, oba v k.ú. Přelouč.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 91/5/2022-I.
T: 30. 4. 2022

91/6/2022    Majetkové převody

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 1320/1 v k.ú. Přelouč o výměře 3 719 m2 společnosti Západní terasy s.r.o., IČO 09379894, za cenu 4 230 000,00 Kč.

II.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 22/03, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností Západní terasy s.r.o., IČO 09379894, na prodej pozemku p.č. 1320/1 v k.ú. Přelouč.

91/7/2022    Pronájem pozemků u mělicko-lohenických písníků

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o nájmu pozemků na hrázi mezi mělicko-lohenickými písníky, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.M.V., bytem Přelouč, na období 15. 5. 2022 – 15. 9. 2026 (vždy 15. 5. až 15. 9. příslušného roku).

91/8/2022    Návrh rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2022

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2022 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 248 629 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 314 470 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 65 841 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

91/9/2022    Vyhlášení záměru prodeje pozemku pod bytovými domy

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města vyhlásit záměr prodat pozemek p.č. 2647 o výměře 801 m2 v k.ú. Přelouč, za cenu 1 200,00 Kč/m2, stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Františkem Plesnivým dne 27. 9. 2021 Bytovému družstvu Riegrova – Přelouč, se sídlem Tůmy Přeloučského 1540, 535 01 Přelouč, IČO 25943111.

II.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města vyhlásit záměr prodat pozemek p.č. 2756 o výměře 1 224 m2 v k.ú. Přelouč, za cenu 1 200,00 Kč/m2, stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Františkem Plesnivým dne 27. 9. 2021 Bytovému družstvu Jana Dítěte 1564-1568 se sídlem Jana Dítěte 1565, 535 01 Přelouč, IČO 26009846.

III.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města vyhlásit záměr prodat pozemek p.č. 616/4 o výměře 491 m2 (dle geometrického plánu č. 2656-204/2021) a pozemek p.č. 2158/4 o výměře 28 m2, oddělený z pozemků p.č. 2158 a p.č.st. 616/4 geometrickým plánem č. 2656-204/2021, vše v k.ú. Přelouč, za cenu 1 200,00 Kč/m2, stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Františkem Plesnivým dne 27. 9. 2021 Bytovému družstvu Veverkova Přelouč, Veverkova 1520, 535 01 Přelouč, IČO 25923358.

IV.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města vyhlásit záměr prodat pozemek p.č. 2740 o výměře 459 m2 v k.ú. Přelouč, za cenu 1 200,00 Kč/m2, stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Františkem Plesnivým dne 27. 9. 2021 Bytovému družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1563, se sídlem Jana Dítěte 1563, 535 01 Přelouč, IČO 26009838.

V.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města vyhlásit záměr prodat pozemek p.č. 2741 o výměře 459 m2 v k.ú. Přelouč, za cenu 1 200,00 Kč/m2, stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Františkem Plesnivým dne 27. 9. 2021 Bytovému družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562, se sídlem Jana Dítěte 1562, 535 01 Přelouč, IČO 26009773.

91/10/2022    Žádost o poskytnutí dotací do 50tis. kč z rozpočtu města v roce 2022

I.    Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 pro

-    Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Přelouč 1 ve výši 15 000,00 Kč na nákup pohárů a čestných cen na 60. Velikonoční výstavu, na opravu stropu, výměnu topných těles v hlavní budově a podporu mladých chovatelů na závodech v králičím hopu.  
-    Krajskou knihovnu v Pardubicích ve výši 5 000,00 Kč na nákup dokumentů do výměnného fondu na obsluhu knihoven v regionu.
-    Český svaz ochránců přírody – Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“ ve výši 15 000,00 Kč na veterinární péči, krmivo, pohonné hmoty a energie.
-    Českou hasičskou jednotu – hasičský sbor Přelouč ve výši 30 000,00 Kč na činnost s mládeží, nákup bočnic ke stanu, na sportovní vybavení pro požární sport, nákup cen a startovné, technické zabezpečení při pořádání soutěží a doprava.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D10/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Českým svazem chovatelů, z.s., Základní organizace Přelouč 1 ve výši 15 000,00 Kč na nákup pohárů a čestných cen na 60. Velikonoční výstavu, na opravu stropu, výměnu topných těles v hlavní budově a podporu mladých chovatelů na závodech v králičím hopu.

III.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D11/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Krajskou knihovnou v Pardubicích ve výši 5 000,00 Kč na nákup dokumentů do výměnného fondu na obsluhu knihoven v regionu.

IV.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D12/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Českým svazem ochránců přírody – Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“ ve výši 15 000,00 Kč na veterinární péči, krmivo, pohonné hmoty a energie.

V.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D13/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou hasičskou jednotou – hasičský sbor Přelouč ve výši 30 000,00 Kč na činnost s mládeží, nákup bočnic ke stanu, na sportovní vybavení pro požární sport, nákup cen a startovné, technické zabezpečení při pořádání soutěží a doprava.

VI.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D14/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Laxusem z.ú. ve výši 15 000,- Kč na zdravotní materiál, kontejnery na bezpečnou likvidaci zdravotnického materiálu a testy – související s poskytováním terénních služeb v katastru města.

VII.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D15/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Mělice ve výši 15 000,00 Kč na činnost SDH, nákup výstroje a výzbroje, pojištění hasičského auta, dopravu na soutěže a výstavy, na ceny a odměny pro soutěžící, 14. ročník hasičských stříkaček, Mezinárodní výstavu hasičské techniky Litoměřice – ubytování.

VIII.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č.  D16/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Péčí o duševní zdraví, z.s. Pardubice ve výši 15 000,00 Kč na podporu celoročního provozu – sociálních služeb duševně nemocným spoluobčanům (mzdové náklady pracovníků přímé péče, nákup PHM pro služební vozidla pro přímou péči, vzdělávání pracovníků přímé péče).

IX.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D17/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Auto-Moto veteráni spolek Přelouč ve výši 10 000,00 Kč na nákup pohárů a věcných cen pro účastníky soutěžní jízdy 15. ročníku Rallye Železné hory.

X.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D18/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Potravinovou bankou Pardubice, z.s. ve výši 20 000,00 Kč na potravinové balíčky a na náklady na dopravu.

XI.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D19/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Klubem aktivní senior Přelouč, z.s. ve výši 15 000,00 Kč na vstupné, poplatky za průvodcovské služby, pronájem sálu na zdravotní tělocvik, materiál na výrobu drobných předmětů a vstupné do bazénu.

XII.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D20/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Klubem turistů Přelouč, z.s. ve výši 15 000,00 Kč na energie.

XIII.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D21/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Myklíčem, z.s. ve výši 10 000,00 Kč na úhradu provozních nákladů (energie, pronájem), kancelářské a hygienické potřeby, vstupné a dopravné v rámci akcí pro děti, sportovní vybavení a spotřební materiál, mzdové náklady lektorů a na náklady spojené se zpracováním účetních podkladů.

XIV.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D22/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Spolkem Vrbová stáj, z.s. ve výši 10 000,00 Kč na nákup krmiv, vitamínů, veterinární péči, kopytářské práce, odvoz při úhynu a výkup týraných zvířat.

XV.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D23/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a KONTAKTEM Ústní nad Orlicí o.p.s. ve výši 2 000,00 Kč na zajištění nepřetržitého provozu krajské Linky důvěry Ústní nad Orlicí v roce 2022.

XVI.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D24/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Linkou bezpečí, z.s. ve výši 2 000,00 Kč na pokrytí části nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky.

XVII.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D25/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Domovem pod hradem Žampach ve výši 5 000,00 Kč na úhradu energií (elektřina, plyn, vodné, stočné).

XVIII.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D26/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Malou jezdeckou společností, z.s. ve výši 5 000,00 Kč na nákup cen pro děti, poháry, dekorace pro jejich koně za dosažené výsledky a občerstvení pro děti při závodech v termínech: 22.5., 12.6., 10.7., 14.8., 18.9. a 9.10.2022

XIX.    Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy č. D10/2022 až D26/2022 dle usnesení č. 91/10/2022-II.-XVIII.
T: 11.05.2022


91/11/2022    Návrh na schválení smlouvy o poskytnutí finančního daru ČHJ – HS Přelouč

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí finančního daru ve výši 140 tis. Kč České hasičské jednotě – hasičskému sboru Přelouč, IČO 70818266.

II.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru České hasičské jednotě – hasičskému sboru Přelouč, IČO 70818266 ve výši 140 tis. Kč.


91/12/2022     Návrh programu zasedání ZM  

I.    Rada města Přelouče schvaluje

návrh programu XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 21. 4. 2022.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 13. 4. 2022 11:12
Datum poslední aktualizace: 13. 4. 2022 11:23
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi